Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.04.2018 - PS 41/18 Spørsmål fra Arild K. Pedersen (AP) - Innherred kommunesamarbeid Brann og redning

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2018/5220 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 23.04.2018 41/18

 

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger:
Arild K. Pedersen (AP)
har stilt følgende spørsmål til ordfører:
«Spørsmål: Innherred kommunesamarbeid Brann og redning

Det vises til pkt. 20 i reglementet for kommunestyret.

Bakgrunn
Etter en lang beslutningsprosess fattet kommunestyret på senhøsten i 2017 vedtak om å organisere brann- og redningstjenesten i Verdal kommune i et selskap etter Kommuneloven § 27 sammen med Levanger kommune; «IK Brann og redning.» Med opphøret av Innherred samkommune fra 01.01.2018 er derfor brann- og redningstjenesten i Verdal kommune organisert i et selskap med direkte styringslinje opp til kommunestyret som øverste organ.

De 7 foregående årene har brann- og redningstjenesten i Verdal kommune vært «outsourcet» til Innherred samkommune, med samkommunestyret som øverste, folkevalgte organ. Brann- og redningstjenesten er en begrenset del av Verdal kommunes budsjett, men er samtidig den eneste blålysetaten kommunen selv rår over, og en svært symboltung tjeneste som engasjerer og opptar mange innbyggere i Verdal. En brann- og redningstjeneste som oppleves nær sørger både for opplevd trygghet før nødsituasjoner oppstår, og ikke minst for livsviktig ivaretakelse og trygghet når nødsituasjonen eller ulykken først er ute. Ofte er det i noen av livets mest krevende situasjoner vi som innbyggere møter brann- og redningstjenesten. Dette gjør mye av engasjementet for denne delen av kommunens virksomhet ute blant folk svært forståelig.

Derfor er jeg svært tilfreds med at den overordnede beslutningsmyndigheten i saker som angår brann- og redningstjenesten nå igjen ligger til Verdal kommunestyre – og således styres av representanter som innbyggerne i Verdal selv har valgt til å representere dem. Ifølge KS er adgangen i Kommuneloven § 27 til å opprette et såkalt «§ 27-selskap» utviklet med sikte på driftsmessig og administrativt samarbeid for å løse felles oppgaver, og øverste organ i selskapet er styret. Kommunestyrets direkte styringsrett over selskapet har derfor begrensninger, men som «eiere» har kommunestyret som Verdal kommunes øverste, folkevalgte forsamling en helt annen innflytelse over brann- og redningstjenestens utvikling og kurs fremover nå, enn hva som var tilfellet i Innherred samkommune. Ikke minst krever endringer i selskapets vedtekter vedtak i kommunestyret. Det enkelte kommunestyre kan derfor ikke instruere styret som sådan, men må styre gjennom sine representanter. For Verdal kommune sin del er disse rådmann Jostein Grimstad og takstingeniør Torbjørn Haddal.

Etter mitt skjønn forplikter dette kommunestyret i Verdal til å rette et langt større fokus på denne delen av tjenesteproduksjonen enn hva de naturlige begrensningene for dette «eierfokuset» som Innherred samkommune har medført de siste 7 årene.

På etterjulsvinteren har debatten om IK Brann og redning gått stort sett i lokalpressen, og den går etter kjente konfliktlinjer. Etter å ha registrert dette ønsker jeg derfor å stille ordføreren spørsmål for å bidra til en bredere kunnskapsflate om temaet i hele kommunestyret som kollegium. Ved å stille spørsmål til ordføreren gis hele kommunestyret tilgang på mer detaljert informasjon om tjenesten ved at svarene sjekkes ut med rådmannen, og skriftliggjøres i protokollen. Dette kan danne et fint utgangspunkt for den videre politiske debatten om brannselskapets utviklingsretning framover.

Spørsmål
Da endelig beslutning om organisering av brann- og redningstjenesten ble tatt av kommunestyret på senhøsten 2017 var det mange representanter i debatten – både i media og på kommunestyrets talerstol - som var opptatt av hvilken kurs det nye brannselskapet bør sette framover. Over flere år – og ikke minst i opptakten til den endelige beslutningen om organisering – er kommunestyret gjort kjent med via ulike kanaler – blant annet gjennom pressen – at denne delen av kommunens virksomhet har hatt utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet gjennom en årrekke. Bekymringen over en uro i brannvesenet som har vedvart over mange år kom klart til uttrykk i debatten i forkant av vedtaket om organisering, og fra kommunestyrets talerstol er det blitt verbalisert klare forventninger om at disse forholdene skal bringes i orden.

På bakgrunn av dette bes ordføreren besvare følgende spørsmål:

Har styret og ledelsen i selskapet satt i gang spesielle tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet internt i brann- og redningsselskapet?

Brannvesenet i Levanger har i mange år praktisert en dimensjonering med daglag – som man med rimelighet kan anta er utløst av kravene i dimensjoneringsforskriften. Samtidig har Levanger kommune bemannet opp vaktlagene sine med 1 brannkonstabel mer enn hva forskriften egentlig stiller krav om, men begrunnet dette med å ta utgangspunkt i en ROS-analyse fra 2009.

Samtidig som det er velkjent at en tidligere medarbeider i Innherred brann og redning har gått tilbake til en stilling i sin morkommune, som følge av å være ansatt i Innherred samkommune med rett til stilling i Verdal kommune, har brann- og redningsselskapet tidligere i vinter utlyst 1 stilling som brannkonstabel ved brannstasjonen i Levanger.

Etter å ha fått en rekke spørsmål om bemanningsmessige forhold fra publikum har det vært en langvarig kilde til bekymring for meg hvorvidt brannstasjonen i Levanger er riktig bemannet, og hvordan personellressursene i selskapet anvendes. Dette spørsmålet aktualiserer seg særlig som følge av at 43 % av kostnadene knyttet til denne bemanningen dekkes over Verdal kommunes budsjetter som følge av kostnadsnøkkelen i selskapets vedtekter.

På bakgrunn av dette bes ordføreren besvare følgende spørsmål:

Kan kommunestyret være sikker på at eventuelle reduksjoner i bemanning ved brannstasjonen i Verdal ikke medfører en overføring av ressurser fra brannstasjonen i Verdal til brannstasjonen i Levanger?»

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet. 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.04.2018 09:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS