Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.09.16 - PS 82/16 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/3813 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 01.09.2016 90/16
Kommunestyret 26.09.2016 82/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.09.2016

BEHANDLING:

Formannskapet fremmet følgene forslag på forliksråd for perioden 01.01.17-31.12.20 (gjenvalg): 

Medlemmer:

 1. Anne Grete Valbekmo, leder
 2. Kirsten Malmo
 3. Håkon Lyngsmo

Varamedlemmer:

 1. Siri Gunn Vinne
 2. Karin Rekve
 3. Jonny Haugan

Votering:

Det ble først votert over forslag på medlemmer – enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over leder – enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert over varamedlemmer – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Forliksråd for perioden 01.01.17-31.12.20 (gjenvalg): 

Medlemmer:

 1. Anne Grete Valbekmo, leder
 2. Kirsten Malmo
 3. Håkon Lyngsmo

Varamedlemmer:

 1. Siri Gunn Vinne
 2. Karin Rekve
 3. Jonny Haugan

 

 

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I henhold til Domstollovens § 27 skal det i hver kommune være et forliksråd. Forliksrådet skal ha 3 medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn.

Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer skal i henhold til loven være foretatt innen 15. oktober 2016.

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstollovens § 53 gjelder også for dem. Forliksrådsmedlemmene må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.

I tillegg opplister domstollovens § 56 visse vilkår for å kunne velges som forliksrådsmedlem:

 • vedkommende må ha fylt 25 år
 • vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jfr. § 70 nr. 1
 • som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.

Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg.

Etter domstollovens § 56 første ledd annet punktum gjelder domsstollovens § 71 til § 74 tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet.

Utelukket på grunn av stilling er (domstollovens § 71):

 1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,
 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen, og personer som er tildelt begrenset politimyndighet
 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

I tillegg gjelder domstollovens § 72 tilsvarende i forhold til personer som er utelukket fra valg på grunn av vandel.

Departementet har i brev til kommunene i forbindelse med valg av forliksrådsmedlemmer uttalt følgende:
" Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettergangsordning har en viktig og krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på kurs som arrangeres for forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å ivareta forliksrådets oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres årlig av Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn.

Departementet finner grunn til å understreke at valg av forliksråd ikke er et valg av politiske råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet på en gang. Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang."

Valget av forliksråd skal holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg.

I inneværende perioden har forliksrådet i Verdal hatt følgende sammensetning:

Medlemmer:

 1. Anne Grete Valbekmo, leder
 2. Kirsten Malmo
 3. Håkon Lyngsmo

Varamedlemmer:

 1. Siri Gunn Vinne
 2. Karin Rekve
 3. Jonny Haugan

Valg av medlemmer og varamedlemmer innberettes til fylkesmannen som utferdiger oppnevnelsen av forliksrådets medlemmer og fører tilsyn med rådets virksomhet.

Med henvisning til foranstående legges saken fram for formannskapet som bes fremme innstilling overfor kommunestyret på medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet.

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.08.2021 15:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS