Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.04.2018 - PS 25/18 Budsjettjustering 2018

Saksbehandler : Helge Holthe

Arkivref : 2018/4891 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Fomannskapet 22.03.2018 27/18
Kommunestyret 23.04.2018 25(18


Saksprotokoll i Formannskap - 22.03.2018

BEHANDLING:
AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:

«Formannskapet uttrykker bekymring over at kommunens utviklingskapasitet og utviklingskraft reduseres gjennom utsettelsen av flere planlagte tiltak slik det framgår av saksframleggets side 5.
Formannskapet deler rådmannens vurdering av at dette også medfører økt risiko og sårbarhet over tid.
Oppbyggingen av avdeling for Stab, støtte og utvikling prioriteres derfor høyt i Økonomiplanen 2019-2022.»

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslag til nytt pkt 5 som fikk 4 stemmer. 4 stemte imot – delt innstilling til kommunestyret.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar endringer i budsjett for 2018 som følger:
  Tabell budsjettendringer
   
 2. Inntekter fra eiendomsskatt økes med 500.000 kr som følge av økning i skattegrunnlaget. Inntekter disponeres til ivaretakelse av arbeidsgiveransvar etter avvikling av samkommunen. Rammen til teknisk drift økes med 500.000 kr.
 3. Budsjettvedtaket spesifiseres på budsjettskjema 1A og 1B i driftsbudsjettet, slik dette fremgår av vedlegg 1.
 4. Rådmannen bes legge fram en ny saldering av budsjettet i forbindelse med første tertialrapport regnskap.
   
  Delt innstilling (4-4):
 5. Formannskapet uttrykker bekymring over at kommunens utviklingskapasitet og utviklingskraft reduseres gjennom utsettelsen av flere planlagte tiltak slik det framgår av saksframleggets side 5.
  Formannskapet deler rådmannens vurdering av at dette også medfører økt risiko og sårbarhet over tid.
  Oppbyggingen av avdeling for Stab, støtte og utvikling prioriteres derfor høyt i Økonomiplanen 2019-2022.
   

 

  

Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret vedtar endringer i budsjett for 2018 som følger:
   
  Tabell budsjettendringer
   
 2. Inntekter fra eiendomsskatt økes med 500.000 kr som følge av økning i skattegrunnlaget. Inntekter disponeres til ivaretakelse av arbeidsgiveransvar etter avvikling av samkommunen. Rammen til teknisk drift økes med 500.000 kr.
 3. Budsjettvedtaket spesifiseres på budsjettskjema 1A og 1B i driftsbudsjettet, slik dette fremgår av vedlegg 1.
 4. Rådmannen bes legge fram en ny saldering av budsjettet i forbindelse med første tertialrapport regnskap.
   

Vedlegg:

 1. Budsjettskjema 1A og 1B
 2. Kommunestyresak PS 03/18 Tidligere liste med sparetiltak
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Budsjettjusteringen følger opp kjente avvik som forelå ved årsskiftet og behovet for å arbeide inn kommunestyrevedtak av 29.01.18. I ettertid har det fremkommet flere behov for budsjettjusteringer utover i året. Dette er forhold som formannskapet er informert om, senest i møte 08.03. Herunder nevnes inntektstap på en takseringssak for eiendomsskatt, en mulig mindre overbudsjettering av skatt og rammetilskudd og behov for å korrigere enkelte svakheter i budsjettet. Svakhetene gjelder i hovedsak budsjetter som ble lagt for videreføring av samkommunens aktivitet. Dette er forhold som vil bli tatt opp i neste budsjettjustering i forbindelse med første tertialrapport for regnskap 2018.

Gjeldende budsjett bygger på kommunestyrevedtak av 11.12.17. Budsjettvedtaket medførte en redusert inntekt på 10.5 mill kr sett opp mot budsjettet som forelå som innstilling til kommunestyremøtet. Salderingen av endret budsjett ble rent teknisk plassert som inntekter i budsjettet til rådmannen, kultur, teknisk drift, hjemmetjenesten og fellesområdene under rådmannen. En slik saldering av budsjettet er lovlig etter kommuneloven, fordi nedtrekket da blir faktisk fordelt og belastet virksomhetene.

Rådmannen fikk i oppdrag å utrede mer reelle tiltak for å finansiere bortfallet av inntektene på 10.5 mill kr. Til kommunestyremøte 29.01 forelå det en plan for tiltak som i sum ga realistisk inndekking av deler av beløpet. I kommunestyremøtet ble det vedtatt at eiendomsskatten skulle økes fra 3,5 promille til 4 promille. Med dette bortfalt halvparten av behovet for å finne realistiske tiltak. I møtet ble det ikke tatt konkret stilling til de mulige sparetiltakene som rådmannen la fram. Kommunestyret vedtok at driftsbudsjettet skulle reduseres med 5.5 mill kr, - fortrinnsvis fra innkjøpspostene. Rådmannen ble gitt fullmakt til å foreta endelig fordeling av tiltakene. Rådmannen ser at en del prioriteringer mellom sparetiltakene er av politisk karakter og at beløpene også påvirker fordeling av rammene til virksomhetene. Etter kommuneloven og kommunens økonomireglement skal slike omprioriteringer behandles i kommunestyret. Rådmannen legger derfor fram en budsjettjusteringssak for politisk behandling. I saken spesifiseres sparetiltakene på en slik måte at det er mulig å endre på de fordelinger som er foreslått av rådmannen.

Tiltak 1: Konsekvenser av endringer i eiendomsskatt
Gjeldende budsjett bygger på kommunestyrevedtak av 11.12.17. Budsjettvedtaket medførte redusert inntekt på 10.5 mill kr sett opp mot budsjettet som forelå som innstilling til kommunestyremøtet. Salderingen av endret budsjett ble i første omgang plassert som midlertidige reduksjoner i rammene til virksomhetene/tjenestene på 10.5 mill kr.

I nytt budsjettvedtak i kommunestyret 29.01.18 ble det vedtatt å øke satsen for eiendomsskatt fra 3.5 promille til 4 promille. Dette gir økte inntekter på 5.25 mill kr, og dermed ble også behovet for å finne reelle reduksjoner i utgifter halvert fra 10.5 mill kr til 5.25 mill kr. Som følge av dette kan halvparten av rammereduksjonen fra kommunestyrets vedtak 11.12.17 tilbakeføres til rammene. En nøytral profil på tilbakeføringen tilsier at de områdene som fikk redusert rammene får tilbakeført halvparten av nedtrekket.
 
Effekter satt opp i tabell

Tiltak 2: Budsjettjustering Stab, støtte og utvikling-avdeling (SUV-avdelingen)
I saksdokumentene til kommunestyremøte 29.01 fremgår det at det finnes muligheter for innsparinger pga endret bemanning i avdelingen. Det er nå i budsjettjusteringssaken foretatt en fullstendig gjennomgang av avdelingens budsjett. Gjennomgangen viser at budsjettet for avdelingen i liten grad er treffsikker på behov og bemanning. Dette har sin årsak i at det ble lagt forenklede budsjetter basert på fordelingsnøkler fra samkommunen. Avvikene går både i pluss og minus. Vakanser som følge av at det ikke ansettes kommunalsjef for avdelingen og at andre nyansettelser er satt på vent, medfører at det er rom for reduksjoner av lønnsposter for 2018. I tillegg viser gjennomgangen at det ikke er tatt høyde for alle kostnader ved å etablere nye stillinger ansatt på nyåret 2018. Etter justering av både inntekter og utgifter gir det en total besparelse på ca 1.6 mill kr.

Effekter satt opp i tabell

Kommunalsjef utvikling og virksomhetsstøtte, samt leder utviklingsstøtte vil ikke bli besatt i 2018. Ansettelse av personalsjef og digitaliseringsrådgiver utsettes noe, slik at disse ikke får helårseffekt i 2018. Utgiftene gjelder datautstyr, rekvisita, lisenser på programvare, erstatte utstyr som var fjernet etter utflytting av ISK mv. Deler av dette er engangsutgifter/pukkelkostnader og feilbudsjettering.

Endringene erstatter innsparingskravet som var lagt på rådmannens budsjett. Dvs at endringene i tiltak 2 ikke påvirker rammene til de andre virksomhetene.

Kommunen reduserer med dette egen utviklingskapasitet og -kraft sett opp mot ambisjonene som ble lagt gjennom 2017. Dette for å prioritere tiltak med umiddelbar økonomisk effekt i 2018. Dette gir også økt sårbarhet over tid, og for 2019 er det nødvendig å nærme seg planlagt kapasitet igjen. Dette for å klare å holde tilstrekkelig kontroll med store byggeprosesser, og samtidig drive både tjenesteutvikling og effektivitetsutvikling.

Tiltak 3: Budsjettjustering pga avvikling av samkommunen
I saksdokument til kommunestyremøte 29.01 foreligger følgende tekst fra rådmannen:

Samlet inntekt for eiendomsskatt økes med kr 0,5 mill. som følge av økning i antall objekter, og sikrer ivaretakelse av arbeidsgiveransvar som beskrevet i saken etter oppløsningen av Innherred samkommune.

Effekter satt opp i tabell

Tiltak 4: Budsjettjustering innkjøpsposter
Rådmannen har foretatt en ny gjennomgang av sparetiltakene som ble lagt fram til kommunestyrets behandling 29.01. Det har nå gått snart 3 måneder av året, og tiltakene vil derfor bare virke for gjenværende del av året. Noen tiltak er også sesongavhengige, slik at de ikke lenger gir samme effekt. For tiltakene innenfor innkjøpsområdet er besparelsen avhengig av framdriften på inngåelse av nye avtaler. Det kan være relativt stort potensiale i besparelser på innkjøpssiden. Det som er mer usikkert er hvor raskt det er mulig å etablere nye avtaler. Det sparepotensiale som er funnet kan derfor sies å ha en god og varig effekt, men effekten kan bli noe forsinket dersom det tar tid å få på plass innkjøpsavtaler. En konsekvens av tidsforskyvninger er at virksomheter som får slike kutt i utgiftene, kan bli nødt til å redusere aktiviteten noe inntil innkjøpsavtaler har kommet på plass.

Innkjøpsartene er gjennomgått av § 27- samarbeidet på innkjøp og i grove trekk følges vurderingene til innkjøp.

Følgende innsparingsmuligheter er funnet på innkjøpspostene.

Effekter satt opp i tabell

Innsparingene på 1.5 mill kr reduserer rammene til de budsjettområdene som er vist over. De frigjorte midlene på 1.5 mill kr motregnes mot innsparingskravene til de områdene som fikk budsjettreduksjoner. Det betyr at foreløpig budsjettering av innsparingskrav blir erstattet med de beløpene som fremgår av tabellen over.

Innsparingene er hentet fra en vurdering av følgende innkjøpsposter:

Effekter satt opp i tabell

Merk at alle innsparinger (kolonne 3) er regnet som 9/12 av årsvirkningen (kolonne 2). Dette skyldes at det har gått 3 måneder av året, og at det da bare er mulig å få effekt på de resterende 9 måneder. Spareprosenten som er oppgitt er regnet som helårsvirkning. Merk også at noen av sparebeløpene er lavere enn i saksutredning til kommunestyret 29.01. Dette skyldes at sparebeløpene ble regnet av tall for anslag regnskap 2017. I 2018- budsjettet er det på noen poster lavere beløp enn i 2017, altså blir det også et lavere potensiale for reduksjon. Med andre ord ble deler av reduksjonene innarbeidet i budsjett for 2018.

Nærmere om vurderingen for innkjøpsarter som reduseres:

 • 11000 Kontormateriell: 5% kan gi ca 98.000 kr i lavere utgift 2018
  Ny avtale skal komme i 2018. Mulig sparing 4-7% i flg innkjøp.
   
 • 11050 Læremidler, 11051 skoleboksamlinger, 11052 Fritt undervisningsmateriell: 5% gir ca 65.000 kr i lavere utgift 2018
  Ny avtale skal på plass. Mulig sparing 4-7% i flg innkjøp.
   
 • 11151 Matvarer til institusjoner: 2% på alt unntatt helse kan gi ca 87.000 kr i lavere utgift 2018
  Her er helsedelen skjermet mot reduksjonen som følge av at det her allerede finnes avtaler. Alle andre reduseres med 2%. Innkjøp anslår mulig besparelse til 4-7% på sikt.
   
 • 1152 Kommunal bevertning: 30% kan gi ca 157.000 kr i lavere utgift 2018
  Her kan det både oppnås store besparelser ved å kutte ut omfanget av bevertning. Dette omfatter også sosiale arrangementer for ansatte.
   
 • 1153 Matvarer for videresalg:
  Her kan det gjøres forbedringer på innkjøpssiden for å forbedre fortjeneste på salg. For eksempel dersom det er mulig å få bedre avtale på innkjøp. Men beløpene er så lave at det ikke gir særlig effekt. Derfor ikke tatt med.
   
 • 1156 Skolefrukt og grønt:
  Samme begrunnelse som på 1153. Ingen besparelse.
   
 • 1200 Forbruksmateriell og driftsutgifter: 4% kan gi ca 311.000 kr i lavere utgift 2018
  Her er det potensiale i ekjøp og avtaler. Innkjøp anslår at det er mulig å spare 4%. På sikt vil det nok kunne spares mer, men det krever at systemene for automatisert innkjøp/bestilling videreutvikles.
   
 • 1400 Annonse, trykking: 7% kan gi 19.000 kr i lavere utgift 2018
  Flere fellesannonser og bevisst sparing kan i flg innkjøp gi reduksjon på ca 7%
   
 • 1500 Kurs og opplæring: 2% kan gi ca 47.000 kr i lavere utgift 2018
  Dette er et område der det i prinsippet kan reduseres mye, men det vil igjen kunne gi ineffektive årsverk. Det er trolig mulig å redusere noe på kostnader uten at læringseffekt svekkes. Dette kan gjøres gjennom bedre utnyttelse av digitale kurs, møter på nettet, velge kursleverandører som kan levere opplæring til lavere pris osv. Det er brukt et forsiktig anslag på 2%. Innkjøp har ikke synliggjort noen besparelse på området.
   
 • 1700 Transport/skyss, 1702 drivstoff/olje, 1704 reparasjon og vedlikehold: 2% kan gi ca 120.000 kr i lavere utgift 2018
  I flg innkjøp er det mulig å se på avtaler her. Det er vanskelig å anslå potensialet. Et forsiktig anslag er da 2%
   
 • 11950 Kommunale avgifter: 2% kan gi ca 47.000 kr i lavere utgift 2018
  I flg innkjøp kan det være mulig å redusere kostnader på renovasjon på kommunale bygg. Det er ikke nærmere angitt hvordan dette skal skje, og vi legger derfor et forsiktig anslag på 2%.
   
 • 12000 Inventar og utstyr: 2% kan gi 46.000 kr lavere utgift i 2018
  I flg innkjøp er det potensiale for inngåelse av flere innkjøpsavtaler. Det er vanskelig å anslå gevinst. Vi har forsiktig anslått besparelse til 2%.
   
 • 12100 Kjøp, leasing leie av maskiner: 6% kan gi ca 105.000 kr i lavere utgift i 2018
  Reforhandle avtale på leie av biler, reparasjon og vedlikehold.
   
 • 12200 Leie, leasing av maskiner: 1% kan gi ca 6.000 kr lavere utgift i 2018
  Innkjøp har ikke gitt noe informasjon om denne arten. Vi gir et forsiktig anslag på 1% basert på kommentarer i 12100.
   
 • 12300 Kjøp av varer til bygg og anlegg, 12301 Kjøp av tjenester til bygg og anlegg: 2% kan gi ca 212.000 kr lavere utgift i 2018
  I flg innkjøp er det ikke avtaler på området. Det bør da være potensiale for besparelser her.
   
 • 12700 Konsulenttjenester og juridisk bistand: 6% kan gi 142.000 kr lavere utgift i 2018
  I flg innkjøp er det potensiale for bedre priser på konsulenttjenester ved å inngå avtaler. 9% er anslaget fra innkjøp. Dette er skjønnsmessig redusert til 6% etter en vurdering av regnskapsførte poster så langt i 2018. Det antas krevende å skulle realisere rabatter på 9% på kort sikt. 
   


  
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.04.2018 07:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS