Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.01.2016

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           25.01.16
Tid:             18:00 - 21:30
Til stede:     35 representanter

 

Kulturinnslag ved kulturskolen, Fredrikke Pettersen spilte - Video

Åpning, opprop, merknader. Video.

 

Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt

  

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 1/16 Godkjenning av møteprotokoll  14.12.2015 Protokoll video
PS 2/16 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 - sluttrapport Saksframlegg Protokoll video
PS 3/16 Behov for sikringstiltak i Helgåa ved Vuku, Bredengberg - kommunal garanti for distriktsandel Saksframlegg Protokoll video
PS 4/16 Temaplan sykkel Saksframlegg Protokoll video
PS 5/16 Anmodning om bosetting av enslige mindreårige 2016 og 2017 Saksframlegg Protokoll video
PS 6/16 Orientering - Protokoll video
PS 7/16 Interpellasjon fra John Hermann - Øremerket tilskuddsordning til helsestasjon og skolehelsetjeneste Saksframlegg Protokoll video
PS 8/16 Trøndelagsutredningen - høring Saksframlegg Protokoll video

   

Oppmøte kommunestyrets møte 25.01.2016
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Nei Torunn Agnethe Rotmo møtte som vara 
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei Olav Dahl Karmhus møtte som vara 
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Magnus Tiller møtte som vara 
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara
Arne Leonhardsen FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Lotte Holthe Kjesbu H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Nei Tor Ove Nesset møtte som vara
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS 001/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2016

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 14.12.15 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:
Protokoll fra møte 14.12.15 godkjennes. 
 

 
 

PS 002/16 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 - sluttrapport   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Sluttrapporten tas til orientering.

 

      

PS 003/16 Behov for sikringstiltak i Helgåa ved Vuku, Bredengberg - kommunal garanti for distriktsandel 
  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret garanterer for en distriktsandel på 20 % av anleggskostnadene for sikringsarbeider med reparasjon og forlengelse av eksisterende mur like nedstrøms for brua i Vuku. Sikringsarbeidet utføres i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktsandelen er beregnet til kr 127.000,- inkl mva.
 2. Distriktsandelen belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, elveforbygninger
   

   
    

PS 004/16 Temaplan sykkel  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 • Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2030 vedtas.
 • Prioritering av tiltak integreres i budsjett- og økonomiplanprosesser.
 • Kommunen søker status som sykkelby, og tar initiativ til å inngå sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune.
   

Følgende skal stå under avsnitt parkering s. 37:
Det tilrettelegges for vekst i parkeringsplasser for sykkel i sentrumskjernene.
  
 

   
PS 005/16 Anmodning om bosetting av enslige mindreårige 2016 og 2017  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2016

BEHANDLING:  
SP v/Marit Voll fremmet følgende endringsforslag på siste del av setning i innstillingas pkt. 1:
«Verdal kommune forventer at de reelle utgiftene dette medfører inndekkes ved statlige tilskudd.»

Det ble først votert alternativt over forslaget fra SP og siste del av setning pkt. 1 i innstillingen – der siste del av setning i innstillingens pkt. 1 ble vedtatt med 21 stemmer. 14 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  

 1. Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette inntil 14 enslige mindreårige flyktninger over 15 år i 2016, innenfor rammen av de 56 flyktninger kommunen allerede har sagt ja til å bosette under forutsetning av at de reelle utgiftene dette medfører inndekkes ved statlige tilskudd.
   
 2. Rådmannen legger fram ny sak for kommunestyret når endelig anmodning om eventuell bosetting av enslige mindreårige flyktninger i 2017 foreligger. I og med at det er knyttet stor usikkerhet til anmodningen om behov for bosetting av EM i 2017, avventes vedtak om eventuell bosetting av EM mindreårige i 2017 til endelig anmodning foreligger høsten 2016
   

                       

 

PS 006/16 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2016

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • Startet opp en prosess ad omorganisering i organisasjonen når det gjelder de områdene som har ansvar for bosetting og integrering. Sannsynligvis vil dette bli et eget virksomhetsområde.
 • Endringsprosessene inne helse og omsorg er godt i gang og i henhold til kommunestyrets vedtak.
 • Byggestart på teateret forrige uke. Diskusjoner med naboer er endt – blitt enighet om det som tidligere er beskrevet som uenigheter.
 • Økonomi. Regnskapsåret er avsluttet, men regnskapet avlegges innen 15. februar. Ser ut som om denne fristen overholdes. Ligger innenfor det som er sagt innen ren drift gjennom året. Skatteinngang 2015 dårligere enn landet for øvrig – får da igjen dette på inntekstutjevning.
   

Ordfører orienterte om:

 • Årsmøter i IKS blir avviklet nå – sist i Innherred Interkommunale Legevakt og Trondheim Havn IKS.
 • Kontaktmøte mellom formannskapene i Levanger, Verdal, Inderøy og Frosta. Ledd i kommunereformarbeidet. I denne sammenhengen var dette kommunestyrets foretrukne alternativ i tillegg til selvstendighetsalternativet. Både Frosta og Inderøy må gjøre retningsvalg – dette er ikke gjort ennå i kommunestyrene i disse to kommunene. Nyttig og interessant dag med gode tilbakemeldinger fra alle deltakende kommuner.
 • Verdal kommune ble årets entreprenørkommune på Skoletinget 2016. En pris fra KS og Ungt entreprenørskap. Ordfører var til stede å mottok prisen.
 • Møte i referansegruppen for kommunereformen i dag hos Fylkesmannen.
 • Hytterenovasjon – åpen møte forrige uke. Hytteeierforeninger og noen kommunestyrerepresentanter var til stede.
 • I morgen er det åpent folkemøte om Trøndelagsutredningen i regi av fylkeskommunen og lokalavisa fra kl. 18.00 til kl. 20.00 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Oppfordrer kommunestyremedlemmene om å møte.
 • 5- og 6. februar får Verdal besøk av stortingspresident Olemic Thommessen. Ønsker å møte Tindved kulturhage, skuespillerutdanningen og få en gjennomgang og orientering om Verdal Industripark. Lørdag 6. vil det bli en orientering om karolinerjubileet og en innføring i Verdalsraset. 
   

 

 

PS 007/16 Interpellasjon fra John Hermann - Øremerket tilskuddsordning til helsestasjon og skolehelsetjeneste
   
Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2016

BEHANDLING:   
Saken utsettes til neste møte.   
 
 
   
  

PS 008/16 Trøndelagsutredningen - høring   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2016

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende alternativt forslag:
«Viktige elementer som må ligge til grunn ved en eventuell sammenslåing av Trøndelagsfylkene.

 1. Det skal gjennomføres en rådgivende folkeavstemning for om Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke skal slå seg sammen. Tidsplanen tilpasses Stortingets behandling av kommune og regionreformen. Folkeavstemmingen gjennomføres før en avgjørelse om sammenslåing behandles av fylkestinget i Nord-Trøndelag.
 2. Verdal kommunestyre mener det er galt å gjennomføre en sammenslåing av de to fylkene før man har fått nasjonal avklaring på oppgavefordelingen mellom kommuner, fylker og stat. I mangel av de nasjonale avklaringene og en rådgivende folkeavstemning i Nord-Trøndelag vil Verdal kommunestyre anbefale at man ikke slår sammen Nord-Trøndelag fylke med Sør-Trøndelag fylke.
 3. Hvis sammenslåingen av fylkene på tross av manglende folkeavstemning og i påvente av nasjonale avklaringer blir gjennomført må det fremtidige NTE-eierskapet overføres til kommunene. Det er et ufravikelig krav fra Verdal kommunestyre ved en eventuell fylkessammenslåing at 100% av eierskapet av NTE overføres til kommunene i dagens Nord-Trøndelag.
 4. Skulle fylkestingene velge å slå sammen fylkene er det viktig at intensjonsavtalen avklarer at:
  - Vi forsikres at Verdal videregående videreutvikles.
  - Nord-Trøndelag Teater får et regionalt ansvar og at det satses på Verdal som plassering for regionteateret.
  - Stiklestad Nasjonale Kultursenter sine utviklingsplaner og drift ivaretas med det nye eierskapet.
  - Vegløsningene for et av Norges største industriparkområder sikres, gjennom framtidsrettet vegløsning.
  - For å sikre en balanse i regionen må politisk og administrativ ledelse av det nye fylket plasseres på Steinkjer.
  - Verdal kommune kan ta ansvar for å være vertskommune for desentralisering av kulturrådets midler i sammenheng med Nord-Trøndelag Teater og Nord universitets utdanning i Verdal.»
   

Votering:

 • Pkt. 1 i formannskapets innstilling vedtatt med 23 mot 12 stemmer.
 • Pkt. 2 i formannskapets innstilling vedtatt med 23 mot 12 stemmer.
 • Pkt. 3 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4 i formannskapets innstilling alternativt mot pkt. 3 i SPs forslag – innstillinga vedtatt med 20 stemmer. 15 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.
 • Pkt. 5 i formannskapets innstilling alternativt mot pkt. 1 i SPs forslag – innstillinga vedtatt med 20 stemmer. 15 stemme ble avgitt for forslaget fra SP.
 • Pkt. 6 i formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 i SPs forslag – falt med 12 mot 23 stemmer.
   

VEDTAK:

 1. Verdal kommune anser at Trøndelagsutredningen et godt grunnlag for beslutning om samling av de to Trøndelagsfylkene.
   
 2. Verdal kommune støtter forslaget om samling av dagens to fylker i Trøndelag til et nytt Trøndelagsfylke med tilhørende forslag til intensjonsplan.
   
 3. Deling av ordførerfunksjon og administrativ ledelse oppfattes som kunstig i en formannskapsmodell. Verdal kommune går inn for at disse funksjonene samles i Steinkjer.
   
 4. Verdal kommune legger til grunn for sitt standpunkt en fordeling av eierskap og tilhørende utbyttefordeling fra NTE som tar utgangspunkt i at alle innbyggere i Nord-Trøndelag er likeverdige. Den enkelte kommunes folketall må derfor legges til grunn av fordeling av eierskapet.
   
 5. Det er avgjørende viktig at en beslutning om sammenslåing av Trøndelagsfylkene sikres mest mulig legitimitet. Den enkelte innbygger i Nord-Trøndelag må derfor gis adgang til å kunne ta stilling til sammenslåingsspørsmålet.
  Verdal kommune vil derfor anbefale at det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning om saken før endelig beslutning fattes av fylkestinget i Nord-Trøndelag.
   
 6. Skulle fylkestingene velge å slå sammen fylkene er det viktig at intensjonsavtalen avklarer at:
  - Vi forsikres at Verdal videregående videreutvikles.
  - Nord-Trøndelag Teater får et regionalt ansvar og at det satses på Verdal som plassering for regionteateret.
  - Stiklestad Nasjonale Kultursenter sine utviklingsplaner og drift ivaretas med det nye eierskapet.
  - Vegløsningene for et av Norges største industriparkområder sikres, gjennom framtidsrettet vegløsning.
  - For å sikre en balanse i regionen må politisk og administrativ ledelse av det nye fylket plasseres på Steinkjer.
  - Verdal kommune kan ta ansvar for å være vertskommune for desentralisering av kulturrådets midler i sammenheng med Nord-Trøndelag Teater og Nord universitets utdanning i Verdal.
   


    Til toppen av siden

 

Publisert: 18.01.2016 15:18 Sist endret: 13.04.2016 12:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS