Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.09.2016

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           26.09.2016
Tid:             18:00 - 21:20
Til stede:     34 representanter. Silje Sjøvold fratrådte som inhabil i sak 72/16. Til stede 33 representanter

 

Før møtet ble det gitt følgende orientering:

Kulturinnslag. Marie Lehn, Lena Grøtting, Ruth Nysæter, Marion Strømmen og Ane Steinsli synger "Har du fyr?" av Ola Bremnes.  Video.

Åpning, opprop, merknader. Video.
 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt.

Sakliste som PDF  -   Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 71/16 Godkjenning av møteprotokoll  29.08.2016 Protokoll video
PS 72/16 Kjøp av Maritvold barnehage Saksframlegg Protokoll video
PS 73/16 Ny Holmen Bru - Skisseprosjekt Saksframlegg Protokoll video
PS 74/16 Sikringstiltak mot ras ved 1721/118/5 og 4 - Høgnes, Svedjan - lokal egenandel Saksframlegg Protokoll video
PS 75/16 Detaljregulering Vektargata 3 og 5 - 1721/21/4, 7 og 61 Saksframlegg Protokoll video
PS 76/16 Fastsetting av planprogram: Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære Saksframlegg Protokoll video
PS 77/16 Temaplan trafikksikkerhet - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 78/16 Vurdering av Sfo-tilbudet - Revidering av kvalitetsplan og vedtekter for skolefritidsordningen i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 79/16 Søknad om å være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste Saksframlegg Protokoll video
PS 80/16 Verdal kommunes delegeringsreglement for valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 81/16 Stemmesteder og stemmetider ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Saksframlegg Protokoll video
PS 82/16 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 83/16 Årsmelding 2015 innvandrerrådet Saksframlegg Protokoll video
PS 84/16 Orientering  Protokoll video
PS 85/16 Spørsmål til ordfører fra Miljøpartiet De Grønne: Ny landbruksmelding Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 26.09.2016
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara 
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara 
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Nei Siri-Gunn Vinne møtte som vara
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Magnus Tiller møtte som vara 
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Bård Storhaug møtte som vara 
Knut Fortun FRP Medlem Nei Ingen vara 
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Hilde S. Grøtting møtte som vara 
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 071/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 29. august 2016 godkjennes».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:
Protokoll fra møte 29. august 2016 godkjennes.

 

PS 072/16 Kjøp av Maritvold barnehage  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING: 
Silje Sjøvold ba om å få vurdert sin habilitet etter forvaltningslovens 6, 2. ledd. Har et nært forhold til eierne av barnehagen og mener dette vil svekke tilliten til hennes upartiskhet. Ved votering ble Silje Sjøvold enstemmig erklært inhabil. Sjøvold fratrådte. Til stede: 33 representanter.

Forslag til settevaraordfører: Arild K. Pedersen – enstemmig valgt.

Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 31 mot 2 stemmer.
     
VEDTAK:   

 1. Verdal kommune kjøper eiendommen Maritvold gnr 19 bnr 679 og overtar driften av Maritvold barnehage fra 1. januar 2017.
 2. Kjøpesummen settes til kr 6.860.000,-. Beløpet indeksreguleres med utviklingen i konsumprisindeksen fra 3. juni 2014 til 1. januar 2017. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre kjøpet.
 3. Avtale om virksomhetsoverdragelse vedtas.
 4. Kjøpet finansieres ved låneopptak. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 
 
        

PS 073/16 Ny Holmen Bru - Skisseprosjekt  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Verdal kommunestyre tar Skisseprosjekt Holmen bru datert november 2015 til etterretning.
 2. Rådmannen bes arbeide videre med bygging av ny Holmen bru innenfor en kostnadsramme på 15 mill.kr.
 3. Verdal kommunestyre forutsetter at Værdalsbruket A/S går inn med ett bidrag på minimum 1,5 mill. kr til finansiering av ny bru.
 4. Rådmannen bes innarbeide ovennevnte investering ved utarbeidelse av økonomiplan for 2017 – 2020.

 

PS 074/16 Sikringstiltak mot ras ved 1721/118/5 og 4 - Høgnes, Svedjan - lokal egenandel   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:    

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring av bekk og fare for kvikkleireskred ved Svedjan i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktstilskuddet er beregnet til kr 236.000,- eks. mva.
 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601 – elveforbygninger.

 

   
PS 075/16 Detaljregulering Vektargata 3 og 5 - 1721/21/4, 7 og 61  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING:   
Ved votering ble komiteens innstilling vedtatt med 33 mot 1 stemme.
    
VEDTAK:  
Det gjøres følgende endring i reguleringsbestemmelsene:

 • § 4.3 suppleres med: «Området er felles for hele planområdet.»

Detaljregulering for Vektergata 3 og 5, datert 26.08.2016, med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
 
    
  

PS 076/16 Fastsetting av planprogram: Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Verdal kommune fastsetter planprogram i forbindelse med Kommunedelplan for E6 Åsen – Mære i henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 samt forskrift for konsekvensutredninger § 6, med de endringer som er foreslått etter høringsperioden.  

 

PS 077/16 Temaplan trafikksikkerhet - Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Temaplan trafikksikkerhet 2017 – 2020 vedtas som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet.

 

PS 078/16 Vurdering av Sfo-tilbudet - Revidering av kvalitetsplan og vedtekter for skolefritidsordningen i Verdal kommune
 
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 33 mot 1 stemme.
    
VEDTAK:

 1. Det gis Sfo-tilbud til funksjonshemmede elever fra 1.-4. trinn og på 5.- 7. trinn på den enkelte skole som har et slikt tilbud. For funksjonshemmede elever på ungdomstrinnet kan foreldrene søke om avlastning på Avlastningstjenesten. Foreldre med funksjonshemmede barn betaler for Sfo-tilbud i 1. – 7.klasse på lik linje med andre elever.
 2. Sfo-tilbudet i den 11. mnd. legges ned fra 1/1-17. Frivillige organisasjoner blir oppfordret til å opprette tilbud i skoleferier. Kommunen legger til rette for at info om de ulike tilbudene blir gjort kjent samlet.
 3. «Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal» og «Kvalitetsplan for Sfo i Verdal kommune» endres i tråd med de vedtak som fattes i denne saken.


 
  

PS 079/16 Søknad om å være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Kommunestyret i Verdal ber rådmannen søke Helsedirektoratet om å bli tildelt rollen som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag.

 

PS 080/16 Verdal kommunes delegeringsreglement for valgperioden 2015-2019   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Kommunestyret vedtar forslag til Verdal kommunes delegeringsreglement for valgperioden 2015-2019.

 

PS 081/16 Stemmesteder og stemmetider ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING:    
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
1.  Kommunestyret vedtar at det ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 holdes valg ved følgende stemmesteder og med slike stemmetider:

StemmekrestStemmestedStemmetid
21 Øra Verdalsøra skole -
flerbrukshallen
Mandag
10:00-20:00
22 Vinne Vinne skole -
gymsalen
Mandag
10:00-20:00
23 Stiklestad Stiklestad skole -
gymsalen
Mandag
10:00-20:00
24 Vuku Vuku oppvekstsenter -
Gymsalen
Mandag
10:00-20:00

 

 

 

 

 

 

2.  Verdal kommune benytter seg av ordningen med elektronisk avkryssing i manntallet valgdagen.
 
 

 

PS 082/16 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020
 
  
Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Forliksråd for perioden 01.01.17-31.12.20 (gjenvalg): 

Medlemmer:

 1. Anne Grete Valbekmo, leder
 2. Kirsten Malmo
 3. Håkon Lyngsmo

Varamedlemmer:

 1. Siri Gunn Vinne
 2. Karin Rekve
 3. Jonny Haugan

 

PS 083/16 Årsmelding 2015 innvandrerrådet  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Kommunestyret tar innvandrerrådets årsmelding til orientering.

 

PS 084/16 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING:   
Før møtet ble det gitt følgende orientering:

 • Tindved Kulturhage v/daglig leder Leif Terje Nilsen. Video

Rådmann orienterte:

 • Det er snart 125 års siden Verdalsraset – må utfordre hvordan vi kan bruke denne anledningen til å sette søkelys på hva ras er – seminar m.m.
 • Kommunereformen – fredag vil fylkesmannen kunngjøre hva den vi skrive til kommunal – og moderniseringsministeren. Det vil også være pressekonferanse på fredag. Innsending fra fylkesmenn vil ende opp i proposisjon våren 2017.
 • Nærpolitireformen. Nils Kristian Moe orienterte formannskapet i siste møte. Rådmannen sitter i styringsgruppe og de avholdt møte sist fredag. Det vil bli avviklet høringskonferanse i Nord-Trøndelag i morgen – der vil vinkling ha utgangspunkt i lokal forankring, nærmiljø, tett kontakt med lokal kommunal myndighet. Politimesteren har frist 15.12 til å gi sitt innspill til politidirektoratet.

Ordfører orienterte:

 • Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter - Statoil går inn og det etablerers Statoil Engia Newton Room. Undervisningskonsept for formidling for å finne løsning på framtidig energiutfordringer. Det blir gitt 1,8 mill i etableringstilskudd.
 • Styringsdialogmøte Stiklestad Nasjonale Kultursenter avviklet 22 september 2016 – årlig. Tar nå sikte på å avvikle dialogmøte 2 ganger pr år. Hovedpunkt siste møte: År 2030 - innspill og muligheter, økonomistatus, budsjettstatus, søknad om støtte til departementet og at 50% av eiersiden endres.
 • Det er inngått intensjonsavtale mellom Verdal kommune, Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune om gjennomføring av hovednett for sykkel i Verdal. Må og vil legge til rette for økt satsing på annet enn privatbil.

 

PS 085/16 Spørsmål til ordfører fra Miljøpartiet De Grønne: Ny landbruksmelding  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2016

BEHANDLING: 
MDG v/Arvid Wold begrunnet spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:
Jeg takker for spørsmålet / spørsmålene og vil forsøke å besvare disse så godt som mulig innen det regelverk kommunestyret har å holde seg til.

Hovedspørsmål 1a / 1b:
Et så sentralt høringsdokument som regjeringens forslag til ny konsesjonslov burde etter mitt skjønn behandles politisk. Enhetsleder samfunnsutvikling beklager at det opprinnelig ikke ble lagt opp til slik behandling fra administrasjonens side. Regjeringens forslag til ny konsesjonslov og med betydelige endringer er et dokument av stor samfunnsmessig betydning i kommunene Levanger og Verdal, som hver for seg er blant landets største og fineste landbrukskommuner.

La meg minne om følgende: Landbruksavdelingen ligger i dag i enhet for samfunnsutvikling og er en del av Innherred samkommune. Det er således samkommunestyret som har det overordnede politiske ansvaret for den lokale landbrukspolitikken. Tilsvarende er det administrasjonssjefen i Innherred samkommune som har det administrative ansvaret. Slik har systemet vært i henhold til de delegasjoner som har vært gjeldende siden Innherred samkommune ble etablert i 2004.

Hovedspørsmål 1 c:
Svar fra enhet samfunnsutvikling:
Det medfører riktighet at en i juni fikk denne saken til høring. Slike saker skal etter reglementet behandles i samkommunestyret, og den skulle vært behandlet senest i samkommunestyret den 07 september. Dette møtet ble avlyst uten at vi hadde meldt inn saken.

En har i dag hatt samtaler med departementet og avtalt en fremdrift som er felles for mange av høringsinstansene.

Administrasjonen sender sitt forslag til høringen innen høringsfristen den 26.09.16. Denne legges frem til politisk behandling i samkommunestyret den 20. november. Vedtaket i samkommunestyret ettersendes til høringsmottakeren.

Hovedspørsmål 2:
Dette dreier seg om nasjonal lovgivning og generelle problemstillinger. Fokus bør derfor holdes på hovedproblemstillinger av prinsipiell art. Jeg er følgelig noe i tvil om relevansen av å belyse forhold rundt en bestemt grunneier i en slik sammenheng.

Hovedspørsmål 3:
Jeg har gjennom år vært opptatt av organiseringen rundt arbeidsfordelingen mellom samkommune og eierkommunene når det gjelder plasseringen av det politiske ansvaret for landbrukspolitikken lokalt. Jeg har i ulike sammenhenger tatt opp dette – også med landbrukets organisasjoner i tillegg til i ulike politiske fora. Det har hele tiden vært – og er fremdeles – vanskelig å forstå at kommunestyrene i to flotte landbrukskommuner har villet akseptere denne begrensningen i sin jurisdiksjon.

Når samkommunesamarbeidet nå oppløses vil det være riktig å underlegge også dette feltet – og ikke minst dette feltet – en grundig evaluering og vurdering før en konkluderer på vegen videre.
I denne omgangen nøyer jeg meg med å uttrykke stor forståelse for Arvid Wolds spørsmål på dette området.

 
    Til toppen av siden

Publisert: 13.06.2016 12:25 Sist endret: 18.02.2021 07:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS