Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.02.2018 - PS 17/18 Planprogram - Detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.) - 5038/23/44 m.fl.

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2018/4792 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.02.2018 21/18
Kommunestyre 26.02.2018 17/18

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 13.02.2018

BEHANDLING:
Innspill fra folkehelsekoordinator, miljørettet helsevern og kommuneoverlege ble referert i møtet.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Vedlagte forslag til planprogram for Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.), datert 05.02.2018, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9

 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Vedlagte forslag til planprogram for Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.), datert 05.02.2018, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Vedlegg: 

 1. Notat oversendelse av planprogram
 2. Forslag til planprogram for Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.), rev. 05.02.2018

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 • Kommunedelplan Verdal by, vedtatt 29.05.2017
 • Høringsuttalelser (13 stk.)
 • Kommunestyrevedtak 27.03.2017, sak 19/17 («Helsebygg Verdal kommune - entrepriseform, tomt, organisering av planarbeidet»).

Saksopplysninger:
 
Bakgrunn
Forslag til planprogram er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Verdal kommune.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert (her er de vurdert tidligere) og behov for utredninger.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for offentlig bebyggelse. Det er ønskelig å etablere et helsebygg som blant annet skal inneholde omsorgsboliger, sykehjemsplasser og sentralkjøkken og som skal plasseres inntil Verdal bo og helsetun og Verdal videregående skole.
Utvidelsesbehov knyttet til Verdal vgs. vil også bli vurdert.

Planområdet
Planområdet ligger i Verdal kommune, ca. 0,8 km øst for sentrum og omfatter i hovedsak eiendommene gnr. 23/44 og 19/635. Ved utvidet planområde etter planprogrammets høring omfattes også gnr 21/1. Planområdet avgrenses mot Stiklestad allé i sør, boligbebyggelse i vest/nord og avgrenset byggeområde i kommunedelplan for Verdal by i nord/øst.

Planområdet benyttes i dag til Verdal bo- og helsetun og Verdal videregående skole med tilhørende adkomst, parkeringsareal, uteareal og idrettsbane, samt skotthyllbane og klubbhus. Arealet på gnr. 21/1 er dyrkajord.

Planstatus
I kommunedelplan for Verdal by er hele planområdet avsatt til tjenesteyting.

Planprogram og konsekvensutredning
I følge Forskrift om konsekvensutredninger, skal planer med næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2, alltid ha planprogram og konsekvensutredning. Det nye helsehuset planlegges med et bruksareal på omkring denne størrelse, samt at det vil tilrettelegges for ytterligere utbygging og konsekvensene av dette må derfor utredes med planprogram og konsekvensutredning.

Saksgang og medvirkning
Forslag til planprogram for detaljregulering Stiklestad Allé 2-8 har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 17.11.2017 – 10.01.2018 sammen med oppstartsvarsling av reguleringsarbeidet. Det ble sendt ut fornyet varsel og gitt utvidet frist til 30.01.2018 for innspill som følge av at Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde ønske om at planområdet ble utvidet.

Innspill
Det har kommet inn 13 innspill til planprogrammet/oppstartsvarselet.

Vedlagte notat datert 2018-02-01 inneholder en gjennomgang/sammendrag av samtlige eksterne innspill, og en beskrivelse av hvorvidt innspillene er tatt til følge med endringer i planprogrammet eller det tas hensyn til på andre måter i den videre planprosessen.

Her følger en kort oppsummering av innspillene:

 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
  Landbruksavdelingen er opptatt av jordvern/effektiv arealbruk og at matjord må tas vare på.
   
  Miljøvernavdelingen nevner forhold som må legges til grunn (overordna føringer, høy arealutnyttelse, fortetting, transformasjon, styrke sykkel og gangtrafikk som transportform, luftkvalitet, støy, vurdering oppimot naturmangfoldloven) samt at Kvislabekken er registrert i Naturbasen som naturtype «viktig bekkedrag» (spesielt med hensyn på sjøørret). Etter vannressurslovens § 11 skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte, og det er begrensning på hvor lang strekning av bekken som eventuelt kan legges i rør. Det minnes også om at området ligger innenfor nedbørsfeltet for verna vassdrag (Verdalsvassdraget) og vises til RPR for verna vassdrag.
   
  Kommunalavdelingen påpeker at det må gjennomføres ROS-analyse for planområdet. Områder med avdekt fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynsoner. RPR for barn og unges interesse i planleggingen må følges opp i planarbeidet.
 2. Nord-Trøndelag fylkeskommune
  Mener det burde vært gjennomført en grundigere prosess mht. tomtevalg. De nevner at konsekvenser for skole-, idretts- og nærmiljøanlegg samt folkehelse (ift. nytt helsebygg og reduserte uteoppholdsarealer for nærområdet) må vurderes.
   
  Fylkeskommunens eiendomsavdeling ønsker at arealet nord for Verdal vgs. tas med i planen, og at det nye prosjektet ikke beslaglegger mer enn 1/3 av grusbanen. Skolen har behov for uteareal og utvidelsesmuligheter. Det er konkrete planer om utvidelse av undervisningsarealer og ny hallflate med kunstgress på 30*50 m + garderober.
   
  For friidrettsanlegget er det tidligere konkludert med at dagens plassering av friidrettsanlegget ved den videregående skolen er den beste i forhold til god tilgjengelighet, god arealutnyttelse og god utnyttelse av eksisterende fasiliteter. Det er videre ønskelig å få etablert en klatrehall og basishall ved den videregående skolen hvor dagens infrastruktur kan utnyttes og det ligger nært til befolkningssenteret. Nærmiljøanlegg med lavterskelaktiviteter er også aktuelt å etablere i tilknytning til skoleområdet. Konsekvensene for disse interessene må belyses godt i det videre planarbeidet.
   
  Det er stor trafikk av myke trafikanter gjennom området, og den videregående skolen har stort behov for å bedre trafikksikkerheten og finne nye løsninger for bussoppstilling. Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til også å ta med areal på sørsiden av fylkesvegen for å gjøre en helhetlig vurdering av alle avkjørsler og kryss i området. Planen må tilstrebe færrest mulig avkjørsler og oversiktlige krysningspunkt.
   
  Planarbeidet må ta hensyn til bjørkealléen langs fylkesvegen.
 3. NVE
  NVE synes foreslåtte utredningskrav dekker NVEs fagfelt. 1000 års flommen vil være dimensjonerende for flomhendelser for denne type tiltak. Området ligger under marin grense og kan inneholde soner eller lommer med kvikkleire. Som en del av konsekvensutredningen anbefales det sterkt å utarbeide en ROS-analyse som er tilstrekkelig detaljert til at reell naturfare avdekkes og avklares.
 4. Statens vegvesen
  Adkomst og parkering må beskrives for både kjørende og myke trafikanter.
 5. Sametinget
  Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda samiske kulturminner i tiltaksområdet, men minner om aktsomhetsplikten jfr. kulturminneloven.
 6. NTE
  NTE har ingen merknader til oppstart av planarbeid og planprogram. De minner om at den som utløser behov for tiltak i strømnettet, som hovedregel må dekke kostnadene med tiltaket. Dersom planen forutsetter at eksisterende nettanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av plass til ny trasé.
 7. Nord-Trøndelag idrettskrets, Verdal idrettsråd samt Verdal friidrettsklubb / Norges friidrettsforbund
  Overnevnte tre innspill påpeker at det i mange år vært ønske om å ruste opp dagens friidrettsanlegg til et moderne og fullverdig anlegg. Dagens plassering sentralt i Verdal, inntil den videregående skolen har vært vurdert som den beste lokaliseringen, og de mener det er svært uheldig å ta i bruk arealet til bygging av nytt helsehus. Det må i planarbeidet foretas en grundig konsekvensutredning, spesielt i forhold til barn og unge og i forhold til folkehelse. Dersom prosjektet videreføres må kommunen, iht. RPR for barn og unge, så raskt som mulig avklare fullverdig erstatningsareal både for friidrettsanlegget og for isflaten. Idrettsanlegget lå ute på anbud høsten 2016.
 8. Solsida borettslag
  De mener rundkjøring i forlengelse av vegen Reinsholm vil bedre trafikksikkerheten i området, spesielt til/fra Reinsholm barnehage.
 9. Naboer i Frydenlundsgate/Haugslivegen
  De frykter nytt helsehus blir et så stort inngrep at det forringer naboeiendommenes verdi, og ber om konkrete grep i planen.
 10. Knut Rostad (grunneier til dyrka jord nord for Verdal vgs.)
  Han anmoder om at hans eiendom tas ut av planen av hensyn til gårdsdriften.

Intern høring i kommuneadministrasjonen
Det er gjennomført en kort intern høring i kommuneadministrasjonen, hvorpå kommunens landbrukssjef har uttalt seg.

Landbrukssjef, Verdal kommune, 06.02.2018
«Vi er kjent med at det tiltenkte arealet allerede er regulert til utbyggingsformål, og således lettere tilgjengelig. Verdal kommune ved plan og byggesak og landbruk forhandler i stor grad med søkere av boligtomter om å ikke benytte dyrka og dyrkbar jord til boligformål - det at Verdal kommune ønsker å benytter fulldyrka jord til utbygging av nytt helsehus, står ikke i samsvar med vedtatt temaplan landbruk.

Ser på planen for helsebygg på Verdal, kunne det vært en mulighet til å vurdert en tomteplassering på eiendommen 23/7 i stedet for 22/2 eller 21/1? Det ville gitt en mer naturlig avgrensing på utbyggingsgrunn. Arealet er allerede delvis bebygd og har en arrondering som er dårligere enn utvidelsen på 22/2 og 21/1.».

Oversiktskart

Kommentar:
Arealet nord for Verdal vgs. (dyrka mark) er tatt med etter innspill fra fylkeskommunen, og er i utgangspunktet ikke tenkt til helsebygg, men til skolens behov.

Lokaliseringsspørsmålet for helsebygget er avklart politisk i kommunestyresak 27.03.2017, sak 19/17 «Helsebygg Verdal kommune - entrepriseform, tomt, organisering av planarbeidet».

En kunne vurdert å utvide planområdet med eiendommen 23/7, enten med tanke på helsebygg eller skolens behov, men da må berørte varsles og gis anledning til uttalelse. Dette vil medføre at ev. vedtak av planprogrammet blir noe utsatt.

Eiendommen 23/7 er på ca. 17 daa og er avsatt som landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift i kommunedelplan for Verdal by, vedtatt 29.05.2017.
Ifølge NVEs flomsonekart er denne tomta ikke utsatt for 500-årsflom. Det foreligger ikke kart for 1000-årsflom, som er dimensjonerende for helsebygget. Høyspentlinje krysser tomta.
Bebygd areal er omgitt av dyrka mark.

Utvidelsesarealet for Verdal vgs. nord for bekken, som ble innlemmet i planområdet etter innspill fra fylkeskommunen, har vært avsatt til framtidig offentlig formål eller tjenesteyting siden vedtak av kommunedelplan for Verdal sentrum den 27.08.2001 (sak 67/01), selv om grunneier hadde innvendinger til dette. I nylig opphevet reguleringsplan for «Øra øst, videregående skole», vedtatt i Verdal kommunestyre 06.06.1984 (sak 68/84), og trolig stadfestet 11.01.1985 (planident 1985001), var området regulert til boligformål i tre etasjer. Reguleringsplanen er overstyrt av senere kommunedelplaner (planvedtak i 2001, 2007 og 2017), slik at boligformålet ikke har vært gjeldende siden 2001.

Rådmannen vurderer det som uaktuelt å endre tomtealternativ nå

Vurdering:  
Planprogrammet er supplert noe etter høring, med bakgrunn i innspill i høringsperioden.
Noen innspill er også av en slik karakter at de vil bli vurdert i videre planarbeid.
Endringer av planprogrammet etter høring er vist med rød tekst.

Kommunen finner av vedlagte notat at mottatte eksterne innspill er fulgt opp på en god måte, selv om lokaliseringen tydeligvis er noe konfliktfylt.
Internt innspill fra landbruk her er kommentert i saksutredningen.

Avklaring av større utbyggingsområder skal hovedsakelig skje gjennom kommune(del)planer. Helsebygg var ikke tema da kommunedelplanen ble behandlet, men aktuelt areal er avsatt til nåværende og framtidig tjenesteyting i kommunedelplanen. Dette er i samsvar med det som nå planlegges. Rådmannen vurderer det som uaktuelt å endre tomtealternativ nå.

 

 

Rådmannen tilrår, på bakgrunn av en helhetsvurdering, at vedlagte planprogram fastsettes. 

 

     Til toppen av siden

 

 

 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 25.01.2021 11:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS