Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.02.2016

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           29.02.2016
Tid:             18:00 - 21:25 
Til stede:     35 representanter. Johhn Hermann fikk permisjon og forlot møtet f.o.m sak 17/16 – til stede 34 representanter.

 

Umiddelbart etter kommunestyrets møte 29 02 16 vil det bli gitt en orientering om status og framdrift i arbeidet med kommunereformen.
Kommunestyret ble gitt anledning til å komme med råd og innspill til forhandlingsutvalget. 

Ingvild Larsen, Sofie Larsen, Thomas Berg og Roy Johan Eriksen Bjørsvik spiller "Hallingen hass Martin Myhr" av Geir Egil Larsen - under ledelse av lærer Ingvild Blæsterdalen, - Video (dessverre litt dårlig lyd på deler av opptaket)

Åpning, opprop, merknader. Video.

 

Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt

 

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 09/16 Godkjenning av møteprotokoll  25.01.2016 Protokoll video
PS 10/16 Kommunereformen - supplering av mandat fra kommunestyret Saksframlegg Protokoll video
PS 11/16 Kommunereformen- rådgivende folkeavstemning Saksframlegg Protokoll video
PS 12/16 Ungdommens hus - godkjenning av forprosjekt Saksframlegg Protokoll video
PS 13/16 Forskuttering av utbygging FV 757 Holbergkrysset - Hamnekrysset øst - Finansiering Saksframlegg Protokoll video
PS 14/16 Detaljregulering for Kroken 1721/19/471  Saksframlegg Protokoll video
PS 15/16 Interpellasjon fra John Hermann - Øremerket tilskuddsordning til helsestasjon og skolehelsetjeneste Saksframlegg Protokoll video
PS 16/16 Interpellasjon fra Verdal FRP - Snøscooterleder Saksframlegg Protokoll video
PS 17/16 Orientering - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 29.02.2016
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Nei Inger Åse L. Evenmo møtte som vara
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Nei Olav Dahl Karmhus møtte som vara
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Nei Siri-Gunn Vinne møtte som vara
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Arne Leonhardsen FRP Medlem Nei  Bård Storhaug møtte som vara
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Lotte Holthe Kjesbu H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS 009/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.02.2016

BEHANDLING:   
Marit Voll kommenterte følgende:
Praksis med samlet votering gir et feil inntrykk. Ønsker at det generelt gjennomgås måten det voteres.

Ordfører svarte:
Dette er vanlig praksis. Nedstemte forslag går fram av protokollen. Nødvendig å votere slik for å få et sammenhengende vedtak – der punktene er avhengig av hverandre.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 25. januar 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:
Protokoll fra møte 25. januar 2016 godkjennes. 

 

PS 010/16 Kommunereformen - supplering av mandat fra kommunestyret   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.02.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret ser at punkt 2 i vedtak i PS 113/15 kan være innskrenkende, og gir forhandlingsutvalget mandat for å gjennomføre forhandlinger med Levanger og Frosta.
 2. Kommunestyret ser at det kan bli krevende å få gjennomført både innbyggerundersøkelse og rådgivende folkeavstemming, og aksepterer at en innbyggerundersøkelse ikke blir gjennomført.
 3. Kommunestyret godkjenner at ansattes organisasjoner deltar i forhandlingsmøtene med 1 observatør med talerett

 

PS 011/16 Kommunereformen- rådgivende folkeavstemning  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.02.2016

BEHANDLING:  
Fatima Almanea (AP) fremmet følgende alternativ til pkt. 3 i formannskapets innstilling:
«Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg (valglovens § 2-2), dog med at nedre grense for stemmerett settes til 16 år (født i 2000).»

Ordfører foreslo følgende voteringsorden:

 1. Alternativ votering mellom Almaneas forslag til pkt. 3 og formannskapets innstilling pkt. 3
 2. Formannskapets innstilling samlet, med vedtatt pkt. 3.

Ved votering ble voteringsorden vedtatt med 19 stemmer. 16 stemte i mot.

Det ble først votert alternativt over forslaget fra Fatima Almanea (AP) og formannskapets innstilling pkt. 3 – der forslaget fra Almanea ble vedtatt med 26 stemmer. 9 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling med vedtatt nytt pkt. 3 – som ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Under forutsetning av at det foreligger intensjonsavtale med andre kommuner om kommunesammenslåing gjennomføres rådgivende folkeavstemming. Hensikten med folkeavstemming er at innbyggernes oppfatning om eksisterende alternativer blir hørt før kommunestyrets beslutningsprosess.

 1. Folkeavstemningen finner sted mandag 23. mai.
 2. Valgstyret tillegges ansvaret for den praktiske gjennomføringen av folkeavstemningen.
 3. Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg (valglovens § 2-2), dog med at nedre grense for stemmerett settes til 16 år (født i 2000).
 4. Skjæringsdato for manntallsføring settes til 1. april 2016 dvs. at de som er manntallsført i Verdal pr 1. april 2016 kan avgi stemme ved folkeavstemmingen.
 5. Det produseres ikke valgkort til folkeavstemmingen.
 6. Manntallet legges ut til ettersyn på tilsvarende steder som ved ordinære valg (dvs. rådmannskontoret og servicekontoret), så snart det er tilgjengelig.
 7. Valgstyret delegeres fullmakt til å bestemme den endelige utformingen på stemmesedler, men likevel slik at stemmesedlene er like i aktuelle kommuner.
 8. Ordinær forhåndsstemming på servicekontoret i perioden 2. mai til og med 20.mai. Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for forhåndsstemmegivning i tråd med valglovens § 8-2 til § 8-5 så langt det er relevant.
 9. Det brukes brevstemmegivning i stedet for normal tidligstemming, utenriksstemming og stemmegivning innenriks for de som ikke har mulighet til å avgi ordinære forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen. Brevstemmer mottas fra 2. mai t.o.m. valgdagen kl 21.00. På grunn av manglende legitimasjonskontroll, behandles og telles disse stemmene tilsvarende regler for mottatte stemmer på valgdagen, d.v.s. etter at avkryssingsmanntallene er mottatt fra kretsene
 10. Valgstyret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for forhåndsstemmegivning på institusjon og hjemmestemming.
 11. Stemmegivning på valgdagen foregår på de samme stedene som ved kommunestyrevalget 2015, dvs. ved Øra, Vinne, Stiklestad og Vuku. Valgstyret fastsetter tid for stemmegivning.
 12. Bestemmelsene i kapittel 10 i valgloven om godkjenning av stemmesedler, opptelling og protokollering legges til grunn så langt det er relevant.
 13. Valgstyret utarbeider en prosedyre for å behandle eventuelle klager på avstemmingen, herunder ekstern ankeinstans.
 14. Det gis fullmakt til valgstyrets leder i samarbeid med administrasjonen å ta evt. avgjørelser som ikke er av prinsipiell betydning, herunder oppnevning av valgmedarbeidere, annonsering, frister ol.
 15. Kostnadene for gjennomføring av rådgivende folkeavstemning regnskapsføres som politisk virksomhet og antas finansiert i form av omsøkte skjønnsmidler til formålet.

 
    
    

PS 012/16 Ungdommens hus - godkjenning av forprosjekt  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.02.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  

 1. Kommunestyret slutter seg til de framlagte planer for lokaliteter for Ungdommens hus og Voksenopplæring for flyktninger.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med Byggmestran AS.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt for kjøp av deler av eiendommen Blikktun, gnr 19 bnr 529 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 471 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 606

 
  
 

   
PS 013/16 Forskuttering av utbygging FV 757 Holbergkrysset - Hamnekrysset øst - Finansiering  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.02.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  

 1. Verdal kommune garanterer for et beløp på inntil 20 mill. kr til utbygging/forskuttering av Fv 757 parsell Havnekrysset øst – Holbergkrysset.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de aktuelle forhandlinger/avtaler
 3. Forskutteringsbeløpet dekkes ved bruk av lån.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer

 

PS 014/16 Detaljregulering for Kroken 1721/19/471   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.02.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Detaljregulering for Kroken vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

PS 015/16 Interpellasjon fra John Hermann - Øremerket tilskuddsordning til helsestasjon og skolehelsetjeneste
   
Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.02.2016

BEHANDLING:   
John Hermann fremmet sin interpellasjon.

Ordfører svarte slik:
Takk for interpellasjon.

Jeg vil svare ved å minne om noe av historikken i dette sakskomplekset, så noen ord om hvordan Verdal kommune tenker bredde på dette området. Avslutningsvis noen generelle betraktninger rund tilskuddsordninger, ikke minst øremerkede tilskuddsordninger.

Historikk:
De første signalene om styrking av kom i kommuneproposisjonen i 2014. Målet med denne styrkningen var knyttet til å arbeid opp mot psykisk helse. I statsbudsjettet for 2014 ble det bevilget 180 mill. kroner innenfor veksten i de frie inntektene, og i etterkant viste en undersøkelse at ca halvparten av kommunene hadde brukt disse pengene til å ansette flere helsesøstre. I statsbudsjettet for 2015 ble beløpet knyttet til samme formål (styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten) økt til 455 millioner kroner. Som varslet i kommuneproposisjonen 2015 ville Regjeringen ytterligere styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder jordmortjenesten. 200 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2016 er begrunnet med en styrking av disse tjenestene

For 2016 utgjør satsingen på denne tjenesten til sammen 667,7 mill. kroner. Midlene foreslås fordelt til kommunene basert på antall innbyggere i alderen 0–19 år, med et minstenivå på 100 000 kroner per kommune. I budsjett for Verdal kommune 2016 er ikke slik styrking fra rammetilskuddet gjennomført.

Breddeargumentasjon
Verdal har over en rekke år satset på og bygd opp et bredt tiltaksapparat knyttet til arbeid med barn og unges psykiske helse. Helsestasjonen har vært et viktig virkemiddel her, men kommunen har i tillegg utviklet et bredt virkemiddelapparat for å nå flest mulig barn og unge. Her kan det vises til Mennesker og livskvalitet 15.10.14- PS 60/14 og Formannskapet PS 89/14 som forteller om bredden i virkemiddel:

 • Miljøteam
 • Ungdomskontakten
 • De utrolige årene

Og en samlet ressursbruk på da 3,8 millioner. I sum gir dette en bredde i tiltak og arenaer for å nå ut til flest mulig barn og unge. Alle disse tiltakene er under evaluering – og det vil komme mer om effekten av disse utover denne våren.

I tillegg kjenner vi utviklingen i antall barn i aldersgruppen 0-19 år de senere årene. Lave fødselstall og et minkende antall skolebarn har gjort at det har blitt mindre inntekter til kommunens tjenesteapparat. Det har derfor blitt foretatt noen tøffe valg – bl.a. at samarbeidet med MOT har blitt sagt opp. I dette bildet har det ikke blitt foretatt kutt i helsestasjonsvirksomheten som følge av færre barn og unge.

En sak om størrelsen på disse tjenestene ble lagt fram for kommunestyret 15.06.15 (PS 52/15) og vurderingen fra den var følgende:

Regjeringen kom (i 2014) med forslag om å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner som en del av regjeringens forslag til vekst i kommunenes frie inntekter.

I budsjett for Verdal ble det ikke prioritert en økning i årsverk på helsestasjonen. Dette har sammenheng med den bemanningen som forelå der per 31.12.2013. I denne bemanningen (31.12.2013) var det, gjennom midler knyttet til forebyggingsplanene våre, ansatt miljøterapeut/spesialpedagog. Dette er ikke en type stiling som er lovpålagt, men som er knyttet opp mot et forebyggingsfokus. I tillegg har antall årsverk med helsesøstre økt fra 7,3 i 2010 til 10,5 i 2013. Samtidig med dette har også fødselstallene våre vært synkende, som igjen vil medføre noe økt kapasitet. Disse momentene resulterte i en beslutning om å opprettholde bemanning i helsestasjon på 2013-nivå for 2014. Med dette nivået viser KOSTRA-tallene oss at ressursbruken på dette området ligger relativt høyt når vi sammenligner oss med våre nabokommuner, fylket og landet.

Det er med samme logikk og kunnskap at vi ikke heller i 2016 har kunnet prioritere en økning på dette feltet.

Vi har tro på bredde i virkemiddelapparat knyttet opp mot så komplekse utfordringer som psykisk helse. Å skulle øke antall ansatte spesifikt i helsestasjon- og skolehelsetjeneste vil måtte gå på bekostning av andre tjenester (uavhengig av incentivordninger) og i dette budsjettet ble det valgt å holde fast på bredden av tilbudet i påvente av en evaluering av alle disse forebyggende tiltakene.

Generell betraktning rundt tilskuddsordninger:
I utgangspunktet finnes det per dato mange ulike tilskuddsordninger hvor kommunen kan søke midler for å opprette nye stillinger eller tjenester (Som eksempel finnes det midler knyttet til å ansette psykologer). Disse har imidlertid en sånn karakter at det forutsetter at kommunene selv skal ta over den hele og fulle finansieringen etter en gitt periode (3-5 år). Tilskuddene trappes da ned med den logikken at kommunene selv trapper opp sin egeninnsats på økonomisiden. Det må derfor foreligge nøye vurderinger i et langsiktig perspektiv på hvilke stillinger eller tjenester som vi ønsker å foreta volumøkninger på. I senere års budsjett har det vært en uttalt målsetting å fokusere en større andel ressurser rundt vår kjernevirksomhet – og det har derfor ikke vært en planlagt strategi å øke volumet på våre hjelpe- og støttetjenester. Denne logikken opprettholdes for å skape et solid grunntilbud som får bidrag fra et bredt og fleksibelt hjelpemiddelapparat i vår søken etter gode, helhetlige og koordinerte tjenester for våre barn og unge.

Generelt om øremerking:

 • irkningsdato. «Straffes» hvis du er for tidlig. Verdal kommune var tidlig ute her.
  ==> Premiering av de seineste. Feil incentiv.
 • Øremerkinger virker ofte innsnevrende. Verdal kommune har en helthetssatsing.

Det ble en kort debatt.
  
     

PS 016/16 Interpellasjon fra Verdal FRP - Snøscooterleder   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.02.2016

BEHANDLING:   
FRP v/Bård Storhaug fremmet interpellasjonen

Ordfører svarte slik:
«Takker for interpellasjonen.
Vil uttrykke en skepsis til og avstand fra en del av spørsmålene i intervjuet av Leonhardsen i lokalavisa. Det er også reagert fra overordnet myndighet, bl.a. fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og Statens Naturoppsyn. De reagerer på utsagn fra Arne Leonhardsen m.fl i lokalavisa, og sier det ikke er slik at Verdal kommune ligger dårlig an i saken og de er klare på at påstandene i lokalavisa ikke stemmer. De (Leonhardsen m.fl) har rett i at Namsskogan og Lierne har kommet lenger enn Verdal, men verken Snåsa eller Meråker har kommet lengre enn Verdal. Av de 23 kommunene i Nord-Trøndelag, har vi registrert at kun åtte av dem har begynt en prosess angående scooterløyper. Disse er Namsskogan, Lierne, Grong, Meråker, Nærøy, Røyrvik, Snåsa og Verdal. Av disse er det tre som har kommet i mål, og det er Namsskogan, Lierne og Grong. De resterende er omtrent like langt i prosessen.

Historikk – frem til i dag
Regjeringen startet i 2013 opp arbeidet med å utvikle en forsøksordning etter Forsøksloven (Lov om forsøk i offentlig forvaltning – 01.01.1993), som åpnet for at et utvalg kommuner rundt om i landet kunne etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i utmark.

Forsøksordningen forutsatte at den enkelte kommunen søkte departementet om deltakelse og at de utvalgte kommunene (i alt 48 kommuner – senere utvidet til 108 kommuner) ved innvilgning, skulle vedta en standardisert forskrift som var utarbeidet av departementet. Den standardiserte forskriften la selve grunnlaget for den videre prosessen, hvor hver enkelt kommune skulle utarbeide en egen lokal forskrift med tilhørende kart over aktuelle traseer - etter reglene i plan- og bygningsloven.

Verdal kommune fikk innvilget sin søknad om deltakelse i forsøksordningen i 2013 og vedtok den standardiserte forskriften i mars 2014. I den forbindelse ble det iverksatt arbeid med planprogram for utarbeidelse av den lokale forskriften i mai 2014, for å kartlegge hvilke mulige traseer som skulle utredes i det videre arbeidet.

Planprogrammet ble lagt ut på høring i juni 2014.

Ny motorferdsellov m/forskrift, som trådte i kraft sommeren 2015, endret imidlertid forutsetningene i prosessen etter høringen. Loven hjemler nå at forvaltningsloven skal være gjeldende for prosessen og ikke plan- og bygningsloven. Krav til planprogram er dermed lempet på og rett til innsigelse fra statlige myndigheter er frafalt. Rett til klage er opprettholdt. Dette medfører i realiteten en forenklet prosess, men krav til melding om oppstart, høring og etterbehandling av innkomne merknader er videreført. Annonsering av vedtatt forskrift vil fortsatt være en forutsetning – med tre ukers klagefrist. Ved oppheving av kommunens vedtak som følge av en eventuell klage vil det bli avkrevd en ny formell prosess.

Ny forskrift om motorferdsel i utmark, vedtatt sommeren 2015, beskriver langt på veg hvilke forutsetninger som stilles til en slik etablering, samt hva som må tas hensyn til ved en etablering. Dette går frem av syv sider med merknader til § 4a som er selve hjemmelsgrunnlaget for at kommunen kan etablere løypene. Forskriften er lagt ved dette notatet. Merknadene vil bli tungtveiende i en eventuell klagebehandling. Forutsetningene og hensynene i forskriften er gjengitt i veileder til forskriften.

Løypene som er vedtatt utredet gjennom planprogrammet frem til i dag går frem av kartet nedenfor. Disse utgjør i alt 18 mil og strekker seg stort sett over hele kommunen, fra sør til nord. 

Kartutsnitt som viser mulige scooterløyper

Foreløpig fremdrift og tidsbruken fremover:
Kommunens arbeid med ny forskrift for fastsetting av snøscooterløyper har stoppet opp f.o.m mai 2015, som følge av vesentlig utskifting i staben.

Kommunen tok igjen opp arbeidet med etablering av snøscooterløyper i november 2015. Det ble avhold nye møter med Statlige myndigheter, de største berørte grunneierne (Verdalsbruket og Statskog), reindriftsnæringen og snøscooterinteressene i desember/januar.

Komite for plan- og samfunn i Verdal kommune fikk en orientering rundt saken i møte den 12.januar 2016. Saken ble tatt til orientering uten videre føringer.

Første prioritering vil være å avklare om kommunen har finansielle midler til en konsekvensutredning av det foreløpige løypenettet som ble vedtatt gjennom arbeidet med planprogram. Administrasjonen avventer nå et møte med Rådmann for å avklare mulighetene for å finansiere en slik konsekvensutredning. Administrasjonen må senere legge frem en sak for politisk behandling, hvor det må avklares om det skal settes av penger til en slik konsekvensutredning, da det ikke er budsjettert for en slik utredning i 2016.

Dersom kommunen vedtar å disponere midler til en slik utredning, ser administrasjonen det som hensiktsmessig at man behandler løypene som skal utredes i KPS på nytt, slik at man er sikker på hvilke løyper som skal utredes. Dette som følge av at planprogrammet aldri ble fastsatt, i kombinasjon med kommunevalg og vesentlige endringer i lovverket.

Videre skal konsekvensutredningen gjøres av eksterne konsulenter, noe som vil medføre at prosjektet skal legges ut på offentlig anbud. Dette tar minimum 3 uker. Tatt i betraktning at rovfugl skal utredes i perioden januar-mars (innen 01.april), ser Administrasjonen som urealistisk å få til en konsekvensutredning ferdig innen utløpet av 2016. Høring og offentlig ettersyn antas derfor å kunne gjennomføres tidligst våren 2017.»

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende forslag til vedtak:
«Det etableres et arbeidsutvalg som skal jobbe for formålet i endringen i motorferdselloven og endringen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som trådte i kraft 19. juni 2015.

Et slikt arbeidsutvalg må ha som oppgave å utrede muligheten, og kartlegge tolkninger og handlingsrom innenfor gjeldende forskrift for etablering av scooterløyper og rekreasjon og fornøyelseskjøring.

Arbeidsutvalget bør være representert av berørte interessegrupper, sammen med representant for politisk og administrativ ledelse.

Organisering av dette arbeidet delegeres til utmarksnemnda.»

Ordfører fremmet forslag om at forslaget fra H v/Oddleiv Aksnes oversendes formannskapet.

Ved votering ble forslaget vedtatt oversendt til formannskapet med 33 mot 2 stemmer

VEDTAK: 
Forslag fra Høyre oversendes formannskapet til behandling.
  
 


PS 017/16 Orientering  Til toppen av siden   video

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.02.2016

BEHANDLING:   
John Hermann fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

Rådmann orienterte om:

 • Ungdommens hus tema i arbeidsmiljøutvalget i dag, sendes videre til arbeidstilsynet.
 • Regnskap 2015 avlagt innenfor fristen som er 15. februar. 9,3 millioner i mindreforbruk. Netto driftsresultat fra – 8,9 mill i 2014 til + 15,1 mill i 2015.
 • Har delt ut erkjentlighetsgaver til ansatte – takket av totalt 821 år i kommunal tjeneste.
 • Opprettet virksomhetsområdet integrering og mangfold – virksomhetslederstillingen er utlyst med søknadsfrist i dag.

Ordføreren orienterte om:

 • 5. og 6. februar fikk Verdal besøk av stortingspresident Olemic Thommessen. Fikk orientering om Tindved kulturhage, skuespillerutdanningen og en gjennomgang og orientering om Verdal Industripark fredag 5. februar. Lørdag 6. ble det bli en orientering om karolinerjubileet og en innføring i Verdalsraset.
 • Det er avholdt medarbeidersamtale med rådmann.
 • Minnemedalje 2. verdenskrig – har avholdt 2. runde med utdeling – 8 stykk utdelt nå. 6 stk utdelt i juni 2015 – 14 utdelt til sammen i Verdal.
 • Byer i Midt-Norge avholdt samling i februar. Opprettet en arbeidsgruppe som skal se på hvordan forumet skal brukes.
 • Felles politiråd avholdt med kommunene Levanger, Steinkjer, Verdal, Inderøy, Leksvik og Verran.
 • Årsmøte i representantskapet i Innherred interkommunale legevakt – må ut fra sykehuset og inn i «helikopterhuset» - medfører betydelige merutgifter for legevakten.
 • Folkehelseprofil 2016 – eksempel fra Verdal.


    Til toppen av siden

Publisert: 18.01.2016 15:18 Sist endret: 09.04.2021 08:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS