Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.09.16 - PS 76/16 Fastsetting av planprogram: Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære

Saksbehandler : Håvard Kvernmo

Arkivref : 2015/7602 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.09.2016 54/16
Kommunestyret 26.09.2016 76/16

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 13.09.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal kommune fastsetter planprogram i forbindelse med Kommunedelplan for E6 Åsen – Mære i henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 samt forskrift for konsekvensutredninger § 6, med de endringer som er foreslått etter høringsperioden. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling:
Verdal kommune fastsetter planprogram i forbindelse med Kommunedelplan for E6 Åsen – Mære i henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 samt forskrift for konsekvensutredninger § 6, med de endringer som er foreslått etter høringsperioden. 

Vedlegg: 

 1. Annonse i TA og vegvesen.no 23.04.16 E6 Åsen nord - Mære - oppstart planarbeid og planprogram på høring
 2. Uttalelser_private
 3. 20160421_Planprogram_høringsutgave
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Statens vegvesen annonserte den 22. april 2016 oppstart av planarbeid, samt høring og offentlig ettersyn av planprogram i forbindelse med ny kommunedelplan for E6 Åsen nord – Mære. Frist for uttalelse til planprogrammet ble satt til 10 juni. Verdal kommune vedtok en samlet uttalelse i Komité for plan og samfunn i sak 42/16 i møte 07.juni. Kommunens uttalelse ble oversendt til Statens vegvesen 10. juni.

Statens vegvesen har nå laget et sammendrag av alle innspill med deres vurderinger og anbefalinger i et eget dokument. I den forbindelse er det også konkludert med å foreslå endringer i planprogrammet. Disse endringene er gjengitt i samme dokument som er lagt ved saken sammen med det opprinnelige planprogrammet i sin helhet.

Endringene omfatter følgende:

 • Naturtypekartlegging: Dette foreslås gjennomført.
 • ROS-analyse: Dette foreslås gjennomført for alle alternativer og inngår i konsekvensutredningen.
 • Planprosess: Det foreslås at kommunene selv legger forslag til kommunedelplan ut til offentlig ettersyn.
 • Stedsutvikling: Det foreslås at det tas inn en presisering om at vi avklarer nærmere med andre regionale myndigheter og kommuner, om hva som skal inngå i utredningen av lokale- og regionale virkninger.
   

Planprogrammet legges nå frem til fastsetting med de endringene som er nevnt ovenfor.

Det presiseres at fremdriften i prosjektet er avhengig av at planprogrammet fastsettes innen september 2016.

Planprogrammet foreslås deretter endret iht. de endringene som er nevnt ovenfor etter fastsetting i kommunestyret.

Vurdering:
Planprogrammet legger et godt grunnlag for den videre prosessen frem til endelig vedtak.

Kommunens vurdering av høringsutkastet anses som ivaretatt gjennom de endringene som er foreslått etter høringsperioden.

Rådmannen konkluderer med at planprogrammet kan fastsettes i kommunestyret.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.09.2016 11:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS