Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.02.2018- PS 20/18 Turneteatret i Trøndelag - oppføring av teaterbygg - sluttrapport

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2018/4968 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.02.2018 16/18
Formannskap 16.02.2018 15/18

Kommunestyre

26.02.2018 20/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Saken tas til orientering.

 

 

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 13.02.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Saken tas til orientering.

 

 

 

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.   
 
Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Like før jul i 2014 fattet fylkestinget vedtak om bygging av teaterbygg. Grunnsteinen ble lagt ned i september 2015. Offisiell åpning ble foretatt den 9. september 2017.

Turneteatrets bygg, bilde tatt av Almedalsgolv
Bildet er tatt av Almedalsgolv.

Organisering, gjennomføringsmodell og aktører:
En arbeidsgruppe ble nedsatt i april 2014 for å bearbeide et forprosjekt fram til realitetsbehandling. Gruppen besto av:

 • Ragnhild Kvalø, fylkeskultursjef
 • Rune Gjermo, leder for eiendomsavdelingen i fylkeskommunen
 • Ketil Kolstad. teatersjef
 • Svein Larsen, daglig leder Tindved
 • Trond Selseth, kommunalsjef Verdal kommune
 • Ingvild Aasen, kultursjef Verdal kommune
   

I kommunestyrets vedtak den 31.08.2015 fastsettes det at Verdal kommune vil stå som byggherre og eier av nytt teaterbygg i Verdal for leietaker Nord-Trøndelag Teater. Teaterets eier, Nord-Trøndelag fylkeskommune, har gjort garantivedtak for husleie. Prosjektleder fram til kontrakt med totalentreprenør ble engasjert fra Faveo A/S. Sweco A/S ble engasjert som byggherreombud i byggeperioden.

Valgte gjennomføringsmodell ble pris- og designkonkurranse med etterfølgende samspillfase der modellen ender opp i en totalentreprise. Det vil si samme modell som ble benyttet på Verdalsøra barne- og ungdomsskole med flerbrukshall og svømmehall.

Prekvalifisering av 4-6 grupperinger ble annonsert i Doffin. Grupperingene besto av byggentreprenør, arkitekt og konsulenter/rådgivere. De prekvalifiserte grupperingene bestod av:

 1. HENT med Per Knudsen Arkitektkontor, Norconsult og Sweco Norge.
 2. Consto med Eggen Arkitekter og Sweco Norge
 3. Fuglesang Dahl med Lusparken Arkitekter og Rambøll Trondheim
 4. Grande Entreprenør med Pir II arkitekter og Norconsult
 5. Byggmesteran med HUS arkitekter og Sweco Norge
   

Grande Entreprenør vant konkurransen. Samspillsperioden ble gjennomført i perioden 15. juni 2015 – 31. august 2015. Kontrakt på totalentreprise ble signert den 03.09.2015. Det er Norsk Standard NS 8407 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser) som er grunnlaget for kontrakten. Detaljprosjekteringsmøtene ble gjennomført i perioden 25.06.2015 - 13.02.2016.

I samspillperioden deltok Nord-Trøndelag teater med Nora Evensen, Øivind Holm, Ketil Kolstad og Ragnar Prestvik. Fra entreprenørsiden møtte totalentreprenør Grande Entreprenør med prosjektleder Trine Hynne (med flere). Caverion med Arild Holte (delvis med flere), og Pir II med Ogmund Sørli (delvis med flere). Fra byggherresiden deltok Trond Selseth, Ingvild Aasen og Oddvar Govasmark. I tillegg innleid prosjektleder Kjell Kvam fra Faveo og Jens Henrik Andersen fra Kulturteknikk.

Den daglige oppfølgingen fra byggherrens side i byggefasen ble ivaretatt av byggherreombudet fra Sweco og byggherrens representant fra teknisk drift. Kommunen inngikk avtale med Sweco om funksjonen som SHA-koordinator i samsvar med byggherreforskriften.

Plan- og byggesak:
Reguleringsplan for tomta, gnr. 19, bnr. 48 ble vedtatt i kommunestyret den 15.06.2015. Vedtaket ble påklaget og Fylkesmannen opphevet planvedtaket den 25.09.2015. Etter en vurdering mente Fylkesmannen at planbeskrivelsen i saken var mangelfull, saken var ikke tilstrekkelig opplyst, og den var heller ikke tilstrekkelig begrunnet.

Nytt revidert planforslag ble vedtatt i kommunestyret den 14.12.2015.

Den første rammetillatelse ble godkjent den 03.09.2015. Ny rammetillatelse for bygget ble vedtatt 05.01.2016 og første igangsettingsvedtak er datert samme dag. Det vil si at opphevelsen av reguleringsvedtaket medførte en forsinket byggestart med ca 4 måneder.

Foretak som ble innvilget ansvarsrett etter plan- og bygningsloven var:

 • Grande Entreprenør,
 • Pir II (arkitekt),
 • Norconsult (konsulent),
 • Røstad Entreprenør (grunnarbeid),
 • Caverion Norge (tekniske fag),
 • Sweco Norge (konsulent),
 • Rambøll Norge (konsulent),
 • Teknoconsult (konsulent),
 • Kone (heis),
 • Spenncon (hulldekker),
 • Røra Mek. Verksted (stål).
   

I tillegg var følgende foretak engasjert som underentreprenører/leverandør til Grande Entreprenør:

 • Fuglesang Dahl (maling),
 • Mur og Puss (flis),
 • Skeie (amfistoler og amfi),
 • Cibes (løfteplattform),
 • Riis Glass og metall (glass og aluminium),
 • Bright Norge (teaterteknisk utstyr),
 • Exact Production (tretrapp),
 • Modulvegger (systemhimling),
 • Atlas Industrier (stålporter),
 • Master Stillas,
 • Lian Trevarefabrikk (vinduer),
 • Beslag-Consult (lås og beslag),
 • Jønland (spilevegger),
 • Hørmann (porter),
 • Daloc Norge (innerdører),
 • Norfo (ytterdører og brannporter),
 • Byggmakker (byggevarer)
 • Almedalsgolv (kubbvegg).
   

Bygget:
I første etasje inneholder bygget blant annet hovedscene med sal/amfi, blackbox (sekundærscene), malersal, smie, snekkerverksted, greenroom (venterom for skuespillere), monteringshaller og sidescener, lager, foaje, publikumsgarderobe, toaletter, trapperom, tekniske rom, heis og løfteplattform. I 2. etasje er det lagerrom, garderober, kontorer, møterom, systue, kantine, sminkerom og tekniske rom. I 3. etasje er det snorloft og teknisk rom. I mesaninetasjen er det lager, tekniske rom samt adkomst/korridor til øverste nivå i amfiet til hovedscenen.
Bebygd areal er beregnet til 1545 m2, bruttoareal ca 3400 m2. Gesimshøyden på største del av bygget er nesten 12 meter høyt, mens scenetårnet er nesten 20 meter høyt. Både verkstedhallene, blackbox og hovedscenen har stor takhøyde. Det vil si at bygget har to vanlige etasjer/plan pluss en mesaninetasje. Over hovedscenen er det snorloft med gitter dekke og bro. Hovedinngangen for publikum er mot Minsaas Plass, varemottak og personalinngang ligger mot østre del av Sørgata. I tillegg er det en kombinert publikums- og personalinngang fra Sørgatas søndre del.

Bygget er prosjektert og oppført etter regelverket i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, versjon TEK 10. Oppvarming skjer i hovedsak med ei varmepumpe, luft til vann.

Scenograf og kunstner Gilles Berger har laget en utsmykning som er plassert i foajeen og delvis går «gjennom» yttervegg. Verket har fått betegnelsen Supernova. Brit Dyrnes har bidratt som kunstnerisk konsulent. Utsmykningen er utformet og montert i nært samarbeid med Grande Eiendom og byggets arkitekter Pir II.

Framdrift:
Etter forsinket framdrift på planarbeidet, startet byggearbeidene 05.01.2016. Overtakelsesprotokoll ble signert 25.01.2017. Avtalt byggetid var 12 måneder, det vil si at byggetiden ble 14 virkedager lengre enn avtalt. Kompensasjon for dette ble gitt ved at noen av tilleggsarbeidene ble utført uten å bli fakturert.

Økonomi:
I kommunestyrets budsjettvedtak for 2015 og 2016 er det budsjettert med 100.000.000,- inkludert mva og sceneteknisk utstyr. I kommunestyrets vedtak den 30.05.2016 i sak 41/16 ble budsjettet styrket med 1 mill. kr. Det vil si samlet er budsjettet på 101.000.000,- inkludert mva.

Etter avtale er sceneteknisk utstyr for 9.000.000,- inkl mva solgt til teateret. Nord-Trøndelag fylkeskommune har innvilget kr 460.000,- i tilskudd til utsmykning. KORO, opprinnelig utsmykkingsfondet for offentlige bygg, har gitt tilsagn om et tilskudd på kr 250.000,-.

 • Regnskapet viser samlet forbruk pr 18.01.2018 på kr 101.461.031,-
 • Fratrukket salg av sceneteknisk utstyr                             9.000.000,-
 • Fratrukket tilskudd fra fylkeskommunen                            460.000,-
 • Fratrukket tilskudd fra KORO                                             250.000,-
 • Sum utgift finansiert med lån                                          91.751.031,-
   

I tillegg er det forventninger om 10 millioner i tilskudd til regionale kulturbygg. Bevilgningene fra staten er begrenset slik at utbetalinger kan ta lang tid.

Møblering (unntatt amfiet med stoler i storsalen), innredning/utstyr er forestått av teateret selv. Med samlet forbruk inkludert moms, blir prisen pr brutto kvadratmeter slik:
101.461.031 / 3400 = 29.842,-

Andre myndigheter og tilsyn:
I byggeperioden ble det gjennomført tilsyn fra Arbeidstilsynet. Kommunen mottok rapport med ett avvik. Arbeidstilsynet mente at SHA-planen (plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) var for generell når det gjaldt tiltak for de arbeider som kunne medføre fare for liv eller helse. I tillegg mottok kommunen et pålegg om utarbeidelse av avtale/stillingsinstruks for byggherrens representant. SHA-planen ble straks endret og godkjent av Arbeidstilsynet. Fullmakt ble utarbeidet og godkjent av Arbeidstilsynet.

Brannvesenet har gjennomført tilsyn med bygget etter at ferdigattesten ble utskrevet. Tilsynet har påvist avvik som gjelder tekniske forhold, mangler i brukerens (turneteateret) internkontrollsystem, og mangler i eierens (kommunens) internkontrollsystem. Rådmannen forutsetter at forholdet blir bragt i orden og at avvikene blir lukket.

SHA, og vernerunder:
Det er gjennomført 23 vernerunder i byggeperioden. I rapporter etter vernerunder er det vanligvis ført merknader/avvik. Det ble blant annet påpekt sikring av trapperom, dekkekanter og hull i dekker, sikring av arbeidsområde til lift, rydding, strøing/sikring av glatte områder, merking av avfallscontainere og sikring av armeringsjern. Det er rapportert om en skade som medførte fravær, det gjaldt en klemskade

Vurdering:
Bygget er først og fremst et produksjonsbygg for teater, men i tillegg er det en hovedsal og en blackboks for øving og visning. Produksjonsrom som malerverksted, snekkerverksted, smie og monteringshaller og lager har i stor grad gitt føringer for volum og høyder.

Med samlet utgift på kr 91.751.031,-, anses det at drift og vedlikehold, renter og avdrag, dekkes som forutsatt av husleien på 4.400.000,- pr år.

Samlet mener rådmannen at kommunen har fått et bygg som forventet ut fra kravspesifikasjoner og budsjett.

 

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.02.2018 13:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS