Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.04.2018 - PS 28/18 Ny Stiklestad skole

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2018/5446- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 12.04.2018 34/18
Kommunestyre 23.04.2018 28/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.04.2018

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll fremmet følgende alternativ til pkt. 1:
Det utredes fire tomteforslag (B, C, D og F) som legges til høring.

Det ble først votert alternativt over rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 og forslag fra SP, der forslag fra SP enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over pkt. 2, 3 og 4 som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Det utredes fire tomteforslag (B, C, D og F) som legges til høring.
 2. Det gjennomføres forhandlinger med grunneierne om tomtene.
 3. Det utredes løsninger både med og uten sambruk mellom skole- og idrettsformål.
 4. Videre arbeid gjennomføres etter tidsplan og struktur som foreslått av rådmannen i saken. 
   

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Det utredes tre tomteforslag (B, C og D) som legges til høring.
 2. Det gjennomføres forhandlinger med grunneierne om tomtene.
 3. Det utredes løsninger både med og uten sambruk mellom skole- og idrettsformål.
 4. Videre arbeid gjennomføres etter tidsplan og struktur som foreslått av rådmannen i saken.
   

Vedlegg:  
Tilbakemeldinger fra Fylkeskommunen
Tilbakemeldinger fra Fylkesmannen

Tilbakemeldinger fra NVE

  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Rådmannen viser til Skolestruktursaken PS 56/17, og kommunestyrets vedtak:

Leksdal skole slås sammen med Stiklestad skole senest fra 01.08.2022.
«En sammenslått skole vil sikre et elevgrunnlag som muliggjør bygging av en ny felles barneskole på Stiklestad. En sammenslått skole vil sikre en skole med i hovedsak to klasser på hvert årstrinn så langt det er mulig å se framover. Dette gir en stabil driftssituasjon med pedagogisk gunstige klassestørrelser. Rådmannens vurderinger i denne sammenheng støttes i sin helhet.»
 
I saksframlegget var det gjort en vurdering av tomtevalget:
«Stiklestad og Leksdal skole slås sammen, og det bygges en ny to-parallell barneskole på Stiklestad med rom for inntil 250 elever og 14 klasser.
Den nye skolen bygges slik at den tilfredsstiller den tekniske standard som er gjeldende, og de vedtatte retningslinjene for utvikling av skolebygg i Verdal.
Dagens tomt ligger mellom bekkedalen og fylkesvegen, og det må vurderes om denne skal brukes eller om det skal ses etter alternativ. Muligheter for ny tomt i nærheten av dagens skole bør derfor avklares. Samarbeid med idrettslaget for bygg og uteområde er også en mulighet som vurderes. (jf. Vinne aktivitetspark)
Fra arbeidet begynnes med planlegging, prosjektering av skolen, anbudsarbeid og til bygget står ferdig til innflytting må kommunen regne med 4-6 år.»
 
Arbeidsgruppe:
En arbeidsgruppe bestående av John Olav Larsen (virksomhetsleder skole/SFO), Joar Eklo (rektor Stiklestad skole), Randi Høgenhaug (rektor Leksdal skole) og Bjørn Erik Haug (avd.leder bygg/eiendom) har siden i fjor høst arbeidet med saken.
 
Medvirkning:
Arbeidsgruppa, eller deler av gruppa, har informert og fått tilbakemeldinger om arbeidet som gruppa har gjort:

 • møter med skolepersonalet ved Stiklestad og Leksdal skole
 • møter med FAU ved Stiklestad og Leksdal skolen
 • møte med kommunens foreldreutvalg
 • møte med idrettsrådet og idrettslag
 • møte med Stiklestad nasjonale kultursenter. Avklare SNK sitt arealbehov og planer fram mot 2030, og om det er muligheter for samarbeid
   

Verdal idrettsråd skisserte et arealønske på vegne av idretten på 19,3 mål areal til følgende nye idrettsanlegg i forbindelse med ny skole -" Stiklestad idrettspark"

 • 11 er fotballbane med kunstgress 11 mål
 • 7 er fotballbane med naturgress 2,5 mål
 • Klubbhus med garasje for utstyr 0.2 mål
 • Friidrettsanlegg med 6 løpebaner 4,0 mål
 • Basishall 23x44m 1,1 mål
 • Klatrehall 15x25m med høyde 17m 0.5 mål
 • + areal tilpasset også idrettens behov til parkering i sambruk med skolens parkeringsbehov.
   

Samlokalisering vil gi sambruk av klubbhuset, garasje og garderober i klubbhuset og skolen begge veier.
 
Skolens arealbehov er omtrent 20 mål til skole og uteområde. Til sammen er det behov for 40 mål for både skole og idrettsareal, med de ønsker idrettsrådet har spilt inn. I den videre utredningsprosessen må idrettsrådets ønsker avstemmes og underlegges prioriteringer.
 
Arbeidsgruppas kriterier for plasseringer av skole:

 • Stort nok areal til skole og uteområde,
 • Egnet areal
 • Skolen bør være nært boligområdene
 • Nært eksisterende veinett
 • Ta hensyn til utbygde gang- og sykkelveier
 • Tilbakemeldinger fra personale og foreldre ved skolene
 • Tilbakemeldinger fra sektormyndigheter.
 • Stort nok areal til idrettsformål og sambruk
   

Sju plasseringer:
Etter tilbakemelding fra møtene og interne vurderinger landet arbeidsgruppa på sju mulige plasseringer. Det er gått bredt ut i første omgang.
 
Se kart:
Kart som viser mulige plasseringer av ny Stiklestad skole
 
Det er innkalt til møte med sektormyndigheter for å få en tilbakemelding fra dem tidlig i saken. De sju alternativene ble presentert for dem, og gruppa fikk tilbakemeldinger på plasseringer av skole i Stiklestad på generelle vurderinger – og spesifikt på de sju plasseringene.
De ulike faginstansene var Fylkesmannens miljøvern – og planavdelinger, Fylkeskommunen, NVE og Statens vegvesen. Vegvesenet møtte ikke opp.
Landbrukssjefen Hovin og Karlsaune fra planavdelingen fra kommunen var med på møtet i november 2017.

Tilbakemeldinger fra sektormyndigheter:

Fylkesmannen
Landbruksavdelingen:

Hele dette «planområdet» hvor alle alternativene ligger, inkl. dagens Stiklestad skole og Stiklestad som sted, ligger i et stort sammenhengende landbruksområde, gjennomgående preget av store og godt arronderte jordbruksarealer og aktiv jordbruksdrift. Alle de skisserte alternativene innebærer at dyrka eller dyrkbar jord må omdisponeres. NIBIOs jordsmonnskart viser at dyrkajorda i området er av svært god eller god jordkvalitet. Det er med andre ord knyttet store regionale og nasjonale jordverninteresser til planområdet og alternativvurderingen som skal gjøres knyttet til ny Stiklestad skole.

Landbruksavdelingen viser til dialogmøtet og tar inn over seg at det er vanskelig å se for seg alternativer til ny skoletomt i dette området uten at dyrka eller dyrkbar jord i det hele tatt berøres. Landbruksavdelingen vil imidlertid ut fra de store jordverninteressene som er i området være tydelig på at de mest krevende alternativene bør siles ut på dette tidspunktet i planprosessen.

Ut fra regionale og nasjonale jordvernhensyn vil de mest krevende alternativene være de som i sin helhet bebygger dyrka jord, som bryter med hovedgrepene lagt i kommuneplanens arealdel for området, og som i tillegg også vil kunne innebære behov for ny infrastruktur i området. Det vil si at ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser vil landbruksavdelingen sterkt tilrå at alternativet ved Leksdalsvatnet tas ut (G), at alternativene mellom Forbregd/Lein og Leksdalsvatnet tas ut (E og F), samt at alternativet lagt til Prestegården tas ut (A). Alle disse alternativene bebygger i sin helhet fulldyrka jord av svært god eller god jordkvalitet, og noen vil i tillegg også innebære nye behov for infrastruktur, som igjen vil innebære omdisponering av dyrka jord. Ut fra de store jordverninteressene som er i tilknytning til disse alternativene vil landbruksavdelingen være tydelig på at disse bør siles ut i denne tidlige fasen.
Landbruksavdelingen vil ikke motsette seg at alternativene knyttet til dagens skoletomt (B, C og D) og planteskolen kan utredes videre. De aktuelle arealene er her enten fulldyrka jord av svært god jordkvalitet eller dyrkbar jord, og det er med andre ord her også store jordverninteresser som må avveies i forhold til andre interesser. Landbruksavdelingen legger til grunn at jordvernet og konsekvensene for landbruket, herunder for skogbruket, jf. de forsøkene og verdiene som fortsatt er knyttet til planteskoleområdet, blir en del av en konsekvensutredning for ny skoletomt.

Miljøvernavdelingen
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP 2014) skal legges til grunn for planleggingen, bl.a. skal planleggingen bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. Ut fra en slik betraktning vil en lokalisering nært boligområder som sogner til skolen være gunstig, samt muligheten for adkomst på gang-/sykkelvei.

NVE:
Alternativ Hallemsåsen (E):

Den aktuelle tomta ligger i stor grad på det som i kvartærgeologiske kart (løsmassekart) er avmerket som morene. Mot nord/nordvest er det vist marine avsetninger, delvis under myr/torv. Det kan derfor ikke utelukkes leire og evt. kvikkleire inn mot tomta men sannsynligheten vurderes som begrenset.

Alternativ Lyngås/Valøya (G):
Området heller i vestlig retning ned mot Leksdalsvannet med en gjennomsnittlig helning 1:6 – 1:7. Løsmassekartet viser marine fjordavsetninger, altså leire. Det er ikke utført grunnundersøkelser her som NVE har tilgang til. Ut fra terrengforhold og grunnforhold med leire må området betraktes som et potensielt fareområde for kvikkleireskred.

Alternativ sørøst for Volhaugvegen (FV 170) (F):
Området ligger på det som er vist som fjord- og havavsetninger på kvartærgeologisk kart, altså kan det være leire/kvikkleire her. Det er sannsynlig at moreneavsetningen ligger under havavsetningene men hvor dypt den ligger er usikkert.

Alternativ Gamle planteskolen (D):
Området ligger på myr/marine avsetninger, og det kan således ikke utelukkes kvikkleire. Området er tilnærmet flatt og således er det ikke å betrakte som skredutsatt så lenge man har kontroll med de geotekniske forholdene ifbm. selve byggingen.

Alternativ eksisterende skoleområde (B, C):
Området grenser mot Brokskitbekken og mot sørvest ligger kvikkleiresone «559 Stiklestad». Det er, i tillegg til kvikkleiresonen, påvist kvikkleire rett sør for skolen ifbm. grunnundersøkelser utført av Statens vegvesen. Det må derfor tas høyde for at det er kvikkleire på tomta, og at stabiliteten (sikkerhet mot skred) kan bli en utfordring ifbm. bygging av ny skole her. Dette vil kunne gi føringer for f.eks.plassering av bygningsmasse, samt at Brokskitbekken kanskje må heves ytterligere. Dette må vurderes nærmere i planleggingen.

Fylkeskommunen:
FK mener følgende forslag er uheldig og vil ikke anbefale disse:
Hallem (E): «Himmelen» - Her kommer man for nære gravfeltet på Hallem.
Lyngås/Valøya (Leksdal)
Prestegården Stiklestad (A). Her vil vi vel varsle at om dette fremmes vil vi fremme forslag til innsigelse.
Stiklestad Skole (B). Her vil vi varsle nei om tiltak kommer for langt mot syd; og blir synlig fra Stiklestad. Men eksisterende bebyggelse her må gjerne benyttes.
Forslag vi kan akseptere:
Stiklestad Planteskole (D)
Stiklestad skole – det vil si så lenge man ikke kommer for langt frem mot Syd med nye tiltak – og i stedet benytter eksistrende arealer. Arealet Vest for eksisterende skole kan vi også akseptere (C).
Forbregd Lein (F): Området mot NV. Dette er også akseptabelt.

Statens vegvesen:
De møtte ikke opp på møtet, men kom med en vurdering:
Rent umiddelbart, og svært løselig vurdert, kunne imidlertid planteskolealternativet (D) kanskje ha mye for seg, areal- og kommunikasjonsmessig.

Vurderinger av alternativene

 • A
  Verdal prestegård på Stiklestad har sin historie tilbake til den gang prestegården lå mer lokalt plassert i Verdal. Gårdens navn var da Auglen. Det store leirskredet som plutselig i 1893 rammet området med full tyngde gjorde prestegården ubebolig på sikt. På Stiklestads tun ble det så oppført en helt ny og moderne prestebolig tegnet av trønderen Lars Solberg. Denne ble oppført i 1921.
  Prestegårdstomta er også en stor gård med trønderlån og uthus som ligger nær Stiklestad Allé. Det er 150 mål med dyrka mark, sju kulturminner, trønderlån og uthus, prestebolig, nært vei og g/s-veg, Sambruk med de gamle bygningen (eier Opplysningsvesenets fond) er en mulighet som kan vurderes. Det er mulig å få plass til 40 mål med skole- og idrettsanlegg.
  Faginstanser sier det er problematisk område. Fylkesmannen vil sterkt tilrå at prestegården tas ut, og fylkeskommunen varsler at de vil fremme forslag til innsigelse.
   
 • B
  Eksisterende tomt på Stiklestad er i underkant av 16 mål stor. Det er foruten skole p-plass, lekeareal og 7-er bane med kunstgress. Kan være stor nok for ny skole og uteområde, men ikke idrettsareal. Nært vei og g/s-vei, men dårlig trafikkløsning i dag. Alternative lokaler må skaffes (brakkerigg eller leie av andre lokaler) hvis skolen rives og ny bygges på eksisterende tomt. Dette er en tomt kommunen eier.
   
 • C
  Utvidelse av skoletomta. Begrensninger med utvidelse mot sør – gravminner 280 m mot sør, og vi har Brokskitbekken med ustabil grunn mot vest. Utfordrende – men kan utredes.
  NVE sier at det må tas høyde for at det er kvikkleire på tomta, og at stabiliteten (sikkerhet mot skred) kan bli en utfordring ifbm. bygging av ny skole her. Dette vil kunne gi føringer for f.eks.plassering av bygningsmasse, samt at Brokskitbekken kanskje må heves ytterligere. Dette må vurderes nærmere i planleggingen.
  Det er mulig å få plass til 40 mål med skole- og idrettsanlegg med utvidelse av tomta.
  Fylkeskommunen vil ikke trekke tomta for langt mot sør slik at den blir synlig fra området rundt kirka, men vil heller trekke området mot vest. Da kan FK akseptere løsningen.
  Fylkesmannen mener B/C kan utredes nærmere.
   
 • D
  Tomta ved den gamle planteskolen. Stor tomt mellom fylkesvegen og Forbregdsvegen med plass til skole og idrettsareal. Det er flere grunneiere fra Leksdalsvegen og mot vest.
  Nært vei og g/s-vei. Det er mulig å få plass til 40 mål med skole- og idrettsanlegg.
  Ingen innsigelser fra faginstansene på dette stadiet i prosessen. Tomta trekkes fram av faginstansene som den beste løsningen både når det gjelder landbrukssida, kulturminner, grunnforhold og trafikale løsninger.
   
 • E
  «Himmelen» er området ved vannverket til kommunen. Tomta som vannverket er på festes av kommunen. Det er landbruksareal og gravminner rundt vannverket. Trafikalt er det problemer med dette området siden eksisterende bilvei går gjennom byggefelt.
  Det er mulig å få plass til 40 mål med skole- og idrettsanlegg.
  Fylkesmannen vil sterkt tilrå at området tas ut. Fylkeskommunen mener det kommer for nært gravminnefeltet på Hallem.
   
 • F
  Det er et landbruksområde som ligger ved Volhaugvegen, nord for Leinsmoen. Like ved vei, men det kan bli nødvendig å oppgradere veien i området.
  Fylkesmannen vil sterkt tilrå at området tas ut. Det er akseptabelt for fylkeskommunen.
  Grunneier er informert om arbeidet med ny skoletomt.
   
 • G
  Et område som ligger ved Leksdalsvatnet ved Ausa. Det er landbruksområde som eies av Opplysningsvesenets fond. Stort nok for skoleområde. Siden drikkevannskilden for Verdal er Leksdalsvannet er det usikkert om det kan brukes til dette formålet. Trafikkmessig er det utfordringer, både elever fra Leksdalen og Stiklestad blir – som trafikksituasjonen er nå – avhengig av buss.
  Fylkesmannen vil sterkt tilrå at området tas ut. Det er ikke akseptabelt for fylkeskommunen.
   

Arbeidsgruppa foreslår at tre steder blir utredet og lagt ut på høring. De tre plasseringene er eksisterende tomt (B) og utvidelse av den (C) og den gamle planteskoletomta (D).
B, C og D er akseptable løsninger for sektormyndighetene.

Det er D som er best egnet når vi ser på arbeidsgruppas kriterier for valg av skole.
Stort nok areal til skole og uteområde, stort nok areal til idrettsformål og sambruk, egnet areal, skolen bør være nært boligområdene, nært eksisterende veinett, ta hensyn til utbygde gang- og sykkelveier, tilbakemeldinger fra personale og foreldre ved skolene, tilbakemeldinger fra sektormyndigheter.

De direkte berørte grunneierne i de tre alternativene er informert om kommunens arbeid med ny skole for Stiklestad og Leksdal. Det er nødvendig med nærmere forhandlinger med grunneiere i områdene som blir utredet.

Veien videre:

2018:
Det arbeides med utredning av plasseringer.
Utredinga skal plassere skole og evt. idrettsområde på tomt, muligheter for sambruk, løsning for infrastruktur.
Utredninga legges til høring, og stedet vedtas politisk.
Det forhandles med grunneierne om tomter.

2019:
Det etableres en styringsgruppe fra skole, teknisk etat og foreldre.
Det lyses ut en konkurranse angående å engasjere en rådgiver for utarbeidelse av forprosjekt.
 
Forprosjektet/konkurranse med design (samspill) skal beskrive romplaner, avdekke arealbehov, universell utforming, beskrive alternative energiløsninger samt disponering av uteareal.
Kostnadsestimat vil også bli utarbeidet for prosjektet.
Estimert godkjenning av forprosjekt og vedtak om utbygging i kommunestyret i løpet av 2019.

2020:
Med forbehold om vedtak i kommunestyret sendes så dette ut på totalentreprisekonkurranse i begynnelsen av 2020, med forventet kontrahering av entreprenør vinteren 2020. Det forventes byggestart 2020/21.

2022:
Det må påregnes minst 15 måneders byggetid, og ferdigstillelse vår 2022.

Vurdering:  
Arbeidsgruppa foreslår at tre steder blir utredet og lagt ut på høring. De tre plasseringene er eksisterende tomt (B) og utvidelse av den (C) og den gamle planteskoletomta (D).
B, C og D er akseptable løsninger for sektormyndighetene.

Det er D som er best egnet når en ser på arbeidsgruppas kriterier for valg av skole.
Stort nok areal til skole og uteområde, stort nok areal til idrettsformål og sambruk, egnet areal, skolen bør være nært boligområdene, nært eksisterende veinett, ta hensyn til utbygde gang- og sykkelveier, tilbakemeldinger fra personale og foreldre ved skolene, tilbakemeldinger fra sektormyndigheter. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.04.2018 08:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS