Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.04.2018 - PS 33/18 Tilsynsavgift - tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv fra 1.1.18

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/5580 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 12.04.2018 37/18
Kommunestyre 23.04.2018 33/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.04.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
For salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker kreves det inn en avgift på kr 4.500,- pr år. For midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på kr. 1.200,-.

For steder med skjenkebevilling og salgsbevilling for øl kreves det ikke inn tilsynsavgift, da denne kontrollen skjer samtidig med kontroll av alkoholbevillingene. 

 

 

Rådmannens innstilling:
For salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker kreves det inn en avgift på kr 4.500,- pr år. For midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på kr. 1.200,-.

For steder med skjenkebevilling og salgsbevilling for øl kreves det ikke inn tilsynsavgift, da denne kontrollen skjer samtidig kontroll av alkoholbevillingene.   
 
Vedlegg:  
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Lov om vern mot tobakksskader (tobakkskadeloven).
 2. Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften)
   

Saksopplysninger:
Kommunene skal fra 1. januar 2018 føre tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer mv. Tilsynsplikten og en ny registreringsordning for salg av tobakksvarer mv ble vedtatt i Stortinget den 21. juni 2017 og bestemmelsene er tatt inn i tobakkskadeloven kapittel 2.

Ordningen innebærer at kommunene skal føre tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer og tobakkssurrogater (f.eks. e-sigaretter) i kommunen. Det er særlig viktig at kommunene fører tilsyn med at slike varer ikke selges til mindreårige. Kommunen skal ikke føre tilsyn med nettsalg og grossister.

Kommunens tilsyn går ut på at følgende bestemmelser skal overholdes:

 • Salg av tobakksvarer (aldersgrense, selvbetjening, gratisutdeling og rabatt)
 • Reklameforbudet (inkl. sponsing og oppstillingsforbud)
 • Krav til merking og utforming av tobakksvarer (standardiserte pakninger, helseadvarsler, minstestørrelser)
 • Forbud mot salg av tobakksvarer-/surrogater som ikke er lovlig importert eller kjøpt fra registrert grossist
 • Salg i strid med salgsforbud
 • Krav til internkontroll
 • Forbud mot enkelte produktkategorier.
   

Tilsynet skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene og krav til internkontroll. Det skal føres tilsyn så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst én gang årlig. Kommunen skal utføre minst to ganger så mange tilsyn som det er salgssteder i kommunen.

Tilsynet kan foregå åpen eller anonymt og etter kontroll skal kontrolløren alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet og vesentlige funn.

Skriftlig rapport skal sendes så snart som mulig, senest innen én uke, til salgsstedet, med mulighet for salgsstedet til å uttale seg innen to uker.

Kommunen er ansvarlig for at kontrollørene får nødvendig opplæring. Kommunen kan kreve tilgang til salgsstedets lokaler og få nødvendige opplysninger fra virksomheten.

Salgsstedene skal registrere seg på Tobakksalgsregistret og det er dette som er utgangspunkt for kommunens kontroll.

Kommunen kan kreve en årlig tilsynsavgift fra salgssteder til dekning av sine kostnader med tilsynsoppgavene, jfr § 10 i Tobakkskadeloven og § 7 første ledd i forskrift for registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. Tilsynsmyndigheten kan kreve en årlig tilsynsavgift på kr 4.500,- kroner. Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig avgift på kr 1.200,-.

Vurdering:
Tilsyn av salg av tobakksvarer m.v. vil medføre ekstra arbeid og utgifter for kommunen da det vil bli en økning i antall tilsyn for kommunene, i tillegg til merarbeid ved avdekte brudd ved kontroll. Kommunen kan da pålegge retting og tvangsmulkt og gi salgsforbud.

Verdal kommune har inngått en tilleggsavtale til avtale om salgs- og skjenkekontroll for alkohol med NOKAS AS. Det vil si at der det er mulig vil tilsynet foregå samtidig med kontroll av skjenkebevilling og salgsbevilling for øl.

Rådmannen vil derfor tilrå at det for disse stedene ikke kreves inn egen tilsynsavgift for tilsyn med salg av tobakksvarer mv. da disse allerede betaler avgift for salg og skjenking av alkohol med henholdsvis en minsteavgift p.t. pr år på kr 1.630,- for salgsbevilling øl og kr 5.100,- for skjenkebevilling.

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.04.2018 08:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS