Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.08.2018

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:            27.08.2018
Tid:              18:00 - 20:40
Til stede:     34 representanter


Før møtet ble det gitt følgende orientering:

 • Status Helse Nord-Trøndelag v/direktør Torbjørn Aas. Video.
   

 
Video-opptak av hele møtet fra start til slutt
 
Kulturinnslag, Ane Kristiansen spiller "Rondo Alla Turca" av Mozart. Video.

Åpning, opprop og merknader. Video.
 

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 61/18 Godkjenning av møteprotokoll  18.06.2018 Protokoll video
PS 62/18 Utbygging av bredbånd i Verdal kommune - mobilt og fiberbasert Saksframlegg Protokoll video
PS 63/18 Nærmiljøanlegg i Vuku - Igangsettingstiltak med finansiering Saksframlegg Protokoll video
PS 64/18 Høring - Hva mener dere om Trøndelagsplanen? Saksframlegg Protokoll video
PS 65/18 Godkjenning av ny selskapsavtale for Lierne Nasjonalparksenter IKS Saksframlegg Protokoll video
PS 66/18 Orienteringer - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 27.08.2018
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Nei Kristoffer Lorås Nicolaysen møtte som vara 
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara 
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei Thor Bertil Granum møtte som vara 
Arild Stenberg AP Medlem Nei Inger Åse L. Evenmo møtte som vara
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Torunn Agnethe Rotmo møtte som vara 
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Varaordfører Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Nei Arve Haldorsen møtte som vara 
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Olav Dahl Karmhus møtte som vara 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara 
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Ingen vara
Lotte Holthe Kjesbu H Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Nei Torbjørn Sellæg møtte som vara 
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Ingunn Leirset møtte som vara
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 061/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2018

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 18. juni 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 18. juni 2018 godkjennes.
          
  
 

PS 062/18 Utbygging av bredbånd i Verdal kommune - mobilt og fiberbasert  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2018

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om endring m.h.t. utbyggingsaktør og redusert anleggsbidrag for Sørskaget.

SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
«Verdal kommune har som målsetting at alle husstander i Verdal skal ha mobildekning og bredbåndstilgang. Dette er viktig for bolyst og mulighet til næringsvirksomhet i hele kommunen. Det jobbes videre med de områder som fortsatt vil ha mangelfull dekning etter denne utbyggingen, med mål om å få tilskudd fra Nkom også i 2019.»

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslag til nytt pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Verdal kommunen tegner utbyggingskontrakter med 3 tilbydere; Verdal Kabel TV, NTE og Telia, basert på disse leverandørers tilbud. Rådmannen får fullmakt til å ferdigstille kontraktene.
 2. Kommunens tilskudd settes til 5.970.000 kroner. Dette finansieres av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
 3. Verdal kommune har som målsetting at alle husstander i Verdal skal ha mobildekning og bredbåndstilgang. Dette er viktig for bolyst og mulighet til næringsvirksomhet i hele kommunen. Det jobbes videre med de områder som fortsatt vil ha mangelfull dekning etter denne utbyggingen, med mål om å få tilskudd fra Nkom også i 2019.
   


   
  

PS 063/18 Nærmiljøanlegg i Vuku - Igangsettingstiltak med finansiering  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2018

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 

 1. Verdal kommune godkjenner en kostnadsramme på 6,3 mill.kr eksl. mva for bygging av Vuku nærmiljøanlegg.
 2. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene til prosjektet slik at det blir fullfinansiert ved framlegging av økonomiplanen/budsjett for 2019-22
   

     
    
 

PS 064/18  Høring - Hva mener dere om Trøndelagsplanen?   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2018

BEHANDLING:   
AP v/Bjørn Iversen
fremmet følgende tilleggsforslag:
«Slaget på Stiklestad i 1030 benevnes av ledende historikere som «Slaget som formet Norge.».

Olav Haraldssons grav i Trondheim er et av det kristne Europas fremste pilegrimsmål gjennom hele Middelalderen.

I 2030 er betydningen av aksen Stiklestad - Nidaros for norsk nasjons – og sivilisasjonsbygging både på det trosmessige området og når det gjelder utviklingen av det norske rikskongedømmet tydelig synliggjort og løftet fram på områder som kunst, kultur og reiseliv.»

Frp v/Bård Storhaug fremmet følgende tilleggsforslag:
«Bompengefritt Trøndelag. Da dette gagner både bolyst og livskvalitet.»

Det ble først votert over tilleggsforslag fra AP som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over formannskapets innstilling inkludert vedtatt tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over tilleggsforslaget fra FRP som falt med 2 mot 32 stemmer.
 
VEDTAK: 
Verdal kommune slutter seg til høringsutkastet til Trøndelagsplanen 2018 – 2030 med følgende tillegg:
Nytt kulepunkt under «Kunst og Kultur...»

 • Aksen Stiklestad-Nidaros er en godt utviklet symboltung bærebjelke i et samlet Trøndelag
   

Slaget på Stiklestad i 1030 benevnes av ledende historikere som «Slaget som formet Norge.»

Olav Haraldssons grav i Trondheim er et av det kristne Europas fremste pilegrimsmål gjennom hele Middelalderen.

I 2030 er betydningen av aksen Stiklestad -Nidaros for norsk nasjons – og sivilisasjonsbygging både på det trosmessige området og når det gjelder utviklingen av det norske rikskongedømmet tydelig synliggjort og løftet fram på områder som kunst, kultur og reiseliv.     
    
     
   
  

PS 065/18 Godkjenning av ny selskapsavtale for Lierne Nasjonalparksenter IKS   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Verdal kommune godkjenner ny selskapsavtale for Lierne Nasjonalparksenter IKS.
  
  
  

PS 066/18 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2018

BEHANDLING: 
Før møtet ble det gitt følgende orientering:

 • Status Helse Nord-Trøndelag v/direktør Torbjørn Aas. Video.
   

Rådmann orienterte om:

 1. Driften gjennom sommeren har gått bra, vært en relativt rolig sommer.
 2. 14. August var det felles fagdag for alle ansatte i skolene i Levanger og Verdal i flerbrukshallen. Målet var kompetansebygging rundt mobbing, og dagen var et ledd i prosessen rundt etablering av innsatsteam mot mobbing. Å etablere disse innsatsteamene skal gjøre oss bedre i å avdekke og ikke minst stoppe mobbing, og etablering av teamene finansieres av midlene til kompetansenettverket for skolene i Levanger og Verdal.
 3. Tilskudd fra miljødirektoratet til anskaffelse av El-sykler til transport i kommunal tjeneste (7 sykler, 50.000) Støtter inntil 50%.
 4. Erasmus + (Verdal kommune, Vejle kommune i Danmark, miljø rundt Cambridge og Nord Universitet). Få til: Et nytt internasjonal konsept- kursvirksomhet for lærer (a la læring av næring) for å styrke entreprenørkultur, 8 verdalinger derav 2 fra videregående. Ca 2 mill. vår egenandel er arbeidstimer.
 5. Tilsatt personal- og hms-sjef, Torgeir Skevik.
 6. Mekling kommunedelplan Verdal By – etterspurt svar på dette. Avsluttende behandling i departementet nå og de kan ikke konkludere tidspunkt for endelig vedtak.
   

Ordfører orienterte om:

 1. Befolkningsutvikling 2. kvartal 2018.
 2. Bruk av Olsok fra Verdal kommune. Flott mulighet til å markedsføre Verdal og som utfyllende deler av et program. I år gjennomførte vi tre program med gjennomgang av aktuelle tema og deltakelse på Olsok med ledelsen på regionnivå kirken (biskop, stiftsleder og prost), ledelsen i Nord Universitet (Styreleder og fakultetsdirektør) og Borghild Lundeby, direktør i kirkerådet og informasjonsdirektør i kirkerådet.
 3. Søndag 21. oktober er årets tv-aksjon – Kirkens Bymisjon er mottaker. Kommunestyrets medlemmer oppfordres til å være bøssebærere og delta på innsamlingsarrangement.  
   


    Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 28.08.2018 09:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS