Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.11.2018

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:            26.11.2018
Tid:              18:00 -  20:20
Til stede:      35 representanter

 
Før møtet ble satt ble det bli gitt følgende orientering:

Video-opptak av hele møtet fra start til slutt
 
Kulturinnslag. Video.

Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 96/18 Godkjenning av møteprotokoll  29.10.2018 Protokoll video
PS 97/18 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi - sluttbehandling Saksframlegg Protokoll video
PS 98/18 Detaljregulering Magnus den godes veg 2 Saksframlegg Protokoll video
PS 99/18 Lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper til fornøyelseskjøring i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 100/18 Søknad om driftstilskudd til Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS Saksframlegg Protokoll video
PS 101/18 Innherred brann og redning - justering av vedtekter og godkjenning av godtgjøringsreglement Saksframlegg Protokoll video
PS 102/18 Justering av sosialhjelpssatser pr. 01.01.2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 103/18 Søknad fra Nord-Trøndelag Krisesenter om midlertidig lån Saksframlegg Protokoll video
PS 104/18 Orienteringer Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 26.11.2018
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Nei Vara: Torunn Agnethe Rotmo
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Varaordfører Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Nei Vara: Arve Gunnar Haldorsen
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Vara: Magnus Tiller
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Nei Vara: Jon Olav Skrove 
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Vara: Tore Landstad
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Lotte Holthe Kjesbu H Medlem Nei Vara: Tor Ove Nesset 
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Ingunn Leirset V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 096/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 29. oktober 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:
Protokoll fra møte 29. oktober 2018 godkjennes.
               
  
 

PS 097/18 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi - sluttbehandling  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2018

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Saken utsettes.
  
   

PS 098/18 Detaljregulering Magnus den godes veg 2  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2018

BEHANDLING:   
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Vedlagte forslag til detaljregulering for Magnus den godes veg 2 vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
 
  
    
 

PS 099/18  Lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper til fornøyelseskjøring i Verdal kommune
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2018

BEHANDLING:   
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternativ forslag til vedtak:
«Verdal kommune vedtar midlertidig forskrift for etablering av scooterløype mellom Sandvika og Vera iht. foreslåtte trase, som en forsøksordning i 2 år med utgangspunkt i forslag lagt frem til andregangs høring og offentlig ettersyn.

Det gjøres følgende endringer:

Omlegging av løype:
Deler av snøscootertraseen som går i vegbanen langs fv.160 fra Vera samfunnshus over til Sisselvollen tas ut av planen. Det tas i stedet utgangspunkt i kryssing over Strådøla fra Vera samfunnshus og over til Sisselvollen - iht. revidert løypekart og avklaring med Statens vegvesen.

Forskriften (endring uthevet med fet skrift):
§3a: Løypenettet åpnes tidligst 1. november og stenges seinest 15. april. Åpning reguleres etter snø- og isforhold i løypa.

Forutsetninger for vedtak:
Vedtaket forutsetter at det utarbeides en driftsplan som avklarer drift og vedlikehold av løypene før løypen tas i bruk. Driftsplanen skal ivareta hensynene i ROS-analysen, med særskilt vekt på rutiner knyttet til sikkerhet bl.a. ved kryssing av islagte vann- og vassdrag. Det skal videre inngås en driftsavtale med Verdal snøscooterklubb før løypen kan tas i bruk. Driftsavtalen skal avklare ansvarsfordelingen som ligger i driftsplanen for løypen.

Vedtaket forutsetter at det skal utarbeides en skiltplan iht. veileder, referert til i Statens vegvesens uttalelse datert 14.12.2017. Skiltplanen skal legges frem for godkjenning av Statens vegvesen før løypen tas i bruk og skal legges til grunn ved skilting og merking av løypen.

Begrunnelse:
Vedtaket begrunnes med at hensynet til viktige reindriftsfunksjoner og friluftsliv anses å være ivaretatt i lokal forskrift med avbøtende tiltak ved behov, og at området løypen foreslås anlagt i, ikke vurderes å være et viktig vinterbeiteområde for tamrein. Løypen ligger i utkanten av det som blir betegnet som «vinterbeite 2, sekundære vinterbeiter» inntil Riksgrensen mot Sverige. Dette vurderes og ha mindre betydning enn de mer sentrale vinterbeiteområdene i Meråker og sør for Fv 72, betegnet som «vinterbeite 1, primære vinterbeiter», jfr. reindriftsnæringens distriktsplan med beitekart. Foreslått trase berører under 0,6 % av distriktets definerte vinterbeiteareal og anses å ikke være til vesentlig skade og ulempe for reindriften.

Vedtaket fattes med hjemmel i § 4a i Lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, og § 4a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.»

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Høyre, ble komiteens innstilling vedtatt med 21 stemmer. 14 stemte for forslaget fra Høyre.
    
VEDTAK:
Verdal kommune avslutter arbeidet med lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper til rekreasjonskjøring. Vedtaket begrunnes med at det ikke foreligger hjemmelsgrunnlag til å vedta forskriften, med bakgrunn i at hensynet til viktige vinterbeiteområder for tamrein vil bli vesentlig tilsidesatt.
 
     

PS 100/18 Søknad om driftstilskudd til Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2018

BEHANDLING:  
Innstilling fra formannskapet i sak 100/18 ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS innvilges et tilskudd på 220.000 kroner for 2019. Beløpet dekkes innenfor avsetning til næringsvirksomhet i budsjettet for 2019.

Verdal kommunestyre forventer at eiere, styret og daglig leder i selskapet arbeider for på ulike måter å styrke inntektssiden i budsjettet slik at det framstår mer realistisk og bærekraftig før neste års generalforsamling.  
   
  
  

PS 101/18 Innherred brann og redning - justering av vedtekter og godkjenning av godtgjøringsreglement   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 

 1. Paragraf 12.1. i vedtektene for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning justeres slik at det blir lydende:
  Arbeidstakerorganisasjonene velger ut hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt blant de ansatte i samarbeidet i tråd med Hovedavtalens bestemmelser (del C §3).
 2. Følgende godtgjøring fastsettes for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning:
  - Styreleder; 20.000,-
  - Nestleder; 15.000,-
  - Styremedlemmer; 10.000,-
  - Varamedlemmer, 2.000,- per møte de deltar på.
  - Reiseutgifter dekkes etter offentlige satser.
  - For møter der representanter må ta fri fra arbeidsgiver eller leie inn hjelp, så dekkes dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og andre dokumenterte utgifter.
   
  Det gis samme godtgjøring for 2018 og 2019.

 
    
  

PS 102/18 Justering av sosialhjelpssatser pr. 01.01.2019   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp vedtas og gjøres gjeldende fra 01.01.2019.
  
      
  

PS 103/18 Søknad fra Nord-Trøndelag Krisesenter om midlertidig lån   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2018

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.
  
  
  

PS 104/18 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2018

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Avtale med Veksttorget om drift av Sentralidrettsanlegget. Avtalen gjelder fra 01.01.2019 – 31.12.2023, avtalen gir mulighet for opsjon på 5 nye år.
 • Mottak av flyktninger.
  Fikk henvendelse om å ta imot 17 i 2018 - og 17 er kommet.
  For 2019 har kommunen ennå ikke fått anmodning. Politisk sak blir lagt fram så snart evt. forespørsel er kommet.
 • Bo- og behandlingssenteret.
  Anbudsforespørsel er lagt ut på Doffin og fristen nå i første omgang er tilbudsfristen som er satt til 11. januar.
  Målet er å gi ut regelmessige informasjonsskriv med oppdatert info om prosessen. Link legges i protokollen, på nettsiden,
  https://www.verdal.kommune.no/Tjenester-a-a/Helse/Prosjekt-nytt-helsebygg/. Legger opp til informasjon om status i arbeidet i kommunestyrets møte 10. desember.
 • El-biler og el-sykler.
  Kommunen har fått penger fra Miljøverndepartementet til innkjøp av el-sykler. Det er kjøpt inn totalt 10 stk. Har også mottatt penger til tilrettelegging av ladepunkter til el-biler. Det skal settes opp sykkelskur og 12 stk. ladepunkter for bilene.

Ordfører orienterte om:

 • Årsmøte i legevaktselskapet.
 • Årsmøte og åpning av Krisesenteret.
 • ndustriens dag avviklet. Mye næringsliv som deltar og det gjør det interessant og relevant å delta.
 • Premieutdeling Ti på topp.
 • Turneteatret – vunnet internasjonal arkitektpris.
 • Konstituerende møte i Midt-Trøndelag regionråd avviklet.
 • Befolkningsutviklingen 3. kvartal.

     Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 16.02.2021 09:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS