Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.02.2019 - PS 21/19 Interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP) - Rekrutteringsanlegg for friidrett

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2019/666 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 25.02.2019 21/19

 

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Arild K. Pedersen (AP)
har fremmet slik interpellasjon:

«Interpellasjon: Rekrutteringsanlegg for friidrett

Det vises til pkt. 19 i reglementet for kommunestyret.

Med bakgrunn i dette fremmes følgende interpellasjon til ordføreren til kommunestyrets møte 25.02.2019:

I «PS 041/16 Utbygging av ny friidrettsbane ved Verdal Videregående skole» ble følgende utsettelsesforslag enstemmig vedtatt av Komité Mennesker & livskvalitet:

  1. Det konstateres at eksisterende økonomiske rammer ikke strekker til, og at kommunens andel i denne saken foreslås forhøyet også ved denne korsveien. Også driftskonseptet – og det løpende vedlikeholdsbehovet – viser at kommunens løpende kostnader på dette området vil være større enn opprinnelig forutsatt.
  2. Det vises for øvrig til økonomirapport 2. tertial i Verdal kommune. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen, perspektivene for 2017 og videre framover, utsettes saken. Realisering av friidrettsanlegg underlegges en samlet, politisk vurdering ved behandling av Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020.
     

Siden utsettelsesforslaget ble vedtatt har kommunestyret fattet vedtak om utbygging av nytt helsebygg på tomta ved Verdal Videregående skole. Denne tomta har derfor vært uaktuell for utbygging av friidrettsanlegg i etterkant av dette.

Det har imidlertid vært en politisk målsetting over mange år å kunne bidra fra kommunal side med bedre fasiliteter for friidretten i Verdal kommune. Likevel har det for mange representanter i kommunestyret, undertegnede inkludert, vært vanskelig å forsvare utbyggingen av et fullskala konkurranseanlegg for friidrett all den tid investeringskostnadene har vært svært høye samtidig som det har heftet usikkerhet ved hvor mange barn og unge som faktisk driver aktivt med friidrett i Verdal kommune. Den fordelingspolitiske siden av saken har rett og slett vært for krevende.

Onsdag den 6. februar tok imidlertid Verdal Idrettsråd, v/leder Paul Elvebø, initiativ til et møte med alle gruppelederne i kommunestyret. I dette møtet presenterte han en idé som kanskje kan bidra til en løsning for friidretten. I et skriftlig høringsnotat, som gruppelederne fikk utlevert i dette møtet, sier Verdal Idrettsråd følgende (uthevet i kursiv):

Verdal Idrettsråd foreslår uteområdet ved Ørmelen skole som erstatningsområde til et rekrutteringsanlegg for friidrett.

Idrettsrådet viser til tidligere innsendt arealbehov den 29. oktober 2017, ved ny Stiklestad skole, hvor vi ønsker et 400 m friidrettsanlegg ved nye Stiklestad skole.

Arealbehovet på 4 mål for et friidrettsanlegg frafalles ved nye Stiklestad skole.

Videre begrunner Verdal Idrettsråd dette i følgende (uthevet i kursiv):

Idrettsrådet merker seg kommunestyrets innspill 10.12.18 «På bakgrunn av dette bes rådmannen utrede en modernisering (nybygging/renovering) av Ørmelen skole, med oppstart mot slutten av økonomiplanperioden. I utredningsarbeidet skal oppgradering av uteområdet inkluderes.»

Ørmelen skole ligger sentralt til, og et rekrutteringsanlegg for friidrett kan brukes av skolen på dagtid, og friidrett og uorganisert aktivitet på kveldstid. Nærheten til skolen muliggjør sambruk av garderober osv. til arrangement.

Friidretten i Verdal trenger et rekrutteringsanlegg for friidrett. Det er gode muligheter ved Ørmelen skole til et rekrutteringsanlegg på for eksempel 200 m eller 300 m.

I et slikt rekrutteringsanlegg kan det arrangeres lokale og kretsarrangement. For større arrangementer og trening for «viderekomne,» kan fullverdig anlegg på Levanger, Inderøy, Steinkjer og friidrettshallen på Steinkjer brukes.

Verdal Idrettsråd, Friidrettsklubben og idrettsrådets leder Paul Elvebø fortjener, etter undertegnedes skjønn, med dette ros for konstruktivt å forsøke og bidra til å komme politikerne i møte med et mer realistisk utbyggingsprosjekt – til mye lavere investeringskostnad - i form av et rekrutteringsanlegg for friidrett der konseptet heter «Friplassen.»

Om «Friplassen» sier Norsk Friidrett følgende:
«En friplass for fellesskapet» - «Friplassen» er et lavterskeltilbud med et mangfold av opplevelser hvor kjerneaktivitetene er hentet fra friidrettens verden. «Friplassen» er en fullverdig treningsarena for utøvere på alle nivåer, og er ypperlig for rekrutteringsarbeid. For noen er «Friplassen» gnisten som tenner flammen i toppidrettsutøveren, for andre en arena for vennskapelig kappestrid og lek. Legges anlegget i tilknytning til en skole, blir brukereffekten optimal. En «Friplass» i forlengelsen av skolegården vil tilføre viktige «fysiske» dimensjoner til skoledagen – samtidig som den inviterer til bruk både før og etter skoletid.»

På bakgrunn av dette ønsker jeg derfor å stille ordføreren følgende spørsmål:

  1. Har kommunen tilgjengelig kunnskap om medlemstall, aktivitetsnivå og generell status knyttet til friidrettsmiljøet i Verdal kommune?
  2. Er det mulig for ordføreren å redegjøre for noen av de samme forholdene i våre nabokommuner?
     

og fremme følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

«Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra rådmannen, representanter fra Verdal Friidrettsklubb og representanter fra Verdal Idrettsråd. Arbeidsgruppen får i oppdrag å utrede muligheten for bygging av et rekrutteringsanlegg for friidrett i Verdal kommune i tilknytning til skole.»

Ordfører vil besvare interpellasjonen i møtet.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.02.2019 13:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS