Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.02.2016 - PS 12/16 Ungdommens hus - godkjenning av forprosjekt

Saksbehandler: Trond  Selseth

Arkivref : 2012/6861 - /C10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 10.02.2016 8/16
Formannskapet 18.02.2016 15/16
Kommunestyret 29.02.2016 12/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.02.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble innstilling fra komite mennesker og livskvalitet enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyre slutter seg til de framlagte planer for lokaliteter for Ungdommens hus og Voksenopplæring for flyktninger.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med Byggmestran AS.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt for kjøp av deler av eiendommen Blikktun, gnr 19 bnr 529 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 471 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 606.
   

 

Rådmannens innstilling:  

 1. Kommunestyre slutter seg til de framlagte planer for lokaliteter for Ungdommens hus og Voksenopplæring for flyktninger.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med Byggmestran AS.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt for kjøp av deler av eiendommen Blikktun, gnr 29 bnr 529 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 471 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 606.
   

   

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 10.02.2016

BEHANDLING:
V og SP v/Vigdis Haldorsen
fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med Byggmestran AS etter at det er gjennomført en prosjektplanlegging som definerer kommunens behov og tjenesteinnhold for ungdommens hus.

Votering:

 • Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2: Alternativ votering mellom rådmannens innstilling og V/SP sitt forslag. Rådmannens innstilling fikk 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for forslaget fra V/SP.
 • Pkt. 3: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:

 1. Kommunestyre slutter seg til de framlagte planer for lokaliteter for Ungdommens hus og Voksenopplæring for flyktninger.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med Byggmestran AS.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt for kjøp av deler av eiendommen Blikktun, gnr 29 bnr 529 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 471 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 606.
   

  

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Samspillsfase.
Det vises til Kommunestyresak 91/15 angående Ungdommens hus – Voksenopplæring flykninger der kommunestyre vedtok å gjennomføre samspillsfase for det aktuelle bygget. Vedtaket ble slik:

 1. Kommunestyret ber rådmannen medvirke til at det gjennomføres en samspillsfase for realisering av Ungdommens Hus og lokaler for voksenopplæring flyktninger.
 2. Samspillsfasen må resultere i en reduksjon av budsjett til maksimum 20 mill. kroner, inkl. moms.
 3. Rådmannen bes innarbeide dette i sitt forslag til investeringsbudsjett for 2016.
 4. Dagens tilbud i Kinokjelleren avvikles så raskt dette er praktisk mulig.
 5. Rådmannen bes vurdere mulighetene for legge inn annen kommunal tjenesteproduksjon i tillegg til innvandrerundervisningen og ungdommens hus.
   

På det tidspunktet forelå det et budsjettforslag på kr 22.131.250,- etter gjennomført konkurranse på pris og design.

Samspillfasen ble igangsatt og målet var blant annet å få redusert totale kostnader ned til kr 20.000.000,-, i samsvar med kommunestyrets vedtak. Samtidig var det en målsetting å forbedre det foreslåtte forslaget til løsning.

Ungdomsrådet samt de ansatte ved Voksenopplæringa for flyktninger har sammen med arbeidsgruppa deltatt på en aktiv og konstruktiv måte i dette arbeidet.
Videre er Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne orientert om prosess og løsninger i møte 22. januar.

Arbeidsgruppen som har deltatt sammen med entreprenør og arkitekt gjennom samspillsfasen vurderer resultatet som nå foreligger som en klar forbedring av det opprinnelige forslag fra den valgte leverandør.

Resultatet av samspillsfasen har resultert i følgende budsjett for byggingen:

 1. Kjøp av bygget                     kr 5.000.000
 2. Tilbud fra Byggmesteran      kr 7.450.000
 3. Konkurransehonorar             kr      75.000
 4. Byggherrekostnader              kr    200.000
 5. Prosjektledelse                      kr    350.000
 6. Offentlige gebyr og avgifter kr    200.000
 7. Uavhengig kontroll               kr    150.000
 8. Inventar, utstyr                      kr 2.000.000
 9. Lønns- og prisstigning          kr     175.000
 10. Byggelånsfinansiering          kr     150.000
 11. Marginer, reserver                kr 1.250.000
 12. 25 % merverdiavgift             kr 3.000.000 (av linje 2-11)
  BUDSJETT                          kr20.000.000
   

Budsjett er således i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 91/15 og kommunestyrets vedtak i budsjettet for 2016.

Byggearbeidene er planlagt oppstartet 1. mars og ferdigstillelse er satt til 31. august 2016.

Tegninger av løsning for Ungdommens hus og Voksenopplæring for flyktninger vedlegges saken.

Innhold i Ungdommens hus.

 • Historisk bakteppe.
   
  I 2011/2012 ble det igangsatt et arbeid for å utrede et «Ungdommens hus» i Verdal. Det ble nedsatt en prosjektgruppe og gjennomført brede medvirkningsprosesser (spørreundersøkelser, ungdomskonferanse, dialogmøter med lag, foreninger og næringsliv med mer). På bakgrunn av dette kom prosjektgruppa med en rekke anbefalinger knyttet til innhold i ungdommens hus, lokalisering, åpningstid og bemanning med mer.
  Utredning følger saken som vedlegg.
   
 • Faglig tilnærming i ungdommens hus
   
  Utredningen fra 2012 pekte på den faglige tilnærmingen som et slikt hus bør ha:
   
  - Kulturfaglig forankring.
  - Sosialfaglig forankring.
   
  Et viktig moment som ikke ble drøftet i utredningen av 2012, men som har aktualisert seg i 2016 er den rollen som Ungdommens hus kan og må spille som integreringsarena p.g.a. samlokaliseringen med Møllegata voksenopplæring. Det er derfor viktig å legge inn den dimensjonen:
   
  - Integreringsfaglig forankring
   
 • Rolle og funksjon i Ungdommens hus:
   
  I utredningen fra 2012 om Ungdommens Hus ble følgende sagt om husets rolle og funksjon:
   
  - Ungdom trenger trygge og uformelle møteplasser.
  - Ungdom trenger å kunne utvikle sosiale ferdigheter.
  - Ungdom trenger verksteder for egenprodusert kultur.
  - Ungdom trenger stabile voksne rollemodeller.
  - Arrangør av rusfrie arrangementer.
   
  Et moment som var en uuttalt del av utredningen er den kriminalitetsforebyggende funksjonene som et slikt hus vil kunne ha. I tillegg kommer også de dimensjonene som 2016 bringer inn som medfører at huset også får en rolle og funksjon som inkluderings- og integreringsarena.
   
 • Lokalisering, rom og muligheter
   
  Lokaliseringen av det foreslåtte Ungdommens hus blir en del av aksen fra kinobygget, teaterbygget, Tindved (med bl.a. musikk og kulturskole og Nord Universitetets teaterutdanning), skateparken og ungdommens hus/Møllegata – Voksenopplæring. Dette åpner for mange mulige samarbeidskonstellasjoner på kryss og tvers. Husets vil ha ulike rom og fasiliteter (kafe, medierom, øvingsrom, mekkerom, blackbox m.m) som kan benyttes fleksibelt av ulike aktører, og målet er å få mest mulig aktivitet inn huset. Innholdet i alle disse mulighetene vil det jobbes med å tydeliggjøre denne våren, i tillegg til at fokus knyttet til integrering/inkludering vektlegges.
   
 • Åpningstid og bemanning
   
  Ungdommens hus skal være åpent for ungdom i tidsperioden kl. 14.00 – 21.00 (mandag til fredag).
   
  Følgende stillinger foreslås lagt til huset:
   
  - Daglig leder i 100% stilling
  - Medarbeider i 50% stilling
  - 1 årsverk lærling
   
  I tillegg er det flere kommunale aktører som kan gå inn for å styrke bemanningene i huset i samarbeid med den faste bemanningen, og det kan også være en arena hvor det er naturlig arena å ta inn studenter i praksis, ansette lærlinger, gi arbeidstrening og praksisplasser gjennom Nav osv.
  Drifta av huset vil skje i samvirke mellom voksne og ungdommer, og det kan være formålstjenlig å organisere drifta av ulike funksjoner i huset gjennom å etablere ulike «crew». Et crew er en gruppe av ungdom som sammen med en voksen eller alene er ansvarlig for ulike driftsoppgaver i huset. Et «husstyre» kan således opprettes som en sum av ulike crew som driver huset.
  «Crewet» blir således en mestrings- og læringsarena for ungdom. Det er med på å ansvarliggjøre ungdommene i forhold til de ulike delene av drifta i huset, og bidrar også til at ungdom får direkte påvirkning på innholdet i huset.
   
 • Økonomi.
   
  Det er satt av midler i 2016 til å ansette leder i 100 % stilling. Det er videre søkt midler gjennom barnefattigdomsmidlene til lærling og klubbmedarbeider.
  Forvaltning, drift og vedlikehold(FDV kostnader) av bygget er ikke lagt inn i budsjettet for 2016. Det forventes ikke betydelig utgifter til dette i 2016, med en oppstart høsten 2016. For 2016 forutsettes det at dette dekkes innenfor det vedtatte budsjett for teknisk drift. For kommende år må disse kostnadene innarbeides ved den årlige budsjettbehandlingen.
   
  Med bakgrunn i rapporten som ble levert av prosjektgruppa i 2012 og med dagens situasjon i verdalssamfunnet legges det opp til å etablere et ungdommens hus hvor det er tre viktige innholdsdimensjoner: En sosialfaglig, kulturfaglig og integreringsfaglig. Huset gir en rekke muligheter for å utvikle vår samlede tjenesteproduksjon på en rekke områder i samarbeid med frivillighet, lag og foreninger. Det vil derfor denne våren jobbes med å tydeliggjøre dette mulighetsrommet. Komiteen for Mennesker og livskvalitet har bedt om å bli involvert i det videre arbeid med innhold i huset. Dette vil bli fulgt opp av rådmannen i det videre arbeidet utover våren 2016.
  Et kjernepunkt i drifta av huset er at ungdommens hus er en del av demokratiarbeidet. Huset skal ikke være et kulturelt kjøpesenter hvor man betaler for et utvalg av fritidsaktiviteter. Ungdommens egen deltagelse/medvirkning i styre og stell er selve ideen bak et ungdommens hus. Som brukere av huset skal de gis muligheter til innflytelse, mestring og deltagelse. I den sammenheng vil huset også kunne spille en viktig rolle i integreringsarbeidet.
   

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.02.2016 10:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS