Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.02.2019 - PS 10/19 Stiklestad IL søknad om forskuttering av spillemidler

Saksbehandler : Frode Strand

Arkivref : 2019/528 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 15.02.2019 11/19
Kommunestyre 25.02.2019 10/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. I medhold av vedtatte retningslinjer for forskuttering av spillemidler innvilges Stiklestad idrettslag et lån på 7,3 mill. kroner.
 2. Søknadsbeløpet finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
 3. Lånet nedbetales i takt med utbetaling av spillemidlene fra fylkeskommunene og tilbakeføres til disposisjonsfondet. 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 

 1. I medhold av vedtatte retningslinjer for forskuttering av spillemidler innvilges Stiklestad idrettslag et lån på 7,3 mill. kroner.
 2. Søknadsbeløpet finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
 3. Lånet nedbetales i takt med utbetaling av spillemidlene fra fylkeskommunene og tilbakeføres til disposisjonsfondet.
   

Vedlegg:  

 1. Søknad Stiklestad IL
 2. Referat ekstraordinært årsmøte Stiklestad IL
 3. Kostnadsoverslag og finansiering for 16 prosjekter i Blommen skisenter
 4. Vedtatte retningslinjer for behandling av søknader for forskuttering av spillemidler
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Stiklestad idrettslag startet i 2016 på en større utbygging og rehabilitering for å få et tidsriktig og funksjonelt skianlegg i Blommen. Anlegget hadde et stort behov for standardheving. Dette både for å tilfredsstille dagens og fremtidens krav ved trening og konkurranser, men også for å kunne tilby et anlegg som kan garantere snø om vinteren – etablert snø produksjonsanlegg. Økt sikkerhet ved bruk av rulleski på sommeren – etablert asfaltert rulleskiløype. Blommen skisenter er i dag et helårsanlegg med turveger, asfaltert rulleskiløype, skiløyper, diverse idrettsbygg og servicebygg mm.

Hele prosjektet består av 16 ulike prosjekter (spillemiddelsøknader) med en samlet kostnadsramme på nesten 50 mill. kroner.
Den 18. august 2018 var det offisiell åpning av anlegget, men fortsatt er det tre prosjekter som gjenstår før Blommen skisenter er helt ferdig.
Det vises til vedlagt søknad fra Stiklestad idrettslag av 12. november 2018. Søknaden gjelder kommunalt lån på kr 7,3 mill. kr som forskudd på spillemidler.
Verdal kommunestyre vedtok 31.10.2016 en ordning med retningslinjer for fremtidige behandling av søknader om lån som forskudd på spillemidler.

Vurdering:
Kommunal lånesum på 7,3 mill. kroner som forskuttering av spillemidlene. Dette tilsvarer 85 % av 8,6 mill. kroner som er godkjent søknadssum av fylkeskommunen og kulturdepartementet.

Eksisterende praksis for tildeling av spillemidler tilsier at for lag og foreninger er ventetiden for utbetaling ca. 3 år. Alle gjenstående prosjekter og spillemiddelsøknader det søkes forskuttering for er fornyet for tredje gang. Prosjektene nærmer seg tildeling og utbetaling av spillemidler.

Egenkapitalbehovet på 10 % som retningslinje stiller krav om ser rådmannen at Stiklestad IL eier et småbruk i Blommen og at verdien av dette overstiger kravet i forhold til retningslinjene. Et evt. salg eller fradeling av småbruket kan gi de et betraktelig tilskudd til deres egenkapital hvis de ikke når sine målsettinger i forhold kostnader og finansiering av prosjektene.
Stiklestad IL oppfyller de kommunalt vedtatte retningslinjene om lån som forskudd på spillemidler.

Søknadsbeløpet finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfond. Rentebetingelsene ved forskudd på spillemidler er 0,5 % over gjennomsnittlig kommunal rente.
Lån nedbetales i takt med utbetaling av spillemidlene fra fylkeskommunene og tilbakeføres til disposisjonsfondet.

Rådmannen legger til grunn at lån som forskuttering av spillemidlene benyttes til nedbetaling av byggelånet i Aasen sparebank.
Rådmannen vil etter en samlet vurdering anbefale at søknaden fra Stiklestad IL vedrørende lån som forskuttering av spillemidlene innvilges.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2019 07:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS