Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.09.2018

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:            24.09.2018
Tid:              18:00 - 22:20
Til stede:      34 representanter. Jostein Grande fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 77/18. Til stede 33 representanter


I starten av møtte ble det bli gitt følgende orientering:

 • Orientering og status helsebygg v/Siri Bakken, Oslo Works. Video.

Video-opptak av hele møtet fra start til slutt
 
Kulturinnslag med deler av juniorspelmannslaget, Video.

Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 67/18 Godkjenning av møteprotokoll  27.08.2018 Protokoll video
PS 68/18 Kvartalsrapport 2/18 og budsjettjustering Saksframlegg Protokoll video
PS 69/18 Investeringsbudsjett 2018 - Budsjettjustering Saksframlegg Protokoll video
PS 70/18 Vuku Pensjonistlag - søknad om tilskudd til flytting av "klubbhuset" - ny behandling Saksframlegg Protokoll video
PS 71/18 Analysegrunnlag for økonomiplan - Kostraanalyse Saksframlegg Protokoll video
PS 72/18 Kravspesifikasjon for anbud - planlagt bruk av institusjonsplassene i det nye Bo- og behandlingssenteret  Saksframlegg Protokoll video
PS 73/18 Etablering av Innherredssamarbeid Innkjøp mellom kommunene Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Verdal og Levanger fra 1.1.19  Saksframlegg Protokoll video
PS 74/18 Eierskapsmelding 2018 Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll video
PS 75/18 Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2017  Saksframlegg Protokoll video
PS 76/18 Barnehage - tilstand og muligheter  Saksframlegg Protokoll video
PS 77/18 Detaljregulering for nytt område til fritidsbebyggelse Trones gård - sluttbehandling  Saksframlegg Protokoll video
PS 78/18 Sluttbehandling - Utbyggingsavtale Brygga II  Saksframlegg Protokoll video
PS 79/18 Verdal Fjellstyre - Regnskap og årsmelding for 2017  Saksframlegg Protokoll video
PS 80/18 Anne-Gudrun C K. Lyngsmo - søknad om fritak fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd  Saksframlegg Protokoll video
PS 81/18 Orienteringer - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 24.09.2018
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Varaordfører Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Arve Haldorsen møtte som vara 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Nei Jostein Olav Grande møtte som vara
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara
Bård Storhaug FRP Medlem Nei Ingen vara
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Lotte Holthe Kjesbu H Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Ingunn Leirset møtte som vara 
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 067/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 27. august 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Protokoll fra møte 27. august 2018 godkjennes.
             
  
 

PS 068/18 Kvartalsrapport 2/18 og budsjettjustering  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:

 1. Økonomirapportering 2. kvartal 2018 Verdal kommune tas til etterretning.
 2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
   
  Driftsbudsjettet reduseres med 5 mill kr. Reduksjonen gjennomføres som et
  rammenedtrekk etter fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen bygger på lønnsmassen hos
  virksomhetsområdene. Lønnsmassen fremgår i kolonnen sum årslønn.
   
  Tabell over budsjettjusteringer
   
  Rådmannen gis fullmakt til å fordele nedtrekket videre på ansvarsområder og utarbeide nødvendig kontostreng for innlesing i regnskapssystem.

   
 
  

PS 069/18 Investeringsbudsjett 2018 - Budsjettjustering  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 

 1. Verdal kommunes investeringsbudsjett for 2018 endres i samsvar med vedlagte oversikt.
 2. Låneopptak i 2018 reduseres med 22,1 millioner kroner og momskompensasjon reduseres med 5,8 millioner kroner. I tillegg økes finansiering fra Husbankmidler med 1,3 millioner.


  
 

PS 070/18  Vuku Pensjonistlag - søknad om tilskudd til flytting av "klubbhuset" - ny behandling   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Arve Haldorsen (SP) fremmet følgende alternativ til pkt. 1:

 1. Tilskudd til flytting av klubbhuset i Vuku halveres til kr 50.000,-.

Det ble først votert alternativ mellom formannskapets innstilling pkt. 1 og forslaget til pkt. 1 fra Haldorsen (SP), der formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 stemmer. 9 stemmer ble avgitt for forslaget fra Haldorsen.

Det ble deretter votert samlet over pkt. 2 og 3 som ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Det ytes et tilskudd til Vuku pensjonistlag på 100.000 kroner til flytting av «klubbhuset»
 2. Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
 3. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettendringer.

       
   
  

PS 071/18 Analysegrunnlag for økonomiplan - Kostraanalyse   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING:  
Rådmannen orienterte om feilrapportering på området rusomsorg. Dette vil bli rettet opp til neste rapportering.

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Fremlagt rapport tas til orientering. Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med økonomiplan 2019-2022.
 
   
  
  

PS 072/18 Kravspesifikasjon for anbud - planlagt bruk av institusjonsplassene i det nye Bo- og behandlingssenteret
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  

 1. Kommunestyret tar saken til orientering.
 2. Kommunestyret vil samtidig be rådmannen legge fram en sak til politisk behandling som belyser de driftsøkonomiske konsekvensene av en ren institusjonsutbygging, på bekostning av heldøgns omsorgsplasser, i første fase av helsebyggsatsingen.
 3. Rådmannen klargjør hvordan det forventede behovet for heldøgns omsorgsplasser handteres i den mellomliggende periode fram til fase to i helsehusutbyggingen er realisert.

  
  
  

PS 073/18 Etablering av Innherredssamarbeid Innkjøp mellom kommunene Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Verdal og Levanger fra 1.1.19
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
 
VEDTAK:  

 1. Det etableres et formelt Innherredssamarbeid på innkjøpsområdet, som Verdal kommune inngår i.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om slikt samarbeid, herunder om når samarbeidet trer i kraft.
 3. Under forutsetning av at innkjøpssamarbeidet formaliseres, styrkes samarbeidet med 1 årsverk i en oppstartsfase.
 4. Fordeling av kostnadene for det nyetablerte innkjøpssamarbeidet skjer etter fordelingsnøkkel med 12 % fast andel og 88 % basert på folketall.
 5. Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett og økonomiplan i deltakerkommunene.
 6. Samarbeidet organiseres som et felles styre etter kommuneloven § 27, der alle deltakerkommuner er representert med rådmannen.
 7. Samarbeidet innrettes i en desentralisert struktur. Samarbeidet har ikke status som eget rettssubjekt, og Inderøy kommune ivaretar funksjonen som kontorkommune og formell arbeidsgiver for samarbeidets ansatte.
 8. Samarbeidet kan utvides ved at flere kommuner tiltrer. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte gjennomføring og organisering av en slik utvidelse.


    
  

PS 074/18 Eierskapsmelding 2018 Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING:  
Tillegg til eierskapsmelding ble utsendt til kommunestyrets medlemmer 21.09.18.

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ordfører orienterte om følgende: endringer på Krisesenter, jfr. utsendt epost og korrigeringer på side 23 ad Tindved Kulturhage AS.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Eierskapsmelding for 2018 vedtas.
   
  
  

PS 075/18 Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2017   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  

 1. Status og kvalitetsmelding for Verdalskolen 2017 tas til orientering.
 2. Alle rektorene skal sette konkrete og målbare mål for sin skole på nasjonale prøver for å tilkjennegi ambisjonene på vegne av skolen.
 3. Det skal i Verdalsskolene settes av tid til gode læringsprosesser for elever og personal når det gjelder innføring av nye digitale plattformer.

  
  
  

PS 076/18 Barnehage - tilstand og muligheter   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  

 1. Kommunestyret tar betraktningene i rapport om kommunale barnehager til etterretning.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre prosess for beslutning om struktur for kommunale barnehager for beslutning i kommunestyret våren 2019.
 3. Strukturutredning skal bygge på SSBs middelalternativ, men også ha fleksibilitet for kostnadseffektiv sterkere vekst.
 4. Pedagogisk kapasitet og kvalitet, driftsrasjonalitet i tjenesteproduksjonen, lokalsamfunnshensyn og kostnadseffektivitet i drift av lokaler og arealer er spesielt viktige vurderingsmomenter.


    
  

PS 077/18 Detaljregulering for nytt område til fritidsbebyggelse Trones gård - sluttbehandling   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING:  
Jostein Grande fikk permisjon og forlot møtet før behandling av saken. Til stede 33 representanter.

Til orientering er det utsendt til kommunestyret oversendelsesbrev, høringsuttalelse datert 17.10.18 fra Naturvernforbundet Verdal og kommentar fra administrasjon til høringsuttalelsen.

Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn vedtatt med 30 stemmer. 3 stemte i mot.
    
VEDTAK:  
Detaljregulering for nytt område til fritidsbebyggelse – Trones gård, sist revidert 24.08.18 vedtas, jf. pbl. § 12-12.
   
  
  

PS 078/18 Sluttbehandling - Utbyggingsavtale Brygga II   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn vedtatt med 31 stemmer. 2 stemte i mot.
     
VEDTAK:  
Vedlagte utbyggingsavtale for «Brygga II» godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.
   
  
  

PS 079/18 Verdal Fjellstyre - Regnskap og årsmelding for 2017   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2017 til orientering.
    
  
  

PS 080/18 Anne-Gudrun C K. Lyngsmo - søknad om fritak fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING:  
Innstilling fra formannskapet i sak 80/18 ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne-Gudrun C. Klæth Lyngsmo om fritak fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for resten av valgperioden.
 2. Ny kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for resten av valgperioden: Knut Johansson.

  
  

PS 081/18 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2018

BEHANDLING: 
I starten av møtet ble det gitt følgende orientering:

 • Status helsebygg v/Siri Bakken, Oslo Works. Video.

Rådmannen orienterte om:

 • Verdal og Levanger har kompetansenettverk for desentralisert kompetanseutvikling i skole og nå får vi det samme på barnehagesektoren. Midler Fra fylkesmannen til disse nettverkene.
 • Kontrakter for utbygging mobil og bredbånd underskrevet. Mobilt kommer først og ferdig til sommeren 2019.
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 19-22. Formannskapet involvert og aktivert i arbeidet. I formannskapets møte i oktober blir det en ny arbeidsøkt på dette området. Viktig at økonomiplanen er et redskap for å se ting i sammenheng. 3 elementer vi må bruke tid på; utviklingstrykk, digitalisering og teknologiutvikling og tilstand demokratiet/demokratiutfordringer.

Ordfører orienterte om:

 • Stiklestad – Nidaros i trøndelagsplanen – også vedtak på dette i Midt-Trøndelag regionråd. Vedtak i bispedømmerådet at det nye prostiet skal hete Stiklestad og skal plasseres på Stiklestad.
 • Møte i Trondheim med ATB og fylkeskommunen om kollektivtrafikk og 6 punkt som er innsendt fra Verdal kommune. Bestillingstransport, nærkollektivløsninger i småbysentrum, Verdal Industripark, behov for kollektivtrafikk til SNK i høysesongen, trafikk på tvers av kommunegrensene, betydning av ny E6?
 • Verdal kommune nominert til statens pris for godt boligsosialt arbeid – besøk av juryen forrige uke. 

 
    Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 09.04.2021 08:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS