Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.09.16 - PS 85/16 Spørsmål til ordfører fra Miljøpartiet De Grønne: Ny landbruksmelding

Saksbehandler: Bjørn Iversen

Arkivref : 2016/6816 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 26.09.2016 85/16

 

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Miljøpartiet De Grønne v/Arvid Wold
har fremmet følgende spørsmål til ordfører:

«SPØRSMÅL TIL ORDFØRER BJØRN IVERSEN, VERDAL KOMMUNE, KOMMUNESTYREMØTET 26.09.2016

1. BAKGRUNN FOR HOVEDSPØRSMÅL 1.
Endring av gjeldende norsk konsesjonslovverk for omsetning av jordbruks- og skogbrukseiendommer (landbrukseiendommer) er for tiden ute på høring. En rekke endringer er foreslått, og mest omfattende og drastisk for skog- og utmarkseiendommer. Her går forslagene enkelt sagt ut på full avvikling av konsesjonsordningen samt den involverte offentlig regulerte prisfastsettelse/priskontroll. Dvs. full liberalisering av omsetningen til helt fritt salg, i første omgang for mulige eierinteresser i hele EØS-området. Det hører med til historien at Regjeringens eget oppnevnte Råd for vurdering og kvalitetssikring av bl.a offentlige høringsdokumenter, har kritisert angjeldende høringsdokument i ganske sterke ordelag, og, i følge media, hevdet at deler av høringsdokumentet er så ufullstendig at det ikke burde vært sendt ut i det hele tatt.

Verdal kommune er her i en spesiell situasjon i forhold til de aller fleste kommuner i landet, i og med at 58% av kommunens areal er eid av et utenbygds børsnotert forsikringsselskap, Storebrand asa, i lengere tid dominert av ulike utenlandske eierinteresser, noe varierende, men for tiden i området 62% av aksjene. Som kjent eier Storebrand 100 % av aksjene i A/S Værdalsbruket som er den lokale aktør. Og Værdalsbruket igjen, er et eiendomskompleks, etter 1912, bestående av nesten 80 særskilt matrikulerte og fraskilte gårdsskoger i Øvre Verdal samt to store opprinnelige allmenningsområder, som i allefall på noen områder fremdeles har allmenningsfunksjon. Storebrands eierskap er i prinsippet i strid med hovedregelen og lovverket for eierbegrensning for slike selskaper. Gjeldende konsesjon for dagens eierskap har i tillegg en begrensning i og med at den kunn omfatter erverv av skoggrunn, dvs at det opprinnelig verdiobjekt for erverv var og er tømmer.

Omsider har jeg brakt i erfaring at Verdal kommune har oppfattet at man er høringsinstans, med høringsfrist 26.09.16, og at man så vidt innen fristen vil greie å gi et administrativt håndtert tilsvar.

Hovedspørsmål 1.
a. Burde ikke høringssvaret fra Verdal kommune i en slik avgjørende og viktig sak vært underlagt politisk behandling ?
b. Hva er begrunnelsen for å la det skje i administrativ regi i det stille?
c. Vil kommunestyrets representanter bli gjort kjent med Kommunens høringssvar?
 

BAKGRUNN FOR HOVEDSPØRSMÅL 2.
Dette har relevans til hovedspørsmål 1. Jeg har forstått det slik at det administrativt håndterte høringssvar vil gjøre gjeldende en holdning om i det alt vesentlige å opprettholde gjeldende konsesjonsloverk uten foreslåtte endringer. Etter mitt syn er det i såfall bra. Men, og et stort men er, at det sannsynligvis gjøres uten særskilt begrunnelse knyttet til de spesielle forhold i Verdal. En konsekvens av regjeringens forslag vil med letthet kunne medføre at man står uten noen som helst politisk innflytelse, hverken nasjonalt eller lokalt, om hvilken eierinteresse/hvilke eierinteresser, i første omgang innen hele EØS-området, kanskje i hele verden, som i framtiden vil kunne stå som eier av 58% av kommunens areal. Det vil også kunne ha som konsekvens at det gis mulighet for dagens eiere å selge mye mer av eiendomskompleksets verdiobjekter enn det de samme eiere og selskap noen gang har kjøpt. Her kan det reise seg en rekke viktige problemstillinger.

Hovedspørsmål 2.

a. Hvordan vurderer ordføreren, i den knappe tiden som er igjen, muligheten for å ta med en begrunnelse, særlig på området skog- og utmarkseiendommer som nettopp påpeker de omtalte og spesielle eierforholdene i Verdal slik at det blir klargjort og kjent for Regjering og Storting ?
 

BAKGRUNN FOR HOVEDSPØRSMÅL 3.
Landbruk er en viktig del av næringsvirksomheten i kommunen. Det er en nasjonalt forankret strategi å bevege samfunnsutviklingen i retning det såkalte "Grønne skiftet". I den sammenheng peker jord- og skogbruksvirksomhet seg ut som viktig framtidsnæring med forankring i lokalt fornybart ressursgrunnlag med langsiktig bærekraftig legitimitet. I en slik sammenheng og relatert til hovedspørsmål 1, kan man spørre seg om ikke alle viktige landbrukssaker, ikke minst for fremtiden, burde vært underlagt politisk behandling. Med det avviklede "Jordstyret" som intakt kommunal instans, ville omtalte sak med sikkerhet fått en slik behandling.

Altså, med bakgrunn i usikkert framtidig eierskap til 58 % av kommunens areal, sterkere fokus på "det grønne skiftet" som vil kunne medføre at jord- og skogbruksvirksomhet med avledet virksomhet blir relativt viktigere som næringsaktivitet i fremtiden, så blir spørsmålet:

Hovedspørsmål 3.
a. Hvordan stiller ordføreren seg til å utrede etablering av et nytt "Jordstyre" som vil medføre politisk behandling av alle viktige landbrukssaker, eventuelt som et virksomhetsområde underlagt
Hovedkomite Plan og Samfunn ?

Med vennlig hilsen MDG-Verdal v/Arvid Wold»

Ordføreren vil besvare spørsmålet i møtet.
 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.09.2016 10:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS