Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.09.16 - PS 72/16 Kjøp av Maritvold barnehage

Saksbehandler: Trond Selseth

Arkivref : 2016/6306 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.09.2016 93/16
Kommunestyret 26.09.2016 72/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING:
Silje Sjøvold
ba om å få vurdert sin habilitet etter forvaltningslovens 6, 2. ledd. Har et nært forhold til eierne av barnehagen og mener dette vil svekke tilliten til hennes upartiskhet. Ved votering ble Silje Sjøvold enstemmig erklært inhabil. Sjøvold fratrådte. Til stede: 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune kjøper eiendommen Maritvold gnr 19 bnr 679 og overtar driften av Maritvold barnehage fra 1. januar 2017.
 2. Kjøpesummen settes til kr 6.860.000,-. Beløpet indeksreguleres med utviklingen i konsumprisindeksen fra 3. juni 2014 til 1. januar 2017. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre kjøpet.
 3. Avtale om virksomhetsoverdragelse vedtas.
 4. Kjøpet finansieres ved låneopptak. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer. 
   

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommune kjøper eiendommen Maritvold gnr 19 bnr 679 og overtar driften av Maritvold barnehage fra 1. januar 2017.
 2. Kjøpesummen settes til kr 6.860.000,-. Beløpet indeksreguleres med utviklingen i konsumprisindeksen fra 3. juni 2014 til 1. januar 2017. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre kjøpet.
 3. Avtale om virksomhetsoverdragelse vedtas.
 4. Kjøpet finansieres ved låneopptak. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer. 
   

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak 64/15 Markedsandel kommunale barnehager i Verdal kommune.
 
Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre behandlet i sitt møte 31. august 2015 sak om Markedsandel kommunale barnehager i Verdal kommune.

Av denne saken går det fram at kommunen har de fleste av de større barnehagene, og disse er mer kostnadseffektive å drive enn mindre enheter. Det vurderes derfor som fornuftig å opprettholde og forsterke kommunens posisjon i barnehagemarkedet.

En slik volumøkning må hvile på to forutsetninger:

 1. Barnehageplassene må driftes kostnadseffektivt. Dette vil igjen ha sammenheng med bl.a. størrelse på barnehagen.
 2. Det er viktig å ha tilstrekkelig kapasitet i de områder der det er etterspørsel etter barnehageplasser
   

Med disse forutsetningene på plass konkluderes det med at det kan være riktig å øke kommunens markedsandel. Dagens volum på kommunal andel av barnehager på i overkant av 50% har gitt god kostandskontroll. Om denne økes til maksimalt 65% vil det kunne forsterke kommunens kontroll over utgiftsnivået i barnehagesektoren, samtidig som det ikke går på bekostning av den berikelsen som de private aktørene representerer.

Barnehagesektoren er preget av svingninger, og dersom det oppstår muligheter for å gjøre noe med markedsandel gjennom f.eks. sammenslåing av barnehager, kjøp av bygg eller eventuelt overtakelse av barnehager er det viktig at kommunen har foretatt helhetsvurderinger med tanke på markedsandel.

Kommunestyret sluttet seg til de vurderinger som ble gjort i denne saken og vedtok følgende:
«Verdal kommunestyre vurderer at markedsandel for kommunale barnehager skal være mellom 50 og 65%.»

Med dette som bakteppe er det ført forhandlinger med eierne av Maritvold barnehage, gnr 19 bnr 679, om overdragelse av eiendommen til kommunen.

Norconsult har utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen, datert 3. juni 2014. Rapporten viser en teknisk verdi på bygningsmassen på kr 6.860.000,-.

Gjennom forhandlinger er en blitt enige om at denne taksten legges til grunn for pris, og at angitt verdi i taksten kr 6.860.000,- konsumpris indeksreguleres fra 3. juni 2014 til avtalt overtakelsestidspunkt. Konsumprisindeksen har økt med 7,1 prosent fra 3. juni 2014 og fram til i dag. En fortsatt svak økning resten av året 2016 vil innebære en kjøpesum på ca. 7,5 mill. kroner pr. 1. januar 2017.

Vurdering:
Maritvold barnehage er en barnehage som oppfyller de to forutsetningene for drift som er gjengitt ovenfor. Den har en slik størrelse i barnetall at den er i den kategorien barnehager som er mest populære og stabile i markedet, og den ligger i et område hvor det er sterk etterspørsel på barnehageplass.

Videre vil et kjøp av den også holde oss innenfor en markedsandel på mellom 50 og 65%, og det vil kunne være med på å sikre kommunens kontroll over utgiftsnivået i barnehagesektoren.

Som det framgår av tilstandsrapporten er dette bygninger som er realisert over et svært langt tidsrom, der de eldste delene av bygningene er helt tilbake til 1400-tallet.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at dette er en eldre, bra vedlikeholdt eiendom. Imidlertid er bygningsmassen av en slik alder og karakter at fortløpende vedlikehold og oppgraderinger må påregnes. Bygningenes alder kan innebære spesielle bestemmelser og restriksjoner ved riving/ombygging av bygningene. For nærmere detaljer vises det til vedlagt tilsynsrapport.

Rådmannen legger til grunn at det i dag er en veldrevet og populær barnehage i byggene og at dette kan videreføres i flere år uten at det må foretas større bygningsmessige arbeider.
Byggene vil måtte underlegges de samme krav til prioritering når det gjelder vedlikehold og mer omfattende ombygninger som for andre bygg i kommunens eie.

På denne bakgrunn vil rådmannen tilrå at kommunen kjøper Maritvold barnehage og viderefører dagens drift.
Kjøpet foreslås finansiert gjennom låneopptak.

Det er utarbeidet et forslag til avtale for virksomhetsoverdragelse mellom Maritvold barnehage SA og Verdal kommune. Avtalen følger saken.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.09.2016 11:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS