Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.02.2019 - PS 9/19 Tomtepriser Lysthaugen

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2019/232 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.02.2019 12/19
Formannskap 15.02.2019 10/19
Kommunestyret 25.02.2019 9/19 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møte.

H v/Silje H. Sjøvold fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 3:
De første 5 tomtene selges til en rabattert pris utover prissetting iht pkt. 1.

Rabatt differensieres iht følgende:

 • Salg første tomt: - kr 50 000,-
 • Salg andre tomt: - kr 40 000,-
 • Salg tredje tomt: - kr 30 000,-
 • Salg fjerde tomt: - kr 20 000,-
 • Salg femte tomt: - kr 10 000,-
   

Rabatt forutsetter at tomten er bebygd med ferdigattest ila 3 år fra kontraktsinngåelse.

Det ble først votert over komiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslag til nytt pkt. 3 fra Høyre som falt med 3 mot 6 stemmer.

INNSTILLING:

 1. For tomtene på Lysthaugen syd fastsettes en pris pr. tomt med en fast andel (anleggskostnad) på kr.350.000,- pr. tomt. I tillegg fastsettes en arealkostnad på kr.150,- pr/m2 tomteareal.
 2. Salgskostnader inkludert fradeling og utarbeidelse av matrikkelbrev, meglertjenester, dokumentavgift, tinglysning med mere kommer i tillegg.
   

 

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 12.02.2019

BEHANDLING:
H v/Oddleiv Aksnes
fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 3:
De første 5 tomtene selges til en rabattert pris utover prissetting iht pkt. 1.

Rabatt differensieres iht følgende:

 • Salg første tomt: - kr 50 000,-
 • Salg andre tomt: - kr 40 000,-
 • Salg tredje tomt: - kr 30 000,-
 • Salg fjerde tomt: - kr 20 000,-
 • Salg femte tomt: - kr 10 000,-
   

Rabatt forutsetter at tomten er bebygd med ferdigattest ila 3 år fra kontraktsinngåelse.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra H v/Oddleiv Aksnes. Forslaget fikk 4 stemmer. 5 stemte mot.
Det ble så votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. For tomtene på Lysthaugen syd fastsettes en pris pr. tomt med en fast andel (anleggskostnad) på kr.350.000,- pr. tomt. I tillegg fastsettes en arealkostnad på kr.150,- pr/m2 tomteareal.
 2. Salgskostnader inkludert fradeling og utarbeidelse av matrikkelbrev, meglertjenester, dokumentavgift, tinglysning med mere kommer i tillegg.
   

 

 

Rådmannens innstilling: 

 1. For tomtene på Lysthaugen syd fastsettes en pris pr.tomt med en fast andel (anleggskostnad) på kr.350.000,- pr.tomt. I tillegg fastsettes en arealkostnad på kr.150,- pr/m2 tomteareal.
 2. Salgskostnader inkludert fradeling og utarbeidelse av matrikkelbrev, meglertjenester, dokumentavgift, tinglysning med mere kommer i tillegg. 
   

Vedlegg:
Kopi av reguleringsplan 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Det ble i PS 43/16 Utbygging Lysthaugen syd vedtatt godkjenning av nødvendig kommunaltekniske arbeider for etappe 1 i området Lysthaugen syd. Dette innenfor en kostnadsramme på 9,4 mill. kr.

Tomteprisen ble fastsatt med en anleggsdel til 561 904 kr, samt en arealdel med 150 kr/kvm pr. tomt.

Pris på gjennomsnittstomta ble dermed omtrent 727 000 kr for at Utbygging etappe 1 skulle gå i selvkost.

Boligfeltet i Lysthaugen har vært et krevende område for tomteutbygging, med større anleggskostnader enn for eksempel Forbregd/Lein. En gjennomsnittstomt i siste byggetrinn på Leinsmoen i Forbregd/Lein har blitt solgt for ca.kr.425.000,-. Dette har vært en pris som har medført godt salg. Ved års-skiftet 2018/2019 er alle 29 tomtene som ble opparbeidet i siste byggetrinn på Leinsmoen solgt.

I 1.byggetrinn på Lysthaugen er det opparbeidet 12 tomter samt en krevende adkomstveg fra eksisterende boligfelt og opp til disse tomtene på grunn av dårlige grunnforhold i vegtraseen.

Kostnaden for første byggetrinn med adkomstveg beløper seg til 10,4 mill.kr inkl. mva. For opparbeidelse av resterende felt med ytterligere 16 tomter må det bygges en ca. 240 m veg i flatt terreng med tilhørende ledningsanlegg. Ett meget grovt kostnadsanslag for dette er satt til 3,6 mill.kr. Det er da forutsatt en kostnad på kr 15000,- pr. løpemeter veg inkl. ledningsanlegg.. Total anleggskostnad for hele feltet vil da ligge på anslagsvis 14 mill.kr inkl. mva for hele boligfeltet bestående av 28 tomter. Av dette utgjør momskompensasjon 2,8 mill.kr.

Vurdering: 
For å få solgt tomter i Lysthaugen mener rådmannen at tomteprisen må reduseres slik at prisene kan sammenlignes med de som har blitt brukt i Forbregd/Lein. Siste byggetrinn i dette feltet ble utbygd i 2014. Dersom en forutsetter en prisstigning pr. tomt på ca.kr.75000,- siden 2014 bør prisen på en gjennomsnittstomt på det nye feltet i Lysthaugen ligge på ca.kr.500.000,-.

Rådmannen foreslår at en ser på en samlet kostnad fordelt på hele byggefeltet. Med en total utbyggingskostnad på 14.mill.kr på hele byggefeltet bestående på 28 tomter vil dette gi en gjennomsnittspris pr tomt på kr.500.000,-.

Rådmannen foreslår ut fra det ovennevnte at anleggsdelen av tomtekostnaden settes til kr.350.000,- samt at det betales en arealdel avhengig av tomtens størrelse på 150 kr/m2. Med en tomtestørrelse på 1000 m2 vil total tomtekostnad bli kr.500.000,-. Omkostninger vil komme i tillegg.

Ovennevnte priser vil gi en subsidiering av tomtepris avhengig av salgstempo. En reduksjon av tomtepris til mer markedsvennlig nivå vil kunne bidra til at tomtene blir solgt i Lysthaugen. 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.03.2019 11:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS