Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.02.2019

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           25.02.2019
Tid:             18:00 - 21:35
Til stede:     34 av 35 representanter. Anne Segtnan fratrådte som inhabil i sak 11/19. Til stede 33 representanter. Marit Voll fikk permisjon f.o.m. sak 11/19 – til stede 32 representanter. Tor-Petter Abelsen fikk permisjon f.o.m. sak 20/19. Til stede 32 representanter


Følgende orientering ble gitt før møtet ble satt:

 
Video-opptak av hele møtet fra start til slutt
 
Kulturinnslag. Hulda Sellæg spiller Idas sommervise på piano. Video.

Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF  

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 008/19 Godkjenning av møteprotokoll  28.01.2019 Protokoll video
PS 009/19 Tomtepriser Lysthaugen. Saksframlegg Protokoll video
PS 010/19 Stiklestad IL søknad om forskuttering av spillemidler Saksframlegg Protokoll video
PS 011/19 Forprosjekt nye Vinne og Ness skole Saksframlegg Protokoll video
PS 012/19 Ørmelen skole - Utbygging garderober/SFO - Sluttrapport Saksframlegg Protokoll video
PS 013/19 Inntreden av ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS Saksframlegg Protokoll video
PS 014/19 Kommunikasjonsplan Verdal bo- og behandlingssenter  Saksframlegg Protokoll video
PS 015/19 Sluttbehandling - Utbyggingsavtale Nestvoldjordet  Saksframlegg Protokoll video
PS 016/19 Forvaltningsrevisjon Innherred Renovasjon  Saksframlegg Protokoll video
PS 017/19 Charlotte Fætten Aakerhus - søknad om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden  Saksframlegg Protokoll video
PS 018/19 Anne Elfrid Nordskag - fritak fra kommunale verv  Saksframlegg Protokoll video
PS 019/19 Fatima Almanea - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden  Saksframlegg Protokoll video
PS 020/19 Orienteringer Protokoll video
PS 021/19 Interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP) - Rekrutteringsanlegg for friidrett Saksframlegg Protokoll video
PS 022/19 Spørsmål fra Arvid Wold (MDG) - Verdal kommune og høringsuttalelse ny Fjellov Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 25.02.2019
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Nei Vara: Emmanuel Glordy Bowah 
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Vara: Magnus Tiller 
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Vara: Arve Gunnar Haldorsen 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Nei Vara: Kristine Kulstad
Olav Dahl Karmhus SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Vara: Tore Landstad 
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Vara: Tor Ove Nesset
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Ingunn Leirset V Medlem Nei Ingen vara 
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 008/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 28. januar 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:
Protokoll fra møte 28. januar 2019 godkjennes.
                 
  
 

PS 009/19 Tomtepriser Lysthaugen  Til toppen av siden  video                    

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2019

BEHANDLING: 
H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
"De første 5 tomtene selges til en rabattert pris utover prissetting iht pkt. 1.

Rabatt differensieres iht følgende:

 • Salg første tomt: - kr 50 000,-
 • Salg andre tomt: - kr 40 000,-
 • Salg tredje tomt: - kr 30 000,-
 • Salg fjerde tomt: - kr 20 000,-
 • Salg femte tomt: - kr 10 000,-

Rabatt forutsetter at tomten er bebygd med ferdigattest ila 3 år fra kontraktsinngåelse."

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslag til nytt pkt. 3 som falt med 15 mot 19 stemmer.
  
VEDTAK: 

 1. For tomtene på Lysthaugen syd fastsettes en pris pr. tomt med en fast andel (anleggskostnad) på kr.350.000,- pr. tomt. I tillegg fastsettes en arealkostnad på kr.150,- pr/m2 tomteareal.
 2. Salgskostnader inkludert fradeling og utarbeidelse av matrikkelbrev, meglertjenester, dokumentavgift, tinglysning med mere kommer i tillegg.

 

PS 010/19 Stiklestad IL søknad om forskuttering av spillemidler  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 

 1. I medhold av vedtatte retningslinjer for forskuttering av spillemidler innvilges Stiklestad idrettslag et lån på 7,3 mill. kroner.
 2. Søknadsbeløpet finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
 3. Lånet nedbetales i takt med utbetaling av spillemidlene fra fylkeskommunene og tilbakeføres til disposisjonsfondet.

 

PS 011/19 Forprosjekt nye Vinne og Ness skole   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2019

BEHANDLING:   
Anne Segtnan
ba om å få vurdert sin habilitet i henhold til forvaltningslovens § 6 1. ledd e – Hun er leder i Vinne idrettslag som er vurdert som part i saken. Anne Segtnan fratrådte under behandling av habilitetsspørsmålet. Ved votering ble Anne Segtnan enstemmig erklært inhabil og fratrådte ved behandling av saken. Til stede 33 representanter.

Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet under behandling av saken. Til stede 32 representanter.

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
«5. Forutsetningene for, og effekten av vedtatte skolestruktur er delvis endret siden skolestrukturvedtaket, ps 56/17.
For å sikre trygghet for en bærekraftig fremtidig skoleøkonomi og et best mulig beslutningsgrunnlag bes rådmannen om å legge frem en sak på alternative løsninger i tillegg til tidligere vedtak som minsker investeringsnivået og synliggjør driftsøkonomiske konsekvenser med investeringer i nye/renoverte bygg.»

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – 3 enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 4 – vedtatt med 31 mot 1 stemme.
 • Forslag til nytt pkt. 5 - falt med 12 mot 20 stemmer.

VEDTAK:

 1. Prosess med bygging av nye Vinne og Ness skole fortsetter med grunnlag i fremlagte forprosjekt, og prosjekt legges ut på anbud som en totalentreprise med planlagt byggestart høsten 2019 etter alternativ 1 «Tilbygg/Ombygg med spillemidler».
 2. Økte investeringskostnader, økte renter og avdrag prioriteres inn i kommende økonomiplan 2020-2023.
 3. Kommunen initierer en prosess i 2019 med tanke på å få erstattet skytteranlegget ved Vinne skole med nytt skytteranlegg i kommunen snarest mulig, da også med eventuelle flere bidragsytere og brukere. Det søkes om delvis finansiering gjennom spillemidler.
 4. I den videre skoleutbyggingssaken avventer kommunestyret rådmannens oppfølging av vedtak og bestilling i kommunestyresak 106/18, punkt 10.


      

PS 012/19 Ørmelen skole - Utbygging garderober/SFO - Sluttrapport   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:  
Sluttrapport tas til orientering.
     
   
  
  

PS 013/19 Inntreden av ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om inntreden av Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, godkjennes.
 2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2019, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap.


  
  
  

PS 014/19 Kommunikasjonsplan Verdal bo- og behandlingssenter   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
  
 
  
  

PS 015/19 Sluttbehandling - Utbyggingsavtale Nestvoldjordet   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstillingen fra komite plan og samfunn vedtatt med 32 mot 1 stemme.
  
VEDTAK: 
Vedlagte utbyggingsavtale for «Nestvoldjordet» godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.
  
 
  
  

PS 016/19 Forvaltningsrevisjon Innherred Renovasjon   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2019

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Saken utsatt.
 
  
 
  
  

PS 017/19 Charlotte Fætten Aakerhus - søknad om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt. 2-5 – enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Charlotte F. Aakerhus om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden.
 2. Tor Ove Nesset rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 3. Ny 1. vara i formannskapet for resten av valgperioden: Oddleiv Aksnes (H)
 4. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden: Silje H. Sjøvold (H)
 5. Ny 1. vara komite mennesker og livskvalitet: Tor Ove Nesset (H).


  
  
  

PS 018/19 Anne Elfrid Nordskag - fritak fra kommunale verv   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2019

BEHANDLING:  
Ove Morten Haugan (AP) fremmet følgende til pkt. 3 og nytt pkt. 4:
"3. Nytt medlem i eldrerådet: Inga Astrid Hildrum
4. Ny personlig vara i eldrerådet: Brit Lisbeth Kverkild."

Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Forslag til pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
Forslag til pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne Elfrid Nordskag om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden.
 2. Varamedlemmer i kommunestyret for Arbeiderpartiet rykker opp i uendret rekkefølge.
 3. Nytt medlem i eldrerådet for resten av valgperioden: Inga Astrid Hildrum.
 4. Ny personlig vara i eldrerådet: Brit Lisbeth Kverkild.

 
 
  
  

PS 019/19 Fatima Almanea - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2019

BEHANDLING:  
Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Fatima Almanea om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden.
 2. Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Inger Åse L. Evenmo (AP).


  
  
  

PS 020/19 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre -25.02.2019

BEHANDLING: 
Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 32 representanter.

Rådmann orienterte om:

 • Regnskap 2018, avlagt rettidig.
 • Status Bo- og behandlingssenter.

Ordfører orienterte om:

 • Naboer AB – strategisamling.
 • Midt-Trøndelag Regionråd – samling der det bygges ut hva dette rådet skal være.
 • Byer i Midt-Norge – samling.
 • Løpende oversikt over kommunale lærekontrakter i Trøndelag.
 • Befolkningstall 2018 

 

 

PS 021/19 Interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP) - Rekrutteringsanlegg for friidrett   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2019

BEHANDLING:  
Arild K. Pedersen (AP) fremmet interpellasjonen sin.

Ordfører svarte slik:
"Takk for interpellasjonen.

 1. Har kommunen tilgjengelig kunnskap om medlemstall, aktivitetsnivå og generell status knyttet til friidrettsmiljøet i Verdal kommune?
   
  - Nord Trøndelag friidrettskrets er Norges største friidrettskrets i antall aktive medlemmer totalt 10 676.
   
  - Verdal friidrettsklubb er den største klubben i friidrettskretsen med 422 aktive medlemmer i 2017. Klubben hadde i 2010 hele 884 aktive medlemmer, Verdal friidrettsklubb har ligget gjennomsnittlig på 400- 600 aktive medlemmer pr år (tall fra friidrettskretsen).
   
  - Verdal friidrettsklubb er flink til å rekruttere friidrettsutøvere i barn- og ungdomsidrett, men mister en del utøvere når kravet til anleggskvalitet og reise avstand skaper utfordringer.
   
  - Friidrettskretsen berømmer Verdal friidrettsklubb for jobben de har gjort i forhold til inkludering og fokus på barnefattigdom.
   
  - Verdal friidrettsklubb har en noe synkende rekruttering, friidrettskretsen begrunner dette med manglende og tilfredsstillende kvalitet på anleggssiden i Verdal for friidrett.
   
  NB!! Aktivitetstallene i friidrett regnes fra 8 år og går på antall medlemmer i klubben, jmf. Norges idrettsforbunds idrettsregistrering (samordna registrering).
 2. Er det mulig for ordføreren å redegjøre for noen av de samme forholdene i våre nabokommuner?
   
  - Frol IL er en sammenlignbar klubb i Levanger (eneste klubb i Levanger som er tilsluttet i Norges friidrettsforbund), her finnes det et rekrutteringsanlegg ved Frol oppvekstsenter og man har fullskala utendørs friidrettsanlegg ved Moan. Frol IL ligger stabilt på ca. 180 aktive medlemmer.
   
  - Utfordringen til Frol IL er å rekruttere voksne som kan skape et miljø og har trenerkompetanse. Dette skaper aktivitet, et anlegg i seg selv er ikke avgjørende for å kanalisere aktivitet. Men et anlegg er ikke et minus i denne sammenhengen.
   
  - Steinkjer friidrettsklubb har fullskala utendørs friidrettsanlegg og innendørs friidrettshall ved Guldbergaunet. Klubben har ca. 200 aktive utøvere.
   
  - Klubben har 3 fellesøkter pr uke.
   
  - På vintertid brukes innendørshallen og her er det ca. 40-50 utøvere tilstede på trening.
   
  - Steinkjer friidrettsklubb har fått en fin tilvekst i klubben med run racing, dette er et tilbud for funksjonshemmende.
   
  - Steinkjer friidrettsklubb har en del utøvere fra Verdal som deltar på trening."

Arild K. Pedersen fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
"Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra rådmannen, representanter fra Verdal Friidrettsklubb og representanter fra Verdal Idrettsråd. Arbeidsgruppen får i oppdrag å utrede muligheten for bygging av et rekrutteringsanlegg for friidrett i Verdal kommune i tilknytning til skole."

Ved votering ble oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt oversendt.
  
VEDTAK: 
Oversendelsesforslag til formannskapet:
"Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra rådmannen, representanter fra Verdal Friidrettsklubb og representanter fra Verdal Idrettsråd. Arbeidsgruppen får i oppdrag å utrede muligheten for bygging av et rekrutteringsanlegg for friidrett i Verdal kommune i tilknytning til skole." 
 
 
 

PS 022/19 Spørsmål fra Arvid Wold (MDG) - Verdal kommune og høringsuttalelse ny Fjellov   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2019

BEHANDLING:  
Arvid Wold fremmet spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:
"Jeg takker for spørsmålet.

Det er høyst relevant å etterspørre Verdal kommunes reaksjon på høringsutkast til ny Fjellov.

Kommunens høringssvar var opprinnelig satt opp på Formannskapets sakskart 28 02 19. Dette er samme dag som høringsfristen utløper.
Pga svært liten saksmengde – høringsutkast Ny Fjellov er faktisk eneste sak ferdigstilt fra administrasjonen – utgår Formannskapets møte.
Rådmannen sender inn administrativt forslag til høringsuttalelse før fristens utløp med forbehold om politisk godkjenning. Politisk behandling legges i Formannskapets møte 14 03 19. Eventuelle tillegg eller endringer ettersendes herfra.

Dette er en framgangsmåte som også tidligere unntaksvis er benyttet. Den er sedvane at denne framgangsmåten aksepteres uten problemer sentralt. Lokalt har framgangsmåten blitt nyttet i flere tilfeller og alltid blitt akseptert
 
 

    Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 26.01.2021 12:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS