Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.04.2018

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           23.04.2018
Tid:             18:00 - 22:06 
Til stede:     34 representanter

 

Ved varaordførers forfall må det velges settevaraordefører:
Forslag på Arild K. Pedersen – enstemmig valgt. 

Utdelt i møtet:

 

Video-opptak av hele møtet fra start til slutt.
 
Kulturinnslag fra kulturskolen.
Rektor Sven-Øyvind Bern orienterte om forestående kulturksolejubileum, og viste et video-opptak fra øvingene til jubileumskonserten.
André Wilsgård Austad, Martin Hybertsen Selnes, Raphael Niyongabo, Tommy Breding og Vetle Valstad Hallager spilte. Video
 
Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 24/18 Godkjenning av møteprotokoll  26.02.2018 Protokoll video
PS 25/18 Budsjettjustering 2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 26/18 Forslag om endring av Detaljregulering Holbergs plass Saksframlegg Protokoll video
PS 27/18 Utbyggingsavtale for Kroken og Møllegata Saksframlegg Protokoll video
PS 28/18 Ny Stiklestad skole Saksframlegg Protokoll video
PS 29/18 Ny Holmen bru - Utbyggingsvedtak med finansiering Saksframlegg Protokoll video
PS 30/18 Tilstandsanalyse av Ørmelen bo- og helsetun og Verdal bo- og helsetun Saksframlegg Protokoll video
PS 31/18 Hverdagsintegrering Saksframlegg Protokoll video
PS 32/18 Endring i Innherred Renovasjon IKS sin Selskapsavtale grunnet av at Leksvik kommune slås sammen med Rissa kommune til Indre Fosen kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 33/18 Tilsynsavgift - tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv fra 1.1.18  Saksframlegg Protokoll video
PS 34/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017  Saksframlegg Protokoll video
PS 35/18 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2017  Saksframlegg Protokoll video
PS 36/18 Årsmelding for Eldrerådet 2017  Saksframlegg Protokoll video
PS 37/18 Årsmelding rådet for likestilling av funksjonshemmede 2017  Saksframlegg Protokoll video
PS 38/18 Innvandrerrådets årsmelding for 2017  Saksframlegg Protokoll video
PS 39/18 Orienteringer - Protokoll video
PS 40/18 Interpellasjon fra SP - Vi må hegne om Sykehuset Levanger  Saksframlegg Protokoll video
PS 41/18 Spørsmål fra Arild K. Pedersen (AP) - Innherred kommunesamarbeid Brann og redning Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 23.04.2018
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Nei Jøran Helge Zakariassen møtte som vara 
Torill Elverum AP Medlem Nei Thor Bertil Granum møtte som vara
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara 
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Nei Kristoffer Lorås Nicolaysen møtte som vara 
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Olav Dahl Karmhus møtte som vara
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara
Bård Storhaug FRP Medlem Nei Ingen vara
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Hilde S. Grøtting møtte som vara
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara 
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Torbjørn Sellæg møtte som vara 
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 024/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26. februar 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:
Protokoll fra møte 26. februar 2018 godkjennes.
      
  
 

PS 025/18 Budsjettjustering 2018  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING: 
Det ble først votert over formannskapets innstilling pkt 1-4 som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over formannskapets delte innstilling pkt. 5 som falt med 18 mot 16 stemmer.
      
VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar endringer i budsjett for 2018 som følger:
  Tabell budsjettendringer
 2. Inntekter fra eiendomsskatt økes med 500.000 kr som følge av økning i skattegrunnlaget. Inntekter disponeres til ivaretakelse av arbeidsgiveransvar etter avvikling av samkommunen. Rammen til teknisk drift økes med 500.000 kr.
 3. Budsjettvedtaket spesifiseres på budsjettskjema 1A og 1B i driftsbudsjettet, slik dette fremgår av vedlegg 1.
 4. Rådmannen bes legge fram en ny saldering av budsjettet i forbindelse med første tertialrapport regnskap.

 

 

PS 026/18 Forslag om endring av Detaljregulering Holbergs plass  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:   
Høyre v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Holbergs Plass Eiendom AS, gis tillatelse til oppstart av reguleringsendring for Holbergs plass.»

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Høyre, ble innstillingen vedtatt med 21 stemmer. 13 stemmer ble avgitt for forslaget fra Høyre.
   
VEDTAK:   
Planinitiativet stoppes og det gis ikke tillatelse til varsel om oppstart, jf. pbl. § 12-8 andre ledd.
   
    
 

PS 027/18  Utbyggingsavtale for Kroken og Møllegata   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Ny utbyggingsavtale for Kroken og Møllegata inngås, slik den ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Opprinnelig utbyggingsavtale for Møllegata 17, datert 23.02.2015 erstattes i sin helhet av ny utbyggingsavtale for området. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4.
   
   
  

PS 028/18 Ny Stiklestad skole   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:  
Brev datert 20.04.18 fra Verdal Idrettsråd ble utdelt i møtet.

Venstre v/Bjørn Stian Hojem fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1:
«Alternativ Gamle planteskolen (D) tas ut fra videre utredning. Dette med hensyn til de deponier med DDT som finnes i jorden og Verdal kommune bør ikke som et ledd i utbyggingen av Stiklestad skole ta kostnaden det vil være med kartlegging av forurenset grunn og opprydding av denne.

Det utredes tre tomteforslag (B, C og F) som legges til høring.»

AP v/Jorunn Dahling fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1:
«Det utredes 5 tomteforslag (B, C, D, E og F) som legges til høring.»

Votering:

 • Det ble først votert over forslaget fra Venstre som falt med 1 mot 33 stemmer.
 • Det ble deretter votert over forslaget fra AP som ble vedtatt med 33 mot 1 stemme.
 • Det ble til slutt votert over formannskapets innstilling inkludert vedtatt forslag som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Det utredes fire tomteforslag (B, C, D, E og F) som legges til høring.
 2. Det gjennomføres forhandlinger med grunneierne om tomtene.
 3. Det utredes løsninger både med og uten sambruk mellom skole- og idrettsformål.
 4. Videre arbeid gjennomføres etter tidsplan og struktur som foreslått av rådmannen i saken.

 

PS 029/18 Ny Holmen bru - Utbyggingsvedtak med finansiering   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
                    
VEDTAK:  

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 19,0 mill.kr inkl.mva. for bygging av ny Holmen bru.
 2. Prosjektet finansieres på følgende måte:

  År Totalbudsjett Lån Momskomp. Tilskudd
  2017 1,0 mill. kr. 0,8 mill.kr. 0,2 mill. kr.  
  2018 16,5 mill. kr. 13,2 mill. kr. 3,3 mill. kr.  
  2019 1,5 mill. kr. Tilskudd fra Verdalsbruket 1,5 mill. kr.
  Totalt 19,0 mill. kr. 14,0 mill. kr. 3,5 mill. kr. 1,5 mill. kr.
 3. Budsjettpost kommunale veger, uforutsett reduseres fra 2,0 mill.kr til 0,5 mill.kr med følgende finansiering.
   
  År Totalbudsjett Lån Mojmskomp
  2018 0,5 mill. kr. 0,4 mill. kr. 0,1 mill. kr.
   


 
     

PS 030/18 Tilstandsanalyse av Ørmelen bo- og helsetun og Verdal bo- og helsetun   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
                    
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
   
 
  

PS 031/18 Hverdagsintegrering   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret slutter seg til vurderingene i saken, og ber rådmannen jobbe for at tiltakene blir iverksatt.
 2. Komité mennesker og livskvalitet ber om tilbakemelding på iverksatte tiltak én gang i året.

 

 

PS 032/18  Endring i Innherred Renovasjon IKS sin Selskapsavtale grunnet av at Leksvik kommune slås sammen med Rissa kommune til Indre Fosen kommune
    Til toppen av siden     video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:

 1. Verdal kommune godkjenner revideringen av Innherred Renovasjon IKS sin selskapsavtale i §1, §6 og §8 grunnet at Leksvik og Rissa kommune har slått seg sammen til Indre Fosen kommune.
 2. Indre Fosen kommune opprettholder samme eierandel og ansvar som Leksvik kommune hadde i eksisterende selskapsavtale.
 3. Indre Fosen kommune må oppnevne nye medlemmer til Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS.

 

 

PS 033/18   Tilsynsavgift - tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv fra 1.1.18  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
For salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker kreves det inn en avgift på kr 4.500,- pr år. For midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på kr. 1.200,-.

For steder med skjenkebevilling og salgsbevilling for øl kreves det ikke inn tilsynsavgift, da denne kontrollen skjer samtidig kontroll av alkoholbevillingene.  

 

PS 034/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Kommunestyret tar" Kontrollutvalgets årsrapport for 2017" til orientering.

 

PS 035/18 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2017    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2017 til orientering.

 

PS 036/18 Årsmelding for Eldrerådet 2017    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:  
Leder i eldrerådet, Brita K. Thorsvik, presenterte årsmeldingen.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Årsmelding fra rådet for likestilling av funksjonshemmede 2017 tas til orientering.

 

PS 037/18 Årsmelding rådet for likestilling av funksjonshemmede 2017    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:  
Leder i rådet for likestilling av funksjonshemmede, Berit G. Nessø, presenterte årsmeldingen.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Årsmelding fra rådet for likestilling av funksjonshemmede 2017 tas til orientering.

 

PS 038/18 Innvandrerrådets årsmelding for 2017    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:  
Nestleder i innvandrerrådet, Anne Segtnan, presenterte årsmeldingen.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Innvandrerrådets årsmelding for 2017 tas til orientering.

 

PS 039/18 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Kommunebarometeret 2018 – foreløpige tall.
 • Kontrollutvalget behandler regnskap og årsberetning i morgen.
 • 170.000 til ladepunkt for kommunale elbiler, fra Miljødirektoratet.
 • Drøyt 1,5 mill fra Helsedirektoratet i midler til to prosjekter. «Videreføring av styrking av skolehelsetjenesten ved Verdal videregående skole»,
  og «Styrka tilbud fra svangerskap til videregående skole».
 • Deltakelse strandryddeuka.
 • Ungdomskonferanse 5. april
 • Temamøter for Helsebygg arrangeres jevnlig – neste i morgen kveld.
 • Felles politiråd avviklet. Tema felles bestemmelser skjenking og organisering av politiet (bl.a. politikontakten)

Ordfører orienterte om:

 • Dialogmøte med Kværner Verdal – rekruttering, fagopplæring og kompetanseutvikling.
 • Undertegnet intensjonsavtale mellom Verdal kommune og Trondheim Havn om Ørin Nord.
 • Barne- og likestillingsminister Linda H. Helleland var på besøk hos barnevernstjenesten i Verdal.
 • Kompetansekraftprosjekt – kickoff for Kompetansekraft 3.0 den 19. april 2018.     

 

PS 040/18 Interpellasjon fra SP - Vi må hegne om Sykehuset Levanger    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:  
Trude Holm (SP) fremmet sin interpellasjon.

Ordfører svarte slik:
Jeg takker for interpellasjonen – som berører et aktuelt tema.

 1. Er ordføreren bekymret over den uroen vi ser blant ansatte ved Sykehuset Levanger?
  Ja, selvfølgelig er jeg det.
   
  Slik uro kan være tegn på at ulike relasjoner ikke er slik de burde være, og uroen kan i seg selv være uheldig i forhold til arbeidsmiljø, til trivsel og produktivitet, til rekruttering mv. En slik tilspisset debatt mellom ledelsen og deler av de ansatte kan videre være en kilde til å skape uro og utrygghet blant befolkningen med tanke på kvaliteten på tjenestene framover. Det kan også være en kilde til debatten som pågår om hvor mange sykehus vi trenger i Trøndelag...
   
  Samtidig vil jeg understreke det rent prinsipielle: Intern uro på sykehuset om intern omorganisering og måten denne gjennomføres på må handteres internt på sykehuset og i helseforetaket og etter de regler og kutymer som eksisterer i henhold til de roller man har både på arbeidsgiver – og arbeidstakersiden.
   
  Så er det videre åpenbart at andre deler av denne debatten har langt videre fokus, f. eks. funksjons – og rollefordeling mellom de ulike sykehusenhetene både internt i Helse Nord – Trøndelag og i Helse Midt – Norge. Forholdet mellom helseforetaket og kommunene er åpenbart et annet høyaktuelt eksempel på et slikt tema av stor allmenn interesse og hvor sykehuset og dets ansatte på ingen måte kan forvente kun å debattere internt. Her er det selvfølgelig interesser langt utover det rent sykehusinterne.
 2. Hvordan vil ordføreren framover bidra til at kommunestyret i Verdal blir opplyst om utviklingen ved sykehuset?
   
  Verdal kommune kan gjøre flere ting:
  a) Be direktøren og / eller styreleder i Helse HNT om å gi en orientering om situasjonen på bakgrunn av bekymringer som følge av medieoppslag. Jeg vurderer en slik invitasjon.
  b) Fremme sak til Administrativt Samarbeidsutvalg hvor disse forholdene bes tatt opp jamfør samarbeidsavtalen mellom kommunene og sykehuset jf punkt 7 b). I Administrativt Samarbeidsutvalg sitter representanter fra administrativ ledelse i foretaket og i kommunene.
  c) Fremme sak til Politisk samarbeidsutvalg for å sikre og utvikle samhandlingsklimaet mellom partene slik at kommunene og helseforetaket ivaretar sitt felles ansvar for helhetlige behandlingsforløp og kvalitet på nødvendige helsetjenester jf Samarbeidsavtalen punkt 6 – vi kan gjøre hverandre god.
   
  Jeg vil ta initiativ til et møte mellom politisk og administrativ ledelse i Verdal kommune der de tre ovennevnte muligheter vurderes.
   
  La meg samtidig understreke følgende vedrørende Politisk Samarbeidsutvalg:
   
  Her sitter valgte politiske representanter og observatører på vegne av kommunesektoren. Disse representerer samtlige kommuner og har selvsagt et særskilt ansvar for å være nettopp et bindeledd mellom 1. og 2. linjetjenesten i Helsevesenet. Selv er jeg varamedlem til dette utvalget og får tilsendt sakliste og protokoller fra disse møtene. Jeg har så langt i perioden fått innkalling til et par av disse møtene, oftest på svært kort varsel.
   
  Det er hittil ikke registrert konkrete bekymringsmeldinger eller lignende henvendelser om interpellasjonens tema til kommunene verken fra Politisk eller Administrativt samarbeidsutvalg.
 3. Vil ordføreren ta opp utviklingen ved Sykehuset Levanger på andre politiske arenaer han deltar i, f.eks i Midt-Trøndelag regionråd?»
   
  Jeg vil ta initiativ til at kommunene i Midt-Trøndelag regionråd setter søkelys på utviklingen ved og rundt Sykehuset Levanger. Et alternativ kan være å sette ned en arbeidsgruppe eksempelvis i regi av regionrådet med samfunnsmedisinsk, samfunns- og helseøkonomisk kompetanse til å vurdere betydningen av utviklingen ved Sykehuset Levanger.
   
  Et annet spor kan være å ta initiativ til at alle kommunene i Midt-Trøndelag regionråd går sammen om å henvende seg til styret i Helseforetak Nord - Trøndelag for å få en redegjørelse for planlagt utvikling, fulgt av en prosess hvor kommuner og HF sammen ser etter ytterligere muligheter.
   
  Det er flere tenkbare muligheter framover både i forhold til enkeltkommuner og et regionråd som på mange vis har vært og er i støpeskjeen.

Representanten Trude Holm takket for godt svar. 
 
   

 

PS 041/18 Spørsmål fra Arild K. Pedersen (AP) - Innherred kommunesamarbeid Brann og redning    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.04.2018

BEHANDLING:  
Arild K. Pedersen (AP) begrunnet spørsmålet sitt.

Ordfører  svarte slik:
Jeg takker for spørsmålet. Det har over tid vært svært mye fokus på arbeidsforholdene i Brann og Redning. Fra siste årsskifte er også denne delen av kommunens virksomhet kommet i kommunestyrets styringslinje på en helt annen måte enn i Samkommunestyrets tid, dog med en annen kostnadsfordelingsnøkkel enn tidligere. I så måte er dette § 27 – selskapet på linje med de andre «heimsourcede» fagområdene.

Så er det også slik at det er styrene i disse selskapene som har det direkte styringsansvaret for respektive ansvarsområder. Jeg har derfor også i dette svaret forholdt meg til informasjon herfra.

Spørsmål 1:
Har styret og ledelsen i selskapet satt i gang spesielle tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet internt i brann- og redningsselskapet?

Jeg får opplyst at Brannsjefen i Innherred brann og redning har siden første gang spørsmålet om arbeidsmiljøet kom opp hatt fokus og har gjennomført både undersøkelser, samtaler med alle ansatte, laget retningslinjer i samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og alle ansatte på hvordan ansatte i Innherred brann og redning ønsker sitt arbeidsmiljø. I dette arbeid har også bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte, verneombud og personalorganisasjon vært delaktige, og det har vært et kontinuerlig arbeid. Når det var vedtatt at kommunene Verdal og Levanger skulle fortsette samarbeidet innen brann og redning ble det enda en gang satt i gang et samarbeid med bedriftshelsetjenesten til kommunene. Det ble gjennomført et møte med bedriftshelsetjenesten, personalorganisasjonen, tillitsvalgte, verneombud hvor det ble sett på ulike tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet i Innherred brann og redning.

Bedriftshelsetjenesten fikk i oppdrag å se på bakenforliggende forhold og å komme med forslag til fremdrift. Etter at bedriftshelsetjenesten hadde sett på ulike scenario, ble deres anbefaling at det burde gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse på det psykososiale arbeidsmiljøet. Denne undersøkelsen ble gjennomført i løpet av mars 2018, og resultat fra bedriftshelsetjenesten er nå tilgjengelig. Det må understrekes at resultatene fra undersøkelsen er så ferske at de ikke er presentert ordentlig internt i samarbeidet heller enda.

Men jeg får opplyst at undersøkelsen viser helt klart at det psykososiale arbeidsmiljøet innen brann og redning vurderes å være veldig godt, og bedriftshelsetjenesten ikke ser noen problemer med arbeidsmiljøet. På spørsmålet om hvor godt trives du på arbeidsplassen din svarer nesten 100 % at de trives svært godt, veldig godt eller godt på arbeidsplassen i Innherred brann og redning.

Ser en på en vekting av alle spørsmålene hvor 3 er maks resultat på hvor alt er svært bra, får jeg videre opplyst at Innherred brann og redning scorer fra 2,5 til 3 på samtlige svar. Dette er et meget godt resultat ifølge bedriftshelsetjenesten. Men arbeid med arbeidsmiljø skal, i likhet med i annen kommunal virksomhet, fortsatt være en del av det kontinuerlige utviklingsarbeidet. Det er etter mitt skjønn både tjenlig og nødvendig i dette tilfellet.

Spørsmål 2:
Kan kommunestyret være sikker på at eventuelle reduksjoner i bemanning ved brannstasjonen i Verdal ikke medfører en overføring av ressurser fra brannstasjonen i Verdal til brannstasjonen i Levanger?

Den personen som gikk tilbake til morkommunen i Verdal er fremdeles ansatt i Innherred brann og redning som deltids brannkonstabel. Stillingen han sa fra seg var som feier. Feierstillingen ble besatt av ny person i Innherred brann og redning, denne er stasjonert i Verdal fra 1.1. 2018. Det har ikke vært noen form for reduksjon i bemanningen i Verdal.

Årsaken til utlysning av en brannkonstabel i Levanger er at der var det en person som sa opp sin stilling som brannkonstabel, og det var for å erstatte denne stillingen at det ble utlyst ny stilling.

Dette er på samme måte som når noen slutter som brannkonstabel i Verdal, så blir det lyst etter nye brannkonstabler her også. Det ble ansatt 2 nye brannkonstabler i 2017 i Verdal for å kunne erstatte ledige stillinger. Det har ikke vært noen reduksjon i bemanning blant brannkonstabler i Verdal, og det er heller ikke planlagt noen form for reduksjon.

Behov, og prosess for utarbeidelse, for ny ROS – risiko – og sårbarhetsanalyse - er diskutert på de to styremøtene samarbeidet har hatt i februar og april. Det er med bakgrunn i ROS – analysen fra 2009 at vaktlagene i Levanger består av en ekstra ansatt pr lag. Det er besluttet framdrift på ny/oppdatert ROS, og det er ut fra denne beslutninger om dimensjonering m.v. må tas. Dette blir for øvrig første ROS som utarbeides med felles brann- og redningsstyrke for Verdal og Levanger. 
 

   Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 26.01.2021 12:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS