Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 18.06.2018

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           18.06.2018
Tid:             18:00 - 21:50
Til stede:     35 representanter


Før møtet blir satt var det følgende orienteringer:

Ved varaordførers forfall måtte det velges settevaraordfører:
Forslag på Arild K. Pedersen – enstemmig valgt.
Pål Sverre Fikse tiltrådte som varaordfører ved starten av sak 60.
 
 
Video-opptak av hele møtet fra start til slutt
 
Kulturinnslag - Ronja Musum synger Summertime akkompagnert av Andre Dyrstad. Video.

Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 52/18 Godkjenning av møteprotokoll  28.05.2018 Protokoll video
PS 53/18 Tertialrapport 1 - 2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 54/18 Helsebygg Verdal - miljøambisjoner Saksframlegg Protokoll video
PS 55/18 Ordning for nærmiljøtiltak i Leksdal, Ness og Helgådal Saksframlegg Protokoll -
PS 56/18 Høring utkast til delstrategi veg og innspill til handlingsprogram veg Saksframlegg Protokoll video
PS 57/18 Salg tomt Ydsedalen Saksframlegg Protokoll video
PS 58/18 Detaljregulering Brygga II Saksframlegg Protokoll video
PS 59/18 Silje H. Sjøvold - søknad om permisjon inntil videre fra folkevalgte verv  Saksframlegg Protokoll video
PS 60/18 Orienteringer - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 18.06.2018
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Nei Thor Bertil Granum møtte som vara 
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara
Torill Elverum AP Medlem Nei Anne Nordskag møtte som vara 
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara 
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Olav Dahl Karmhus møtte som vara
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara 
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Grete Borgen møtte som vara 
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara 
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Helena Kruken Ulvin møtte som vara

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 052/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 18.06.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 28. mai 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 28. mai 2018 godkjennes.
        
  
 

PS 053/18 Tertialrapport 1 - 2018  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 18.06.2018

BEHANDLING: 
Formannskapet innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Økonomirapportering 1. tertial 2018 og finansrapport 1. tertial Verdal kommune tas til etterretning.
 2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
  a - Barnevernet styrkes med 2 mill kr for å dekke anslag merutgifter for 2018.
  b - Renteprognose viser økte renteutgifter for året på 1,5 mill kr som følge av forventet renteøkning i siste del av 2018. Budsjett for renteutgifter økes tilsvarende.
  c - Gjenstående innsparingsbehov flyttes til fellesområdet. Etter budsjettjusteringen i april (PS 25/18, kommunestyret 23.4.2018) gjenstår fortsatt 2.1 mill kr av innsparingskravet på 5,25 mill kr (jf. PS 3/18, kommunestyret 29.01.2018). Gjenstående beløp som fortsatt står som innsparingskrav på virksomheter som produserer tjenester er: 178.572 kr på Kultur, 178.572 kr på Teknisk drift og 178.572 kr på Hjemmetjenesten. I sum betyr dette at innsparingskrav på 535.716 kr flyttes fra tjenestene over til fellesområdet. Etter denne overføringen vil hele innsparingskravet på 2.1 mill kr stå som en midlertidig inntekt (inntektsart 14900) på fellesområdet. Det arbeides videre med konkrete tiltak for å avvikle den midlertidige inntekten i neste budsjettrevidering.
  d - Ytelser til livsopphold reduseres med 500.000 kr. Det utredes om budsjettet kan nedjusteres ytterligere i en senere budsjettjustering.
  e - Finansiering av punktene a, b og c foretas med 500.000 kr fra reduserte utgifter i punkt d. Resterende som mangler finansiering føres midlertidig som innsparingskrav (inntektsart 14900) på fellesområdet. Innsparingskravet er da bare en midlertidig løsning som krever oppfølging i neste budsjettrevisjon. Årsaken til at budsjettjusteringen får en midlertidig finansiering, er at det er nødvendig å utrede konkrete tiltak før budsjettrammene til virksomhetene kan reduseres.
  f - Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige endringer mellom virksomhetsområdene for å tilpasse pensjonskostnadene/lønnsoppgjør.
  g - Midler til prosjekt Ungdomslos for høsten 2018 finansieres ved bruk av disposisjonsfond med 850.000 kr i samsvar med politisk vedtak i 2017, jf PS055/17.Øvrig finansiering er ved bruk av statlige prosjektmidler (Ungdomslos) kr 350.000. Tiltaket har varighet fram til sommer 2019.
  h - Den samlede virkning av budsjettjusteringen fremgår av budsjettskjema 1A og 1B. Budsjettskjemaene er lagt inn som vedlegg i saken.
 3. Analyse av Kostra, befolkningsdata og tjenestedata utarbeides i løpet av juni-august og legges fram etter sommeren.
 4. I forlengelse av salget av Volden skole, der EØS-reglene ble styrende, er det ikke aktuelt å selge sentralidrettsanlegget. Rådmannen starter prosessen med en ny driftsavtale for anlegget.

 

 

PS 054/18 Helsebygg Verdal - miljøambisjoner  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 18.06.2018

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:
Verdal kommune legger dokument «Helsebygg Verdal – miljøambisjoner» til grunn for videre arbeid med planlegging av helsebygget.
     
    
 

PS 055/18  Ordning for nærmiljøtiltak i Leksdal, Ness og Helgådal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 18.06.2018

BEHANDLING:  
Saken ble utsatt i formannskapet, og den ble derfor ikke behandlet i kommunestyret.
 
     
   
  

PS 056/18 Høring utkast til delstrategi veg og innspill til handlingsprogram veg   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 18.06.2018

BEHANDLING:  
Formannskapet innstilling ble utdelt i møtet.

Høyre v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternative forslag til siste kulepunkt (Ny arm ut fra industriområdet)

 • Av sikkerhets og beredskapsmessige hensyn prioriteres ny avlastningsvei til industriområdet.

SP v/Marit Voll fremmet følgende alternative forslag til første kulepunkt under Punktvis utbedring:

 • Fylkesveg 757 Stiklestad allé X Verdal videregående skole/helsebygg.

Det ble først votert over SP v/Marit Voll sitt alternative forslag. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over Høyre v/Oddleiv Aksnes sitt alternative forslag. Enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over formannskapets innstilling med vedtatte endringer. Enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Kommunestyrets vedtak i K-sak 21/17 legges til grunn for høringsuttalelse til handlingsprogram for tiltak på eller langs fylkesvegene.
Kommunestyret prioriterer følgende investeringstiltak innenfor fylkesvegnettet i Verdal kommune:

Forsterkning til 10 tonns bæreevne med asfalt:

 • FV 160, Skjækerfossen - Vera
 • FV 170, Lein – Skurset

Punktvis utbedring:

 • Fylkesveg 757 Stiklestad alle X Verdal videregående skole/helsebygg
 • FV 759, Stiklestad – Steinkjer

Bruer med store skader slik at ny bru er nødvendig:

 • Kvernbrua på FV 72

Nye gang/sykkelvegprosjekter:

 • FV 72, GS Vinne – Levring
 • FV 757, GS Vuku sentrum
 • FV 759 Lund – Leksdal skole (GS)

I forhold til delstrategien ønsker kommunestyret å påpeke viktigheten av tiltak på E6:

 • Utbedring av strekningen E6 Fleskhus - Koa
 • Gang/sykkelveg langs strekningen Fleskhus – Koa
 • Utbedring av kryss FV 72 Jamtlandsvegen med E6 Vinne
 • Av sikerhets- og beredskapsmessige hensyn prioriteres ny avlastningsveg til industriområdet. 

 

PS 057/18 Salg tomt Ydsedalen   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 18.06.2018

BEHANDLING:  
Utdelt i møtet:

Repr. Karl B. Hoel ba om å få vurdert sin habilitet, jfr. forvaltningslovens § 6, 2. ledd. Hans kone jobber ved de to barnehagene som skal bli én, i tillegg til at han driver samdrift med den som eier jord som er tenkt som adkomstveg. Det siste kan gi et lite inntektstap for hans del. Ved votering ble repr. Karl B. Hoel enstemmig erklært habil.

Repr. Oddleiv Aksnes ba om å få vurdert sin habilitet, jfr. forvaltningslovens § 6, 2. ledd. Hans søster var tidligere medeier av Knøttene barnehage og er nå ansatt som leder ved Læringsverkstedet.
Etter behandling i Komité plan og samfunn – hvor han ble erklært inhabil - har han fått bekreftet at søsteren ikke lenger har noen formell rolle i forhold til Læringsverkstedet. Ved votering ble repr. Oddleiv Aksnes enstemmig erklært habil.

Repr. Kim T. Nessemo ba om å få vurdert sin habilitet, jfr. forvaltningslovens § 6 b). Hans søster er blant de naboene som har engasjert advokat. Ved votering ble Kim T. Nessemo enstemmig erklært inhabil. Dette er i tråd med kommuneadvokatens vurdering.

Til stede: 34 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 30 stemmer. 4 stemte mot.

                     
VEDTAK: 

 1. Læringsverkstedet og Verdal kommune inngår opsjonsavtale på kjøp av barnehagetomt av eiendommen gnr/bnr 10/2. Opsjonsavtalen skal ha to års varighet fra den er underskrevet. Arealet til tomta avhenger av barnetallet, og skal bestemmes av barnemyndighet.
 2. Dersom læringsverkstedet kjøper eiendommen er kjøpesummen satt til 4 mill.kr. Alle omkostninger for øvrig dekkes av kjøper.
   
  Forutsetning for kjøp er at området omreguleres til barnehageformål.
  Dersom bygging på tomta ikke har startet innen 2 år fra det tidspunkt avtale om kjøp er underskrevet, har Verdal kommune rett til å kjøpe tilbake tomta til kr 4 mill. kroner.
   
  Hvis disse to forutsetningene ikke er gjennomført, avsluttes opsjonsavtalen mellom Læringsverkstedet og Verdal kommune.

Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre opsjonsavtale og salgsavtale
  
 
     

PS 058/18 Detaljregulering Brygga II   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 18.06.2018

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen vedtatt med 29 mot 6 stemmer.
                     
VEDTAK: 
Vedlagte planforslag, sist revidert 01.06.2018, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
      
 
  

PS 059/18 Silje H. Sjøvold - søknad om permisjon inntil videre fra folkevalgte verv    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 18.06.2018

BEHANDLING:  
Formannskapet innstilling ble utdelt i møtet.

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende forslag:

"3. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret i permisjonstiden: Oddleiv Aksnes.
4. Som varaordfører i permisjonstiden velges: Pål Sverre Fikse.
5. Nytt medlem og nestleder i kommunalt klageorgan i permisjonstiden: Oddleiv Aksnes.
6. Nytt medlem i representantskapet i IKA Trøndelag i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
7. Nytt medlem i KS organer i permisjonstiden: Oddleiv Aksnes.
8. Ny personlig vara i representantskapet i Innherred renovasjon i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
9. Ny personlig vara i representantskapet i Trondheim Havn i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
10. Ny personlig vara i representantskapet i KonSek i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
11. Vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
12. Ny personlig vara i representantskapet i Innherred interkommunale legevakt i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
13. Ny personlig vara i Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
14. Ny personlig vara i representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
15. Nytt medlem i innstillingskomiteen for Verdal kommunes kulturpris i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
16. Nytt medlem i referansegruppe nytt helsebygg i permisjonstiden: Charlotte Aakerhus."
 
Det ble bedt om skriftlig votering ved valg på varaordfører.

Det ble først votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Silje H. Sjøvold om permisjon inntil videre fra folkevalgte verv. Enstemmig vedtatt.
 2. Lotte Holte Kjesbu rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre i permisjonstiden. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert punktvis over Høyre v/Oddleiv Aksnes sitt forslag med følgende resultat:

3. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret i permisjonstiden: Oddleiv Aksnes. Enstemmig vedtatt
4. Som varaordfører i permisjonstiden velges: Ved skriftlig votering fikk Pål Sverre Fikse 19 stemmer. 16 stemte blankt.
5. Nytt medlem og nestleder i kommunalt klageorgan i permisjonstiden: Oddleiv Aksnes. Enstemmig vedtatt
6. Nytt medlem i representantskapet i IKA Trøndelag i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse. Enstemmig vedtatt
7. Nytt medlem i KS organer i permisjonstiden: Oddleiv Aksnes. Enstemmig vedtatt
8. Ny personlig vara i representantskapet i Innherred renovasjon i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse. Enstemmig vedtatt
9. Ny personlig vara i representantskapet i Trondheim Havn i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse. Enstemmig vedtatt
10. Ny personlig vara i representantskapet i KonSek i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse. Enstemmig vedtatt
11. Vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse. Enstemmig vedtatt
12. Ny personlig vara i representantskapet i Innherred interkommunale legevakt i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse. Enstemmig vedtatt
13. Ny personlig vara i Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse. Enstemmig vedtatt
14. Ny personlig vara i representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse. Enstemmig vedtatt
15. Nytt medlem i innstillingskomiteen for Verdal kommunes kulturpris i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse. Enstemmig vedtatt
16. Nytt medlem i referansegruppe nytt helsebygg i permisjonstiden: Charlotte Aakerhus. Enstemmig vedtatt

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Silje H. Sjøvold om permisjon inntil videre fra folkevalgte verv.
 2. Lotte Holte Kjesbu rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre i permisjonstiden.
 3. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret i permisjonstiden: Oddleiv Aksnes.
 4. Som varaordfører i permisjonstiden velges: Pål Sverre Fikse.
 5. Nytt medlem og nestleder i kommunalt klageorgan i permisjonstiden: Oddleiv Aksnes.
 6. Nytt medlem i representantskapet i IKA Trøndelag i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
 7. Nytt medlem i KS organer i permisjonstiden: Oddleiv Aksnes.
 8. Ny personlig vara i representantskapet i Innherred renovasjon i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
 9. Ny personlig vara i representantskapet i Trondheim Havn i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
 10. Ny personlig vara i representantskapet i KonSek i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
 11. Vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
 12. Ny personlig vara i representantskapet i Innherred interkommunale legevakt i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
 13. Ny personlig vara i Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
 14. Ny personlig vara i representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
 15. Nytt medlem i innstillingskomiteen for Verdal kommunes kulturpris i permisjonstiden: Pål Sverre Fikse.
 16. Nytt medlem i referansegruppe nytt helsebygg i permisjonstiden: Charlotte Aakerhus

     
 
  

PS 060/18 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 18.06.2018

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • Nylig inngått samarbeidsavtale mellom Verdal Næringsforum og Verdal Kommune.
 • Trondheim Havn IKS. Den nye havnedirektøren, Knut T. Kusslid, var på besøk 5. juni sammen med avgått direktør, Wollert Krohn-Hansen.
 • Besøk 14. juni av den nye fylkesmannen, Frank Jensen – sammen med ass. fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen. De er rundt i alle fylkets kommuner. Startet med en samtale med rådmann og ordfører. Vanlig gjennomgang/presentasjon av hva Verdal er. Møtte formannskapet etterpå.
 • Tertialrapporten.

Ordføreren orienterte om:

 • Møte i representantskapet i Pilegrimsenteret 6. juni.
 • Møte i representantskapet i Trondheim Havn IKS 11. juni.
 • Møte 12. juni med Verdal sauavlslag.
 • Generalforsamling i SNK 15. juni. Kommer orientering i august-møtet i kommunestyret – hvor den nye direktøren vil bli presentert.
 • Avholdt møte i dag (18. juni) i representantskapet i Innherred interkommunale legevakt.
 • Har vært gullalder i næringslivet i Verdal en del år. Spesielt på byggsida har det vært gode tider. Høgkonjunktur på bil, og gode år på industrihandelen i industriparken. Har nå registrert at etableringstakten har stagnert/vært dalende. Skal ikke bare sitte bare å se på dette. Kommunen skal sammen med Proneo, Verdal Næringsforum og Tindved ha et møte om dette.

 

   Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 25.01.2021 11:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS