Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.09.16 - PS 74/16 Sikringstiltak mot ras ved 1721/118/5 og 4 - Høgnes, Svedjan - lokal egenandel

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2014/192 - /1721/118/5

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.09.2016 51/16
Formannskapet 15.09.2016 95/16
Kommunestyret 26.09.2016 74/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring av bekk og fare for kvikkleireskred ved Svedjan i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktstilskuddet er beregnet til kr 236.000,- eks. mva.
 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601 – elveforbygninger.
   

 
 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 13.09.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring av bekk og fare for kvikkleireskred ved Svedjan i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktstilskuddet er beregnet til kr 236.000,- eks. mva.
 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601 – elveforbygninger.
   

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring av bekk og fare for kvikkleireskred ved Svedjan i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktstilskuddet er beregnet til kr 236.000,- eks. mva.
 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601 – elveforbygninger.
   

Vedlegg: 

 1. Høgnes Svedjan, kort beskrivelse med kartutsnitt
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Søknad om bistand til sikringstiltak fra grunneier Grete Svedjan datert 09.01.2014.
 • Søknad om sikringstiltak fra kommunen til NVE datert 09.01.2014.
 • Høringsdokument for tiltak fra NVE datert 14.06.2016.
 • Komplett plan for sikringstiltak og anmodning om garanti utarbeidet av NVE datert 18.08.2016.
   

Saksopplysninger:
Norges vassdrags- og energidirektorat NVE har godkjent plan for sikring av bekk og kvikkleiresone (sone 578 Høgnes) ved Svedjan.

Kvikkleiresonen består av et leirelag på mer enn 20 meters tykkelse og leira har meget høy sensitet. Generelt er leira dekt av et lag sand i en tykkelse på 4-5 meter. Imidlertid går det en bekk gjennom store deler av området, og denne bekken har nå gravd seg ned til samme kotehøyde som leira. Det er derfor viktig å få stabilisert bekkebunnen og sidene over en lengde på ca 310 meter samt i en sidebekk på ca 65 meters lengde. I tillegg til bekkesikringen omfatter planen også åpning av et bekkeløp fra dagens åpne bekk ned ca 100 meter. Denne strekningen ble lukket med rør for mange år siden.

Vurdering:
Tiltakene vil sikre 5 gårdsbruk og 3 eneboliger. I tillegg er det et bolighus og ett gårdsbruk i utløpssonen. Til sammen er nærmere 30 mennesker utsatt ved en maksimal utbredelse av et kvikkleireskred i sonen.

Sikringstiltakene anses som nødvendig og NVE har varslet at det haster med å få utført sikringstiltakene. Rådmannen tilrår at garantivedtak for tiltaket blir gitt.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.09.2016 11:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS