Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.04.16 - PS 34/16 Vilkår for salgs- og skjenkebevillinger for bevillingsperioden 2016-2020

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/1938 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 14.04.2016 41/16
Kommunestyret 25.04.2016 34/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2016

BEHANDLING:
KRF v/Tor Petter Abelsen fremmet følgende alternative forslag:

 • 2. kulepunkt første avsnitt: Det skal være 17 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling).
 • Utendørs skjenking gis til kl. 24.00.

Votering:

 • Rådmannens innstilling kulepunkt 1 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling kulepunkt 2 alternativt mot forslag fra KRF – Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra KRF.
 • Rådmannens innstilling fra kulepunkt 3 ned til avsnitt om utendørs skjenking – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens forslag til tidspunkt uteskjenking alternativt mot KRFs forslag – Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 stemmer – 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra KRF.
 • Rådmannens forslag til innstilling siste seks avsnitt – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal kommunes vilkår knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2016-2020 (utover de saklige vurderingene som kan gjøres i henhold til Alkohollovens §1-7a):

 • Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet til virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, kafeer, puber, diskotek, m.v.Innehav av skjenkebevilling skal kunne anses som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
 • Det skal være 16-års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling).
 • Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 • Det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangement rettet mot familier med mindreårige barn.

Ved enkeltanledninger:

 • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangment.
 • Det skal være 16-års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling).
 • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.

Den generelle skjenketiden i Verdal kommune videreføres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 90/08 slik:

 • For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3): Fra kl. 13:00 til kl. 01:00.
 • For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2): Fra kl. 08:00 til kl. 02:00.

For skjenkestder som ønsker innskrenket skjenketid må dette selvfølgelig imøtekommes.

Utendørs skjenking har samme skjenketider som innomhus.

Salgstider for bevillingsperioden 2016-2020 (en videreføring av kommunestyrets vedtak i sak 44/12 - unntatt fra salg valgdager - som det nå åpnes for):

Salgstider alkoholholdig drikk i butikker:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager:
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfarts dag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20:00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften:
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai skal det ikke skje salg eller utlevering av øl

 

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunes vilkår knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2016-2020 (utover de saklige vurderingene som kan gjøres i henhold til Alkohollovens §1-7a):

 • Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet til virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, kafeer, puber, diskotek, m.v.Innehav av skjenkebevilling skal kunne anses som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
 • Det skal være 16-års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling).
 • Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 • Det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangement rettet mot familier med mindreårige barn.

Ved enkeltanledninger:

 • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangment.
 • Det skal være 16-års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling).
 • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.

Den generelle skjenketiden i Verdal kommune videreføres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 90/08 slik:

 • For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3): Fra kl. 13:00 til kl. 01:00.
 • For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2): Fra kl. 08:00 til kl. 02:00.

For skjenkestder som ønsker innskrenket skjenketid må dette selvfølgelig imøtekommes.

Utendørs skjenking har samme skjenketider som innomhus.

Salgstider for bevillingsperioden 2016-2020 (en videreføring av kommunestyrets vedtak i sak 44/12 - unntatt fra salg valgdager - som det nå åpnes for):

Salgstider alkoholholdig drikk i butikker:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager:
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfarts dag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20:00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften:
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak 44/12. 

Saksopplysninger:
Det følger av Alkohollovens §1-6 at kommunal bevilling av salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk kan også gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Poltitrådet har ingen merknader til at gjeldende vilkår for salgsbevilling og skjenkebevilling videreføres for neste bevillingsperiode.

Det skal også vurderes salgs- og skjenketider for bevillingsperioden.
Følgende gjelder for skjenking for inneværende bevillingsperiode (vedtatt av kommunestyret i sak 44/12):

Ytre skjenketider

 • øl/rusbrus/vin: fra kl. 08.00 til 02.00
 • brennevin: fra kl. 13.00 til 01.00

I henhold til §15 i Serveringsloven kan serveringssteder/skjenkesteder holdes åpent fra kl. 06.00 til kl. 01.00 med mindre kommunen fastsetter annet i forskrift.

Forskrift for serveringssteder/skjenkesteder i Verdal kommune vedtatt av kommunestyret i møte 15.12.1997 har slik ordlyd:
"Serveringssteder i Verdal kommune kan holdes åpent fra kl. 06.00 til kl. 02.30."
Denne forskriften trådte i kraft fra 1. januar 1998.

Alkohollovens §4-4, nest siste ledd fikk følgende bestemmelse gjeldende fra 1. januar 1998:
"Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp"
Denne bestemmelsen gjorde det nødvendig å se skjenkestedets åpningstid i medhold av Serveringsloven og skjenketid etter Alkoholloven i sammenheng.

Derfor vedtok kommunestyret i møte 15. desember 1997 følgende generelle skjenketider i Verdal kommune gjeldende fra 1. januar 1998.

Skjenketid for øl og vin:
Fra skjenkestedets åpningstid, tidligst fra kl. 08.00 til kl. 02.00. Skjenketid for brennevin: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

En gjør for ordens skyld oppmerksom på §4-4 i Alkoholloven som har følgende bestemmelse om skjenketider for alkoholholdig drikk:
"Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested inskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd.
Fastsatt skjenektid kan utvides for en enketl anledning.
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00."

Når det gjelder skjenketider har det i løpet av bevillingsperioden kommet en del klager fra naboer til skjenkested i sentrum. Det retter seg spesielt mot at det sitter mange gjester utendørs og konsumerer alkoholholdig drikke og det generer en del støy. En måte å løse dette på kan være å begrense skjenketiden ute (i sentrum) til f.eks. kl. 23.00.

Etter rådmannens mening er det fullt mulig å håndtere dette, med vakter ved dørene. Drøftingen bør etter rådmannens mening gå på om det i sentrum må aksepteres slik støy eller ikke. Dette spørsmålet blir opp til de folkevalgte å vurdere.

Salgstider:
Alkohollovens §3-7 har følgende bestemmelser for salg og utlevering av øl (alkoholholdig drikk gruppe 1):
"Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller bestemte ukedager.
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første led skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai."

Her er det i løpet av bevilingsperioden vedtatt en endring i forhold til salg av alkoholholdig drikke på valgdag - som nå er tillatt. Rådmann vil derfor tilrå at det i Verdal kommune for kommende periode åpnes for salg av alkoholholdig drikk på valgdagen(e).

Følgende gjelder for salg av alkoholholdig drikk for inneværende bevillingsperiode (vedtatt av kommunestyret i sak 44/12):

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager:
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfarts dag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20:00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften:
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalf, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

Vurdering:
Rådmannen tilrår på bakgrunn av ovennevnte følgende vilkår knyttet til alkoholbevillinger for 2016-2020 (utover de saklige vurderingen som kan gjøres i henhold til Alkohollovens §1-7a):

 • Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet til virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, kafeer, puber, diskotek, m.v.Innehav av skjenkebevilling skal kunne anses som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
 • Det skal være 16-års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling).
 • Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 • Det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangement rettet mot familier med mindreårige barn.

Ved enkeltanledninger:

 • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangment.
 • Det skal være 16-års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling).
 • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.

Rådmannen for sin del sitter ikke inne med opplysninger og kjenner ikke til forhold som skulle tilsi endringer av gjeldende skjenketider i komunen, utenom det som er kommentert under saksopplysningene. Saken er i tillegg tatt opp i Politirådet og det er heller ikke der innsigelser til at skjenketidene blir som før. Rådmannen vil derfor tilrå at den generelle skjenketiden i Verdal kommune videeføres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 44/12 slik:

 • For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3): Fra kl. 13:00 til kl. 01:00.
 • For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2): Fra kl. 08:00 til kl. 02:00.

For skjenkestder som ønsker innskrenket skjenketid må dette selvfølgelig imøtekommes.

Utendørs skjenking har samme skjenketider som innomhus.

Videre tilrår rådmannen følgende salgstider for bevillingsperioden 2016-2020 (en videreføring av kommunestyrets vedtak i sak 44/12 med unntak av at det tillates salg av alkoholholdig drikk på valgdager):

Salgstider alkoholholdig drikk i butikker:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager:
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfarts dag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20:00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften:
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.12.2020 12:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS