Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.04.2016

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           25.04.2016
Tid:             18:00 - 21:15
Til stede:     35 representanter

 

Det ble etter kommunestyrets møte (fra kl. 21.30 til kl. 23.00) gjennomført en refleksjons-/innspillsrunde i forbindelse kommunereformen.
Se video-opptak av refleksjons-/innspillrunden i forbindelse med kommunereformen - med bokmerke på hvert innlegg.

Kulturinnslag, Martine Ertsås Haga spiller. Video (dessverre uten lyd grunnet mikfofontrøbbel)

Åpning, opprop, merknader. Video.
 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt

   

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 30/16 Godkjenning av møteprotokoll  30.03.2016 Protokoll video
PS 31/16 Hvor mange døgnbemannede plasser skal Verdal kommune ha? Saksframlegg Protokoll video
PS 32/16 Oppnevning av samarbeidsutvalg for bo- og helsetunene Saksframlegg Protokoll video
PS 33/16 Søknad om kommunalt lån av som forskuttering av spillemidler til Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA) Saksframlegg Protokoll video
PS 34/16 Vilkår for salgs- og skjenkebevillinger for bevillingsperioden 2016-2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 35/16 Orientering - Protokoll video
PS 36/16 Spørsmål til ordfører fra FRP - omstilling Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 25.04.2016
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara.
Arild Stenberg AP Medlem Nei Håkon Lyngsmo møtte som vara. 
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara.
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Siri-Gunn Vinne møtte som vara. 
Marit Anna Morken SP Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara. 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara. 
Arne Leonhardsen FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Lotte Holthe Kjesbu H Medlem Nei Tor Ove Nesset møtte som vara. 
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS 030/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.04.2016

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 30. mars 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:
Protokoll fra møte 30. mars 2016 godkjennes.

 

PS 031/16 Hvor mange døgnbemannede plasser skal Verdal kommune ha?   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.04.2016

BEHANDLING: 
Uttalelse fra Eldrerådet ble utdelt i møtet.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
«Kommunestyret viser til uttalelsen fra Eldrerådet og ber administrasjonen vurdere denne i den videre planleggingen av heldøgns omsorgsboliger og nye institusjonsplasser.»

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslag til nytt pkt. 3 fra Venstre som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. I tråd med økonomiplan 2016 – 2019 etableres heldøgns omsorgsplasser tilsvarende ca 25% dekningsgrad i 2018. Dette innebærer bygging av 43 omsorgsboliger med individuelt tilpasset omsorgstilbud. Kommunen vil med det ha 61 omsorgsboliger og 89 sykeheimsplasser.
 2. Utvikling i antall innbyggere over 80 år gjør at dekningsgrad vil synke til ca 20% i 2025. I perioden 2021 – 2022 gjøres nye helhetlige vurderinger for ny kapasitetsøkning til om lag 25% for perioden 2025 - 2035. I disse vurderingene skal også eventuelt behov for økning i antall sykeheimsplasser i perioden inngå, basert på faktisk befolkningsutvikling og den kunnskap som foreligger på det tidspunktet.
 3. Kommunestyret viser til uttalelsen fra Eldrerådet og ber administrasjonen vurdere denne i den videre planleggingen av heldøgns omsorgsboliger og nye institusjonsplasser

 

 

PS 032/16 Oppnevning av samarbeidsutvalg for bo- og helsetunene  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.04.2016

BEHANDLING:  
SP v/Marit Voll fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken sendes tilbake til administrasjon for nytt saksframlegg.»

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 17 mot 18 stemmer.

SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende tilleggsforslag:
«Det velges 1 politisk representant i tillegg til rådmannens forslag til sammensetning.»

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SP som falt med 17 mot 18 stemmer.
Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble vedtatt med 19 stemmer. 16 stemte i mot.
    
VEDTAK:   

 1. Verdal kommunestyre vedtar å opprette Samarbeidsutvalg ved bo og helsetunene i Verdal kommune for beboere som er tildelt langtidsplass fra 01.01.2017.
 2. Rådmannen bes innarbeide kostnadene ved opprettelse av Samarbeidsutvalg ved bo og helsetunene i budsjett og økonomiplan 2017-2020

 
      
    

PS 033/16 Søknad om kommunalt lån av som forskuttering av spillemidler til Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA)
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.04.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:    

 1. Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA) innvilges et lån på kr 1 000 000,- til 0,50 prosent rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler.
 2. Lånet finansieres ved bruk av lånemidler.
 3. Lånet nedbetales senest i takt med utbetaling av spillemidler til anlegget

 

   
PS 034/16 Vilkår for salgs- og skjenkebevillinger for bevillingsperioden 2016-2020  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.04.2016

BEHANDLING:   
KRF v/Tor Petter Abelsen fremmet følgende alternative forslag:

 • 2. kulepunkt første avsnitt: Det skal være 17 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling).
 • Utendørs skjenking gis til kl. 24.00.

Votering:

 • Formannskapets innstilling kulepunkt 1 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling kulepunkt 2 alternativt mot forslag fra KRF – Formannskapets innstilling vedtatt med 34 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra KRF.
 • Formannskapets innstilling fra kulepunkt 3 ned til avsnitt om utendørs skjenking – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling til tidspunkt uteskjenking alternativt mot KRFs forslag – Formannskapets innstilling ble vedtatt med 32 stemmer – 3 stemmer ble avgitt for forslaget fra KRF.
 • Formannskapets innstilling siste seks avsnitt – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Verdal kommunes vilkår knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2016-2020 (utover de saklige vurderingene som kan gjøres i henhold til alkohollovens § 1-7a):

 • Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, m.v. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 • Det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangement rettet mot familier med mindreårige barn).

Ved enkelanledninger:

 • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangement.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.

Den generelle skjenketiden i Verdal kommune videreføres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 90/08 slik:

 • For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3): Fra kl. 13.00 til kl. 01.00
 • For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2) Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

For skjenkesteder som ønsker innskrenket skjenketid må dette selvfølgelig imøtekommes.

Utendørs skjenking har samme skjenketider som innomhus.

Salgstider for bevillingsperioden 2016-2020 (en videreføring av kommunestyrets vedtak i sak 44/12 – unntatt fra salg valgdager – som det nå åpnes for):

Salgstider alkoholholdig drikk i butikker:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og skal det ikke skje salg eller utlevering av øl
 
    
  

PS 035/16 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.04.2016

BEHANDLING:   
Rådmannen orienterte om:

 • Tilsyn fra Datatilsynet fjor høst (Levanger, Verdal og ISK), mottok i april endelig kontrollrapport med en del pålegg. Har gitt tilbakemelding på foreløpig rapport. Vi er i gang med lukke avvik og pålegg vi har fått, bl.a. gjennom opprettelse av sikkerhetsutvalg.
 • Vurdert sammenslåing av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole – konklusjon er at det er formålstjenlig å beholde det som to organisasjoner videre.
 • Det nye inntektssystemet. Det ble presentert en ny avtale om nytt inntektssystem før helga – ingen tall ennå, det vil komme i løpet av denne uka.
 • Kommunebarometeret for 2016 – vil bli utsendt til kommunestyrets medlemmer.
 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – Verdal har fått tilsammen ca 1 million som skal brukes på utstyrsbua og ulike tiltak i regi frivillig Verdal.

Ordfører orienterte om:

 • Generalforsamling Tindved Kulturhage. En orientering om drifta vil komme senere i et senere møte i kommunestyret.
 • E6 – jernbaneprosjektet Trondheim-Steinkjer: oppstart planarbeid for Åsen nord – Mære. Statens vegvesen har møte i morgen på Verdalsøra skole kl. 19.00 – anbefaler alle om å møte der.
 • Verdal har sammen med Verdal videregående skole fått enda en pris, Regional entreprenørpris 2015, for prosjektet Læring av Næring. Denne ble utdelt på NHO Trøndelag sin årskonferanse.
 • Generalforsamling avholdt på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Vigdis Haldorsen stilte spørsmål om en orientering i et senere møte om fylkeskommunale veger og asfaltering innen 2020 

 

PS 036/16 Spørsmål til ordfører fra FRP - omstilling   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.04.2016

BEHANDLING: 
FRP v/Arne Leonhardsen fremmet spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:

Jeg takker for spørsmålet – som etter mitt skjønn krever både en kommentar og et svar.

Første halvdel av innlegget dreier seg om spørrerens oppfatninger og synspunkter på den lokale debatten om kommunereformen. Her tilkjennegir representanten Arne Leonhardsen sitt eget positive syn på en eventuell sammenslåing mellom Levanger og Verdal samtidig som han beskriver den andre sidens argumenter på en etter mitt skjønn utpreget negativ og forenklet måte. Han om det. Det står enhver fritt å mene det man måtte ønske – også om den løpende kommunereformen.

Resten av innlegget dreier seg slik jeg forstår det om enkelte svært overordnede synspunkter på vår kommunes tilretteleggerrolle og tilsvarende spørsmål til denne. Leonhardsen reiser etter det jeg kan se tre generelle spørsmål mot oss selv som polikere. Alle tre ser for meg ut til å ha som forutsetning at grunnleggende trekk i samfunnsutviklingen vil føre til at «Verdal sin næringsutvikling stagnerer,» at «en omlegging av de økonomiske strukturer, som i dag er nødvendig for produksjonslivet,» må gjennomføres, samt at «økonomisk marginalisert ensartet masseproduksjon med stadig økende grad av individuell masseproduksjon» ser ut til å være trenden. Det siste sitatet finner jeg for øvrig vanskelig å forstå meningen i. Det vil selvsagt være svært delte oppfatninger om Leonhardsens synspunkter og analyser, også lokalt, - ikke minst blant næringsaktørene, vil jeg tro. Jeg finner det imidlertid ikke riktig å gå inn i denne del av debatten i dag. Spørsmålene er i tillegg meget generelle og utpreget langsiktige. Mitt svar i dag vil derfor måtte reflektere samme overordnede inngang.

Leonhardsens spørsmål i forlengelsen av disse hans ulike betraktninger knytter seg til behovet for et økt politisk fokus fra Verdal kommunestyres side, «slik at man tiltrekker seg denne type arbeidsplasser og produksjons – og næringsliv.» Hva kan politikerne bidra med i denne sammenheng, med andre ord.

Jeg konstaterer altså at Arne Leonhardsen tar opp svært brede og meget generelle trekk i samfunnsutviklingen slik han selv opplever dem og kobler dette til de forestående arealutvidelser i Verdal Industripark, som hans eget parti så langt har gitt klar støtte til. Jeg setter pris på Leonhardsens engasjement for næringsutvikling. Det gjelder også hans eneste konkrete spørsmål: Et seminar med bred deltakelse som fokuserer på brede trender i næringslivet. Jeg tar med meg dette synspunktet i mitt videre arbeid. Det er helt nødvendig at politikere i Verdal kommune til enhver tid har et sterkt engasjement for næringsutvikling. Som folkevalgte i vår landsdels kanskje mest utpregede industri – og næringslivskommune bør vi alle ha et sterkt engasjement for dette store og mangesidige saksfeltet. Dette krever – som vi alle vet – mye av oss som folkevalgte – av evne til å gjøre vanskelige avveininger og vanskelige prioriteringer, av vår evne til å se langt fram i tid og i rom også lokalt.

Jeg gir derfor honnør til representanten Leonhardsen for hans innspill og vil ta det med meg videre i den store og løpende arbeidet vi hele tiden gjør som kommune og gjennom alle de partnerskap vi både administrativt og politisk er engasjert i på dette området.

Arne Leonhardsen takket for svaret og refererte forslag fra Sola om innkjøp/anskaffelser og ba ordfører ta med seg dette videre. Forslaget fra Sola lyder slik:
«For anskaffelser under kr 500.000 oppfordres de som foretar innkjøp til å vurdere nyetablerte bedrifter som kan være aktuelle å kjøpe tjenester/varer fra. En økt bevissthet om slike bedrifter vil kunne føre til økt lokal verdiskapning, samt føre til innovative løsninger. Det presiseres likevel at for anskaffelser mellom kr 100'- 500.000, skal tilbudsforespørsel sendes minimum 3 leverandører, samt at innkjøp under kr 100.000 også skal baseres på forretningsmessig vurdering av hva som fremstår som det økonomisk mest fordelaktige kjøpet for Sola kommune.»

Ordfører kommenterte langsiktigheten i planlegging 
 
    Til toppen av siden

 

Publisert: 18.01.2016 15:18 Sist endret: 17.02.2021 10:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS