Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.02.2016 - PS 10/16 Kommunereformen - supplering av mandat fra kommunestyret

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2014/8125 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.02.2016 21/16
Kommunestyret 10.02.2016 10/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.02.2016

BEHANDLING:
Saken ble utlagt i møtet.

Ordfører fremmet følgende endring og tilleggsforslag:
Pkt. 1 – ordet «tydelig» strykes.
Nytt pkt. 3:
«Kommunestyret godkjenner at ansattes organisasjoner deltar i forhandlingsmøtene med 1 observatør med talerett.»

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
«Kommunens forhandlingsutvalg suppleres med 1 representant for ansatte.»

Votering:
Alternativ votering mellom forslag fra ordfører til nytt pkt. 3 og forslaget fra SV til nytt pkt. 3 – forslaget fra ordfører ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra SV.
Endringsforslag pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Samlet votering over rådmannens forslag med vedtatte endringer – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret ser at punkt 2 i vedtak i PS 113/15 kan være innskrenkende, og gir forhandlingsutvalget mandat for å gjennomføre forhandlinger med Levanger og Frosta.
 2. Kommunestyret ser at det kan bli krevende å få gjennomført både innbyggerundersøkelse og rådgivende folkeavstemming, og aksepterer at en innbyggerundersøkelse ikke blir gjennomført.
 3. Kommunestyret godkjenner at ansattes organisasjoner deltar i forhandlingsmøtene med 1 observatør med talerett. 
   

 
 
 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret ser at punkt 2 i vedtak i PS 113/15 kan være innskrenkende, og gir forhandlingsutvalget tydelig mandat for å gjennomføre forhandlinger med Levanger og Frosta.
 2. Kommunestyret ser at det kan bli krevende å få gjennomført både innbyggerundersøkelse og rådgivende folkeavstemming, og aksepterer at en innbyggerundersøkelse ikke blir gjennomført.
   

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I kommunestyrets møte 14. desember 2015 ble følgende vedtak fattet:

 1. Basert på det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, oppfyller Verdal kommune målsettingene for framtidig kommunestruktur. Verdal kommune som selvstendig kommune er derfor et meget realistisk alternativ.
 2. Verdal kommune ønsker likevel å gjennomføre forhandlinger for intensjonsavtale med kommunene Frosta, Levanger og Inderøy for å kunne vurdere et alternativ til fortsatt å være egen kommune etter dagens grenser. Subsidiært kan det føres forhandlinger med Levanger og Inderøy sammen eller hver for seg.
 3. Verdal kommune ønsker at forhandlingene skal starte opp med felles formannskapsmøte mellom kommunene, slik at faktagrunnlag, prosess og framdrift blir avstemt.
 4. Fullstendig utredning om avvikling av samkommunen sluttstilles parallelt med forhandlinger, slik at alle konsekvenser for nullalternativet er utredet forut for kommunestyrets beslutningsprosess.
 5. Det gjennomføres folkemøter, felles innbyggerundersøkelse og næringslivsundersøkelse i kommunene som forhandler. Både nullalternativ og sammenslåingsalternativ skal prøves i innbyggerundersøkelsen.
 6. Kommunens forhandlingsutvalg skal bestå av:
  - Bjørn Iversen
  - Silje Sjøvold
  - Marit Voll
  Rådmannen følger forhandlingsutvalget og utgjør kommunens sekretariat.
 7. Det er innbyggerne som eier kommunen. Før politisk sluttbehandling av utredningsresultatene skal det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming om hvorvidt Verdal kommune skal bestå som selvstendig kommune, eller slå seg sammen med nabokommuner.
   

Oppstarten av gjennomføring av vedtakets punkt 2 materialiserte seg ved at Verdal kommune inviterte Frosta, Levanger og Inderøy kommuner til felles formannskapsmøte 13. januar. Dette møtet ble gjennomført, og kommunene Frosta og Levanger har etter den tid gjort sine vedtak om videre forhandlinger.

Frosta kommune har vedtak om å gå i forhandlinger både nordover og sørover, mens Inderøy kommune har vedtatt å ikke gå i forhandlinger. Dog skal det gjennomføres innbyggerundersøkelse m.v. i Inderøy kommune, slik at det kan framstå som at «døren holdes på gløtt». Dette er det imidlertid de folkevalgte i Inderøy kommune som suverent må avgjøre.

Første møte mellom forhandlingsdelegasjonen i Frosta, Levanger og Verdal ble gjennomført 2. februar og neste er berammet til 19. februar 2016.

I forbindelse med denne prosessen er det ønskelig med en presisering av forhandlingsutvalgets mandat, vedtakets punkt 2, som lyder:
Verdal kommune ønsker likevel å gjennomføre forhandlinger for intensjonsavtale med kommunene Frosta, Levanger og Inderøy for å kunne vurdere et alternativ til fortsatt å være egen kommune etter dagens grenser. Subsidiært kan det føres forhandlinger med Levanger og Inderøy sammen eller hver for seg.

En strikt lesing av dette punktet viser at det ikke favner tydelig alternativet Frosta, Levanger og Verdal. Det er derfor ønskelig å få dette presisert, slik at forhandlingsutvalget ikke trenger ha tvil om sitt mandat.

Vurdering:
I kommunestyrets møte 8. desember 2014 (PS 93/14) ble det bredt drøftet hvilke alternativer Verdal kommune sto overfor. Dette var svært mange, og prosessen i 2015 har avgrenset dette betydelig, noe som er beskrevet i PS 113/15.

Gjennom 2015 har kommunene i Innherred samarbeidet om en utredning, som ble lagt fram 14. september 2015. Denne har dannet grunnlaget for den enkelte kommunes saksvurdering og formelle beslutninger om videre forhandlingsløp.

Den nedenforstående figuren er hentet fra saksframstillingen i PS 113/15 (for så vidt også benyttet i mange andre sammenhenger). Det er den såkalte «Innherredstrakta» som i denne sammenheng er relevant. Denne viser de mulige ulike alternativene.

Oversikt over alternativer

Alternativet Frosta, Levanger og Verdal er i dette et av de mulige utfallene. Dette står imidlertid ikke eksplisitt i vedtaket, og kommunestyret inviteres til å tydeliggjøre dette, slik at forhandlingsutvalget opplever å ha et trygt mandat i den pågående prosessen.

Innbyggerundersøkelse
I PS 113/15 ble også følgende punkt vedtatt:
Det gjennomføres folkemøter, felles innbyggerundersøkelse og næringslivsundersøkelse i kommunene som forhandler. Både nullalternativ og sammenslåingsalternativ skal prøves i innbyggerundersøkelsen.

Intensjonen bak vedtaket er å få bred involvering og kunnskap om kommunereformen og dennes alternativer for Verdal. Tiden er imidlertid så vidt knapp at det vil være krevende å få gjennomført alle disse elementene med god kvalitet. Rådmannen ser derfor at en innbyggerundersøkelse vil gi lite relevant informasjon, ut over det en rådgivende folkeavstemming vil gi. Oppfatningen er derfor at det er riktigere å bruke ressursene på informasjon og kunnskapsdannelse inn mot den rådgivende folkeavstemmingen.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.02.2016 10:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS