Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 10.12.2018 - PS 106/18 Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019

Saksbehandler : Inger Marie Skrove Grønnesby

Arkivref : 2018/9347 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.11.2018 93/18
Komite Mennesker og livskvalitet 21.11.2018 39/18
Administrasjonsutvalg 21.11.2018 5/18
Formannskap 21.11.2018 115/18
Kommunestyre 10.12.2018 106/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.11.2018

BEHANDLING:
Behandling i komiteene og administrasjonsutvalget ble utlagt.

AP v/Bjørn Iversen fremmet på vegne av AP og KRF følgende verbalforslag:

 1. Et historisk investerings- og velferdsløft: Modernisering av Ørmelen skole 
  Ørmelen skole inkluderer boområdene Reinsholm, Kirkehaug, Tinden og Stekke i tillegg til Ørmelen. Dette er et av de tettest befolkede områder i Verdal kommune.
   
  Om få år vil Ørmelen sannsynligvis bli den største barneskolen i Verdal, og som den største av alle kommunens skolekretser bør Ørmelen både få beholde og videreutvikle sin barneskole. Skolen opplever imidlertid i dag plassmangel, og tilfredsstiller i for liten grad dagens areal – og kvalitetskrav.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen utrede en modernisering (nybygging/renovering) av Ørmelen skole, med oppstart mot slutten av økonomiplanperioden. I utredningsarbeidet skal oppgradering av uteområdet inkluderes.
 2. Kommunestyret som arbeidsgiver
  Det følger store forpliktelser med å ha arbeidsgiveransvar for om lag 1200 ansatte i Verdal kommune. Gjennom et tett trepartssamarbeid mellom ansattes organisasjoner, rådmannen og den politiske ledelsen vil derfor Verdal kommune videreutvikle kvaliteten og innholdet i velferdstjenestene til beste for kommunens innbyggere, frivillighet og næringsliv.
   
  Som et ledd i denne utviklingen vil kommunestyret: 
  - Si nei til kommersialisering av kommunale tjenester
  Konkurranseutsetting, privatisering eller kommersialisering av kommunale tjenester har erfaringsmessig i mange tilfeller vist seg å gi store lønns- og pensjonstap for de ansatte. Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, som har gjort denne typen privatiseringsgrep, at tjenestene som ytes overfor innbyggerne ofte svekkes.
   
  Kommunal sektor er førstelinja i velferdsstaten, og våre kommunale tjenester bør derfor som hovedregel eies, finansieres og drives av det offentlige.
   
  Med bakgrunn i dette fastslår kommunestyret at konkurranseutsetting, privatisering eller kommersialisering av dagens kommunalt drevne velferdstjenester innen helse, velferd og oppvekst til kommersielle aktører er uønsket. Samtidig er det svært ønskelig at frivilligheten og ulike typer ideelle aktører spiller en viktig rolle som supplerende bidragsytere i velferdstjenestene - utover de oppgaver kommunen selv utfører.
   
  - Gi arbeidslinja et sterkere lokalt innhold i livsfase – og seniorpolitikken 
  En god og aktiv livsfasepolitikk innebærer aktiv tilrettelegging for arbeidstakere i alle aldre og i ulike livsfaser. En stor og økende andel av Verdal kommunes ansatte er over 55 år. Det vil derfor være nødvendig å styrke fokuset på ulike sider av en helhetlig livsfasepolitikk i årene framover for å gjøre det lettere å stå lenger i jobb. En aktiv rekrutterings – og seniorpolitikk vil være en sentral del av dette arbeidet.
   
  Med de rekrutteringsutfordringene som også vår kommune står overfor i åra framover er et stadig sterkeste fokus på arbeidslinja det eneste bærekraftige alternativet. Videre blir anerkjennelse, utvikling og god utnyttelse av seniorenes kompetanse stadig viktigere for å sikre kvalitet, effektivitet og fornyelse i Verdal kommune.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen utrede hvordan Verdal kommune kan tilrettelegge så inkluderende som mulig, for at så mange ansatte som mulig, klarer å stå i jobb fram til ordinær pensjonsalder. Formannskap og administrasjonsutvalg involveres aktivt i prosessen.
   
  - Utvikle en stadig sterkere heltidskultur 
  En del ansatte i Verdal kommune jobber i lavere stillingsandel enn de egentlig ønsker seg. En slik situasjon fører til lavere inntekter og ofte mindre økonomisk selvstendighet. Et stort antall ansatte i deltidsstillinger er utfordrende også for kompetanseutvikling, rekruttering og kvaliteten i velferdstjenestene. Et størst mulig innslag av heltidsansatte er dermed også det mest gunstige for innbyggerne da dette hever kvaliteten på velferdstjenestene til kommunen over tid.
   
  Det er derfor en nødvendig målsetting for kommunestyret å redusere andelen ansatte på mindre stillingsandeler, og å utvikle en stadig sterkere heltidskultur.
   
  Samtidig må det tas hensyn til ansattes preferanser og egne valg. Det skal fullt ut være akseptabelt å inneha en ønsket deltidsstilling. Utviklingen av en sterkere heltidskultur må over tid søkes løst både innenfor det lokale handlingsrommet, og innenfor det ramme – og avtaleverk som sentrale føringer gir. Selv om dette er en kompleks oppgave ser kommunestyret at enkelte kommuner klarer å oppnå forbedringer på dette området.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen intensivere prosessen med å utvikle modeller og ulike tiltak for å utvikle en stadig sterkere heltidskultur i Verdal kommune. Formannskap og administrasjonsutvalg involveres aktivt i prosessen.

SP v/Marit Voll fremmet på vegne av SP, H og SV følgende verbalforslag: 

 1. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, inkludert hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 08.11.18, med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 - 5 nedenfor.
 2. Kommunestyret er tilfreds med måten endrings- og omstillingsbehovet er synligjort i budsjett og økonomiplanen. Dokumentet viser at tilpasningen av aktivitetsnivået burde vært gjort tidligere.
  Endringstakten de nærmeste årene blir veldig høy. Endringene som skisseres i dokumentet tilsvarer rundt 90 årsverk i planperioden, og kommunestyret må holdes løpende orientert om status i arbeidet.
 3. Verdal kommune står framfor et enormt investeringsløft innen oppvekst og helse.
  Det legges opp til nesten 1 milliard kroner i nye låneopptak i økonomiplanperioden, og rente- og avdragskostnadene gir et stort press på driftsøkonomien til kommunen. Dette gjør oss svært sårbare for renteøkninger og krever rask effektiviserings- og omstillingstakt.
  Bildet forsterkes av en svak underliggende driftsbalanse i 2017 og 2018, noe som medfører at endringsbehovet blir større enn det ville vært om kommunens aktivitetsnivå på alle områder var i samsvar med vedtatte rammer for disse to årene.
   
  Med de effektiviseringskravene som ligger i budsjett og økonomiplan må vi være sikre på at investeringer i nye bygg gir lavere driftsutgifter. Dette må dokumenteres i forkant av igangsetting av nye tiltak.
 4. Verdibevarende vedlikehold. 
  Kommunestyret mener det er helt nødvendig å styrke det verdibevarende vedlikeholdet i kommunen. Det er kortsiktig å investere så tungt, men samtidig ta ned vedlikeholdsbudsjettene. Rådmannen bes legge fram en egen strategi for å øke fokus på det verdibevarende vedlikeholdet.
 5. Verdalsskolen.
  I forbindelse med vedtak om ny skolestruktur, ble det vedtatt et koordinert moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Vinne, Vuku, Garnes, Ørmelen og Stiklestad. Dette for å sikre alle elver og ansatte i Verdalsskolen en oppgradert, modernisert og delvis nybygd bygningsmasse.
   
  Dette skal følges opp og kommunestyret ber rådmannen legge fram egen sak om samlede investeringer, og effekt av de vedtatte strukturendringene i Verdalsskolen våren 2019.
  Ørmelen barneskole skal innarbeides i planperioden.

KRF v/Tor-Petter Abelsen fremmet på vegne av KRF og SV følgende alternativt forslag til pkt. 3:
«3. Eiendomsskattesatsen for skattepliktige eiendommer settes til 4,5 promille.»

Votering: 

 • Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling pkt. 3 alternativt mot forslag fra KRF/SV, forslag fra KRF/SV vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte for rådmannens innstilling.
 • Rådmannens innstilling punktene 4 til 9 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP/KRF pkt. 1 alternativt mot pkt. 5 i forslag fra SP/H/SV – forslag fra SP/H/SV vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte for forslaget fra AP/KRF.
 • Forslag fra AP/KRF pkt. 2 ingress – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP/KRF pkt. 2, første kulepunkt – vedtatt med 8 mot 1 stemme.
 • Forslag fra AP/KRF pkt. 2, andre kulepunkt – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP/KRF pkt. 2, tredje kulepunkt – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP/H/SV pkt. 1 til 3 – vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
 • Forslag fra SP/H/SV pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskatt.
  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Verdal kommune.
   
  Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 4,5 promille.
   
  Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 4 promille.
   
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   

  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
   

  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.

  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
   
  Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med vedlagt dokument. Reglementet har bare mindre endringer fra 2018, og vil gjelde inntil en mer grundig gjennomgang og revisjon av dokumentet kommer i en egen sak som legges fram første halvår 2019.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2019 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 45.000.000,-.
 7. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 143.203.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 9. Dersom statsbudsjettvedtaket i Stortinget desember 2018 medfører økning i skatteinntekter og/eller rammetilskudd, skal økningen brukes til å redusere bruk av disposisjonsfond i 2019.
 10. Verdalsskolen. 
  I forbindelse med vedtak om ny skolestruktur, ble det vedtatt et koordinert moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Vinne, Vuku, Garnes, Ørmelen og Stiklestad. Dette for å sikre alle elver og ansatte i Verdalsskolen en oppgradert, modernisert og delvis nybygd bygningsmasse.
   
  Dette skal følges opp og kommunestyret ber rådmannen legge fram egen sak om samlede investeringer, og effekt av de vedtatte strukturendringene i Verdalsskolen våren 2019.
  Ørmelen barneskole skal innarbeides i planperioden.
 11. Kommunestyret som arbeidsgiver
  Det følger store forpliktelser med å ha arbeidsgiveransvar for om lag 1200 ansatte i Verdal kommune. Gjennom et tett trepartssamarbeid mellom ansattes organisasjoner, rådmannen og den politiske ledelsen vil derfor Verdal kommune videreutvikle kvaliteten og innholdet i velferdstjenestene til beste for kommunens innbyggere, frivillighet og næringsliv.
   
  Som et ledd i denne utviklingen vil kommunestyret
  - Si nei til kommersialisering av kommunale tjenester
  Konkurranseutsetting, privatisering eller kommersialisering av kommunale tjenester har erfaringsmessig i mange tilfeller vist seg å gi store lønns- og pensjonstap for de ansatte. Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, som har gjort denne typen privatiseringsgrep, at tjenestene som ytes overfor innbyggerne ofte svekkes.
   
  Kommunal sektor er førstelinja i velferdsstaten, og våre kommunale tjenester bør derfor som hovedregel eies, finansieres og drives av det offentlige.
   
  Med bakgrunn i dette fastslår kommunestyret at konkurranseutsetting, privatisering eller kommersialisering av dagens kommunalt drevne velferdstjenester innen helse, velferd og oppvekst til kommersielle aktører er uønsket. Samtidig er det svært ønskelig at frivilligheten og ulike typer ideelle aktører spiller en viktig rolle som supplerende bidragsytere i velferdstjenestene - utover de oppgaver kommunen selv utfører.
   
  - Gi arbeidslinja et sterkere lokalt innhold i livsfase – og seniorpolitikken
  En god og aktiv livsfasepolitikk innebærer aktiv tilrettelegging for arbeidstakere i alle aldre og i ulike livsfaser. En stor og økende andel av Verdal kommunes ansatte er over 55 år. Det vil derfor være nødvendig å styrke fokuset på ulike sider av en helhetlig livsfasepolitikk i årene framover for å gjøre det lettere å stå lenger i jobb. En aktiv rekrutterings – og seniorpolitikk vil være en sentral del av dette arbeidet.
   
  Med de rekrutteringsutfordringene som også vår kommune står overfor i åra framover er et stadig sterkeste fokus på arbeidslinja det eneste bærekraftige alternativet. Videre blir anerkjennelse, utvikling og god utnyttelse av seniorenes kompetanse stadig viktigere for å sikre kvalitet, effektivitet og fornyelse i Verdal kommune.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen utrede hvordan Verdal kommune kan tilrettelegge så inkluderende som mulig, for at så mange ansatte som mulig, klarer å stå i jobb fram til ordinær pensjonsalder. Formannskap og administrasjonsutvalg involveres aktivt i prosessen.
   
  - Utvikle en stadig sterkere heltidskultur
  En del ansatte i Verdal kommune jobber i lavere stillingsandel enn de egentlig ønsker seg. En slik situasjon fører til lavere inntekter og ofte mindre økonomisk selvstendighet. Et stort antall ansatte i deltidsstillinger er utfordrende også for kompetanseutvikling, rekruttering og kvaliteten i velferdstjenestene. Et størst mulig innslag av heltidsansatte er dermed også det mest gunstige for innbyggerne da dette hever kvaliteten på velferdstjenestene til kommunen over tid.
   
  Det er derfor en nødvendig målsetting for kommunestyret å redusere andelen ansatte på mindre stillingsandeler, og å utvikle en stadig sterkere heltidskultur.
   
  Samtidig må det tas hensyn til ansattes preferanser og egne valg. Det skal fullt ut være akseptabelt å inneha en ønsket deltidsstilling. Utviklingen av en sterkere heltidskultur må over tid søkes løst både innenfor det lokale handlingsrommet, og innenfor det ramme – og avtaleverk som sentrale føringer gir. Selv om dette er en kompleks oppgave ser kommunestyret at enkelte kommuner klarer å oppnå forbedringer på dette området.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen intensivere prosessen med å utvikle modeller og ulike tiltak for å utvikle en stadig sterkere heltidskultur i Verdal kommune. Formannskap og administrasjonsutvalg involveres aktivt i prosessen.
 12. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, inkludert hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 08.11.18, med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 - 5 nedenfor.
 13. Kommunestyret er tilfreds med måten endrings- og omstillingsbehovet er synligjort i budsjett og økonomiplanen. Dokumentet viser at tilpasningen av aktivitetsnivået burde vært gjort tidligere.
  Endringstakten de nærmeste årene blir veldig høy. Endringene som skisseres i dokumentet tilsvarer rundt 90 årsverk i planperioden, og kommunestyret må holdes løpende orientert om status i arbeidet.
 14. Verdal kommune står framfor et enormt investeringsløft innen oppvekst og helse.
  Det legges opp til nesten 1 milliard kroner i nye låneopptak i økonomiplanperioden, og rente- og avdragskostnadene gir et stort press på driftsøkonomien til kommunen. Dette gjør oss svært sårbare for renteøkninger og krever rask effektiviserings- og omstillingstakt.
  Bildet forsterkes av en svak underliggende driftsbalanse i 2017 og 2018, noe som medfører at endringsbehovet blir større enn det ville vært om kommunens aktivitetsnivå på alle områder var i samsvar med vedtatte rammer for disse to årene.
   
  Med de effektiviseringskravene som ligger i budsjett og økonomiplan må vi være sikre på at investeringer i nye bygg gir lavere driftsutgifter. Dette må dokumenteres i forkant av igangsetting av nye tiltak.
 15. Verdibevarende vedlikehold.
  Kommunestyret mener det er helt nødvendig å styrke det verdibevarende vedlikeholdet i kommunen. Det er kortsiktig å investere så tungt, men samtidig ta ned vedlikeholdsbudsjettene. Rådmannen bes legge fram en egen strategi for å øke fokus på det verdibevarende vedlikeholdet.

 

 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 21.11.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

 

 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 21.11.2018

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:

 1. Uttalelse fra Eldrerådet.
 2. Uttalelse fra Idrettsrådet.
 3. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019.
 4. Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Økonomisjef Helge Holthe orienterte.

AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 tas til orientering.

Ved votering ble AP v/Trine Reitan sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 tas til orientering.

 

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 20.11.2018

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:

 1. Uttalelse fra Eldrerådet.
 2. Uttalelse fra Idrettsrådet.
 3. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019.
 4. Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Økonomisjef Helge Holthe var i møtet og orienterte.

AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende forslag til pkt. 2:
2. Det bes om at rådmannen lager et notat om situasjonen m.h.t. endringer og ramme for eiendomsskatten i tiden framover.

Det ble først votert over AP v/Ove M. Haugan sitt alternative forslag. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over MDG v/Arvid Woll sitt forslag til pkt. 2. Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Rådmannens forslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.
 2. Det bes om at rådmannen lager et notat om situasjonen m.h.t. endringer og ramme for eiendomsskatten i tiden framover.

 

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskatt.
  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Verdal kommune.
   
  Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 4 promille.
   
  Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 4 promille.
   
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
   
  b. For øvrig fritas:
      • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
      • Verdal videregående skoles eiendommer
      • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
      • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
      • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
      • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
      • Innherred Renovasjons eiendommer
      • Trondheim havn IKS' eiendommer
      • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
   
  Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med vedlagt dokument. Reglementet har bare mindre endringer fra 2018, og vil gjelde inntil en mer grundig gjennomgang og revisjon av dokumentet kommer i en egen sak som legges fram første halvår 2019.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2019 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 45.000.000,-.
 7. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 143.203.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 9. Dersom statsbudsjettvedtaket i Stortinget desember 2018 medfører økning i skatteinntekter og/eller rammetilskudd, skal økningen brukes til å redusere bruk av disposisjonsfond i 2019.

Vedlegg:  

 1. Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 Verdal Kommune
 2. Økonomireglement 2019. Vedtaket punkt 5.
 3. Gebyrer og betalingssatser. Vedtaket punkt 6.
 4. Budsjettskjema i samsvar med budsjettforskrift.
 5. Budsjett og økonomiplan drift 2019-2022, Sør-Innherad Prosti
 6. Budsjett og økonomiplan investering 2019-2022, Sør-Innherad Prosti
 7. Uttalelse fra Eldrerådet
 8. Uttalelse fra Verdal Idrettsråd
 9. Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2019
 10. Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede
 11. Notat fra rådmannen - svar på spørsmål ad avvikling av ISK og fastlegeordningen.
 12. Rådmannen svarer på spørsmål eiendomsskatt.
 13. Høringsuttalelse fra Skoleutvalget ved Verdal videregående skole til budsjett 2019.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen.

Saksopplysninger: 
Kommuneloven krever at det skal vedtas en fireårig økonomiplan. Planen skal rulleres for hvert år. Økonomiplanens første år (2019) er budsjett, og således en bindende bevilgning for bruk av midler i 2019. De økonomiske bevilgningene fra kommunestyret på virksomhetsnivå bidrar til å sikre klare ansvarsplasseringer for ressursbruken og for økonomistyring.

For årene 2020-2022 (økonomiplanens andre til fjerde år) er økonomiplanen en foreløpig plan for aktivitet og investeringer. Økonomiplanen vil derfor vise en forventet utvikling i aktivitet og investeringer i planperioden. Den årlige rulleringen av økonomiplanen gjør det mulig å justere kursen underveis. Beløpene i økonomiplanen for årene 2020 - 22 er derfor ingen fast bevilgning, men en synliggjøring av ønsket utvikling innenfor de økonomiske rammene som kan anslås for perioden.

Økonomiplanen bygger på samfunnsmålene i samfunnsplanen, og realiserer tiltak så langt det er mulig innenfor økonomiske rammer og en økonomistyring som er bærekraftig over tid. Samtidig er det viktig at nye utfordringer og ny kunnskap fortløpende blir håndtert, og også i denne forbindelse er økonomiplanen virkemiddelet for helhetlige vurderinger.

Formannskapet har vært sterkere involvert i økonomiplanarbeidet enn tidligere år. Det har vært arbeidsøkter om økonomiplan og budsjett i møtene 8. mars, 26. april, 30. august og 22. oktober – i tillegg til de ordinære saker med økonomirapporteringer.

Obligatoriske budsjettoversikter (jf vedlegg nr 4 ovenfor) vil bli utarbeidet og framlagt til Formannskapets behandling av saken. Oversiktene korrigeres slik at rammene for driftsbudsjett og investeringsbudsjett er oppdatert med endringsbehov som har oppstått i etterkant av økonomiplandokumentet ble ferdigstilt 01.11.18.

Foreløpig er det kjent at beløpene i skjema 1B (økonomiplan kap 5.1) må endres for:

 1. Kommunestyrets vedtak om bruk av disposisjonsfond Brokskitbekken (PS 87/18) medfører at bruk av disposisjonsfond øker med 1.600.000 kr. Framskrevet beløp for disposisjonsfond blir tilsvarende lavere for årene 2019-2022.
 2. En mindre rammejustering til IK regnskap innfordring og lønn. Rammen justeres fra 3.072.000 kr til 3.164.720. Justeringen skyldes en beregningsteknisk feil. Rammen for virksomheten er satt i budsjett for § 27- virksomheten og skal være 3.164.720 kr. Justeringen medfører økt bruk av disposisjonsfond.

Rådmannen legger til grunn at eiendomsskattefritaket etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav C (jf innstillingen punkt 4 eiendomsskatt) endres slik at det gis skattefritak i 3 år i 2019. Fritaket kan trappes ned til 2 år i 2020 og 1 år i 2021. Dette for å kompensere for fallende eiendomskatteinntekter som følge av endringer i eiendomsskatteloven i planperioden. Alternativet er at fallende eiendomsskatt kompenseres med aktivitetsreduksjon ut over det som er beskrevet i økonomiplanen.

Formalia:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Formannskapets innstilling skal ligge til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før behandling i kommunestyret.

Fagorganisasjonene fikk orientering om budsjettets helhetsinnretning i et orienteringsmøte 26.10.18, i tillegg til ulike medvirkningsprosesser i utarbeidelsesfasen.

Vurdering:
Vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet. Økonomiplanens innretning krever tydelig styring og prioritering. Gjennomgående bør det først prioriterte gjennom året være å redusere bruken av fondsmidler. Merinntekter og andre innsparingspotensialer som måtte oppstå gjennom året bør derfor søkes styrt inn mot redusert fondsbruk. Det første i så måte er om stortingets budsjettvedtak i desember vil gi økte inntekter for kommunene.

Økonomireglement: Det anses som riktig å gjøre en grundig og mer helhetlig gjennomgang av økonomireglement og finansreglement. Det blir derfor satt opp egen sak der rådmannen vil gjøre rede for endringsbehovene. Saken fremmes for kommunestyret før sommeren 2019.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.01.2021 12:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS