Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.05.2019

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           27.05.2019
Tid:             18:00 - 21:50
Til stede:     34 representanter. Einar A. Tromsdal fikk permisjon og forlot møtet før sak 40/19. Til stede 33 representanter. 


 
Utlagt i møte:

 

   
Video-opptak av møtet fra start til slutt
 
Kulturinnslag. Martin Hybertsen Selnes, Andre Wilsgård Aurstad og Bendik Singstad Tyldum spiller "Apache". Video.
(dessverre litt problerme med lyden)

Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF  

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 035/19 Godkjenning av møteprotokoll  25.03.2019 Protokoll video
PS 036/19 Regnskap 2018 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 037/19 Økonomirapport etter første kvartal 2019 og budsjettjusteringer Saksframlegg Protokoll video
PS 038/19 Ordning for nærmiljøtiltak i Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 039/19 Ørin industriområde - festeavtale med grunneier Saksframlegg Protokoll video
PS 040/19 Innkjøpspolitikk Saksframlegg Protokoll video
PS 041/19 2. gangsbehandling av detaljregulering Kvislaparken Saksframlegg Protokoll video
PS 042/19 Retningslinjer for motorferdsel i utmark i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 043/19 Fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen Saksframlegg Protokoll video
PS 044/19 Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 045/19 Regnskap 2018 - Innherred Brann og redning - meldingssak Saksframlegg Protokoll video
PS 046/19 Orienteringer Protokoll video
PS 047/19 Spørsmål til ordfører fra Pål Sverre Fikse (SP): Nærpolitireformen Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 27.05.2019
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei Vara: Emmanuel Glordy Bowah
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Nei Vara: Torunn Agnethe Rotmo
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Vara: Olav Dahl Karmhus 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Olav Dahl Karmhus SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Vara: Signar Musum
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Tor Ove Nesset H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Ingunn Leirset V Medlem Nei Ingen vara 
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 035/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 25. mars 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:
Protokoll fra møte 25. mars 2019 godkjennes.
            
  
 

PS 036/19 Regnskap 2018 Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2019

BEHANDLING: 
Revisor Knut Tanem fra Revisjon Midt-Norge var til stede under behandling av saken.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 9.573.712,25.
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2018 vedtas.
 4. Finansrapport tas til orientering.

 

PS 037/19 Økonomirapport etter første kvartal 2019 og budsjettjusteringer  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2019

BEHANDLING:
AP v/Arild K. Pedersen
fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
«4. Det henvises til delt innstilling, pkt. nr. 5, fra formannskapet til kommunestyrets møte 23. april 2018 – «PS 25/18 Budsjettjustering 2018» – der det ble uttrykt bekymring over at kommunens utviklingskapasitet og utviklingskraft ville bli redusert gjennom utsettelsen av flere planlagte tiltak slik det gikk frem av rådmannens saksframlegg (side 5) i nevnte sak.

Det vises også til rådmannens forslag til budsjett 2018 / Økonomiplan 2018 – 2021 der forslag til styrking av kommunens administrative kapasitet på dette området er skissert.

Kommuneøkonomiens utvikling det siste året har vist at det var god grunn til å være bekymret for disse forholdene. Nå er Verdal kommune i en tidlig fase av et historisk stort investeringsprogram, og rådmannen har ved flere anledninger påpekt de knappe administrative ressursene knyttet til organisasjonsutvikling og virksomhetsstøtte.

For å redusere behovet for innkjøp av konsulenttjenester, holde tilstrekkelig kontroll og framdrift med store byggeprosesser i tilknytning til investeringsprogrammet, og samtidig drive både tjeneste- og effektivitetsutvikling, ber derfor kommunestyret om at oppbyggingen av avdeling for Stab, støtte og utvikling prioriteres høyt i arbeidet med Økonomiplanen 2020-2023.»

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over forslaget fra AP til nytt pkt. 4 som falt med 16 mot 18 stemmer.
       
VEDTAK: 

 1. Økonomirapportering 1. kvartal 2019 og finansrapport 1. tertial 2019 tas til orientering.
 2. Driftsbudsjettet endres slik:
  - Andre generelle statstilskudd reduseres med 0,45 millioner som følge av lavere rente- og avdragskompensasjon. Renteinntekter økes tilsvarende.
 3. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B, jf økonomirapporten kapittel 2.4. Til sammen en økning i investeringer med 12,26 millioner. Dette finansieres ved mva-kompensasjon på 1,692 millioner og lånefinansiering på 10,568 millioner.


  
     

PS 038/19 Ordning for nærmiljøtiltak i Verdal   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2019

BEHANDLING:   
AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 3:
«3. Kr 900.000,- stilles til rådighet for alle lokalsamfunn i Verdal. Ordning etter prinsippene for oppgaveutvalg etableres for anvendelse av midlene.»

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 og 2 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 3 alternativt mot forslag fra AP – formannskapets innstilling vedtatt med 18 stemmer. 16 stemmer ble avgitt for forslaget til AP.
 • Formannskapets innstilling pkt. 4, 5 og 6 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Verdal kommune stiller til rådighet kr. 1.000.000 fra disposisjonsfond til utprøving av nærmiljøtiltak.
 2. Inntil kr. 100.000 benyttes til utkjøp av utstyr m.v. på uteområde etter avvikling av Askeladden barnehage. Det forutsettes at velforening overtar eierskap og ansvar.
 3. Kr 900.000 stilles til rådighet for lokalsamfunnene etter skolenedleggelser i Helgådal, Ness og Leksdal. Ordning etter prinsippene for oppgaveutvalg etableres for anvendelse av midlene.
 4. Rådmannen utarbeider sak om etablering av utvalgene til Komite mennesker og livskvalitet. Hvert utvalg skal bestå av to komitemedlemmer og tre fra det enkelte lokalsamfunn. Det utarbeides mandat og innramming for arbeidet i samme sak.
 5. Kommunestyret forestår formell bevilgning av midlene til gjennomføring i tråd med utvalgenes forslag innenfor avsatt ramme.
 6. Samskapingsprosesser evalueres etter gjennomføring av de tre forsøkene.


  
        

PS 039/19 Ørin industriområde - festeavtale med grunneier   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2019

BEHANDLING:  
Brev fra Fætten Vel ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 26 stemmer. 8 stemte imot

VEDTAK:  

 1. Verdal kommunestyre godkjenner at det inngås festekontrakt for deler av gnr. 277, bnr. 1, mellom Verdal kommune og Reidar Berg slik det framgår midlertidig avtale og av situasjonskart som er vedlagt saken.
 2. Foreslåtte tomtepris mellom grunneier og Verdal kommune er 475 kr/kvm.
 3. Festeavgifta som Verdal kommune betaler til grunneier blir beregnet ut fra 6 % av tomtepris.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.


      
       

PS 040/19 Innkjøpspolitikk   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2019

BEHANDLING:  
Einar A. Tromsdal fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 33 representanter.

Utdelt:

 1. Brev fra Woxholt Libris v/Paul Erik Woxholt
 2. Tilleggsnotat fra rådmannen (også utsendt)
 3. Innkjøpspolitikk for Innherred Innkjøp med endring fra Levanger kommunestyre og fellesnemndas arbeidsutvalg i Nye Steinkjer kommune (også utsendt)

Rådmann orienterte om status i saken og orienterte om at det er utlegg nr. 3 - revidert innkjøpspolitikkdokumentet - det skal voteres over

Ved votering ble formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Forslag til ny innkjøpspolitikk vedtas.
 2. Innkjøpspolitikken vil være førende for ny innkjøpsstrategi som vedtas av styret i innkjøpssamarbeidet.


 
       

PS 041/19 2. gangsbehandling av detaljregulering Kvislaparken   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn vedtatt med 28 stemmer. 5 stemte imot.
    
VEDTAK:  
Vedlagte planforslag vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
   
 
    

PS 042/19 Retningslinjer for motorferdsel i utmark i Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra utmarksnemnda enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Retningslinjene for motorferdsel i Verdal kommune revideres. Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling høsten 2019.
  

    
  

PS 043/19 Fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2019

BEHANDLING:  
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende forslag til pkt. 4, 5, 6 og 7:

"4. Eldrerådet

 • Nytt medlem: Brit Kverkild
 • Ny (pers.) vara: Trine Reitan

5. Komité mennesker og livskvalitet.

 • Ny 3. vara: Torunn Rotmo
 • Ny 6. vara: Brit Kverkild

6. Komité plan og samfunn.

 • Ny 4. vara: Kristoffer Nicolaysen
 • Ny 6. vara: Terje Rennemo

7. Utmarksnemda

 • Ny 1. vara: Kristoffer Nicolaysen
 • Ny 2. vara: Arild Kvernmo Pedersen"

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt
 • Formannskapets innstilling pkt. 3 – enstemmig vedtatt
 • Forslag fra AP til pkt. 4 – enstemmig vedtatt
 • Forslag fra AP til pkt. 5 – enstemmig vedtatt
 • Forslag fra AP til pkt. 6 – enstemmig vedtatt
 • Forslag fra AP til pkt. 7 – enstemmig vedtatt

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Siv Engelin om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden grunnet flytting.
 2. Emmanuel Glordy Bowah rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet resten av valgperioden.
 3. Varamedlemmer i kommunestyret rykker opp uendret rekkefølge.
 4. Nytt medlem i eldrerådet for resten av valgperioden:
  Nytt medlem: Brit Kverkild. Ny (pers.) vara: Trine Reitan
 5. Ny 3. vara i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden:
  Ny 3. vara: Torunn Rotmo. Ny 6. vara: Brit Kverkild
 6. Ny 4. vara i komite plan og samfunn for resten av valgperioden:
  Ny 4. vara: Kristoffer Nicolaysen. Ny 6. vara: Terje Rennemo
 7. Ny 1. vara i utmarksnemnda for resten av valgperioden:
  Ny 1. vara: Kristoffer Nicolaysen. Ny 2. vara: Arild Kvernmo Pedersen


  
     

PS 044/19 Kontrollutvalgets årsmelding for 2018   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.
   
 
      

PS 045/19 Regnskap 2018 - Innherred Brann og redning - meldingssak   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Regnskap 2018 for Innherred kommunesamarbeid brann og redning tas til orientering.
  
 
   
  

PS 046/19 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2019

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • Statement og 16. mai for øvrig– over halvparten av ungdommene i målgruppen påmeldt Statement.
 • Midler vi får og ikke får. I fjor fikk vi 1.350.000 til gode tiltak, vi har søkt samme i år men ikke nådd fram fullt ut. Fått 300.000 til videre drift av Bua og 200.000 til sommerjobb ungdom.
 • 14. mai dialogmøte med fylkesmannen og barnevern/oppvekst. Ikke et tilsyn men blir vurdert og har egenvurdering. God tilbakemelding fra fylkesmannen.

Ordfører orienterte om:

 • Generalforsamling Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
 • Årsmøter i IKS'er og SA (revisjon).
 • Generalforsamling Proneo.
 • Generalforsamling i Tindved.
 • Verdal idrettsråd – årsmøte. Refererte fra innlegg på årsmøte.
 • Refererte hovedfunn i undersøkelse om reformen gjennomført i politiet.
 • Midt-Trøndelag regionråd avviklet første strategisamling.
 • Svar fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om kommunedelplan Verdal By. Medhold på småbåthavn, ikke medhold i sentrum, men en del betraktninger når det gjelder planovergang og arealsak (hensettingsspor jernbane).
 • Generalforsamling NTE .

 

 
PS 047/19  Spørsmål til ordfører fra Pål Sverre Fikse (SP): Nærpolitireformen  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2019

BEHANDLING: 
Pål Sverre Fikse (SP) fremmet sitt spørsmål.

Ordfører svarte slik:
Jeg takker for spørsmålene og for engasjementet jeg oppfatter ligger bak disse. Vi har jo hatt flere slike runder i meget nær fortid om viktigheten av politiets tilstedeværelse også i vår kommune og med dertil egnede lokaler. I slutten av januar i 2019 gjorde Fikse et medieutspill om samme problemstilling og fikk svar fra min side. Samme problemstilling var også en av flere som ble tatt opp med Politistasjonssjef GDE leder Nord Snorre Haugdahl i formannskapsmøtet 15. februar 2019. Også i dag blir både svar og begrunnelser som før både fra min egen og også de svar jeg viderebringer fra politiets side. Som ordfører opplever jeg altså at representanten Pål Sverre Fikse og jeg etter hvert er fullstendig på linje i denne saken og at man i Verdal Senterparti ser ut til å ha forlatt ønsket om å flytte blålysetatene ut av kommunen. Jeg er oppriktig glad over dette.

Som ordfører har jeg løpende kontakt med politiets lokale og regionale ledelse. Jeg har i dag på min forespørsel fått oversendt «Status ved Levanger og Verdal lensmannskontor» fra Lensmann Knut Olav Røstad. Her skriver Røstad følgende:

«Status ved Levanger og Verdal lensmannskontor:

Nåværende leiekontrakt går ut 31.12.2019.
Politiet har opsjon på 5 år og det er avtalt at Trøndelag politidistrikt benytter seg av denne. Trøndelag politidistrikt er nå inne i en leieperiode som varer til 01.01.2024. Etter denne dato har leieforholdet 1 års gjensidig oppsigelse.
Trøndelag politidistrikt har ikke mulighet for å engasjere seg i flere eller nye eiendomsprosjekter de nærmeste årene, enn de som allerede pågår.»

Politistasjonssjef Haugdahl utdyper dette i sin svarmail etter min forespørsel i dag 27. mai 2019:
«Viser til henvendelse i dag fra Ordfører Bjørn Iversen. Trøndelag politidistrikt har ikke mulighet for å engasjere seg i flere eller nye eiendomsprosjekter de nærmeste årene, enn de som allerede pågår.
Politiet forholder seg til leiekontrakten de har i Framgården på Verdal og som har en varighet til 2020 (ut 2019). Det er Coop Midt-Norge som eier Framgården. Her har politiet opsjon på leiekontrakt fram til 2025.
Det pågår ikke noe forprosjekt vedrørende ny lokasjon i Verdal/Levanger i regi av eller i samarbeid med PFT. Slike prosjekter eller utredninger hvor PFT deltar skal bestilles av politidistriktet. Slik bestilling er ikke gitt.»

Haugdahl gir i dagens telefonsamtale meget tydelig uttrykk for at situasjonen stadig er slik han beskrev den i formannskapets møte 15. februar i år: Politiet går ikke for andre lokaler for Levanger / Verdal – kontoret enn de eksisterende, at politiet forholder seg til 5 – års opsjonen og ikke har andre planer. Han understreker videre at det ikke er plass til nye prosjekter innen gjeldende tidshorisont fram til 2025. Politiet er kjent med at det foregår aktivitet fra Levanger kommunes side for å få flyttet lensmannskontoret dit. Haugdahl understreker – som også mailen sier – at det er Politiets Fellestjenester og politidistriktet som skal bestille slike prosjekter eller utredninger. Slik bestilling er altså ikke gitt.

Så til spørsmål nr. 2:
Her har jeg innhentet informasjon fra virksomhetsleder Bård Kotheim ved avdeling for Teknisk Drift.
Heller ikke Kotheims svar inneholder annen informasjon enn det som er kjent fra før og som representanten Fikse og jeg har pratet om tidligere.

Jeg referer også Kotheims svar i sin helhet.
«Viser til samtale.

Området ved uteavdelingen på Tinden var senteret for Verdal kommunes grovsøppelplass fram til tidlig 90-tall. Fyllingen ble avsluttet i 1993.

Jeg var ikke begynt her i 1993 men det sies at det er kun byggene der nede som står på oppfylte gode masser. De gode massene skal ligge 4 meter utenfor nåværende bygg. Utenfor dette er det fylt med 4 m søppel.

Dersom en skal bygge utenom disse gode massene hvor byggene står må søppelet fjernes og mest sannsynlig transporteres til Skjørdalsskalet. Dette vil utgjøre en betydelig kostnad til dekning av deponiavgift samt transport.»

Avslutningsvis:
I overskuelig framtid ser altså situasjonen trygg ut i forhold til lokaliseringen av Levanger Verdal Lensmannskontor etter mitt skjønn. Jeg er likevel enig med representanten Pål Sverre Fikse i at det er all grunn til å følge utviklingen på dette feltet. Dette skyldes ikke minst at vi etter hvert har erfaring fra flere tilfeller der deler av både administrativt og politisk nivå i Levanger kommune dessverre ser ut til å ha betydelig fokus på å flytte virksomhet fra Verdal kommune til Levanger. Som kjent synes jeg det er beklagelig at situasjonen er slik.»

Representanten Fikse takket for svaret


  Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 05.02.2021 14:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS