Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.02.2019 - PS 13/19 Inntreden av ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2019/545 - /P30

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.02.2019 14/19
Kommunestyret 25.02.2019 13/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om inntreden av Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, godkjennes.
   
 2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2019, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap.
   

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om inntreden av Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, godkjennes.
    
 2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2019, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap.
   

Vedlegg: 
Sakens dokumenter som forelå ved behandling i representantskapet 11.06.2018, sak 4/18 – inkludert oppdatert selskapsavtale.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommune er deleier i Trondheim Havn IKS med en eierandel på åtte prosent. Øvrige eierandeler fordeler seg slik:

 • Trondheim kommune (76,27 %)
 • Levanger (5,29 %)
 • Orkdal kommune (4,16 %)
 • Steinkjer (2,06 %)
 • Namsos (1,96 %)
 • Stjørdal (1,83 %)
 • Leksvik (0,30 %)
 • røya (0,09 %)
 • Malvik kommune (0,01 %)
 • Verran (0,01 %)Frosta (0,01 %)
 • Inderøy (0,01 %)
   

Etter Leksviks inntreden i selskapet i 2013, har kommunen slått seg sammen med Rissa i den nye kommunen Indre Fosen. Leksviks navneendring medfører dermed at Indre Fosen har søkt om deltakelse i Trondheim Havn IKS. Saken ble behandlet i representantskapet 11.06.2018, sak 4/18, der slikt vedtak ble fattet:
«Representantskapet godkjenner Indre Fosen kommune som deltaker i Trondheim Havn IKS. Indre Fosen kommune vi ha en eierandel på 0,3 %. Saken behandles av eierkommunene ved at ordførerne signer ny selskapsavtale.»

De deltakende kommuners eierandeler i Trondheim Havn IKS er gjennomgående basert på verdsettelse av kommunenes tinginnskudd (ved sammenslåingen av daværende Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS og Trondheim Havn IKS 1. januar 2013), hovedsakelig bestående av eiendommer og havneinnretninger.

For Leksviks del ble eiendommer/kaianlegg vurdert til å utgjøre en eierverdi tilsvarende 0,3 prosent av Trondheim Havn. Eierandelens størrelse forblir uendret, det er kun snakk om et navneskifte på eierposten, fra Leksvik til Indre Fosen. Eieranlegg/kaianlegg som er beliggende i tidligere Rissa kommune forblir med andre ord i den nye kommunens eie og legges altså ikke inn i Trondheim Havn IKS.

Som følge av at endringene i selskapsavtalen ble betraktet som uvesentlige, ble det konferert med Brønnøysundregistrene om en forenklet behandling. Det ble muntlig akseptert at ordførerne ved representantskapets behandling kunne signere den nye selskapsavtalen i stedet for behandling i det enkelte kommunestyre.

På denne bakgrunn ble vedtak i sak 4/18 fattet.

Ved senere registrering i Brønnøysundregistrene har full behandling i det enkelte kommunestyre blitt anvist. Ny kontakt med Brønnøysund er tatt, uten at deres standpunkt er endret. Administrasjonen i Trondheim Havn IKS har derfor uten ytterligere diskusjon valgt å oversende saken til behandling i kommunestyrene på ordinært vis.

Vurdering:
Ved inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS, må selskapsavtalen oppdateres til å omfatte disse. I henhold til selskapsavtalens § 9 ligger kompetansen til å innlemme nye deltakerkommuner hos selskapets representantskap og krever tilslutning fra samtlige deltakere, jfr. selskapsavtalens § 8.

Inntreden av nye deltakerkommuner, i dette tilfelle noe så prosaisk som en navneendring på en deltakerkommune, betinger altså endring av selskapsavtalen. En slik endring skal behandles av den enkelte kommune i kommunestyret, og krever for å bli vedtatt tilslutning fra alle deltakere.

Oppdatert selskapsavtale følger vedlagt for kommunestyrets godkjenning.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2019 08:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS