Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.02.2019 - PS 18/19 Anne Elfrid Nordskag - fritak fra kommunale verv

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/239 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 15.02.2019 20/19
Kommunestyre 25.02.2019 18/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING:
Forslag på pkt. 3 vil komme i kommunestyrets møte.

Votering:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne Elfrid Nordskag om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden.
 2. Varamedlemmer i kommunestyret for Arbeiderpartiet rykker opp i uendret rekkefølge.
 3. Nytt medlem i eldrerådet for resten av valgperioden: 

 

 

Rådmannens innstiling: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne Elfrid Nordskag om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden.
 2. Varamedlemmer i kommunestyret for Arbeiderpartiet rykker opp i uendret rekkefølge.
 3. Nytt medlem i eldrerådet for resten av valgperioden:

 
Vedlegg:  
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Anne Elfrid Nordskag søker i epost 14. januar 2019 om fritak fra kommunale verv pga personlige forhold og flytting. Det opplyses om at flytting skjer fra 15. mars 2019.

Ved flytting ut av kommunen er Anne Elfrid Nordskag ikke valgbar. Hun begrunner også søknaden sin i personlige forhold, så rådmannen tilrår at søknad om fritak innvilges fra kommunestyrets behandling og ikke fra 15. mars som er flyttedato.

Anne Elfrid Nordskag er innvalgt som varamedlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet. Hun er i tillegg valgt inn på felleslista AP/H/KRF i eldrerådet.

AP/H/KRF har følgende medlemmer/varamedlemmer i eldrerådet:

Medlemmer: 

 1. Siv Engelin 
 2. Anne Nordskag  
 3. Ragnar Evenstad  

  
Personlige varamedlemmer:

 1. Inga Astrid Hildrum
 2. Tor-Finn Granlund
 3. Ola Sagvold

 
I henhold til § 3 i lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, er det rådet som skal foreta valg av leder og nestleder, som skal velges blant pensjonistene. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Anne Nordskag er også valgt som nestleder i eldrerådet, og det betyr at eldrerådet må foreta nyvalg på nestleder når nytt medlem er valgt.

I § 15.1 i kommunelovens står følgende:
«Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting av kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.»

I § 15.2 i kommuneloven står følgende:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om fritak innvilges som omsøkt fra kommunestyrets behandling av saken.

Felleslista AP/H/KRF bes i møte fremme forslag på nytt medlem i eldrerådet og det bes ta hensyn til regler om valg av eldreråd

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2019 09:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS