Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 10.12.2018

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           10.12.2018
Tid:             16:45 - 21:40
Til stede:     34 representanter. John Hermann møtte under behandling av sak 106/18. Til stede 35 representanter.

 

Før møtet ble det gitt følgende orientering:

Utdelt i møtet:

Det ble enstemmig vedtatt følgende taletid på sak 106/18 Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019: Hovedinnlegg 10 minutt for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 minutt. Øvrige talere 4/2 minutt som vanlig. Unntak: de partiene som har ett medlem hver får 10/4.

 
Video-opptak av hele møtet fra start til slutt
 
Kulturinnslag. Sandra spiller "Glade jul" på klarinett akkompagnert av lærer Bjørnar Følstad. Video.

Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF  

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 105/18 Godkjenning av møteprotokoll  26.11.2018 Protokoll video
PS 106/18 Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 -
video-opptaket har tre bokmerker,
et for debatten fram til kaffepausen,
et for debatten mellom kaffepausen og gruppemøtene,
og et for voteringen etter gruppemøtene.
Saksframlegg Protokoll video - del 1
video - del 2
video - del 3
PS 107/18 Utbytte fra NTE Saksframlegg Protokoll video
PS 108/18 Vedtekter for Innherredssamarbeid Innkjøp Saksframlegg Protokoll video
PS 109/18 Lokal forskrift om nedgravde oljetanker -
Verdal kommune
Saksframlegg Protokoll video
PS 110/18 Kim Tommy Nessemo - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden Saksframlegg Protokoll video
PS 111/18 Orienteringer Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 10.12.2018
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Nei Vara: Torunn Agnethe Rotmo
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei Vara: Emmanuel Glordy Bowah
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Nei Vara: Geir Singstad
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Varaordfører Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Vara: Olav Dahl Karmhus 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Nei Vara: Magnus Tiller
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Lotte Holthe Kjesbu H Medlem Nei Vara: Frode Varslot Hagen
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Vara: Torbjørn Sellæg
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Ingunn Leirset V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 105/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 10.12.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26. november 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Protokoll fra møte 26. november 2018 godkjennes.
               
  
 

PS 106/18 Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019  Til toppen av siden 
                      - video - debatten fram til kaffepausen
                      - video - debatten mellom kaffepausen og gruppemøtene
                      - video - votering etter gruppemøtene

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 10.12.2018

BEHANDLING: 
John Hermann møtte. Til stede 35 representanter.

Arild K. Pedersen (AP) fremmet på vegne av AP/SP/V/KRF/MDG/FRP/SV følgende verbalforslag:
«Ørmelen skole inkluderer boområdene Reinsholm, Kirkehaug, Tinden og Stekke i tillegg til Ørmelen. Dette er et av de tettest befolkede områder i Verdal kommune.

Om få år vil Ørmelen sannsynligvis bli den største barneskolen i Verdal, og som den største av alle kommunens skolekretser bør Ørmelen både få beholde og videreutvikle sin barneskole. Skolen opplever imidlertid i dag plassmangel, og tilfredsstiller i for liten grad dagens areal – og kvalitetskrav.

I forbindelse med vedtak om ny skolestruktur, ble det vedtatt et koordinert moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Vinne, Vuku, Garnes, Ørmelen og Stiklestad. Dette for å sikre alle elever og ansatte i Verdalsskolen en oppgradert, modernisert og delvis nybygd bygningsmasse. Dette skal følges opp og kommunestyret ber rådmannen legge fram egen sak om samlede investeringer, og effekt av de vedtatte strukturendringene i Verdalsskolen våren 2019. Ørmelen barneskole skal innarbeides i planperioden.

På bakgrunn av dette bes rådmannen utrede en modernisering (nybygging/renovering) av Ørmelen skole, med oppstart mot slutten av økonomiplanperioden. I utredningsarbeidet skal oppgradering av uteområdet inkluderes.»

Arild K. Pedersen (AP) fremmet på vegne av AP/KRF følgende verbalforslag:

 1. Eiendomsskatten justeres – velferden sikres
  I formannskapets innstilling til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 ble promillesatsen for eiendomsskatt justert opp fra 4,0 til 4,5 ‰. Dette medfører en økning i kommunens inntekter på om lag 5,5 millioner kr på årsbasis, og en inntektsøkning på om lag 22 millioner kr totalt gjennom økonomiplanperioden.
   
  Rådmannens opprinnelige forslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 innebærer en nedbygging av kommunens disposisjonsfond. Dette skyldes flere forhold, blant annet allerede vedtatt bruk av fond i eksisterende økonomiplan i påvente av effekt fra strukturtiltak innen helse og oppvekst, midler til tidsbegrensede prosjekter (f. eks. midler til utbygging av bredbåndsnett) og til pukkelkostnader i forbindelse med Innherred samkommunes opphør.
   
  Hvis mål om stabilitet og robusthet i økonomien skal nås, er det helt nødvendig for Verdal kommune å bygge opp reserver. Reservene vil kunne benyttes til å dempe økonomiske nedturer som følge av store endringer i rammebetingelser, endringer i innbyggerbehov, endringer i rentenivå osv. En sterkere inntektsside i budsjettet vil også bidra til å skape større grad av trygghet og arbeidsro i organisasjonen gjennom budsjettåret. En noe sterkere driftssituasjon kan også gjøre det mulig å bruke noe egenkapital til investeringer, og således dempe opptak av nye lån. Kombinasjonen av årlig driftsmargin og et robust disposisjonsfond vil legge til rette for en forvaltning av kommunens midler som bedre tilfredsstiller innbyggernes behov for tjenester og samtidig bidrar til å opprettholde et sterkere økonomisk handlingsrom.
   
  På bakgrunn av dette skal økte inntekter, som følge av 0,5 ‰ økning i eiendomsskatt (ca. 5,5 millioner kr), avsettes i sin helhet til disposisjonsfond.
 2. Livsglede for eldre og funksjonshemmede
  Kommunestyret registrerer med glede og interesse at frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner bidrar stadig mer i ulike deler av lokalsamfunnet. Kommunestyret ønsker å legge til rette for enda sterkere slik innsats inn mot våre eldre og funksjonshemmede.
   
  Rådmannen bes derfor utvikle en økonomisk stimulansordning med formål å fremme flere slike tiltak eller prosjekter fra frivillighetens side. Målsettingen er å styrke trivsel og aktivitet for de av våre innbyggere som bor i institusjon eller omsorgsbolig. Ordningen kan eksempelvis være søkbar for lag og foreninger som vil bidra til å nå en slik målsetting.
   
  Det er ønskelig at ordningen finansieres i et spleiselag mellom kommunen, næringslivet og/eller andre bidragsytere. Aktuelle partnerskap og praktiske retningslinjer/regelverk for en slik ordning, utredes derfor før ordningen eventuelt kan tre i kraft.
   
  Rådmannen bes legge fram sak om en slik stimulansordning til politisk behandling i løpet av 1. halvår 2019.

 3. - Innflytterpakke
  Det utvikles en forsterket innflytterpakke for å ønske nye innbyggere velkommen.
  Det legges fram sak til politisk behandling i løpet av vinter 2019.
   
  - Småbarnspakke
  Det utvikles en «småbarnspakke» rettet mot foreldre med nyfødte og barn under ett år. Dette for å sette fokus på behovet for høyere fødsels- og småbarnstall.
  Sak til politisk behandling i løpet av vinter 2019.
 4. Ørahallen – justering av reglement
  Ordningen med fakturering av vaktmestertjenester i helgene ved utleie til frivillige lag og foreninger i Ørahallen avvikles fra årsskiftet.
   
  Kostnadene ved dette inntektsbortfallet dekkes over driftsrammene for virksomhetsområde Teknisk drift.
 5. Driftsavtaler fysioterapi. 
  Nasjonale retningslinjer innebærer at opprettelse av driftsavtaler for fysioterapeuter ikke skal foretas under 50 %. Kommunestyret ber om sak til politisk vurdering av eksisterende driftsavtaler i Verdal kommune i lys av nasjonalt regelverk.»

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternativ til formannskapets innstilling pkt. 3:
«3. Eiendomsskatt.
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Verdal kommune.

Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 4 promille.

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 4 promille.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

b. For øvrig fritas:
• Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
• Verdal videregående skoles eiendommer
• Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
• Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
• Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
• Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
• Innherred Renovasjons eiendommer
• Trondheim havn IKS' eiendommer
• Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.»

FRP v/Bård Storhaug fremmet følgende verbalforslag:

 1. Administrasjonen utreder anbudsutsettelse av hele driften av Helsehuset, og/eller deler av det som gir maksimal innsparing på kommunens driftsbudsjett. Kvalitetssikring av kravspesifikasjonen må utformes og legges fram for kommunestyret sammen med de forskjellige løsninger og medfølgende innsparinger og sysselsettingseffekt.
 2. Administrasjonen utreder anbudsutsettelse av kommunens vaktmestertjenester totalt, og med spesifikke oppgaver, slik at maksimal innsparing oppnås. Også her må kvalitetssikring av kravspesifikasjonen utformes og legges frem for kommunestyret sammen med de forskjellige løsninger og medfølgende innsparinger og sysselsettingseffekt.
 3. Renhold av kommunens eiendom utredes for anbudsutsettelse etter samme mønster.

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende forslag:

 1. Kommunestyret ønsker en analyse som viser om de samme brukerne rammes flere ganger som følge av flate kutt, samt en langsiktig strategi for å unngå dette.
  I 2019 forebygges dette ved å vente med tilsetting av Rådgiver digitalisering og rådgiver forvaltning og utvikling. Innsparte midler brukes fortrinnsvis til å forhindre at de samme barn og unge rammes flere ganger av flate nedskjæringer, deretter for å skjerme kutt i forebyggende arbeid blant barn og unge i 2019. Kommunestyret ønsker en sak med forslag til hvordan pengene skal fordeles.
 2. Kommunestyret vil i framtidige innsparinger legge vekt på å i størst mulig grad skjerme kutt i tjenesteproduksjonen. Derfor ønskes en utredning av mulighetene for å redusere kostnader gjennom en omorganisering til to-nivåstruktur.
 3. Kommunestyret ønsker en evaluering av bruken av «De utrolige årene». Evalueringen må blant annet ta for seg hvilken effekt programmet har hatt for barns læring, ev. endring i behovet for spesialundervisning og programmets innvirkning på barn og unges oppvekstmiljø, samt en oversikt over den totale ressursbruken knyttet til dette arbeidet.

Marit Voll (SP) fremmet på vegne av SP/H/V/SV/MDG/FRP/UAV følgende verbalforslag:
«Demokrati og samskaping.
Borgerundersøkelsen viser at Verdal kommune scorer lavt på området demokrati, og signifikant dårligere enn ved forrige måling.
Kommunestyret er svært tilfreds med rådmannens fokus på demokrati, samskaping og medvirkning. Dette kan gjøres på flere måter, og det skisserer ulike muligheter i økonomiplanen.
Fokuset på medvirkning og involvering av innbyggerne må styrkes i planperioden.
Kommunestyret vil ikke konkludere med at oppgaveutvalg er en optimal arbeidsform, og rådmannen bes komme tilbake med egen sak om temaet våren 2019.»

Det ble fremmet felles alternativt forslag til pkt. 12 i formannskapets innstilling:
«Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, inkludert hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 08.11.18, med tillegg, endringer og føringer som framgår av kommunestyrets vedtak for øvrig.»

Votering:
Formannskapets innstilling:

 • Pkt. 1 og 2 samlet – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 alternativt mot forslag fra Høyre – Høyre sitt forslag vedtatt med 18 stemmer. 17 stemte for formannskapets innstilling.
 • Pkt. 4-9 samlet – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 10 alternativt mot fellesforslag fra AP/SP/V/KRF/MDG/FRP/SV – fellesforslaget fra AP/SP/V/KRF/MDG/FRP/SV ble vedtatt med 31 stemmer. 4 stemte for formannskapets innstilling.
 • Pkt. 11:
  Ingress – enstemmig vedtatt.
  Kulepunkt 1 – vedtatt med 21 mot 14 stemmer.
  Kulepunkt 2 – enstemmig vedtatt.
  Kulepunkt 3 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 12 alternativt mot felles alternativt forslag – felles forslag enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 13-15 samlet – enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra AP/KRF:

 • Pkt. 1 – falt med 17 mot 18 stemmer.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 –
  Kulepunkt 1 – enstemmig vedtatt.
  Kulepunkt 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 5 – enstemmig vedtatt.
 • Fellesforslag fra SP/H/V/SV/MDG/FRP/UAV – enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra SV:

 • Pkt. 1 – falt med 1 mot 34 stemmer.
 • Pkt. 2 – falt med 5 mot 30 stemmer.
 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra FRP:

 • Pkt. 1 – falt med 1 mot 34 stemmer.
 • Pkt. 2 – falt med 1 mot 34 stemmer.
 • Pkt. 3 – falt med 1 mot 34 stemmer.

Det ble til slutt votert samlet over formannskapets innstilling med vedtatte endringer – enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  

 1. Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.Eiendomsskatt.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Verdal kommune.
   
  Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 4 promille.
   
  Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 4 promille.
   
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
   
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
   
  Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med vedlagt dokument. Reglementet har bare mindre endringer fra 2018, og vil gjelde inntil en mer grundig gjennomgang og revisjon av dokumentet kommer i en egen sak som legges fram første halvår 2019.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2019 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 45.000.000,-.
 7. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 143.203.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 9. Dersom statsbudsjettvedtaket i Stortinget desember 2018 medfører økning i skatteinntekter og/eller rammetilskudd, skal økningen brukes til å redusere bruk av disposisjonsfond i 2019.
 10. Ørmelen skole inkluderer boområdene Reinsholm, Kirkehaug, Tinden og Stekke i tillegg til Ørmelen. Dette er et av de tettest befolkede områder i Verdal kommune.
   
  Om få år vil Ørmelen sannsynligvis bli den største barneskolen i Verdal, og som den største av alle kommunens skolekretser bør Ørmelen både få beholde og videreutvikle sin barneskole. Skolen opplever imidlertid i dag plassmangel, og tilfredsstiller i for liten grad dagens areal – og kvalitetskrav.
   
  I forbindelse med vedtak om ny skolestruktur, ble det vedtatt et koordinert moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Vinne, Vuku, Garnes, Ørmelen og Stiklestad. Dette for å sikre alle elever og ansatte i Verdalsskolen en oppgradert, modernisert og delvis nybygd bygningsmasse. Dette skal følges opp og kommunestyret ber rådmannen legge fram egen sak om samlede investeringer, og effekt av de vedtatte strukturendringene i Verdalsskolen våren 2019. Ørmelen barneskole skal innarbeides i planperioden.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen utrede en modernisering (nybygging/renovering) av Ørmelen skole, med oppstart mot slutten av økonomiplanperioden. I utredningsarbeidet skal oppgradering av uteområdet inkluderes.
 11. Kommunestyret som arbeidsgiver
  Det følger store forpliktelser med å ha arbeidsgiveransvar for om lag 1200 ansatte i Verdal kommune. Gjennom et tett trepartssamarbeid mellom ansattes organisasjoner, rådmannen og den politiske ledelsen vil derfor Verdal kommune videreutvikle kvaliteten og innholdet i velferdstjenestene til beste for kommunens innbyggere, frivillighet og næringsliv.
   
  Som et ledd i denne utviklingen vil kommunestyret:
  - Si nei til kommersialisering av kommunale tjenester
  Konkurranseutsetting, privatisering eller kommersialisering av kommunale tjenester har erfaringsmessig i mange tilfeller vist seg å gi store lønns- og pensjonstap for de ansatte. Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, som har gjort denne typen privatiseringsgrep, at tjenestene som ytes overfor innbyggerne ofte svekkes.
   
  Kommunal sektor er førstelinja i velferdsstaten, og våre kommunale tjenester bør derfor som hovedregel eies, finansieres og drives av det offentlige.
   
  Med bakgrunn i dette fastslår kommunestyret at konkurranseutsetting, privatisering eller kommersialisering av dagens kommunalt drevne velferdstjenester innen helse, velferd og oppvekst til kommersielle aktører er uønsket. Samtidig er det svært ønskelig at frivilligheten og ulike typer ideelle aktører spiller en viktig rolle som supplerende bidragsytere i velferdstjenestene - utover de oppgaver kommunen selv utfører.
   
  - Gi arbeidslinja et sterkere lokalt innhold i livsfase – og seniorpolitikken
  En god og aktiv livsfasepolitikk innebærer aktiv tilrettelegging for arbeidstakere i alle aldre og i ulike livsfaser. En stor og økende andel av Verdal kommunes ansatte er over 55 år. Det vil derfor være nødvendig å styrke fokuset på ulike sider av en helhetlig livsfasepolitikk i årene framover for å gjøre det lettere å stå lenger i jobb. En aktiv rekrutterings – og seniorpolitikk vil være en sentral del av dette arbeidet.
   
  Med de rekrutteringsutfordringene som også vår kommune står overfor i åra framover er et stadig sterkeste fokus på arbeidslinja det eneste bærekraftige alternativet. Videre blir anerkjennelse, utvikling og god utnyttelse av seniorenes kompetanse stadig viktigere for å sikre kvalitet, effektivitet og fornyelse i Verdal kommune.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen utrede hvordan Verdal kommune kan tilrettelegge så inkluderende som mulig, for at så mange ansatte som mulig, klarer å stå i jobb fram til ordinær pensjonsalder. Formannskap og administrasjonsutvalg involveres aktivt i prosessen.
   
  - Utvikle en stadig sterkere heltidskultur
  En del ansatte i Verdal kommune jobber i lavere stillingsandel enn de egentlig ønsker seg. En slik situasjon fører til lavere inntekter og ofte mindre økonomisk selvstendighet. Et stort antall ansatte i deltidsstillinger er utfordrende også for kompetanseutvikling, rekruttering og kvaliteten i velferdstjenestene. Et størst mulig innslag av heltidsansatte er dermed også det mest gunstige for innbyggerne da dette hever kvaliteten på velferdstjenestene til kommunen over tid.
   
  Det er derfor en nødvendig målsetting for kommunestyret å redusere andelen ansatte på mindre stillingsandeler, og å utvikle en stadig sterkere heltidskultur.
   
  Samtidig må det tas hensyn til ansattes preferanser og egne valg. Det skal fullt ut være akseptabelt å inneha en ønsket deltidsstilling. Utviklingen av en sterkere heltidskultur må over tid søkes løst både innenfor det lokale handlingsrommet, og innenfor det ramme – og avtaleverk som sentrale føringer gir. Selv om dette er en kompleks oppgave ser kommunestyret at enkelte kommuner klarer å oppnå forbedringer på dette området.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen intensivere prosessen med å utvikle modeller og ulike tiltak for å utvikle en stadig sterkere heltidskultur i Verdal kommune. Formannskap og administrasjonsutvalg involveres aktivt i prosessen.
 12. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, inkludert hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 08.11.18, med tillegg, endringer og føringer som framgår av kommunestyrets vedtak for øvrig.
 13. Kommunestyret er tilfreds med måten endrings- og omstillingsbehovet er synligjort i budsjett og økonomiplanen. Dokumentet viser at tilpasningen av aktivitetsnivået burde vært gjort tidligere.
  Endringstakten de nærmeste årene blir veldig høy. Endringene som skisseres i dokumentet tilsvarer rundt 90 årsverk i planperioden, og kommunestyret må holdes løpende orientert om status i arbeidet.
 14. Verdal kommune står framfor et enormt investeringsløft innen oppvekst og helse.
  Det legges opp til nesten 1 milliard kroner i nye låneopptak i økonomiplanperioden, og rente- og avdragskostnadene gir et stort press på driftsøkonomien til kommunen. Dette gjør oss svært sårbare for renteøkninger og krever rask effektiviserings- og omstillingstakt.
  Bildet forsterkes av en svak underliggende driftsbalanse i 2017 og 2018, noe som medfører at endringsbehovet blir større enn det ville vært om kommunens aktivitetsnivå på alle områder var i samsvar med vedtatte rammer for disse to årene.
   
  Med de effektiviseringskravene som ligger i budsjett og økonomiplan må vi være sikre på at investeringer i nye bygg gir lavere driftsutgifter. Dette må dokumenteres i forkant av igangsetting av nye tiltak.
 15. Verdibevarende vedlikehold.
  Kommunestyret mener det er helt nødvendig å styrke det verdibevarende vedlikeholdet i kommunen. Det er kortsiktig å investere så tungt, men samtidig ta ned vedlikeholdsbudsjettene. Rådmannen bes legge fram en egen strategi for å øke fokus på det verdibevarende vedlikeholdet.
 16. Livsglede for eldre og funksjonshemmede
  Kommunestyret registrerer med glede og interesse at frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner bidrar stadig mer i ulike deler av lokalsamfunnet. Kommunestyret ønsker å legge til rette for enda sterkere slik innsats inn mot våre eldre og funksjonshemmede.
   
  Rådmannen bes derfor utvikle en økonomisk stimulansordning med formål å fremme flere slike tiltak eller prosjekter fra frivillighetens side. Målsettingen er å styrke trivsel og aktivitet for de av våre innbyggere som bor i institusjon eller omsorgsbolig. Ordningen kan eksempelvis være søkbar for lag og foreninger som vil bidra til å nå en slik målsetting.
   
  Det er ønskelig at ordningen finansieres i et spleiselag mellom kommunen, næringslivet og/eller andre bidragsytere. Aktuelle partnerskap og praktiske retningslinjer/regelverk for en slik ordning, utredes derfor før ordningen eventuelt kan tre i kraft.
   
  Rådmannen bes legge fram sak om en slik stimulansordning til politisk behandling i løpet av 1. halvår 2019.
 17. Innflytterpakke
  Det utvikles en forsterket innflytterpakke for å ønske nye innbyggere velkommen.
  Det legges fram sak til politisk behandling i løpet av vinter 2019.
   
  Småbarnspakke
  Det utvikles en «småbarnspakke» rettet mot foreldre med nyfødte og barn under ett år. Dette for å sette fokus på behovet for høyere fødsels- og småbarnstall.
  Sak til politisk behandling i løpet av vinter 2019.
 18. Ørahallen – justering av reglement
  Ordningen med fakturering av vaktmestertjenester i helgene ved utleie til frivillige lag og foreninger i Ørahallen avvikles fra årsskiftet.
   
  Kostnadene ved dette inntektsbortfallet dekkes over driftsrammene for virksomhetsområde Teknisk drift.
 19. Driftsavtaler fysioterapi.
  Nasjonale retningslinjer innebærer at opprettelse av driftsavtaler for fysioterapeuter ikke skal foretas under 50 %. Kommunestyret ber om sak til politisk vurdering av eksisterende driftsavtaler i Verdal kommune i lys av nasjonalt regelverk.
 20. Demokrati og samskaping.
  Borgerundersøkelsen viser at Verdal kommune scorer lavt på området demokrati, og signifikant dårligere enn ved forrige måling.
  Kommunestyret er svært tilfreds med rådmannens fokus på demokrati, samskaping og medvirkning. Dette kan gjøres på flere måter, og det skisserer ulike muligheter i økonomiplanen.
  Fokuset på medvirkning og involvering av innbyggerne må styrkes i planperioden.
  Kommunestyret vil ikke konkludere med at oppgaveutvalg er en optimal arbeidsform, og rådmannen bes komme tilbake med egen sak om temaet våren 2019.
 21. Kommunestyret ønsker en evaluering av bruken av «De utrolige årene». Evalueringen må blant annet ta for seg hvilken effekt programmet har hatt for barns læring, ev. endring i behovet for spesialundervisning og programmets innvirkning på barn og unges oppvekstmiljø, samt en oversikt over den totale ressursbruken knyttet til dette arbeidet.

 
   

PS 107/18 Utbytte fra NTE  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 10.12.2018

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Verdal kommune avsetter utbyttemidler fra NTE til to bundne driftsfond som opprettes for formålet. 80% avsettes til Verdal kommunes kraftfond. Resterende 20% avsettes til Verdal kommunes utviklingsfond.
 2. Verdal kommunes kraftfond opprettes med følgende formål: Gi langsiktig avkastning av utbyttemidlene, samt eventuelt kapitaltilførsel til selskapet eller kjøp av aksjer i relevante regionale kraftselskap.
   
  Årlig avkastning av kraftfondet tilføres fondet. Midlene forvaltes innenfor kommunens finansreglement.
 3. Verdal kommunes utviklingsfond opprettes med følgende formål: Engangstiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling og næringsutvikling i kommunen, eller tiltak som gir varige kostnadsbesparelser i den ordinære driften.
   
  Rådmannen innstiller på bruk av midlene i sak som fremmes for formannskapet senest i første formannskapsmøte etter sommerferien (første gang i 2020).
 4. Forvaltningen av midlene delegeres til rådmannen. Kommunens finansreglement gjelder for forvaltning av midlene.
 5. Utbytte fra NTE inngår ikke i kommunens langsiktige måltall for årlig driftsmargin (netto driftsresultat).

 
    
 

PS 108/18  Vedtekter for Innherredssamarbeid Innkjøp   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 10.12.2018

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:
Vedlagte vedtekter for Innherred innkjøp vedtas.
 
 
     

PS 109/18 Lokal forskrift om nedgravde oljetanker - Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 10.12.2018

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Forskrift om nedgravde oljetanker for Verdal kommune vedtas.
   
   
  
  

PS 110/18 Kim Tommy Nessemo - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 10.12.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Votering:

 • Pkt. 1- enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kim Tommy Nessemo om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden.
 2. Olav D. Karmhus rykker inn som fast medlem i kommunestyret i perioden 11.12.18 – 31.3.19. Einar Olav Larsen rykker inn som fast medlem fra 1.4.19 og resten av valgperioden.
 3. Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Karl Bernhard Hoel.
  Varamedlemmer:
  2. Einar Olav Larsen
  3. Marit Voll
  5. Trude Holm


     
  
  

PS 111/18 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre -10.12.2018

BEHANDLING: 
Per Tore Sandsaunet orienterte om Status Bo- og behandlingssenter.

Rådmann orienterte om:

 • Takker for gode innspill i budsjettdiskusjonen.
 • Regnskap 2018. prioriteres på å komme i balanse.
 • Skatteinngang

Ordfører orienterte om:

 • Avholdt eiermøte i NTE.
 • Ecopro 10 år – jubileum sammenfalt med åpning av Ecogass.     
   

    Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 29.01.2021 12:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS