Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.04.2016 - PS 32/16 Oppnevning av samarbeidsutvalg for bo- og helsetunene

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2016/2442 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 13.04.2016 17/16
Formannskapet 14.04.2016  39/16
Kommunestyret 25.04.2016 32/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2016

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken sendes tilbake til mennesker og livskvalitet for ny vurdering av mandat og sammensetning.»

Det ble votert over utsettelsesforslaget som falt med 4 mot 5 stemmer.

Ved votering ble komiteens innstilling vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

INNSTILLING:
Verdal kommunestyre vedtar å opprette Samarbeidsutvalg ved bo og helsetunene i Verdal kommune for beboere som er tildelt langtidsplass fra 01.01.2017.

Rådmannen bes innarbeide kostnadene ved opprettelse av Samarbeidsutvalg ved bo og helsetunene i budsjett og økonomiplan 2017-2020.
  

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommunestyre vedtar å opprette Samarbeidsutvalg ved bo og helsetunene i Verdal kommune for beboere som er tildelt langtidsplass fra 01.01.2017.
 2. Rådmannen bes innarbeide kostnadene ved opprettelse av Samarbeidsutvalg ved bo og helsetunene i budsjett og økonomiplan 2017-2020.
   

 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 13.04.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 • Verdal kommunestyre vedtar å opprette Samarbeidsutvalg ved bo og helsetunene i Verdal kommune for beboere som er tildelt langtidsplass fra 01.01.2017.
 • Rådmannen bes innarbeide kostnadene ved opprettelse av Samarbeidsutvalg ved bo og helsetunene i budsjett og økonomiplan 2017-2020.
    

 

 

Vedlegg: 
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I kommunestyrets vedtak i sak PS 112/15 ble det besluttet å opprette samarbeidsutvalg ved de to bo og helsetunene i kommunen, etter mal fra barnehage/skole.

Formål
Samarbeidsutvalget opprettes for å ivareta beboere som har langtidsplass og deres rettigheter, og skal være et organ for god dialog med avdelingslederen og virksomhetslederen knyttet til driften av bo og helsetunet. Samarbeidsutvalget skal arbeide for at bo og helsetunene blir et godt hjem for langtidsbeboerne, og at det tilrettelegges for ulike hjemlige uttrykk.

Arbeidsområde
Samarbeidsutvalgene sorteres til Komitè mennesker og livskvalitet, og er rådgivende organ for komiteen. Samarbeidsutvalgene skal søke samarbeid med lokale frivillige organisasjoner.

Sammensetning
Samarbeidsutvalget skal ha fra 7-9 medlemmer med personlige varamedlemmer Alle medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. Følgende skal være representert:

 • 1 representant fra Eldrerådet
 • 1 representanter fra den lokale pårørendeforeningen
 • 1 representant fra beboerne
 • 1 representanter fra arbeidstakerne
 • 2 representanter fra lokale lag og foreninger
 • 1 avdelingsleder tilknyttet det lokale bo og helsetunet
   

Valg
De kommunale representantene og representanter fra lokale lag og foreninger i samarbeidsutvalgene, oppnevnes av Komitè mennesker og livskvalitet for 2 år av gangen.
Forslag til representanter skjer på følgende vis:

 • Brukerforeningene ved bo og helsetunene foreslår brukerrepresentant
 • Pårørendeforeningen foreslår en representant
 • De ansattes organisasjoner foreslår en representant
 • Lokale lag og foreninger foreslår to representanter
 • Virksomhetsleder for institusjonstjenesten foreslår avdelingsleder
 • Eldrerådet foreslår en representant
   

 Konstituering
Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder. Rådmannen eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å oppnevne nye representanter ved frafall i perioden, etter forslag fra den respektive gruppen. Utvalgets sekretær skal påse at slike møter holdes første gang etter at et nytt kommunestyre er konstituert.

Mandat
Samarbeidsutvalget sitt mandat er:

 • Ivareta medvirkning og innflytelse fra brukerne
 • Bidra til god kvalitet på tjenestene for brukerne innenfor institusjonens økonomiske rammer
 • Ta initiativ til, og bidra til å få gjennomført velferds- og trivselstiltak for brukerne og de ansatte
 • Fungere som høringsinstans i saker som direkte eller indirekte angår brukerne
 • Være rådgivende organ for ledelsen
 • Disponere gavemidler som blir gitt til institusjonen
   

Møter
Samarbeidsutvalgene skal holde minimum 4 møter per år. Møte innkalles av leder, eller når minst tre av medlemmene i utvalget krever det. Innkalling skjer skriftlig med en ukes varsel. Virksomhetsleder for institusjonstjenesten har møte- og talerett. I samråd med samarbeidsutvalgets leder kan andre innkalles til møtene. Det skal føres møtebok, og referat fra møtene skal sendes Komitè for mennesker og livskvalitet.

Sekretariat
Avdelingsleder eller den samarbeidsutvalget oppnevner av utvalgets medlemmer, er sekretær for utvalget.

Økonomiske forhold
Kostnadene forbundet med samarbeidsutvalgene innarbeides i Institusjonstjenestens budsjett og økonomiplan 2017 - 2020.

Vurdering: 
Rådmannen vurderer opprettelse av samarbeidsutvalg som hensiktsmessig for å etablere gode arenaer for medvirkning og informasjonsutveksling mellom fagmiljøene på bo og helsetunene og beboere, pårørende, eldrerådet, frivillig lag og organisasjoner. Samarbeidsutvalgene skal være bindeleddet mellom beboere/pårørende og Komitè mennesker og livskvalitet, slik at brukere/pårørende sikres medvirkning i politiske saker som påvirker deres tjenestetilbud.

I og med at kostnadene for opprettelse av samarbeidsutvalgene ikke er innarbeidet i årets budsjett, vurderer rådmannen at oppnevning av medlemmer til Samarbeidsutvalgene skjer høsten 2016, og trer i kraft fra 01.01.2017.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.04.2016 10:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS