Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.02.2019 - PS 11/19 Forprosjekt nye Vinne og Ness skole

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2019/549 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.02.2019 12/19

Kommunestyret

25.02.2019 11/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING:
Arvid Wold (MDG) fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 4:
4. I den videre skoleutbyggingssaken avventer formannskapet rådmannens oppfølging av vedtak og bestilling i kommunestyresak 106/18, punkt 10.

Det ble først votert samlet over rådmannens innstilling pkt. 1-3 som ble enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til pkt. 4 og forslaget fra Arvid Wold, ble Arvid Wolds forslag enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Prosess med bygging av nye Vinne og Ness skole fortsetter med grunnlag i fremlagte forprosjekt, og prosjekt legges ut på anbud som en totalentreprise med planlagt byggestart høsten 2019 etter alternativ 1 «Tilbygg/Ombygg med spillemidler».
 2. Økte investeringskostnader, økte renter og avdrag prioriteres inn i kommende økonomiplan 2020-2023.
 3. Kommunen initierer en prosess i 2019 med tanke på å få erstattet skytteranlegget ved Vinne skole med nytt skytteranlegg i kommunen snarest mulig, da også med eventuelle flere bidragsytere og brukere. Det søkes om delvis finansiering gjennom spillemidler.
 4. I den videre skoleutbyggingssaken avventer formannskapet rådmannens oppfølging av vedtak og bestilling i kommunestyresak 106/18, punkt 10.
   

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Prosess med bygging av nye Vinne og Ness skole fortsetter med grunnlag i fremlagte forprosjekt, og prosjekt legges ut på anbud som en totalentreprise med planlagt byggestart høsten 2019 etter alternativ 1 «Tilbygg/Ombygg med spillemidler».
 2. Økte investeringskostnader, økte renter og avdrag prioriteres inn i kommende økonomiplan 2020-2023.
 3. Kommunen initierer en prosess i 2019 med tanke på å få erstattet skytteranlegget ved Vinne skole med nytt skytteranlegg i kommunen snarest mulig, da også med eventuelle flere bidragsytere og brukere. Det søkes om delvis finansiering gjennom spillemidler.
 4. De videre prosesser med Ørmelen skole og nye Stiklestad og Leksdal skole fortsetter som beskrevet i saken, og videre helhetlig investeringsløp i oppvekstsektoren utarbeides.
   

Vedlegg: 

 1. Vinne skole forprosjekthefte
 2. Nye Vinne og Ness skole Forslag til budsjett
 3. Medvirkningsprosesser
 4. Ørmelen skole - Forslag budsjett
 5. Ørmelen skole - Plan mulighetsstudie
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Det er gjennomført et forprosjekt med forslag til budsjett med mandat i kommunestyre-sakene PS 57/17 pkt 2, PS 97/17 og PS 05/18. Forprosjektet har hatt bistand av Link arkitektur AS (heretter omtalt som Link), og gjennom omfattende medvirkningsprosesser ved begge skoler med styringsgruppe, foreldre, elever og diverse brukergrupper av Vinne og Ness skoler foreligger det nå et forprosjekt for renovering og utbygging av det eksisterende skolebygget i Vinne. Forprosjektet med kostnadsoverslag er presentert i vedleggene Vinne skole forprosjekthefte og Nye Vinne og Ness skole Forslag til budsjett», mens medvirkningsprosessene er beskrevet i et eget vedlegg - Medvirkningsprosesser.

I forbindelse med kommunestyrets behandling av Økonomiplan 2019-2022 ble det vedtatt et punkt 10, hvor det ble bedt om en innarbeidelse av Ørmelen skole i perioden, og Link er engasjert for å komme med en mulighetsstudie for denne skolen også.

I forprosjektet er det sett nærmere på sambruken med Vinne IL, Verdal søndre skytterlag og Verdal sportsskytterlag. De har lokaler i eller i tilknytning til dagens skolebygg i Vinne. Det foreligger bindinger i form av bruksrettigheter og forpliktelser knyttet til tippemidler på sambruksarealene. Det er også nedlagt stor dugnadsinnsats på sambruksarealene. Kommunen står derfor ikke fritt til å omdisponere eller rive lokalene uten at det avklares med idrettslaget og skytterlaget. Det kan derfor bli aktuelt å skaffe erstatningslokaler. Link har også kommet med beregninger i forhold til hva det vil koste å bygge en helt ny skole for Vinne og Ness, og de har kommet med anslag for hva det vil koste å oppgradere Ørmelen skole.

Med bakgrunn i dette presenteres forprosjektet tre ulike alternativ. I alle alternativ foreligger det behov for mer areal enn tidligere estimert til den rene skoledriften. Det er flere grunner til dette. Hovedgrunnen til det økte arealbehovet er sambruken med Vinne IL. I tillegg er det nå innarbeidet at dagens SFO-bygg rives og erstattes, og gjort tilpasning til nyere normer for bygningsmessige standarder (areal per elev og areal for ansatte), jf både arbeidsmiljølov og TEK-standarder. I forprosjektet er den såkalte «Trondheimsmodellen» brukt, som også Levanger kommune har benyttet. Det økte arealbehovet er i alle alternativ større enn 500 kvm. Det krever ny reguleringsplan. Den ble kunngjort 25.01.19 og er planlagt ferdig juni 2019.

Alternativ 1 – Ombygg/tilbygg med spillemidler
I dette alternativet er det beskrevet ombygging og renovering av Vinne og Ness skole med spillemidler. Her hensyntas det at Vinne IL i fremtiden skal ha sambruk med skolen, og det innebærer at det er tatt med 2 garderobesett og utvidet gymsal. Kommunen vil her kunne motta spillemidler på omlag 6,5 millioner kroner inkl. mva, og totalkostnaden vil komme på ca. 169 mill kroner. Totalt areal er 5597 kvm.

Alternativ 2 – Ombygg/tilbygg uten spillemidler
I dette alternativet er det beskrevet ombygging og renovering av Vinne og Ness skole uten spillemidler, og uten å ta hensyn til at man river ned klubblokalene til Vinne IL. Disse må erstattes på annet vis av kommunen, til ukjent kostnad på en annen tomt. Totalkostnaden (men uten erstatning mot Vinne IL) vil komme på ca. 158 mill kroner. Totalt areal er 4776 kvm.

Alternativ 3 - Bygge helt ny skole i Vinne på samme tomt.
Her har man tatt utgangspunkt i dagens arealnormer for nye skolebygg som medfører større areal enn ombyggingsalternativet. Et helt nytt skolebygg for inntil 392 elever (14 klasser) vil kunne få en totalkostnad på ca. 219 mill. kroner med spillemidler og totalt ca. 205 mill uten spillemidler (altså med eller uten sambruk med Vinne IL). Totalt areal er 6200 kvm med spillemidler og 5380 kvm uten spillemidler. Dette kostnadsoverslaget har ikke med seg eventuelt nye tomtekostnader hvis man skulle tenke seg at skolen ble bygd på en annen tomt enn dagens.

I alle disse alternativene må kommunen i samarbeid med de frivillige skytterlagene, som i dag benytter skytteranlegget i kjelleren/sokkelen i Vinne skole, jobbe for å finne et alternativ for dem. Kommunen, sammen med skytterlagene og Verdal idrettsråd er i prosesser på dette nå, og vil i første omgang se på om kjelleren ved Ørmelen skole kan være et nytt egnet lokale. Her må kommunen bidra med investeringer sammen med frivilligheten. Dette må bygges inn i økonomiplanen, og kommer i tillegg til de investeringsbeløp som er skisser i dette forprosjektet.

Kommunikasjonsstrategi og milepælsplan:
Medvirkningsprosesser som beskrevet i eget vedlegg planlegges videreført, og i tillegg vil formannskapet få månedlige oppdateringer om fremdrift i byggeprosessen.

Med forbehold om vedtak og godkjenning av forprosjekt i februar 2019 settes følgende milepæler/mål for fremdrift i sammenslåing av Vinne og Ness oppvekstområde.

Februar 2019: Vedtak i henhold til alternativ i forprosjekt

Mars 2019: Utsending av ny reguleringsplan og anbudsprosess i henhold til vedtatt forprosjekt og vedtak av ny reguleringsplan

Mars – mai 2019: Reguleringsplan ute på høring.

Juni 2019: Vedtak av reguleringsplan og kontrahering av entreprenør

August 2019: Midlertidige skolelokaler for Vinne og Ness skoler tas i bruk. (Med forbehold om valg av alternativ renovering/tilbygg vs nybygg på annen tomt).

September 2019 – Desember 2020: Byggeperiode.

Desember 2020/januar 2021: Innflytting i nytt skolebygg 

Figur

Midlertidige lokaler for elevene ved Vinne skole
I januar 2019 ble det vedtatt at barnehagen i sokkeletasjen ved Ness oppvekstsenter avvikles fra 1/8-2019. Dette åpner en mulighet for at alle elever i Vinne og Ness kan bruke skole- og barnehageanlegget i Ness som midlertidige lokaler i en byggeperiode. Dette er ikke fullstendig utredet, men det er foretatt en enkel studie. Foreløpig ser det ut til at det er mulig å drive skole der med enkle bygningsmessige tiltak, og med et lite tillegg med brakkerigg og noe tilleggsleie. Det er informert om denne muligheten ovenfor foreldre, elever og personale ved begge skoler, og det ser ut til at dette kan la seg gjøre. En slik løsning vil også være den mest kostnadseffektive, selv om det medfører noe økte skysskostnader. Gjennom en slik løsning vil skolene i realiteten kunne slås sammen fra 1/8-2019.

Sammenheng med øvrige skoler
Det er viktig at flere av skoleanleggene og utviklingen av disse blir sett på i helhet, både mht kapasitet og økonomiske bærekraft. Dette har også folkevalgte organ vært tydelige på.

Ørmelen skole
Link har også gjennomført en enkel mulighetsstudie for Ørmelen skole. Denne skole er på mange måter veldig Vinne skole lik konstruksjonsmessig. Begge disse skolene ble ferdigstilt på midten av 1970-tallet. Den største forskjellen er at Vinne ble bygd med sokkel (skrånende terreng), mens Ørmelen ble bygd på flatt terreng med kjeller. Begge skoler er ombygd i ettertid, og har dermed fått litt ulik form. Ørmelen har også i senere tid fått oppgradert garderobeanlegg og nytt Sfo-bygg. Selv om det er gjort noen renoveringstiltak fremstår deler av bygget fortsatt som nedslitt. Dette medfører at behovet for renovering ved Ørmelen skole anses som noe mindre enn renoveringsbehovet for Vinne og Ness skole. Derfor er også investeringskostnadene til renovering av Ørmelen skole lavere. Link har kommet frem til en investeringskostnad på om lag 135 mill kroner for Ørmelen skole. Dette er beskrevet i vedleggene Ørmelen skole – Plan mulighetsstudie og Ørmelen skole - Forslag budsett.

Stiklestad og Leksdal skole
Vi er godt i gang med å utrede tomtevalget for ny skole på Stiklestad. Det har oppstått en del utfordringer med bakgrunn i grunnforhold m.m. på de ulike tomtene kommunestyret har bedt om utredning på. Kommunestyret vil få en sak om tomtevalg i løpet av 2019.

Som vist over har Link utredet et kostnadsoverslag for en helt ny skole i Vinne. Dette kostnadsoverslaget viser en totalkostnad for bygget inkludert samarbeid med Vinne IL på ca. 220 mill kroner. Rådmannen anser dette som et godt grunnlag for å vurdere kostnaden ved å bygge ny skole på Stiklestad. Opprinnelig er det lagt inn 165 mill kroner i økonomiplanen for et skolebygg. Ved å bruke de nyere beregningen for Vinne skole som utgangspunkt for en parallell vurdering av å bygge ny skole, da i samarbeid med Stiklestad IL mfl. på ny tomt, vil ikke dette være tilstrekkelig. I tillegg vil eventuelle tomtekostnader påløpe.

Hvis tomtevalget på Stiklestad blir å bygge på eksisterende tomt, og løsning med tilbygg/ombygg blir valgt også her, vil nok kostnaden bli noe større enn i Vinne. Dette skyldes at Stiklestads eksisterende bygg er i dårligere teknisk tilstand enn Vinne, og at det ikke er et sammenlignbart nærmiljøanlegg i Stiklestad som i Vinne. Dette medfører at uteområdekostnaden på eksisterende tomt på Stiklestad blir høyere enn i Vinne.

Garnes og Vuku
I gjeldende økonomiplanperiode er det ikke prioritert midler for videre bygningsmessig utvikling ved Garnes og Vuku. Det foreligger et behov for å prioritere etter forutsetningene i gjeldende økonomiplan om å endre skolestruktur som vedtatt. Det må foretas ytterligere gjennomganger av både Garnes og Vuku før disse kan kostnadsberegnes godt nok.

Grunnlag og forutsetninger
Den stabiliseringen av fødselstall på lavere nivå enn vi har vært vant til de siste tiårene vil nå fremover gi utslag i stadig lavere elevtall i skolene våre. Denne utviklingen var kjent når ny skolestruktur ble diskutert, og lavere antall fødsler har så langt stabilisert seg.

En ytterligere endring kommet etter skolestrukturvedtak er krav om bemanningsnormer i skolen, og dette er langt på veg en sentraliserende norm. Rådmannens vurdering er at et viktig aspekt i den videre utviklingen av skolebygg og bruk av disse er fleksibilitet, slik at stadig nye endringer og krav blir håndtert så smidig og effektivt som vi kan – men likevel med betryggende forutsigbarhet. I dette ligger at det vil være nødvendig å være åpen for diskusjoner om hvilke bygg som brukes til hva, og hvordan grenser mellom tradisjonelle skolekretser settes.

Kommunestyrets strukturvedtak bygger på en to-parallellforutsetning. Denne er også grunnlaget for vurderingene gjort i avsnittet «Kapasitet i bygg» senere i dette dokumentet.

Kostnadsbetraktninger
For alle investeringsprosjekter i bygg kommer det erfaringsmessig kostnader i tillegg til selve byggekostnadene. Dette er kostnader til f.eks. intern prosjektadministrasjon, utsmykking/kunst i byggene, offentlige avgifter, evt tomtekjøp, inventar mm. I skolebyggsakene gjør rådmannen en grov vurdering på at kostnadene anslagsvis vil komme på ca. 12 mill pr. bygg. Dette bidrar til at ingen kostnadselementer er utelatt, og heller at det er en buffer i prosjektene enn en overskridelsesrisiko.

Slike investeringskostnader ut over selve byggekostnaden var ikke vurdert i skolestruktursaken i 2017, og er derfor heller ikke tatt inn i gjeldende økonomiplan. Samtidig er det ikke mulig å anslå investeringsutgiftene med høy grad av presisjon før det er tatt endelig stilling til antall kvadratmeter som skal bygges. De første kostnadsanslagene vil derfor måtte bli noe upresise, og en konsekvens av de forutsetninger som var lagt til grunn på det tidspunkt anslaget ble gjort.

Med forutsetning for areal og med tilleggene til selve byggkostnaden som beskrevet over, kan vi nå beregne følgende investeringskostnad:

SkolebyggByggekostnadAvgifter, inventar m.v.Sum
Nye Vinne/Ness alt. 1 169 mill. 12 mill. 181 mill. kr.
Nye Vinne/Ness alt. 2 158 mill. 12 mill. 170 mill. kr.
Nye Vinne/Ness alt. 3 220 mill. 12 mill. 232 mill. kr.
Nye Ørmelen skole 130 mill. 12. mill 142 mill. kr.
Nye Stiklestad/Leksdal 220 mill 12 mill 232 mill. kr.

Totalt for disse 3 prosjektene med alt 1 Vinne/Ness: ca. 560 mill kroner.
I økonomiplanen er det innarbeidet anslag på 285 mill kroner, hvorav planleggingsmidler for Ørmelen skole utgjør 2 mill kroner.

For Vinne/Ness er kostnadsøkningen 61 mill kroner for alternativ 1 sett opp mot dagens økonomiplan med de innholdsbeskrivelser gjort i forprosjektet. For Stiklestad/Leksdal er kostnadsøkningen 72 mill kroner sett mot anslag i økonomiplan.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

I tabellen vises de nye overslagene for de totale investeringskostnadene. Beløpene er sammenholdt med økonomiplanens investeringsrammer. Det er videre beregnet konsekvens i form av økte renter og avdrag. Økningen i renter og avdrag må finansieres innenfor driftsbudsjettet.

I økonomiplanen er det regnet et omstillingsmål i % av driftsinntekter. Det er lagt til grunn driftsinntekter på ca 1,2 milliarder kr. Økonomiplanen viser da at det er behov for et årlig omstillingstempo opp mot 2%. Dette er fordelt utover i perioden med 1,3% som øker til 1,7%.

Med økte investeringskostnader og påfølgende økning i renter og avdrag blir omstillingstempoet over 2% fra 2020 med gjennomføring av alle skoleprosjekter.

Tabell 

Merk at det i disse tallene ikke er korrigert for besparelser på drift av nye bygg. Erfaringsmessig går kostnad pr kvadratmeter bygg ned. Samtidig vil økning i antall kvadratmeter trekke i retning av økning av utgiftene. Betraktningene i tabellen vedrører kun skoleprosjekter, og tar ikke hensyn til eventuelle endringer i andre investeringsprosjekter.

Kapasitet i bygg
Det har vært fokus på kapasitetsutnyttelse av kommunens skolebygg de senere årene, og balansen mellom effektiv bygningskapasitet, skoleskyss og samfunnsperspektiv er sentral. Jo færre enheter, jo mer mulighet for økonomisk effektiv drift. Men dette balanserer igjen mot øvrige sterke samfunnsbetraktninger.

Det å ha mange geografiske enheter fordrer egne skolekretsgrenser, som igjen angir spilleregler for hvor de ulike elevene skal gå på skole. I dag er det 1844 elever i grunnskolen i Verdal. I tillegg ca. 25 elever i private skoler. Disse er fordelt på følgende skoler med en beskrivelse av teoretisk kapasitet, som innebærer hvor mange elever som kunne vært i bygget dersom alle klasserom var optimalt fylt opp, men uten å ta hensyn til mangler som garderobe, fellesareal og lignende, og praktisk kapasitet som medfører det skolene reelt kan huse dersom også alle normer og praktiske forhold skal følges:

Skoler og elevtall

Med basis i vedtatt skolestruktur og to-parallellforutsetning vil vi operere med en framtidig teoretisk kapasitet i bygg som er litt lavere enn i dag, men som vil være bedre og mer funksjonell og tilpasset dagens krav både til elev- og til ansatteareal. Ser vi på SSB's fremtidige prognoser som har i seg en normal nasjonal folketallsfremskriving viser den at vi ikke kommer til å sprenge den kapasiteten som etableres gjennom vedtatte strukturendringer.

Antall 6-15 +3 hovedalternativet

Vurdering:
Det er fordeler og ulemper med de tre alternativene i forprosjektet. Etter en gjennomgang av eksisterende bygningsmasse konkluderer Link med at det er et godt grunnlag for renovering av Vinne skole. Dette med bakgrunn i skolen sin solide struktur, den gode arealutnyttelsen i eksisterende bygningsmasse og beliggenhet mot allerede eksisterende nærmiljøanlegg – Vinne aktivitetspark. Skolen kan derfor renoveres og bygges ut til dagens standard på samme tomt, og ved gjenbruk av store deler av bygningsmassen. Det vil imidlertid etterlate noen utfordringer knyttet til begrensinger for å få gulvvarme, og det skaper noen akustiske utfordringer med trinnlyd mellom etasjer. Den lave etasjehøyden gir noen kompliserte løsninger for tekniske installasjoner og ventilasjonsløsninger. Eksisterende korridorløsninger må stort sett beholdes, og det gir noen begrensninger med å få til en løsning med en mest mulig åpen skole både på grunn av struktur og branntekniske krav. Dagens arealnormer vil heller ikke innfris i alle klasserom, og det vil kunne foreligge noe usikkerhet knyttet til merbehov som dukker opp i det eksisterende bygget. Ved gjenbruk av bygget blir det mindre riving enn ved nybygg, og det ligger en miljømessig gjenvinst knyttet til dette. I tillegg vil mye av det tidstypiske ved bygget bevares, og ikke minst vil det i sum gi lavere investeringskostnader.

En nybygd Vinne skole vil aktivere nye arealnormkrav, og som følge av det vil den bli arealmessig større. Det vil medføre høyere investeringskostnader. En nybygd skole vil igjen kunne bli mer funksjonell, åpen og noe mer fleksibel knyttet til pedagogisk tilrettelegging. I et helt nytt bygg vil det også oppnås bedre løsninger med tanke på levetid på bygningsdeler, bedre isolasjon, og det blir lengre levetid på bygget. Et nytt bygg vil gi større etasjehøyder som igjen gir bedre tilgang for tekniske installasjoner, bedre dagslysforhold og mer optimale løsninger med hensyn til krav vedrørende brann og akustiske forhold. Ved bygging av en helt ny skole vil det også kunne oppnås kortere byggetid.

Med de planlagte prosessene rundt Vinne og Ness, Stiklestad og Leksdal og Ørmelen som foreligger i vedtatt skolestruktur er det klart at det er omfattende prosesser som skal følges opp i årene som kommer. Det blir uvilkårlig omfattende i og med at flere av skolebyggene vi nå drifter i har så vidt lik alder og teknisk standard. Kommunens egen prosesskapasitet og muligheter for kontinuitetskompetanse må styrkes for å sikre god og rasjonell gjennomføring av prosessene de kommende årene.

I tidligere framskrivinger av elevtall vet vi at kommunens elevtall er synkende i årene som kommer og behovet for fleksibilitet er framhevet i saksutredningen. Og som ledd i dette har det i forbindelse med forprosjektet også blitt vurdert om det kan være mulig å samle mer virksomhet i Vinne, ved å slå sammen Vinne/Ness med Ørmelen. En slik skole ville få elevtall på mellom 550 og 750 elever som ville være en meget stor skole i vårt geografiske område. Den nylig innførte lærernormen setter imidlertid grenser for hvor stort effektiviseringspotensialet blir når man når et visst elevtall. Ved virkelig store skoler synker effektiviseringspotensialet. Det man da evt. kan spare på er FDV-kostnader og investeringskostnader. Det er imidlertid ikke arealmessig rom for å bygge en skole som rommer alle elever fra Ness, Vinne og Ørmelen på Vinne sin eksisterende tomt.

En samling av tilsvarende elever i ny skole på Ørmelen ville gitt noen ytterligere avstandsutfordringer for elever fra gamle Ness skolekrets, og trafikale utfordringer i og med at Ørmelen skole ligger relativt midt i boligbebyggelse.

I planlegging av skolebygg er det nødvendig å se på den fremtidige boligutviklingen i Verdal. Sentrum vokser meget raskt, men her bygges det stort sett leiligheter for en aldersgruppe som tradisjonelt ikke har barn i grunnskolen. Boligområdene rundt dagens Vinne skole opplever store utskiftninger for tiden, og det ser ut som at eldre i stor grad velger å kjøpe seg bolig/leilighet i sentrum. Det gir plass for reetablering av en yngre generasjon i Vinne/Ness området. I tillegg vil etableringen av ny E6 gjennom Verdal kommune kunne medføre at Vinne blir et aktuelt knutepunkt for nyetableringer i fremtiden. Ved å satse på Vinne som lokasjon for en nyrenovert skole utnyttes også de tidligere investeringene i et godt utviklet nærmiljøanlegg

Ørmelen skole er en stor sentrumsskole, og det er også den skolen i Verdal med størst økning i elevtallet de siste årene. Denne trenden ser ut til å fortsette. Dersom denne veksten skulle dempes kunne det vært aktuelt å endre skolekretsgrensene i sentrum. Det vil imidlertid ikke hjelpe mye siden Verdalsøra barneskole i dag praktisk talt er fullbelagt. Videre kjenner vi også til at det er prosesser for boligetableringer i denne skoles nærområde (Nestvoldjordet), som betyr at det nok må påregnes en økning i elevtallet også her om få år. De største boligreservene i Verdal ligger i dag rundt Verdalsøra, Ørmelen, Vinne/Ness og Stiklestad/Leksdal, og det vil derfor være naturlig å tenke skolelokasjoner i disse områdene.

Som omtalt tidligere i saken vil det komme en egen sak om tomtevalget for Stiklestad og Leksdal skole i 2019, og det vil også kunne kjøres ytterligere prosesser for mer eksakte vurderinger for Garnes og Vuku. På tross av at dette ikke er ferdig per dato vil det være fullt mulig å starte med byggingen av Nye Vinne og Ness skole. De videre vurderingene i sentrum vil måtte dreie seg om kapasitetsfordeling for barneskolen mellom Ørmelen og Verdalsøra i utgangspunktet. Men med de fødsels- og befolkningsprognosene vi i dag har det kan bli påkrevet å vurdere ungdomsskolestruktur. I den sammenheng må kapasiteten ved Vuku oppvekstsenter vurderes sammen med Verdalsøraskolene og Ørmelen.

Etter en samlet vurdering anbefales det å investere i nye skole for Vinne og Ness slik forprosjektet foreligger etter alternativ 1. Styringsgruppen og referansegruppene har samarbeidet godt, og det har vært god brukermedvirkning i prosessene. Alle grupper er nå innstilt på å få en ny funksjonell og moderne skole. En modernisert skole på eksisterende tomt i Vinne vil sammen med et flott nærmiljøanlegg skape et attraktivt og godt grunnlag for et godt oppvekst- og læringsmiljø i samspill med mange brukergrupper. Dette vil igjen danne grunnlag for et attraktivt boområde i begge disse nåværende skolekretsene.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2019 07:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS