Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.02.2019 - PS 15/19 Sluttbehandling - Utbyggingsavtale Nestvoldjordet

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2018/10234 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.02.2019 14/19
Kommunestyre 25.02.2019 15/19

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 12.02.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Vedlagte utbyggingsavtale for «Nestvoldjordet» godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4. 

 

 

Rådmannens innstilling:
Vedlagte utbyggingsavtale for «Nestvoldjordet» godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4

Vedlegg:  

  1. Utbyggingsavtale for Nestvoldjordet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Saksopplysninger:
Vedlagte utbyggingsavtale mellom Stiklestad Eiendom AS og Verdal kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i områderegulering for Nestvoldjordet, vedtatt 29.05.2017 med senere «mindre» endring. Områdereguleringen legger til rette for utbygging av boliger (via byggesaksbehandling), mellom boligfeltet på Melan i sør, jernbanen i vest, Tord Folesons gate i nord og eksisterende gang- og sykkelveg i øst. Nord for Tord Folesons gate, mot friluftsformål langs Ydseelva, er det krav om detaljregulering før boligutbygging.

Verdal kommune har gjennom administrativ behandling, delegert sak 329/18, vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale for Nestvoldjordet frem til høring og offentlig ettersyn i minst 30 dager, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4. Avtalen har ligget ute til offentlig ettersyn iht. nevnte vedtak. Offentlig ettersyn ble kunngjort i avisa Innherred den 22.12.2018 og på kommunens hjemmeside. Høringen ble også sendt til avtalepartene. Frist for uttalelse var satt til 26. januar 2019. Det er ikke mottatt høringsuttalelser.

Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens kapittel XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 85/06 fattet Verdal kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov synes forholdsvis lite endret ift. overnevnte. § 1.3 i bestemmelser til kommunedelplan for Verdal by, vedtatt 29.05.2017, sak 45/17, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler.

Overnevnte er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger vedlagt.

Vurdering:
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
Ǥ 17-3.Avtalens innhold
En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.»

Bestemmelser til kommunedelplan for Verdal by sier følgende:
«1.3 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).

1.3.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele planområdet. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

1.3.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

1.3.3 Utbyggingsavtale kan også benyttes der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene.

1.3.4 Utbyggingsavtale kan også inngås for boligutbygging der det ikke kan skaffes tilstrekkelig uteoppholdsareal innenfor eget område eller fellesområde. Det kan i stedet avtales bidrag til opparbeidelse og utstyr på offentlige friområder og lignende anlegg med god kapasitet innenfor 250 meter fra aktuell boligutbygging. Småbarnslekeplass skal imidlertid ligge maks 100 meter fra boligbebyggelsen. Krav til uteopphold skal sikres i reguleringsbestemmelse.»

Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert å ligge innenfor overnevnte rammer. Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene i vedtatt områderegulering for Nestvoldjordet, og den følger opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur. Avtalen omfatter bl.a. opparbeidelse av kjørevei og gang- og sykkelveg, etablering av nødvendig ledningsnett og innkjøp til lekeplassutstyr til fellesareal.

Punkt 11 i avtalen er en oppfølging av Komité plan og samfunn i Verdal sitt generelle oversendelsesforslag til administrasjonen i sak 8/12. Dette lød slik:
«I stedet for krav med «sandkasse, huske, sittebenk» i forbindelse med ny detaljplanlegging og utbedringer om uteområder/grøntareal, settes det krav om at kr 5 000,- pr. boenhet avsettes til fond for felles/kommunale friområder.»

Det er ikke mottatt høringsuttalelser, og Rådmannen tilrår at utbyggingsavtalen godkjennes. 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.01.2021 12:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS