Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.02.16 - PS 13/16 Forskuttering av utbygging FV 757 Holbergkrysset - Hamnekrysset øst - Finansiering

Saksbehandler: Bård  Kotheim

Arkivref : 2014/8388 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 09.02.2016 11/16
Formannskapet 18.02.2016 16/16
Kommunestyret 29.02.2016 13/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.02.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune garanterer for et beløp på inntil 20 mill. kr til utbygging/forskuttering av Fv 757 parsell Havnekrysset øst – Holbergkrysset.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de aktuelle forhandlinger/avtaler
 3. Forskutteringsbeløpet dekkes ved bruk av lån.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer. 
   

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommune garanterer for et beløp på inntil 20 mill. kr til utbygging/forskuttering av Fv 757 parsell Havnekrysset øst – Holbergkrysset.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de aktuelle forhandlinger/avtaler
 3. Forskutteringsbeløpet dekkes ved bruk av lån.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.

 

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 09.02.2016

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim redegjorde om saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune garanterer for et beløp på inntil 20 mill. kr til utbygging/forskuttering av Fv 757 parsell Havnekrysset øst – Holbergkrysset.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de aktuelle forhandlinger/avtaler
 3. Forskutteringsbeløpet dekkes ved bruk av lån.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.
   

    

Vedlegg:
Detaljreguleringsplan mai 2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
K-sak 106/15 med vedlegg. 

Saksopplysninger:
Verdal industripark er et av landets største Industri og næringsområder med over 3000 arbeidsplasser. I Havnekrysset/Holbergkrysset er det av den grunn til tider avviklingsproblemer for trafikk som skal til/fra industriparken.

Formålet ved vegprosjektet på parsell Havnekrysset øst – Holbergkrysset er å sikre bedre framkommelighet for trafikk til/fra Verdal industripark og Verdal sentrum/E6. I tillegg skal ferdig vegprosjekt ivareta trafikksikkerheten langs strekningen, samt sikre ett tilfredsstillende bomiljø for de nærliggende bolighus.

Prosjektet er omtalt i Fylkesvegplanen 2014-2017, med anleggsstart etter 2017. Verdal kommune ønsker å forskuttere utbyggingen slik at krysset kan utbygges tidligere enn signalisert.

Vurdering:
For å få en bedring av trafikkforholdene i Havnekrysset spesielt i rushtiden er det et sterkt ønske å få gjort noe med trafikkforholdene så raskt som mulig. Som nevnt ovenfor er prosjektet omtalt i Fylkesvegplanen 2014-2017, med oppstart etter 2017. For å få en anleggsstart i løpet av 2016 ønsker Verdal kommune å forskuttere prosjektet. Prosjektet er kostnadsberegnet til 18,1 mill.kr +/- 10% i 2015-kroner. Dette tilsier en maksimal kostnadsramme på 20 mill. kr for prosjektet.

Dersom en forutsetter et lån på 2,5 % rente vil en få enn årlig rentekostnad på kr. 500.000,- til at investeringen er tilbakebetalt. Dette er en kostnad Verdal kommune må dekke dersom forskutteringsavtalen blir tilsvarende de Verdal kommune har hatt tidligere med Statens/Vegvesen/Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Forventet forskutteringstid vil være 1-4 år avhengig hvilken prioritet prosjektet får i neste Fylkesvegplan.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.03.2016 10:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS