Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.02.2019 - PS 12/19 Ørmelen skole - Utbygging garderober/SFO - Sluttrapport

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2019/222 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 15.02.2019 13/19
Kommunestyre 25.02.2019  12/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Sluttrapport tas til orientering.

 

 

Rådmannens innstilling: 
Sluttrapport tas til orientering.
 
Vedlegg:  
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen.

Saksopplysninger: 
Generelt:
Prosjektet har omfattet følgende på Ørmelen skole:

 • Nye garderober i bakkeplan til erstatning fra de gamle som lå i kjelleren.
 • Nye lokaler for SFO:
   

For å romme ovennevnte lokaler ble det reist et tilbygg i en etasje mellom eksisterende skolebygg og gymsalbygg med innvendig forbindelse mellom disse. SFO ble plassert mot nord mens nye idrettsgarderober ble plassert nærmest eksisterende gymsalbygg i sør med inngang fra gymsalens vestibyle.

Det gamle SFO-bygget ble revet som en del av byggeprosjektet.

Entrepriseform/aktører:
Prosjektet ble gjennomført som en todelt totalentreprise, en for bygningsmessige fag og en for tekniske fag.

 • Entreprenør bygningsmessige fag: Byggmesteran A/S
 • Entreprenør tekniske fag:               Aircomfort Trøndelag A/S
 • Byggherreombud:                          Talde Prosjektstyring A/S
 • Byggherre:                                     Verdal kommune
   

Kostnader:

 • Kommunale gebyrer:             Kr.       56.228,-
 • Entreprisekostnader:              Kr. 13.652.881,-
 • Inventar/utstyr:                      Kr.      609.293,-
 • Interne prosjektkostnader:     Kr.     250.000,-
 • Prosjektering/byggeledelse:  Kr.     586.457,-
 • Mva:                                      Kr.  3.697.560,-
 • Byggelånsrenter:                   Kr.     208.662,-
 • Totalt:                                    Kr. 19.061.081,-
   

Bevilgede midler:

 • Investeringsbudsjettet for 2016: Kr. 10.000.000,-
 • Investeringsbudsjettet for 2017: Kr. 7.600.000,-
 • Totalt:                                         Kr. 17.600.000,-.
   

Vurdering:
Som en ser av ovennevnte har det blitt et merforbruk på prosjektet på ca.1,4 mill.kr. Dette skyldes i hovedsak:

 • Mer omfattende arbeider med å pusse opp gymsalbygget enn opprinnelig forutsatt.
 • Arbeider med tilknytning til kommunale hovedledninger for vann/avløpsledninger i Lensmanns Bentsens veg var mer omfattende enn antatt.
 • Gammel trafo for skolen var plassert i kjelleretasjen på skolen. NTE ønsket å flytte den utvendig noe som medførte et betydelig anleggsbidrag som kommunen måtte dekke.
 • Det ble valgt å skallsikre skolen med nøkkelkort i stedet for gammeldagse nøkler. Kostnaden for dette ble belastet prosjektet.
 • Nytt brannvarslingsanlegg for skolen ble montert noe som absolutt burde ha vært gjort tidligere. Dette ble også belastet prosjektet.
   

Prosjektet har medført at kommunen har fått oppgradert garderober og SFO på Ørmelen skole til en bra standard.

Spesielt de gamle garderobene på skolen var i dårlig forfatning og har av den grunn vært i medias søkelys en rekke ganger. Det gamle SFO-bygget besto av gamle brakker som var satt opp i 1975 og som var i dårlig forfatning før nytt bygg ble satt opp.

Rådmannen vil for ordens skyld presisere at denne saken kun er en vanlig rapportering til kommunestyret på gjennomførte arbeider, og ikke en del av vurderingssaker for videre utvikling av skolebyggene i Verdal. 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2019 10:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS