Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.04.2018 - PS 31/18 Hverdagsintegrering

Saksbehandler : Anne Grete Wold Olsen

Arkivref : 2018/6192 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 11.04.2018 13/18
Formannskap 12.04.2018 35/18
Kommunestyre 23.04.2018 31/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.04.2018

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til vurderingene i saken, og ber rådmannen jobbe for at tiltakene blir iverksatt.
 2. Komité mennesker og livskvalitet ber om tilbakemelding på iverksatte tiltak én gang i året.

 

 
Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 11.04.2018

BEHANDLING:
AP v/ Trine Reitan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
2. Komité mennesker og livskvalitet ber om tilbakemelding på iverksatte tiltak én gang i året.

Det ble først votert over forslag til nytt pkt. 2 fra AP v/Trine Reitan. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatte tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til vurderingene i saken, og ber rådmannen jobbe for at tiltakene blir iverksatt.
 2. Komité mennesker og livskvalitet ber om tilbakemelding på iverksatte tiltak én gang i året.

 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til vurderingene i saken, og ber rådmannen jobbe for at tiltakene blir iverksatt.
 
Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Introduksjonsloven
 2. Meld.St.16(2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse
 3. Meld.St.30(2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv- en effektiv integreringspolitikk

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre vedtok i sak PS 112/15 og sak PS 108/17 (verbalforslag i økonomiplan og budsjett) følgende.

PS 112/15 Punkt 16
Det er viktig for integreringen av flyktninger at det er tilstrekkelig med praksisplasser i kommunen. Verdal kommune som arbeidsgiver må ta et ekstra ansvar for å tilrettelegge slike praksisplasser innenfor sin virksomhet.

PS 108/17 punkt 22 Hverdagsintegrering
«Rådmannen bes om å komme til politisk behandling med en konkret tiltaksliste for hvordan kommuneorganisasjonen kan ta en mer offensiv rolle når det gjelder å ta imot elever fra Innvandreropplæringen på språktrening.

Kommunestyret legger vekt på ansvarliggjøring av ulike avdelinger i kommuneorganisasjonen, slik at kommunen kan gi et tilbud med kontinuitet og trygghet over tid på dette området.»

Det er på bakgrunn av begge vedtak at saken legges fram for politisk behandling.

Begrepet hverdagsintegrering ble først kjent da statsminister Erna Solberg vektla det i sin nyttårstale i 01.01. 2016. Populariteten til ordet hverdagsintegrering viser at det dekker et etterlengtet behov for å beskrive innsatsen som vanlige folk gjør i hverdagen for å integrere flyktninger og innvandrere, og dermed omfatter mer enn det som ligger i verbalforslagene.

Regjeringen har som ambisjon å utvikle et kunnskapssamfunn, der voksne som har problemer med å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring som gir kompetanse som arbeidslivet har behov for. For å sikre at personer med kompetanse fra utlandet får tatt sin kompetanse i bruk raskest mulig, er det et mål at ingen skal vente i lang tid for å få godkjent sin medbrakte kompetanse, og at den enkelte raskt skal få identifisert hvilken kompetanse som er nødvendig for å få en godkjenning.

For å nå denne ambisjonen blir det viktig med et bredt samarbeid med både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Det norske samfunnet og arbeidslivet kjennetegnes av høy yrkesdeltakelse og en befolkning med høy kompetanse. Likevel står en betydelig andel av befolkningen utenfor eller i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Regjeringens mål er at flere innvandrere med fluktbakgrunn skal raskt inn i arbeidslivet og få en stabil tilknytning der.

Å lære norsk språk og få kunnskap om hvordan det norske samfunnet er bygd opp med blant annet lover, regelverk både som innbygger og arbeidstaker nøkkelen til god integrering.
Integrering og mangfold ved Innvandrertjenesten og Møllegata voksenopplæring underviser i norsk og samfunnsfag, og har ansvar for språk- og arbeidspraksis, veiledning og rådgivning for alle deltakere i program.

Integrering og mangfold har pr dags dato 115 elever på Møllegata voksenopplæring, av dem har 80 stykker vedtak om introduksjonsprogram over to år. Øvrige elever er betalende elever som er på kveldsundervisning i norsk to kvelder i uka, det er i all hovedsak arbeidsinnvandrere og gifte innvandrere.

Å være deltaker i introduksjonsprogram innebærer jf. introduksjonloven §2 blant annet at nyankomne utledninger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når vedtak om deltakelse i introduksjonsordning skal treffes.

Kommunens hovedansvar innebærer i all hovedsak å samordne et individuelt tilrettelagt program for den enkelte og lage målrettede ordninger og tiltak for kvalifisering av målgruppen. Introduksjonsprogrammet skal inneholde tiltak som forbereder til deltakelse i arbeidslivet. Når kommunen har tatt på seg ansvaret som bosetter, er det av betydning for den enkelte at det tenkes og handles helhetlig, og at kommunen tar en mer offensiv rolle og blir en bedre tilbyder av praksisplasser.

Programmet skal tilpasses den enkelte ut fra hans eller hennes bakgrunn, forutsetninger, kvalifiseringsbehov og målsettinger. Tiltak som forbereder til samfunnsdeltakelse mer generelt kan inngå i programmet, men kan ikke utgjøre hoveddelen av programmet. Et individuelt tilrettelagt program vil ha elementer av både språk- og arbeidspraksis.
Ordningene i introduksjonsprogrammet er kommunens viktigste virkemiddel i arbeidet for at innvandrere med fluktbakgrunn kommer i jobb eller utdanning.

Integrering og mangfold har så langt følgende tiltak:

 • Godt samarbeid med næringslivet i Verdal som tilbyder av praksisplasser. Noen har fått fast/ midlertidig jobb. Hel- og/ eller deltid.
 • DuKan: gjenbruksbutikk med fokus på Språkopplæring for deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn gjennom praktisk arbeid, og arbeidsrettet norskopplæring. Salg av klær, sko, hjemmelagede produkter.
 • Kantinedrift ved Verdalsøra skole. Der har vi 15 praksisplasser, tre elever hver dag, fem dager i uka.
 • Morsmålslærere ansatt ved Møllegata voksenopplæring
 • Samarbeid Nav og Fides med bakgrunn i samarbeidsavtale mellom kommunen og NAV regulert av rundskriv G-27/2017. Målsettingen med opplegget er å bli bedre i norsk språk, samt få innsikt i norsk arbeidsliv generelt og enkeltyrker spesielt. I tillegg følge opp yrkesvalg foretatt i introduksjonsprogrammet og sørge for ekstern arbeidspraksis med oppfølging fra Fides. Om mulig få på plass en eller annen form for opplæringskontrakt hvor også fagopplæring er inne i bildet, og om mulig få til en formidling til ordinær jobb, eventuelt ved hjelp av et lønnstilskudd fra NAV.

Vurdering: 
Ut fra saksopplysningene anser rådmannen det som viktig at kommuneorganisasjonen tar en mer offensiv rolle i integreringsarbeidet.
Det er viktig for samfunnet at innvandrere får jobb, brukt sin kompetanse og sine ressurser. Forskning viser blant annet at når arbeidet med inkludering av innvandrere forankres i kommunens toppledelse blir resultat bedre.

Verdal kommune har de tre siste tre årene bosatt 159 mennesker. Av de vi har bosatt er de fleste i introduksjonsprogram, noen er i utdanningsløp, og noen har lyktes med å skaffe seg fast jobb. Statistikken fra 2016 viser at 49,6 % av de vi bosetter var i arbeid. Skal vi lykkes med å nå introduksjonslovens formål om nyankomnes mulighet til deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet må kommunen som bosetter legge forholdene bedre til rette, blant annet gjennom å tilby praksisplasser og bidra til økt kompetanse for den enkelte.

Arbeidet med integrering må ha en tydelig retning, og aktuelle tiltak kan være:

 • Faste praksisplasser i kommunen som Integrering og mangfold kan kontakte ved behov:
 • Avdelinger som har mulighet til å tilby kurs og praksis som kan føre til formelle kvalifikasjoner bør på banen.
  - Formell kvalifisering kan være så mangt: praksis som gir realkompetanse på videregående nivå kan være spesielt interessant (renhold, helse, barnehage, skole, annet)
  - Kurs og videreutdanning som fører til formelle kvalifikasjoner og som kan tilbys via avdelingene i kommunen.
 • Tidlig og målrettet samarbeid med NAV. Spesielt rettet mot personer som har en kompetanse som etterspørres i arbeidsmarkedet
 • Etablere mentorordning på ulike arbeidsplasser i kommunen
 • Tett samarbeid med Frivillig Verdal som en koordinerende enhet opp mot frivillheten
 • Tett samarbeid mellom Verdal kommune og næringslivet i Verdal

I tillegg bør integreringsarbeidet være:

 • Tema i kommunens areal- og samfunnsplanlegging
 • Langsiktig med tanke på kompetanseheving og mulighet for fast arbeid
 • Forankret på administrativt og politisk toppnivå. Det har betydning for oppmerksomhet og prioriteringer, og som kan føre til at engasjerte ansatte på ulike enheter får mulighet til å se eget arbeid som en del av noe større.

Integreringsarbeidet har ingen raske løsninger, og det er et samspill mellom mange parter. Det kreves mye arbeid av kommunen som bosetter, men også av de som bosettes. Det kreves en særlig innsats fra hver enkelt av de som skal leve i Norge, de skal møtes som selvstendige mennesker, og skal vurderes på grunnlag av egne kvalifikasjoner og erfaringer, og de skal møtes med krav om å delta og bidra.

De nyankomne skal lære norsk, forstå skikk og bruk og følge norske lover og regler. Regjeringens mål er en mer effektiv integreringspolitikk, hvor flere innvandrere med fluktbakgrunn kommer raskere i arbeid og blir stående der. Skal regjeringen lykkes med sine mål må det handles lokalt. Den enkelte kommune må lykkes ut fra sine forutsetninger organisatorisk, økonomisk og geografisk.

En nøkkel er å skape nok jobber i næringslivet, både offentlig og privat, slik at flere kan komme inn i arbeidslivet. Det vil også gjøre at flere bidrar med skatt og finansierer velferdssamfunnet.

Rådmannen viser til ovenstående og ber kommunestyret slutte seg til skisserte tiltak.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.02.2021 09:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS