Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.04.2016 - PS 33/16 Søknad om kommunalt lån som forskuttering av spillemidler til Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA)

Saksbehandler: Frode Strand

Arkivref : 2007/9513 - /243

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 13.04.2016 15/16
Formannskapet 14.04.2016 40/16
Kommunestyret 25.04.2016 33/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2016

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA) innvilges et lån på kr 1 000 000,- til 0,50 prosent rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler.
 2. Lånet finansieres ved bruk av lånemidler.
 3. Lånet nedbetales senest i takt med utbetaling av spillemidler til anlegget. 
   

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA) innvilges et lån på kr 1 000 000,- til 0,50 prosent rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler.
 2. Lånet finansieres ved bruk av lånemidler.
 3. Lånet nedbetales senest i takt med utbetaling av spillemidler til anlegget.
   


Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 13.04.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA) innvilges et lån på kr 1 000 000,- til 0,50 prosent rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler.
 2. Lånet finansieres ved bruk av lånemidler.
 3. Lånet nedbetales senest i takt med utbetaling av spillemidler til anlegget.
   

 

 

Vedlegg: 
Søknad fra Kvernmo Motor SA, datert 13.03.2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt søknad fra Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA) av 13. mars 2016. Søknaden gjelder kommunalt lån som forskuttering til spillemidler på kr 1 000 000,-.

Verdal Motorsenter har tidligere fått forskuttering/lån til spillemidler av Verdal Kommune pålydende kr 5 000 000,- for følgende prosjekt i motorsportanlegget:

 1. Bilcross (ikke del av lånet)
 2. Depot
 3. Drifting/ gatebil
 4. Street legal/ Drag
 5. Rallycross
 6. Lysanlegg (ikke ferdigstilt, men under bygging)
   

Disse prosjektene er i dag ferdigstilte og godkjente (med unntak av pkt 6 som er berammet ferdigstilt i løpet av 2016). Prosjektregnskapene er ferdige og godkjente av Verdal kommune og KomRev. Prosjektene ligger nå i kø for tildeling av spillemidler.
Så fort Kvernmo Motor SA får tildelt spillemidler, vil tilbakebetaling av tidligere lån pålydende kr 5 000 000,- bli gjennomført.

Denne søknaden gjelder to nye prosjekt som de ønsker å få ferdigstilt til den offisielle

åpningen den 18.06.2016. Prosjektene er:

 1. Garderobebygg
 2. Hus for vedlikeholds- drift- og idrettsmateriell
   

Disse prosjektene er de godt i gang, men for å kunne bli ferdig til den offisielle åpningen 18 juni 2016 av anlegget trenger de dette lånet. Norsk Motorklubb (NMK) har også 100 årsjubileum i 2016 og Verdal Motorsenter er et av 6 anlegg i Norge som har blitt tildelt et arrangement den 18 og 19 juni 2016 for å markere 100 års jubileet. Dette vil være en fin anledning for å få vist frem et av Norges fineste flerbruks anlegg for motorsport.

Det er stort etterslep på spillemiddeltildelingen i Nord Trøndelag, og det tar således lang tid fra det søkes første gang til midlene blir tildelt – erfaringsmessig pr i dag ca 5 år.

Alternativt må de ta opp banklån. Det vil medføre krav om kommunal garanti.

Tilbakebetalingen av lånet vil skje så fort Verdal Motorsenter får tildelt spillemidler.
Prosjektene er allerede i køen for tildeling av spillemidlene og vil derfor ikke føre til noen risiko for Verdal Kommune med tanke på tilbakebetalingen av dette lånet.
Med dette beløpet vil de være i stand til å ferdigstille anlegget på kort tid. Det gir muligheter for å komme i gang med drift av hele anlegget raskt, noe som gir muligheter til å generere inntekter på anlegget.

Ut fra erfaringstall på tilsvarende anlegg har Kvernmo Motor SA beregnet at det de to første årene anlegget er i full drift vil være et inntektspotensial på 0,7 mill. kroner i Verdal Motorsenter. Deretter er det et potensiale på 1,5 mill. kroner pr driftsår. (se tabell)

Dette er inntekt på større og mindre arrangementer på bilbanene gjennom et helt år.
I tillegg kommer inntekter fra utleie klubbhus, arrangementer for motocross, snøscooter, enduro m.m. De største inntektskildene er gatebilløp (drifting) og landsfinaler i bilcross.

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mill. kr. 0,7 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Vurdering:
Det er en utfordring at det er så lang ventetid fra søknad får idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og det søkes første gang og til spillemidler blir innvilget. Mange utbyggere må skaffe mellomfinansiering slik at de kan få realisert anleggene innen rimelig tid etter at det er prosjektert, de fleste i form av banklån.

I denne saken mener rådmannen det er et vektig argument at kommunen i sin tid tok initiativet til prosjektet. Videre er det viktig at Kvernmo Motor SA får ferdigstilt anlegget slik at de har muligheter til inntekter.

Rådmannen har fortsatt forventninger om at anlegget skal bidra i forhold til de samfunnsmessige interessene som ble skissert i innledende faser av prosjektet. Dette gjelder i forhold til å generere næringsmessige verdier, men ikke minst som et positivt bidrag til et mangfoldig ungdomstilbud i kommunen og spesielt opp mot bil- og motorinteresserte ungdommer.

Etter en samlet vurdering har rådmannen kommet fram til at det anbefales at kommunen yter et lån til Kvernmo Motor SA på kr 1 000 000,-.

Lånet nedbetales senest i takt med utbetalinger av spillemidler for anlegget.

Det er vesentlig at kommunen med denne saken ikke danner et prinsipp om at alle spillemiddelsøkere kan få mellomfinansiering i form av kommunalt lån. Rådmannen vil i løpet av vår - sommer 2016 fremme en sak til politisk behandling for hvilken praksis vi skal ha i forbindelse med forespørsler fra lag og foreninger. Vi ser at det er stor aktivitet i Verdal på anleggsutvikling i forhold til idrett, leik og aktivitet noe som er veldig positivt. Antallet spillemiddelsøknader øker, utfordringen er at det er stort etterslep på utbetalinger i spillemiddelordningen ca 5år. Dette gir lag og foreninger utfordringer i forhold til mellomfinansiering på prosjekter.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.04.2016 10:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS