Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.05.2018

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           28.05.2018
Tid:             18:00 - 21:35
Til stede:     35 representanter. Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet fom sak 44/18. Til stede 34 representanter

 

Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

Kverndalens venner v/Gjermund Gomo og Bjørnar Aksnes har sendt forespørsel til ordfører med ønske om å uttale seg om en sak, jfr. Reglement kommunestyret § 21 Utsendinger (deputasjoner). Forespørselen ble tatt opp og kommunestyret vedtok enstemmig å imøtekomme denne. Gruppelederne og ordfører ble valgt som utvalg for å møte utsendingene. Det ble satt av maks 10 minutter. Ordfører ga melding til kommunestyret hva utsendingene hadde anført etter møtet med utvalget.
Se deputasjonens innspill til kommunestyret her.

Ved varaordførers forfall må det velges settevaraordfører:
Forslag på Arild K. Pedersen – enstemmig valgt.

Utlagt i møte:


Video-opptak av hele møtet fra start til slutt.
(fra slutten av sak 45/18, ca. 1 time og 52 minutter ut i opptaket, oppstod det problemer med kameraet, og derfra og ut er det derfor kun lydopptak)
 
Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 42/18 Godkjenning av møteprotokoll  23.04.2018 Protokoll video
PS 43/18 Regnskap og årsberetning 2017 Saksframlegg Protokoll video
PS 44/18 Regnskap og årsberetning 2017 - Innherred samkommune Saksframlegg Protokoll video
PS 45/18 Hvilken boform skal det nye helsebygget ha? Saksframlegg Protokoll video
PS 46/18 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll video
PS 47/18 Valg av nye varamedlemmer i innvandrerrådet Saksframlegg Protokoll video
PS 48/18 Joachim Waade Nessemo - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret Saksframlegg Protokoll video
PS 49/18 Orienteringer - Protokoll video
PS 50/18 Interpellasjon fra Arvid Wold (MDG) - Ørin Nord Saksframlegg Protokoll video
PS 51/18 Interpellasjon fra Høyre - Forebyggende helse i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 28.05.2018
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara 
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara 
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Nei Olav Dahl Karmhus møtte som vara  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Jon Olav Skrove møtte som vara 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara 
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Mali Kristine Nessemo møtte som vara
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 042/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 23. april 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:
Protokoll fra møte 23. april 2018 godkjennes.
       
  
 

PS 043/18 Regnskap og årsberetning 2017  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2018

BEHANDLING: 
Revisjon Midt-Norge SA v/Knut Tanem var til stede under behandling av saken.

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

SP v/Marit Voll fremmet følgende alternativ til pkt. 4:
«Rådmannen kommer med en sak i juni som følger opp vedtak i kommunestyret 29.01 sak 3/18 punkt 13. Dette gjelder disponering av årsresultat til innbyggerdialog og nærmiljø».

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1-3 – enstemmig vedtatt
 • Alternativ votering mellom formannskapets innstilling pkt. 4 og forslag fra SP til pkt. 4, SP sitt forslag vedtatt med 21 stemmer. 14 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling.
   

VEDTAK: 

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 27.560.123,65.
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2017 vedtas.
 4. Rådmannen kommer med en sak i juni som følger opp vedtak i kommunestyret 29.01 sak 3/18 punkt 13. Dette gjelder disponering av årsresultat til innbyggerdialog og nærmiljø.
   

 

  

PS 044/18 Regnskap og årsberetning 2017 - Innherred samkommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2018

BEHANDLING:   
Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

Revisjon Midt-Norge v/Knut Tanem var til stede ved behandling av saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:   

 1. Innherred samkommunes årsregnskap for 2017 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra deltakende kommuner på 92,0 millioner kroner.
 2. Administrasjonssjefens «Årsberetning for 2017» vedtas.
   

   
    
 

PS 045/18  Hvilken boform skal det nye helsebygget ha?   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Konseptet og løsningene for framtidens helse- og omsorgstjenester i Verdal står fast.

Kapasitetsøkningen i kommunestyrets vedtak i PS 98/17 ivaretar på kort sikt en tilfredsstillende økning for omsorgsboliger med heldøgns omsorg, slik at det kan prioriteres en rendyrket institusjonsutbygging i fase 1. Kommunestyret ber derfor rådmannen i denne omgang (fase 1) legge institusjonsplasser som boform til grunn i det videre programmeringsarbeidet. Nytt produksjonskjøkken og dag- og aktivitetstilbud for hjemmeboende inngår i dette.

Videre kapasitetsutvikling for omsorgsbolig med heldøgns omsorg og lokalisering av driftsapparat for hjemmebaserte tjenester kommer da i fase 2.
    
   
  

PS 046/18 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling på vannforsyning enstemmig vedtatt.
Ved votering ble formannskapets innstilling på avløp enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  

Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2018:

 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Vannforsyning Ulvilla, sluttoppgjør
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Sluttoppgjør Ørin/Sørgata
   

2019:

 • Rehabilitering vannledningsnett Tinna/Ørin
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Planlegging og bygging av nytt vannledningsnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Planlegging og bygging av nytt høydebasseng Ulvilla/Vuku
   

2020:

 • Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Rehabilitering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
   

2021:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Ferdigstillelse av nytt høydebasseng Hallia
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Planlegging og bygging av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
 • Oppgradering reservevann Leklem
   

 
Avløp:

2018:

 • Rehabilitering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Detaljprosjektering og oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Ferdigstillelse avløpsanlegg Fætta
 • Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
 • Detaljprosjektering Tinna
 • Sluttoppgjør Ørin/Sørgata
   

2019:

 • Rehabilitering av ledningsnett Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
   

2020:

 • Sanering av avløp Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
   

2021:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Planlegging og bygging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
 • Planlegging avløp Vinne
   

Rådmannen foreslår at tiltaksplan revideres årlig. 

 
 
  

PS 047/18 Valg av nye varamedlemmer i innvandrerrådet   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
                     
VEDTAK:  
Følgende oppnevnes som nye varamedlemmer i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019:

 1. Zeynab Khodadadi
 2. Abdel Moneim Dibo
 3. Reem Abdul Majed Alatasi
 4. Mehari Tsegay Berhane 
   

 
 
     

PS 048/18 Joachim Waade Nessemo - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
                    
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Joachim Waade Nessemo om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret for partiet Venstre for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Varamedlemmer på Venstres liste i kommunestyret rykker opp i uforandret rekkefølge.
   

    
 
  

PS 049/18 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2018

BEHANDLING: 
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

Rådmann orienterte om:

 • Vanningsforbud inntil videre i Verdal.
 • Uke 24 aksjonsuke der fosterhjemtjenesten i Bufetat er i Verdal for å rekruttere flere fosterhjem.
 • Midler fra «fattigdomsmidlene» - 1,54 mill til 5 forskjellige søknader fra Verdal.
 • Statement 16. mai – 11. året dette arrangeres. Flyttet tilbake til Sul og det er godt å se alle ungdommene som deltok.
 • GDPR, trådte i kraft 25. mai og vil tre i kraft i Norge ganske snart. Har etablert nytt personvernombud og i den rollen har Line Therese Ertsås tiltrådt.
   

Ordfører orienterte om:

 • Samling Byer i Midt-Norge avviklet 24. og 25. april i Levanger.
 • Innherred Renovasjon – årsmøte avviklet.
 • Arealspørsmål og trafikksikkerhet. Mobilisering av trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag om E6 Bjørga.
 • Satsing på flom og skredforebygging – Verdal får 30 mill. Det ene tiltaket er på Stiklestad (Brokskitbekken) – og det andre tiltaket er i Vuku.
 • Befolkningsutvikling 1. kvartal.
 • Passkontor – reduksjon i antall lensmannskontor som kan utstede pass. Funksjon legges ned på Verdal og bevares på Steinkjer. Dette er trist og det vil bli reagert på dette før vedtak fattes i Justisdepartementet.
   

  
  

PS 050/18 Interpellasjon fra Arvid Wold (MDG) - Ørin Nord    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2018

BEHANDLING:  
Arvid Wold fremmet sin interpellasjon.

Ordfører svarte slik:

Jeg takker for interpellasjonen. Det har vært ganske mange og interessante runder opp gjennom ganske mange år om problemer og muligheter på Ørin Nord. Det er alltid relevant å debattere spørsmål av denne typen.

Interpellanten hevder at det er ... «etterlatt et inntrykk av at Ørin Nord ikke har prioritet.» Jeg stiller meg svært undrende til et slikt utsagn. Det er kanskje heller slik at «noen» ønsker å skape et slikt inntrykk.

Både Verdal kommune som organisasjon og jeg personlig gjennom de mange politiske lederroller jeg har hatt opp gjennom mange år har utvist et tungt og årelangt engasjement i denne saken – og dette kan dokumenteres i mangfold. Jeg skal gi noen eksempler på det fra siste femårsperiode:

 • Ved behandlingen av Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 – 2017 den 16.12.2013 ble følgende forslag fra Verdal Ap og Verdal Kr. F. Jeg har selv skrevet også dette forslaget som ble enstemmig vedtatt:
  Ørin Nord: Det startes et utviklingsarbeid med sikte på full opparbeidelse av Ørin Nord. Verdal kommune tar initiativ til å opprette et partnerskap mellom kommunen, Trondheim Interkommunale Havn, SIVA, Nord – Trøndelag Fylkeskommune og eventuelle industrielle private partnere.
   
 • Ved budsjettbehandlingen av Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015 – 2018 ble det gjort et vedtak med overveldende flertall. Jeg har også ført dette forslaget i pennen:
  Verdal Industripark – arealutvidelser: Det er svært lite ledig næringsareal i Verdal Industripark. Parken må utvides. På kort sikt må dette skje sørover. Rådmannen fremmer slik sak snarest. Ørin Nord er hovedressursen med hensyn på fremtidige arealutvidelser. Utvikling av dette arealet krever et partnerskap med industrielle aktører i tillegg til Trondheim Interkommunale Havn og Verdal kommune. Verdal kommune må ta en oppmannsrolle i dette arbeidet.
   
  Rådmannen legger fram slik sak i løpet av 2015.
   
 • Det tredje eksemplet jeg vil vise til er fra 12.12,2016 og gjelder behandlingen av Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 – 2020. Dette forslaget er igjen skrevet av meg og be vedtatt mot 10 stemmer. Her vises det til gjentatte tidligere vedtak samt til rådmannens betraktninger i budsjettdokumentene.
  Essensen i forslaget er at « Kommunestyret ber om at dette arbeidet intensiveres.»
   
  Kommunestyrets flertall er åpenbart utålmodig.
   

Disse tre vedtakene er alle eksempler på klare bestillinger fra Verdal kommunestyre til administrasjonen til utvikling og fortgang på Ørin Nord. Jeg har skrevet dem alle og arbeidet for å få dem vedtatt. Jeg har en rekke slike ulike vedtak bak meg i denne saken – fra langt ned på 1990 – tallet og framover. Det har vært en lang rekke vedtak, løpende orienteringer og feedback tilbake til kommunestyret. Det er også oppnådd en del i dette tunge arbeidet opp gjennom årene.

Det er summen av de tre vedtakene jeg har referert som er gjeldende politikk i Verdal kommune. Disse er i sum meget offensive. Alle peker i samme klare og tydelige retning: Vi må få opp Ørin Nord så snart det er realistisk mulig å få det til. Det er selvfølgelig ikke mulig bare å ta en telefon for å bestille denne typen store investeringer hos oss selv eller andre. Regnestykkene må rett og slett gå opp! Det forslaget Arvid Wold refererer til i sin interpellasjon er ikke gjeldende politikk i vår kommune. Det forslaget ble nedstemt av et flertall i kommunestyret. Jeg skal grunngi hvorfor jeg mener det var riktig å stemme den dreiningen i fokus dette forslaget ville innebære hvis det hadde blitt vedtatt. Det er to ulike grunner til dette:

 • Forslaget ville bidratt til å dreie fokus fra å arbeide for å svare opp behovet for å utvikle nytt areal til å arbeide med «bedre utnytting» av privateid næringsareal. De mindre ubebygde arealene enkelte er opptatt av i Industriparken er praktisk talt alle privateide utvidelsesarealer for private bedrifter. Disse oftest mindre parsellene eksisterer altså ikke som tilgjengelige arealreserver for Verdal kommune. I tillegg umuliggjør selvsagt de rent arronderingsmessige forholdene i de fleste tilfellene videreutvikling av andre enn tomteeierne selv.
 • Forslaget fra desember 2017 er bortsett fra de forhold jeg her har nevnt en ren invitasjon til å vedta – men altså også å svekke – allerede for lengst vedtatt politikk.

Både enkeltvis og i sum var det flertallets politiske vurdering at dette var det uhensiktsmessig å stemme for. Forslaget le derfor nedstemt. Jeg mener det var et klokt vedtak.

Hva er så dagens status? Det framsettes og verserer så mange ulike tall i debatten – ikke alle disse er korrekte.

Det er oppfylt - via avtaler med ulike entreprenører som leverer overskuddsmasser / inerte masser – i området 45 henimot 50 da areal. Det gjenstår dermed om lag 200 da ikke oppfylt areal. Dybdeforholdene innenfor moloen gjør at gjenstående manglende volum ligger i området 800 000 til 900 000 m3 før arealet på Ørin Nord er tilstrekkelig oppfylt. Det er de grunneste arealene som fylles opp først. Oppmålingen er denne gangen for øvrig utført av Norconsult AS.

Fra Havnevesenet får vi opplyst at tilgjengelige overskudds mudringsmasser i forbindelse med utbyggingen av ny kalkkai dreier seg om 27 000 m3. Dette utgjør dermed en meget liten del av det gjenstående behovet på Ørin Nord på nærmere 900 000 m3.

Så må jo alt dette regnes gjennom, med fraktkostnader, omlastninger, utbygging av diverse infrastruktur etc. etc. Dette er jo en gigantisk sak! De siste økonomiske estimatene er fra 2012 og ligger i området 112 – 115 til vel 140 millioner 2012-kroner. Hva dette vil si med dagens kroneverdier har vi ikke tall på. Og det er jo nettopp dette som gjør saken så tung å dra i land og har gjort det i alle år. Regnestykket må rett og slett gå opp! Det må la seg forsvare. Det vil ikke være mulig å belaste kommunekassen alene med slike summer.

Det vil jo måtte være her som ellers at alle kostnader skal kunne tas igjen ved tomtesalg når den tid kommer. Dagens tomtepriser har vist fin utvikling de siste årene, men ligger nok foreløpig godt under det nivå som er nødvendig for å gjøre utbyggingen mulig.

Vi har hatt flere ulike henvendelser opp gjennom årene. Ingen av dem har representert tunge nok interesser / aktører til at det hittil har vært mulig å realisere prosjektet. Vi må ha opp et partnerskap som rett og slett er sterkt nok til å kunne bære en så stor investering! Framdriften styres av det mulighetsbildet som eksisterer til enhver tid, som vedtatt politikk også fastslår.

Intensjonsavtalen med Trondheim Havn er et betydelig skritt i riktig retning. Her har vi en kraftfull og troverdig partner som nok vil bidra i dette arbeidet. En eller flere tunge nok industrielle partnere mangler fremdeles.

Det etterlyses å få fram en sak for Verdal formannskap om Ørin Nord. Det støtter jeg naturligvis. Det har over tid vært en stor skuffelse for min del at det har tatt så lang tid å få realisert denne store arealreserven. Derfor har jeg ingen problemer med å si ja til begge de spørsmål som ligger i interpellasjonen.

Interpellanten takket for svaret 
   

 

PS 051/18 Interpellasjon fra Høyre - Forebyggende helse i Verdal kommune    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2018

BEHANDLING:  
Oddleiv Aksnes fremmet sin interpellasjon.

Ordfører svarte slik:
Jeg takker for interpellasjonen.
Denne dreier seg om svært store og sammensatte spørsmål innen meget vide fagfelt. Det vil derfor være umulig å gi fyllestgjørende svar på de spørsmål som reises innenfor de tidsrammene som reglementet trekker opp for kommunestyrets behandling av interpellasjoner.
Jeg vil derfor måtte gå direkte på hvert spørsmål og trekke fram eksempler og enkeltelementer for å forsøke å gi et noenlunde fyllestgjørende svar innen de knappe tidsrammer vi har. Så får vi heller ta en mer dialogpreget tilnærming etter hvert.

Det første spørsmålet vedrørende kompetansebehovene framover dreier seg i høy grad om Strategier for å bygge endringskulturer for framtidas behov:

Jeg understreker at jeg i dette spørsmålet som i de neste i stor grad svarer i henhold til innhentede faglige råd. Dette fordi spørsmålene i høyere grad etterspør faglige vurderinger og tilnærminger enn de rent politiske betraktningene.

Verdal kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Kompetanseutvikling, forskning og utviklingsarbeid koordineres av USHT fra 2018.

Lærings- og mestringstilbud etableres som en del av Frisklivssentralen i perioden 2018-2021.

Forvaltningskontoret i helse og omsorgstjenestene er prosessorganisert i perioden 2018 – første kvartal 2019. Hensikten er å sikre lik tildelingspraksis og lik tilgang til helse- og omsorgstjenester for alle innbyggerne i Verdal. Samlokalisering av all saksbehandling av søknader innenfor tjenesteområdet skal øke kvaliteten og ivareta søkernes rettssikkerhet.

Tjenestene i helse og velferd tilrettelegges for helse, omsorg, utdanning, bolig og arbeid. Det er ca 320 årsverk fordelt på ca 660 ansatte som bidrar til å yte tjenester til ca 1300 brukere. Det samlede budsjettet i helse og velferd er i overkant av 270 millioner kroner i 2018.

Kommunen planlegger rekruttering og justeringer i stillingsstrukturer kontinuerlig, men har en strategi for de nærmeste årene mht hvilke behov som er hvor i organisasjonen. I denne inngår også oversikt over alle ansatte som nærmer seg pensjonsalder, slik at enkelte stillinger omhjemles og flyttes for å tilpasses utviklingen.

Plan for legetjenester er under utarbeidelse, og denne vil blir lagt fram for politisk behandling høsten 2018.

I tillegg til dette jobber kommunen for å få en enda bedre lærlingeordning. Dette omfatter både prioritering av antall lærlingestillinger, oppfølging i lærlingeløpet og trygghet for fast jobb etter endt lærlingeløp.

Så til spørsmål nr. 2: Hvilke tiltak iverksettes på kort og lang sikt og ser Verdal Kommune på nye arbeidsmetoder og organisatoriske grep for å sikre fremtidens helsebehov? På hvilken måte?

Verdal kommune er vertskommune for USHT. Dette er svært ettertraktede statuser og gir oss også et større regionalt ansvar – i dette tilfellet mot de «gamle» Nord-Trøndelagskommunene. I Verdal betyr dette at all FOU og kompetanseutvikling koordineres faglig fra leder og kompetanserådgiver i senteret. USHT har et særlig ansvar for kompetanse og samarbeid med ulike miljøer og aktører. Det er vektlagt at senteret etablerer samarbeid for å nå ut til alle kommuner i fylket. Satsingsområdene for USHT i økonomiplanperioden er å videreutvikle samarbeidet med USHT i Åfjord (Trøndelag). Videre intensiveres samarbeidet med andre kommuner innenfor satsings-områdene:

 • utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende
 • faglig omstilling i tjenestene
 • den nye hjemmetjenesten
 • fornyelse og innovasjon
 • praksisnær forskning
   

Gjennom USHT utfører kommunen selv pilotering og strukturert utprøving av nye arbeidsmetoder.
Kommunen har de siste tre år utviklet og implementert «Helhetlige pasientforløp i hjemmet» som tar i bruk mer systematisk måte å følge opp hjemmeboende som trenger oppfølging.

Systematisk kompetansekartlegging skal være grunnlaget for opplæringstilbud til alle ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Dette arbeidet videreføres.
Kommunen har deltatt og deltar på læringsnettverk gjennom KS og Pasientsikkerhetsprogrammet, dette er metoder og grep som er utviklet andre steder og breddes etter å ha vist seg hensiktsmessige.

Verdal Kommune har i dag 2 turnusleger. Disse to legestillingene har nylig vært utlyst til legesentra i Verdal. Etter de opplysninger vi kjenner til skal en turnuslege ha kapasitet på 500 pasienter/år. Hvilke resultater har dette medført for å bedre legedekningen i kommunen? Hvilken plan har kommunen for bruken av disse to legeressursene framover i tid?

Kommunen utvidet fra en til to turnuslegestillinger for over 10 år siden. Dette betyr at det to ganger i året kommer to nye turnusleger til kommunen, siden turnustjenesten i kommunehelsetjenesten er 6 mnd. Høsten 2017 ble plasseringen av disse stillingene vedtatt på nytt (skjer hvert 3. år), ved at oppdraget med å være turnusveileder og praksissted ble utlyst blant legesentrene. For Verdal kommune er det en viktig oppgave å ta imot turnusleger, og det er en svært viktig rekrutteringsmulighet. Mange av de som har hatt sin turnustjeneste i Verdal er i dag leger i vårt område, både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Flere av våre fastleger har også hatt kommunedelen av turnustjenesten sin i Verdal og i nabokommunene.

Fra 01.03.2017 heter disse stillingene ikke lenger turnuslegestillinger, men stilling for lege i spesialisering første del; LiS1.

Det har vært foreslått å opprette en tredje LiS-stilling, men dette er ikke foreslått prioritert i økonomiplan/budsjett.

Det nye Helsehuset vil skape nye behov og

3. hvordan skal det helsefaglige behovet ivaretas og organiseres i form av tverrfaglig fagkompetanse ut fra den eldrebølgen som kommer, og den populasjonen som skal være brukere av helsehuset?

Kommunen planlegger for at det nye Helsehuset skal dekke behovene på en bedre måte. Ved å legge til rette for å tilfredsstille andre behov; særlig for trygghet, dagligdags aktivitet og for sosial tilfredsstillelse, mener man at behovet for helsefaglig innsats skal øke mindre.
Det legges vekt på at tverrfaglig kompetanse kan jobbe sammen med brukeren mot dennes mål. Det er nødvendig med organisasjons- og tjenesteutvikling for å kunne utnytte ressursene godt.

Det nye helsebygget skal oppleves som en positiv arena for helsefremmende aktiviteter og en trygg ramme for de som bruker tjenestene.

Målet med det nye helsebygget i Verdal er at det skal utvikle ny kunnskap som kan omsettes til nye tjenester, arbeidsmetoder og produkter gjennom innovasjoner i samspill med innbyggere, brukere, pårørende, ulike partnere og kompetanse i nettverk.

Tjenestetilbudet i det nye helsebygget skal tilrettelegges slik at det samsvarer mer med brukernes og pasientens behov, og også endringene i oppgaver som følge av faglig utvikling og endring i fordeling av oppgaver mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Kompetanse og teknologi skal bidra til mer bruker- og pasientrettet arbeid. Bedre samordning av arbeidsprosesser, rutiner og kompetanse på tvers av enheter ut fra brukere og pasienters behov er et viktig utviklingsområde før helsebygget står ferdig.

Delmålene i samarbeidet med Verdal videregående skole er:

 • Samarbeidet mellom Verdal kommune og Verdal videregående skole skal sikre at byggene blir en del av kommunens samfunnsutvikling.
 • I nettverk med Verdal næringspark og Verdal videregående skole skal Verdal kommune skape nye velferdsteknologiske løsninger som fremmer brukerens mestring og selvstendighet.
 • Å samskape innovative løsninger som kan utvikle utdanning av helsefagarbeidere som omsorgsteknologer.
   

4. Hvordan er det planlagt legedekning i helsehuset og når fremkommer dette behovet?
Verdal kommune har nå to sykehjemsleger, en i 100 % stilling og en i 50% stilling. Økningen fra 100% (2 * 50%) til 150% stilling skjedde høsten 2017. Å ha lege tilstede i institusjonen på full tid er av stor betydning for den faglige tryggheten i hele teamet som alle helsearbeiderne utgjør. Legens arbeid øker når det er mye skifte av beboere, slik at større bruk av korttidsplasser øker behovet for legeressurs. Behovet for lege vil også være avhengig av framtidig oppgaveoverføring mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, slik at dette behovet vil måtte vurderes jevnlig videre. Denne samhandlingen er selvfølgelig meget krevende, ikke minst fordi det er spesialisthelsetjenesten som har all definisjonsmakt i disse samhandlingsspørsmålene. Fra legeforeningen anbefales det norm som tar hensyn til ulike typer korttids og langtidsplasser.

Interpellanten takket for svar.
 

   Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 30.05.2018 07:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS