Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.08.2016

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           29.08.2016
Tid:             18:00 - 20:15
Til stede:     35 representanter

 
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

Åpning, opprop, merknader. Video.
 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt.

Sakliste som PDF  -   Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 59/16 Godkjenning av møteprotokoll  20.06.2016 Protokoll video
PS 60/16 Eierskapsmelding 2016 Verdal kommune - selskapsdel Saksframlegg Protokoll video
PS 61/16 Evaluering av forebyggingsarbeid Verdal kommune 2016 Saksframlegg Protokoll video
PS 62/16 Bosetting av enslige mindreårige- orientering Saksframlegg Protokoll video
PS 63/16 Reguleringsplan Sandvika Hytteområde Saksframlegg Protokoll video
PS 64/16 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon Saksframlegg Protokoll video
PS 65/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 66/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 67/16 Anne Grytbakk - Søknad om fritak fra kommunale verv pga flytting fra kommunen Saksframlegg Protokoll video
PS 68/16 Tronn Røtvoll - søknad om fritak fra politiske verv  Saksframlegg Protokoll video
PS 69/16 Orientering  - Protokoll video
PS 70/16 Interpellasjon fra Verdal SP v/Marit Voll - Mobildekning og internettilgang i Verdal Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 29.08.2016
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara.
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Siri-Gunn Vinne møtte som vara
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Nei Bård Storhaug møtte som vara
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 059/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2016

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 20. juni 2016 godkjennes».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:
Protokoll fra møte 20. juni 2016 godkjennes.

 

PS 060/16 Eierskapsmelding 2016 Verdal kommune - selskapsdel  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:   
Eierskapsmelding for 2016 vedtas. 

 
 
        

PS 061/16 Evaluering av forebyggingsarbeid Verdal kommune 2016  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2016

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Hovedlinjene i Verdal kommunes forebyggende arbeid videreføres med de kvalitetsforbedringer som foreslås i evalueringene.

Innretning og prioritering skal jevnlig vurderes, og da fortrinnsvis i forbindelse med kommunens ordinære planprosesser. 

 

PS 062/16 Bosetting av enslige mindreårige- orientering   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:    
Saken tas til orientering. 
   
  

   
PS 063/16 Reguleringsplan Sandvika Hytteområde  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2016

BEHANDLING:   
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Detaljregulering Sandvika hytteområde vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.
    
    
  

PS 064/16 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Kommunestyret tar rapporten «Forvaltningsrevisjon – kommunen som arbeidsgiver» til etterretning, og ber rådmannen arbeide videre med de omhandlede temaer.
  
  

 

PS 065/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:   

 1. Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Verdal kommune – 2016-2019, med slik prioritering av prosjekter:
  a. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
  b. Innherred Renovasjon IKS
  c. Veksttorget AS
 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.

 

PS 066/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
 2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:
  1) Pleie og omsorg,
  2) Planlegging og vedlikehold av kommunal eiendom, veier og anlegg
  3) Oppvekst
 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.


 
  

PS 067/16 Anne Grytbakk - Søknad om fritak fra kommunale verv pga flytting fra kommunen   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2016

BEHANDLING:  
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende forslag til pkt 2, 2. punkt:
Nytt 3. varamedlem i skatteutvalget: Torill Elverum.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 og Aps forslag – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret fritar Anne Grytbakk fra sine kommunale verv for resten av valgperioden pga flytting til annen kommune.
 2. Nytt 1. varamedlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede: Torunn A. Rotmo.
  Nytt 3. varamedlem i skatteutvalget: Torill Elverum.

 

PS 068/16 Tronn Røtvoll - søknad om fritak fra politiske verv   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2016

BEHANDLING:  
H v/Silje Sjøvold fremmet følgende forslag til pkt. 2: Knut Snorre Sandnes.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Høyres forslag til pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tronn Røtvoll om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Nytt medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden: Knut Snorre Sandnes.

 

PS 069/16 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2016

BEHANDLING:   
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:
Stiklestad Nasjonale Kultursenter ­v/direktør Turid Hofstad. Se video-opptak av orienteringen

Rådmann orienterte om:

 • Sommerdriften har gått bra.
 • Ungdommens hus – tatt delvis i bruk til voksenopplæring. Hele bygget vil bli tatt i bruk medio oktober.
 • Sikkerhetsstrategi og sikkerhetspolicy. Snart ferdig med overordnet dokument som handler om informasjonssikkerhet og personvernsikkerhet.
 • Lokale forhandlinger i gang og vil foregå i september. Ikke lokale forhandlinger i kap 4, kun i kapittel 3 og kapittel 5.
 • Endringsprosesser i helse og velferd. Nye Ørmelen bo- og helsetun. 1. oktober 2018 vil dette stå innflyttingsklart med 43 omsorgsboliger for demente, dag- og aktivitetssenter og kontor for lege og fysio. Prosessen går i tråd med kommunestyrets vedtak. Blir gjennomført som samspillsprosess.

Ordfører orienterte om:

 • Årlig møte med idrettsrådet avviklet, med undertegning av 1 årig samarbeidsavtale.
 • Samarbeidsavtale politiråd mellom Verdal lensmannskontor og Verdal kommune.
 • Kartlegging størrelse eiendomsbeskatning på private eiendommer i de forskjellige kommunene i Nord-Trøndelag.
 • Befolkningstall fra SSB 2. kvartal.
 • Asylmottaket i Verdal vedtatt nedlagt av UDI 

 

PS 070/16 Interpellasjon fra Verdal SP v/Marit Voll - Mobildekning og internettilgang i Verdal   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2016

BEHANDLING:  
Marit Voll fremmet sin interpellasjon.

Ordføreren svarte slik:
«Relevant spørsmål og deler Volls virkelighetsoppfatning i denne saken. Det er viktig å sette søkelys på dette og påpeke at det er noen som har samfunnsansvar her, deriblant Telenor og det er viktig å utfordre de i denne saken.

Vi har fått laget dekningskart bredbånd for hele kommunen. Dekningsdata er basert på den nasjonale kartleggingen som ble utført i 2015.
Dekningskarten viser områder med ulik hastighet. Store deler av kommunen har 4 Mbit/s («grunnleggende bredbånd») mens stort sett bare sentrumsområdene har 30 Mbit/s («høyhastighetsbredbånd»).
Enkelte mindre områder mangler stabil dekning uansett hastighet. Mye av de samme resonnementene som for bredbånd kan også legges til grunn når det gjelder mobildekning uten at vi har eksakte målinger av dette.
Kommunen har tidligere bidratt til utbygging av nett i Helgådalen og Inndalen. Dette ble løst gjennom bruk av radiolink. Kostnadene den gang var på ca. 6 mill. kroner og ble fordelt med omtrent like store beløp fra fylkeskommune og kommune.
Stort sett har dette, etter noe innkjøringsutfordringer, fungert tilfredsstillende.
Det har vært samtaler med representanter for Leksdalen, som er ett av de største sammenhengende områder uten tilfredsstillende bredbåndsdekning, for å se på hvilke muligheter som foreligger for løsning her. Mest framtidsrettet er det med fiberløsning.
Dette innebærer at det må graves for å legge trekkrør for slik fiberledning over store avstander. Kostnadene er ikke beregnet, men det dreie seg om flere millioner for å realisere dette.
Alle de store operatørene som har blitt forespurt har gitt tilbakemelding om at det er uaktuelt for dem og bygge ut nett her på kommersiell basis.
Skal dette la seg realisere må det skje gjennom et samarbeid med oppsittere og kommunen med finansiering også gjennom statlige støtteordninger. Erfaring viser at det er krevende og nå opp i prioriteringen av disse midlene.

Verdal kommune har deltatt i Radiolinkprosjekt for bl.a. Helgådal, det blir ved anbud for ny vannledning Vuku/Ulvilla lagt trekkrør, da blir det billigere å få trukket kabel. Det ble også lagt trekkrør når vannledning ble lagt til Garnes. Også fra Haukå til Nord-Leksdal er det lagt spesialkabel i vannet. Kommunens rutiner er at det blir gjort noen søk i lokalsamfunnet – om det er muligheter for noen å være med på dette – når det skal gjøres gravearbeidet. Det må sies at det er enklere å ha med en lokal aktør å gjøre enn Telenor i disse sakene, men alle får det samme tilbudet. Vil påpeke det samfunnsansvaret som Telenor har.»

Marit Voll takket for svaret og fremmer følgende forslag til vedtak:
«Kommunestyret ber om at det legges fram en sak der mobildekning og internettilgang i kommunen utredes. Vi ønsker en oversikt over hvor det mangler eller er for dårlig mobilsignal. Saken bør også belyse kommunens mulighet til å påvirke utbygging.»

Ordfører foreslår at forslaget oversendes formannskapet.

Ved votering ble forslaget enstemmig oversendt formannskapet
  
VEDTAK:  
Oversendelsesforslag til formannskapet:
Kommunestyret ber om at det legges fram en sak der mobildekning og internettilgang i kommunen utredes. Vi ønsker en oversikt over hvor det mangler eller er for dårlig mobilsignal. Saken bør også belyse kommunens mulighet til å påvirke utbygging 

 

 
    Til toppen av siden

Publisert: 13.06.2016 12:25 Sist endret: 15.02.2021 09:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS