Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.09.16 - PS 73/16 Ny Holmen Bru - Skisseprosjekt

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2016/5890 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.09.2016 50/16
Formannskapet 15.09.2016 94/16
Kommunestyret 26.09.2016 73/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre tar Skisseprosjekt Holmen bru datert november 2015 til etterretning.
 2. Rådmannen bes arbeide videre med bygging av ny Holmen bru innenfor en kostnadsramme på 15 mill.kr.
 3. Verdal kommunestyre forutsetter at Værdalsbruket A/S går inn med ett bidrag på minimum 1,5 mill. kr til finansiering av ny bru.
 4. Rådmannen bes innarbeide ovennevnte investering ved utarbeidelse av økonomiplan for 2017 – 2020.
   

 
 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 13.09.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre tar Skisseprosjekt Holmen bru datert november 2015 til etterretning.
 2. Rådmannen bes arbeide videre med bygging av ny Holmen bru innenfor en kostnadsramme på 15 mill.kr.
 3. Verdal kommunestyre forutsetter at Værdalsbruket A/S går inn med ett bidrag på minimum 1,5 mill. kr til finansiering av ny bru.
 4. Rådmannen bes innarbeide ovennevnte investering ved utarbeidelse av økonomiplan for 2017 – 2020.
   

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommunestyre tar Skisseprosjekt Holmen bru datert november 2015 til etterretning.
 2. Rådmannen bes arbeide videre med bygging av ny Holmen bru innenfor en kostnadsramme på 15 mill.kr.
 3. Verdal kommunestyre forutsetter at Verdalsbruket A/S går inn med ett bidrag på minimum 1,5 mill. kr til finansiering av ny bru.
 4. Rådmannen bes innarbeide ovennevnte investering ved utarbeidelse av økonomiplan for 2017 – 2020.
   

Vedlegg: 

 1. Ny Holmen bru – Skisseprosjekt - Utarbeidet av Norconsult A/S november 2015
 2. Mail fra Verdalsbruket A/S datert 31.03.16
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Holmen bru krysser Helgåa en knapp kilometer nordøst for Vuku sentrum. Brua fungerer som adkomstveg for fastboende i området samt for Verdalsbruket sitt administrasjonssenter.

Dagens bru er ei stålbru som ble bygd i 1902 og har en spennvidde på 41 m. Brua har behov for en omfattende oppgradering men kan isolert sett trolig utbedres. Imidlertid møter ikke tillatt akseltrykk på 4 tonn og føringsbredde på 2,4 tonn dagens krav. Ut fra tilstanden på brua samt lavt akseltrykk/smal bredde på eksisterende bru bør dagens bru utskiftes. Dersom tiltak ikke igangsettes innen forholdsvis kort tid må eksisterende bru stenges for all trafikk.

Ved en eventuell stengning av brua er det omkjøringsmulighet for beboere og brukere av Holmen gård og tilliggende bebyggelse ved å krysse elva ved Ulvilla omtrent 3 km nordøst for dagens bru.

Anbefalt minimum føringsbredde for bruer i det offentlige vegnettet er 7,5 m. Ved Holmen gård er det forholdsvis liten trafikk og adkomstforholdene gjør at hastigheten på kjøretøyene vil være begrenset. Av ovennevnte grunner foreslås derfor en føringsbredde på 4,5 m på en ny bru. Dette gir mulighet for at to personbiler kan møtes samt forsvarlig plass for fotgjengere selv om et større kjøretøy krysser brua.

I skisseprosjektet er det sett på flere alternativer for ei ny bru. Kostnad for ei ny bru er anslått til å ligge mellom 7,2 – 8,9 mill.kr eks.mva avhengig av valgt løsning. Mest sannsynlig vil NVE kreve at brua bygges med ett spenn på grunn av flomproblematikk. Prisene er basert på 2015-nivå. Arbeid med tilførselsveger på begge sider av brua er ikke inkludert. I tillegg må det påberegnes en usikkerhet på 15%.

Vurdering:
Ut fra dette kan følgende kostnadsramme settes opp for bygging av ei ny Holmen bru.

 • Kostnad bru:           8.9 mill.kr
 • Tilførselsveger:       1,1 mill.kr
 • Sum:                     10,0 mill.kr
 • 15 % usikkerhet:     1,5 mill.kr
 • Sum eks.mva:      11,5 mill.kr
 • 25 % mva:               2,9 mill.kr
 • Prisstigning:            0,6 mill.kr
 • Totalt inkl.mva.   15,0 mill.kr
   

Verdal kommune har utfordret Verdalbruket A/S til å gå inn med ett bidrag til ny Holmen bru. I mail av 31.03.16 svarer Verdalsbruket at de kan gå inn med et bidrag på 1,5 mill.kr til bygging av ny bru dersom den bygges nå. Netto kostnadsramme når en tar hensyn til dette bidraget vil dermed bli 13,5 mill.kr inkl.mva.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.09.2016 11:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS