Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.03.2016

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           30.03.2016
Tid:             18:00 - 21:20
Til stede:     35 representanter. Tomas Iver Hallem fikk permisjon under sak 28/16 og forlot møtet. Til stede 34 representanter.


Umiddelbart etter kommunestyrets møte ble det en samråding om status og veien videre – kommunereformen. 

 

Åpning, opprop, merknader. Video. (uten lyd)

Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt
(det er dessverre ikke lyd på opptaket før mot slutten av sak 19/16, det er laget et eget bokmerke slik at det er mulig å starte opptaket der lyden kommer med)

  

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 18/16 Godkjenning av møteprotokoll  29.02.2016 Protokoll video
(uten lyd)
PS 19/16 Etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
(uten lyd)
video
(med lyd fra her)
PS 20/16 1721 - Tiltaksrapport og handlingsplan for kommunale bygg Saksframlegg Protokoll video
PS 21/16 1721 - Framdriftsplan for behandling av skolebygg til akseptabel standard Saksframlegg Protokoll video
PS 22/16 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll video
PS 23/16 Arne Leonhardsen - søknad om fritak fra kommunale verv Saksframlegg Protokoll video
PS 24/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015 Saksframlegg Protokoll video
PS 25/16 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2015 Saksframlegg Protokoll video
PS 26/16 Årsmelding for Eldrerådet 2015  Saksframlegg Protokoll video
PS 27/16 Årsmelding for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal  Saksframlegg Protokoll video
PS 28/16 Orientering - Protokoll video
PS 29/16 Spørsmål fra Brita Kleven Thorsvik - kommunereformen Saksframlegg Protokoll video

   

Oppmøte kommunestyrets møte 30.03.2016
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Siri-Gunn Vinne møtte som vara 
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara 
Arne Leonhardsen FRP Medlem Nei Bård Storhaug møtte som vara 
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Lotte Holthe Kjesbu H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS 018/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video (uten lyd)

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2016

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 29. februar 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:
Protokoll fra møte 29. februar 2016 godkjennes.

  
 

PS 019/16 Etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Verdal kommune   Til toppen av siden  video (uten lyd) video (med lyd fra her)

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2016

BEHANDLING: 
Høyre v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternativt forslag:
«Det iverksettes arbeid med utarbeiding av forslag til ny lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i utmark og på islagte vassdrag, med tilhørende kart over løypenett for Verdal kommune. Administrasjonen skal iverksette arbeid med forslag til forskrift snarest. Arbeid med realisering av løypeforslag for Vera-Sandvika oppstartes, med formål å åpne til sesongen 2017/2018.
Det bevilges inntil ca 250.000 til en konsekvensutredning av løypen Vera-Sandvika. Dette dekkes av kommunens disposisjonsfond.

Kommunen skal videre jobbe løpende med en utvidelse av løypenettet. I konsekvensutredningsarbeidet skal også omfanget av vinterbeite for rein i berørte områder kartlegges. Det skal om mulig jobbes for et løypetilbud med mulighet til et bredt rekreasjonstilbud, som tilgang og muligheter til isfiske, service og næringsutvikling o.l. Kostnader til konsekvensutredning legges inn i neste års budsjett og økonomiplan.»

Ap v/Arild K. Pedersen fremmet følgende alternativt forslag:
«Det iverksettes arbeid med utarbeiding av forslag til ny lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i utmark og på islagte vassdrag, med tilhørende kart over løypenett for Verdal kommune.

Administrasjonen skal iverksette arbeid med forslag til forskrift snarest.

Det tas utgangspunkt i å fortsette videre arbeid med løypeforslag for Vera-Sandvika. Øvrige løypenett foreslått i forbindelse med arbeid med planprogram, jf. vedtak i KPS møte 14.10.2014 sak PS 67/14, legges på vent inntil man har hentet inn erfaringer med løypenettet Vera-Sandvika.

Kommunen skal vurdere en utvidelse av løypenettet på sikt. Dette forutsetter en ny fullstendig prosess. Det tas utgangspunkt i at dette skal gjøres gjennom en revisjon etter 1 sesong med bruk av løypen.

Det bevilges inntil ca. 250.000 til en konsekvensutredning av løypen. Dette dekkes av kommunens disposisjonsfond.»

Votering:

 • Høyres forslag – falt med 16 mot 19 stemmer.
 • Formannskapets innstilling – falt med 3 mot 32 stemmer.
 • Aps forslag – vedtatt med 31 mot 4 stemmer.
   

VEDTAK: 
Det iverksettes arbeid med utarbeiding av forslag til ny lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i utmark og på islagte vassdrag, med tilhørende kart over løypenett for Verdal kommune.

Administrasjonen skal iverksette arbeid med forslag til forskrift snarest.

Det tas utgangspunkt i å fortsette videre arbeid med løypeforslag for Vera-Sandvika. Øvrige løypenett foreslått i forbindelse med arbeid med planprogram, jf. vedtak i KPS møte 14.10.2014 sak PS 67/14, legges på vent inntil man har hentet inn erfaringer med løypenettet Vera-Sandvika.

Kommunen skal vurdere en utvidelse av løypenettet på sikt. Dette forutsetter en ny fullstendig prosess. Det tas utgangspunkt i at dette skal gjøres gjennom en revisjon etter 1 sesong med bruk av løypen.

Det bevilges inntil ca. 250.000 til en konsekvensutredning av løypen. Dette dekkes av kommunens disposisjonsfond.

 

       

PS 020/16 1721 - Tiltaksrapport og handlingsplan for kommunale bygg  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Rådmannens tilstandsrapport og handlingsplan for utvikling av kommunale bygg tas til etterretning.
 2. Prioritering og bevilgninger til formålet må skje gjennom den årlige behandlingen av økonomiplan og budsjett.
   

     
    

PS 021/16 1721 - Framdriftsplan for behandling av skolebygg til akseptabel standard  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:   

 1. Rådmannens framdriftsplan for utvikling av skolebygg i Verdal til akseptabel standard tas til etterretning.
 2. Prioritering og bevilgninger til formålet må skje gjennom den årlige behandling av økonomiplan og budsjett.
   

 

   
PS 022/16 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2016

BEHANDLING:  
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Vannforsyning – enstemmig vedtatt.
 • Avløp – enstemmig vedtatt.
   

VEDTAK:  
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2016:

 • Reservevann Levanger.
 • Vannledning Hammer-Lein.
 • Rehabilitering vann Fætta, oppstart
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen, oppstart
 • Vannforsyning Ulvilla, oppstart
 • Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utrede nytt høydebasseng Hallia
   

2017:

 • Rehabilitering vann Fætta
 • Nytt ledningsanlegg Ulvilla
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging av nytt ledningsnett Vinne
   

2018:

 • Nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen
   

2019:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen og Prærien/Garpa
 • Oppgradering reservevann Leklem
   

Avløp:

2016:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen.
 • Nye overvannsledninger Magnus den Godes veg/Ørin
 • Avløpsanlegg Fætta
   

2017:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen, planlegging
   

2018:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa, planlegging
   

2019:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa
 • Planlegging avløp Vinne
   

Kommunestyret ber om at tiltaksplan revideres årlig.

   
  

PS 023/16 Arne Leonhardsen - søknad om fritak fra kommunale verv   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2016

BEHANDLING: 
MDG v/Arvid Wold fremmet følgende alternativt forslag:
«Det vises til Arne Leonhardsens fritakssøknad. Arne Leonhardsen innvilges 4 måneders permisjon fra sine kommunale verv av helsemessige grunner. Etter den tid ønskes han velkommen til å gjenoppta sine kommunale verv. Ved fastholdelse av ønske om fullt fritak for resten av valgperioden, må slik søknad fornyes ved permisjonens utløp.»

Venstre v/Brita K. Thorsvik foreslo at saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Saken utsettes. 

 

PS 024/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2015" til orientering.   
  
     
  

PS 025/16 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2015   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2015 til orientering.
   
 


PS 026/16 Årsmelding for Eldrerådet 2015   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2015 til orientering.  
 

 

PS 027/16 Årsmelding for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Årsmelding 2015 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering.  
 

 

PS 028/16 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2016

BEHANDLING:   
Tomas I Hallem fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

Rådmann orienterte om:

 • Anne Grete Wold Olsen er ansatt som virksomhetsleder integrering og mangfold.
 • Endringsprosessene i helse: arbeidet er godt i gang, og det går slik som det skal. Et viktig og krevende arbeid.
 • Skal etablere bofellesskap for rus og psykiatri på Reinsholm.
 • Samarbeid med Stjørdal og Namsos om helhetlig pasientforløp i hjemmet
 • Folkemøte mandag 4. april – framtidig dekningsgrad pleie og omsorgssektoren
   

Ordfører orienterte om:

 • Oversikt økonomibarometer 2016.
 • Avviklet eiermøte Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
 • Videreføring av prosjektet «Læring av næring».
 • Kompetansekraft 2.0 – videreføring av prosjektet.
 • Aktuelle tall - oljesektoren.
 • Møte i arbeidsutvalg i Byer i Midt-Norge 
   


  

PS 029/16 Spørsmål fra Brita Kleven Thorsvik - kommunereformen   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2016

BEHANDLING: 
Brita K. Thorsvik begrunnet spørsmålet sitt.

«Ordfører svarte slik:

Jeg takker representanten Thorsvik for spørsmålet. Spørsmålet er selvsagt meget relevant og fortjener et gjennomarbeidet svar.
Dette meget relevante spørsmålet griper også direkte inn i den arbeidsøkta kommunestyrets medlemmer er invitert til etter kommunestyrets møte i dag. Min vurdering er derfor at det vil være hensiktsmessig at mitt svar på representanten Thorsviks spørsmål også vil være min innledning til arbeidsøkta umiddelbart etter dagens møte.

Bakgrunn:
Mye er allerede kjent gjennom media når det gjelder bakgrunnen til at forhandlingsdelegasjonen fra Verdal kommune ble bedt om å forlate forhandlingsmøte nr. 5 16 03 16. Alle møtereferater er offentlig tilgjengelig og ligger som kjent på Verdal kommunes hjemmeside. Jeg refererer siste avsnitt i angjeldende møtereferat:

«Ved behandling av fordeling av de ulike funksjonene i den nye kommunen ble møtet lukket og dokumentet som viser fordelingen av arbeidsplasser mellom Levanger, Verdal og Frosta er unntatt offentlighet til en har fått presentert forslaget for de ansattes organisasjoner. Verdal kommune gjentok kravet om at politisk og administrativ ledelse må plasseres i Verdal. Dette ble avvist av Frosta og Levanger. Verdal sin delegasjon ba om gruppemøte og kom etter dette tilbake med forslag om delt ledelse slik at politisk ledelse ble plassert i en kommune og administrativ ledelse i en annen kommune. Dette ble fra Verdals delegasjon oppfattet som helt avgjørende for å kunne få oppslutning om intensjonsavtalen i Verdal. Kravet ble avvist av Frosta og Levanger. Verdal forlot deretter møtet og Frosta og Levanger fortsatte forhandlingene.»

En god del var på veg til å komme på plass i avtalen, men en stor del gjensto også. I tillegg til at vi også ved denne korsvegen fra vår side igjen forsøkte å få opp den helt nødvendige diskusjonen om balanse, likevekt og tyngdepunkt i en ny storkommune ventet en rekke andre problemstillinger på å finne sin løsning. Eksempelvis gjelder dette videre stillingsfordeling i rådhusområdene, der et stort antall stillinger fremdeles ikke var fordelt. Det gjensto en god del på videre funksjonsfordelinger, på lokaldemokratiutfordringene i en ny og mye større kommune også geografisk sett. Det gjensto en del avklaringer på en del dedikerte satsinger, på vurderinger omkring det lave antallet statlige – og også andre offentlige arbeidsplasser – i Verdal kommune. Ikke minst gjensto den betydelige problematikken rundt Levanger kommunes store gjeldsbyrde i forhold til de to andre kommunenes tilsvarende forpliktelser samt en vurdering av investeringsbehov og investeringsetterslep i Verdal sett i lys av at vi vil måtte ta vår andel av en langt større gjeldsbyrde i en eventuell ny storkommune.

Den utløsende faktor bak bruddet i forhandlingene dreide seg konkret om plasseringen av kommunesenteret i den nye kommunen, inkludert, naturligvis kommuneledelsens plassering politisk og administrativt. Dette siste ble vurdert viktig både i styringsgruppemøtet tidligere samme dag og i forhandlingsdelegasjonen ut fra et gjensidig balanserings – og likevektvurderingsperspektiv i en ny kommune – og var som referatet viser den utløsende årsak til at Levanger kommune valgte å avbryte forhandlingene med Verdal.

Mye var fremdeles altså uavklart da Verdalsdelegasjonen ble bedt om å forlate møtet.

16. mars - Forhandlingene opphører:
Styringsgruppemøtet på Verdal hotell tidligere på dagen 16. mars – altså samme dag – hadde som tidligere nevnt gitt klare forventninger til vår forhandlingsdelegasjon. Ikke minst var forventningene både fra politisk hold og fra arbeidstakerorganisasjonsrepresentanter meget tydelige på plassering av kommunesenter og på politisk og administrativ toppledelse / nivå 1 ledelse. Like klare signaler ble gitt i forhold til viktigheten av å komme i mål med en tydelig avtalefestet maktbalanse, med en tydelig avtalt likevekts -, balanse - og tyngdepunktsavklaring mellom Levanger og Verdal. Det ble framhevet svært tydelig fra et bredt flertall i styringsgruppen at dette ville være helt sentrale elementer for å kunne få på plass en framforhandlet avtale. Jeg gjentar: Det stod et meget bredt flertall i styringsgruppen bak disse tydelig uttalte forventningene. Disse signalene samsvarer for øvrig fullstendig med signaler gitt fra et like bredt flertall i kommunestyret – f. eks. fra Verdal Senterparti – gitt i arbeidsøkta etter forrige kommunestyremøte 29. februar.

Jeg gir ros til mine kolleger i forhandlingsdelegasjonen for deres opptreden i siste forhandlingsmøte. Begge to var svært tro mot det oppdraget som var gitt -- slik jeg nettopp har omtalt det.

La meg også nevne lokalavisa Innherreds vurderinger tilkjennegitt i en leder - / kommentarartikkel på nettet samme dag. Her drøfter redaktøren på en meget klok måte om hva som skal til for å få et dokument som kan ha en mulighet til å bli vedtatt i alle tre kommunene. Jeg refererer utdrag:

«Det handler om det er mulig for Levanger å gi litt mer til Verdal?....
Slik kan alle bli seierherrer.
...Derfor jobbes det nå for å få Levanger til å gi løfter om at ordfører og rådmann skal sitte på rådhuset i Verdal. Det kan skje i bytte mot noe Verdal har fått tidligere. Men ikke nødvendigvis.

Kanskje er det dette som skal til for å gjøre alle involverte til kveldens seierherrer. Levanger har trolig råd til å opptre med litt større raushet......

Et slikt grep kan komme som en positiv overraskelse i nabokommunen....

Det hjelper levangsbyggen lite å innkassere et ordførerkontor, hvis det i neste omgang velter selve ideen om den nye storkommunen på Innherred.»

Dette dreier seg altså om volum, om plassering og balansering av makt, om en tyngdepunktsplassering som vil kunne bidra til å skape et sterkere likeverd mellom kommunene. Det dreier seg altså om noe langt mer enn hvor «noen kontorer» skal ligge. Det dreier seg om hvordan en må legge til rette for at to likeverdige kommuner skal kunne føle at de kan inngå en slik avtale om en felles framtid med en følelse av nettopp likeverdighet og gjensidig respekt for hverandre. Det dreier seg om å lage en avtale som må balansere ut det faktum at Levanger er noe større enn Verdal, at Levanger ligger plassert mellom sine to forhandlingsparter og at Levanger dermed må være den som viser raushet og forståelse også for hvordan andre oppfatter situasjonen.

Min påstand er at her burde og kunne man virkelig ha lært noe av intensjonsavtalen mellom Sør – og Nord – Trøndelag fylkeskommuner. Dette er viktige spørsmål – avgjørende spørsmål. Det holder ikke nok en gang å bli avist – og i tredje møtet på rad – hvis man mener alvor med arbeidet med å få opp en avtale som vil ha en sjanse til å kunne bli vedtatt – og som vil være mulig å leve med uansett resultat i en folkeavstemning.

Er slike spørsmål virkelig så uviktige som enkelte vil ha det til?

La meg kort minne om følgende:

 • Fylkesreformen mellom Nord - og Sør – Trøndelag forteller tydelig hvor viktig slike spørsmål er. Intensjonsavtalen her synliggjør tydelig hvor viktig denne typen tyngdepunkt – og balanseringsbehov er.
 • Behovet for at den største viser tilstrekkelig raushet. ST er 2, 5 ganger større en NT, Trondheim 9 ganger større enn Steinkjer. Se på fordelingen, se på avveininger av makt og innflytelse, se på vektleggingen av viktigheten av å forstå betydningen av administrasjonssenterets plassering i et strategisk perspektiv.
 • I næringslivet er det fullt opp av eksempler som viser viktigheten av toppledelsens plassering / hovedkontorplasseringen. Vi kan jo – selvfølgelig uten å trekke parallellen mellom offentlig virksomhet og privat næringsliv for langt - minne oss selv om det selvsagt viktige langs begge disse aksene: Ledelsens plassering betyr noe for de vurderinger og referanser som gjøres, for forståelsen av de utfordringer man skal takle, for de perspektiver som legges til grunn for de prioriteringer som må tas og for det fokus som settes.*
   

Er ikke slike hensyn viktige i vår sammenheng?? I en ny, stor geografisk enhet som aldr har vært eller aldri har oppfattet seg som en enhet??

For svært mange av oss er svaret opplagt: Selvsagt er de slik at dette betyr noe. Det betyr svært mye. Spørsmålet om kommunesenterets – og dermed toppledelsens – plassering dreier seg om noe langt mer enn plasseringen av «noen kontorer»! Med dette som bakgrunn fant vårt forhandlingsutvalg å ville strekke seg så langt at vi til og med foreslo en delt løsning: Politisk ledelse i en kommune – administrativ ledelse i en annen. Ingen optimal løsning, selvfølgelig. Det vil også kunne hevdes at den ligger utenfor det klare mandatet styringsgruppen hadde gitt oss som forhandlere. Forhandlingsutvalget fant tross disse motforestillingene å ville prøve også et slikt åpenbart kompromiss. Da også dette kompromissforslaget blankt ble avvist sa vår varaordfører i møtet: «Dere gir brensel til sammenslåingsmotstanderne!»

Det er brudd i flere forhandlinger rundt om i Norge, selvfølgelig. Vår situasjon er ikke enestående – på langt nær. Det var for eksempel to brudd i Midt – Norge samme uke som vår forhandlingsdelegasjon ble sendt ut av forhandlingsrommet. Jeg har hatt en meget interessant samtale med ordfører på Frøya. Berit Flåmo er en erfaren ordfører som også har vært rådmann. Der ble det forhandlet mellom Frøya og Hitra, som er to jevnsterke kommuner, med Snillfjord som en mindre partner i tillegg. Forhandlingene der ble brutt av Frøya kommune og på grunn av uenighet som plasseringen av kommunesenteret. Det er meget interessant å lytte til Frøyaordførerens solide betraktninger om viktigheten av å skape balanse mellom likeverdige parter og ikke minst viktigheten for en distriktskommune av å ha kommunesenteret.

Still dere det motsatte spørsmålet: Hvorfor betyr det så mye for Levanger – og for den del for Frosta – hvor kommunesenteret skal ligge – når det altså ikke skal bety noe for oss? Det er tydeligvis særdeles viktig for begge disse hvor kommunesenteret er plassert, men det altså ikke skal bety noe som helst for oss. Dette må ha en årsak. Hvorfor er det slik?

Ordføreren på Levanger har gjentatte ganger – ved massevis av anledninger – gjentatt og gjentatt at det ikke betyr noen verdens ting hvor rådhuset ligger. Det ligger dokumentasjon «i fokk og kav» på dette. Så viser det seg altså at det betyr svært mye for Levanger hvor rådhuset ligger, hvor ledelsen sitter. Jeg har sittet i flere debattpaneler og i andre fora med Robert Svarva hvor han igjen og igjen har hevdet nettopp dette, eksempelvis i en stor NRK - / Trønder-Avis - debatt på Magneten kjøpesenter under valgkampen, i Trønder - Avisas såkalte «kaffepraten» og i en lang rekke andre sammenhenger og over svært lang tid. Mye av dette er dokumenterbart og ligger på nettet.

Vi må altså konstatere at det er betydelig avstand mellom det Levangerordføreren sier og det Levangerordføreren gjør i denne saken. Vi må spørre oss hvorfor det er slik.

I denne orienteringen til kommunestyrets medlemmer finner jeg det relevant og riktig også denne gang å rose mine kolleger i Verdal kommunes forhandlingsutvalg. Tross noe ulik inngang til spørsmålet om kommunesammenslåing har utvalget i all hovedsak framstått samlet gjennom fem forhandlingsmøter. Etter mitt skjønn er dette en styrke for Verdal kommune og for verdalsinteressene.

Likeledes har forhandlingsutvalget vist vilje til ved flere høve å kunne kompromisse. Dette er en nødvendighet, ikke minst i et forhandlingsrom der det må være lov å minne om at vi gjentatte ganger har blitt møtt med betydelig steilhet. Også i det siste forhandlingsmøtet tøyde utvalget seg svært langt med å foreslå en delt løsning på kommunesenterspørsmålet – uten at det førte fram. Fra vår side måtte vi derfor konstatere at disse problemstillingene nok en gang ble avvist – uten en skikkelig diskusjon. Deretter ble vi som kjent bedt om å forlate møtet.

Jeg vil også understreke følgende: Vi er ikke uvenner med Levanger kommune – eller for den del med Frosta. Vi tar hverandre i hendene når vi forlater møtelokalet. Vi er uenige, - men ikke uforlikte.

Hva så framover?
En sentral problemstilling vil være mulighetene for å gjenoppta forhandlingene. La meg minne om følgende:

Verdal kommune har ikke på noe tidspunkt brutt forhandlingene. Det er Levanger som har bedt oss gå. La meg her gi følgende refleksjon som svar på spørrerens utfordring:
Levanger kommune har to ganger sagt nei til Verdal kommune. To ganger har Levanger kommune sagt nei til Verdal:

 • Ved å avvise Verdal kommunes deltakelse i de videre forhandlingene i «bruddmøtet» 16. mars.
 • I Trønder – Avisa 30. mars – altså i dagens utgave. Der er ordfører Robert Svarva klar og tydelig på at han «har gitt Frosta lovnader om ikke å gå i nye forhandlinger med Verdal dersom Frosta bestemmer seg for Levanger tirsdag kveld.» Artikkelen heter «Levanger la press på Frosta.» Dette er andre gangen Levanger stenger døra for oss.
   

For oss er dette frustrerende. Vi har over tid blitt møtt med avvisning, men ikke med motargumenter. Ikke minst har varaordføreren i sin orientering til formannskapet etter bruddet gitt tydelig uttrykk for sin frustrasjon over måten vi er blitt avvist på: uten motargumentasjon, rett og slett avvist. Jeg er veldig enig i dette. Det er altså der vi er nå. Situasjonen er altså rimelig fastlåst. Det er vanskelig å se at vi fra vår side i denne fasen har lite annet å gjøre enn å se tiden an.

Men: Det har ikke vært – og vil ikke bli – Verdal kommune som stenger dørene for videre forhandlinger – eller for den del videre samarbeid! Vi på vår side vil ta imot de initiativer som måtte komme. Vi vurderer situasjonen løpende. Jeg understreker at vi vil vurdere alle slike seriøst. Alle kjenner Verdal kommunes styrende vedtak i denne saken – og for den del Verdal Arbeiderpartis linje i saken. Alle kjenner for den del det program jeg som ordfører har gått til valg på. Alle kjenner vårt ønske om å forhandle fram en realistisk intensjonsavtale slik at grunnlaget for å kunne gi befolkningen et reelt valg mellom to alternativer kunne prøves i en folkeavstemning. Denne vår holdning har jeg som ordfører kommunisert et betydelig antall ganger i ulike media, seinest i dagens Trønder – Avisa. Det er ikke vi som har stengt døra. Slik situasjonen nå er er vi som kommunestyre fratatt muligheten til å gi verdalingene denne muligheten.

Så har vi en hyggelig invitasjon fra Inderøy kommune om å diskutere framtidsbildene på Innherred innenfor en samarbeidsramme – ikke sammenslåing. Dit drar vårt forhandlingsutvalg i morgen. Så har ordføreren i Steinkjer kommune, som på en svært trivelig måte vil gjøre oss kjent med at Steinkjer kommune er mer enn villig til å diskutere ulike samarbeidsløsninger for eksempel i forhold til videreføring av en del av Samkommunens arbeidsoppgaveportefølje hvis dette skulle være interessant for oss bl. a. for å kunne ta unna eventuelle merutgifter med avvikling av samkommunen. Jeg setter pris på begge disse henvendelsene fra vår gode naboer i nord – og har naturligvis gitt uttrykk for det. Jeg har overfor begge disse og i alle andre sammenhenger sagt det dere alle kjenner: Verdal kommune har ikke på noe tidspunkt gitt uttrykk for at vi vil si opp samarbeidsavtalene med Levanger kommune gjennom Innherred Samkommune.

Nå må vi rett og slett se tiden litt an i forhold til det som skjer rundt oss. Det er mye bevegelse rundt oss. Flere scenarier eksisterer. La meg skissere et tenkbart alternativt og reflektere litt løsere om et annet.

«Frøya – saken» er veldig lik vår sak på svært mange områder både når det gjelder kommunale vedtak så langt og når det gjelder den utløsende årsaken til bruddet. Selvsagt er det også ulikheter. Det var eksempelvis Frøya kommune som brøt forhandlingene, det var ikke de som ble ikke bedt om å gå. Frøya kommune akter ifølge ordfører Berit Flåmo rett og slett å avslutte kommunereformen i sitt kommunestyremøte torsdag 28. april – ved å gjøre de nødvendige vedtak. Et av punktene her vil være at kommunestyret inviteres til å vedta en avlysing av den planlagte folkeavstemningen – simpelthen fordi den er umulig å gjennomføre da det ikke var mulig å framforhandle en intensjonsavtale forhandlingsutvalget kunne gå for.

Jeg sier ikke at dette er den eneste tenkbare løsningen, heller ikke at det pr. i dag er min foretrukne løsning. Jeg sier at det er en tenkbar løsning også for vår del slik situasjonen nå er.

En annen tenkbar mulighet er at vi sier at en folkeavstemning er så viktig at vi uansett må prøve å få fram nær sagt en hvilken som helst intensjonsavtale – med den troverdighet eller mangel på troverdighet denne vil ha – rett og slett fordi folkeavstemningen i seg selv er viktig.

Også her skal vi tenke oss godt om. «En nær sagt hvilken som helst avtale...» La meg minne om hva vi i Verdalsdelegasjonen har lagt vekt på å framheve viktigheten av gjennom hele forhandlingsrunden:
Vi har uansett ståsted i forhold til selve sammenslåingsspørsmålet en sterk egeninteresse av å arbeide fram en så god avtale for Verdalssamfunnet som mulig. Dette må være slik – rett og slett fordi avtalen jo blir virkelighet hvis flertallet stemmer ja i en folkeavstemning. Da skal vi jo i mange år leve etter avtalen! Det er da vi vil bli tatt skikkelig igjen hvis ikke vi har gjort en god og grundig nok jobb under forhandlingene – før vi undertegner.

Dette forhold har vi hele tiden kommunisert – i hvert eneste møte: For å ha en mulighet til å kunne bli vedtatt må avtalen enkelt sagt være så tydelig, så konkret,... rett og slett så god som overhodet mulig fordi den en dag kan bli målt mot virkelighetens verden. Alle påstander om at vi ikke var interessert i en god avtale fordi vi uansett ville arbeide for å få den stemt ned avviser jeg. En slik holdning ville være å gamble med Verdalsinteressene. Det har ingen av oss selvfølgelig verken fullmakter til eller interesse av å gjøre. Det har vi heller ikke gjort.

Avslutningsvis:
En god del nødvendige momenter og avklaringer var på plass da vi ble bedt om å forlate forhandlingene. Flere sentrale elementer var enda ikke avklart. Dette gjelder blant annet den store forskjellen i gjeldsbyrde kommunene imellom og konsekvenser av dette. Dette var forsøkt tatt opp i tidligere møter, men avfeid med at det ikke var et problematisk forhold. Også andre sentrale forhold gjenstod, bl. a. fordelingen av et syttitalls stillinger i rådhusområdene ut over det som var foreløpig fordelt. Også flere ting gjenstod, jeg viser til mine innledende betraktninger i denne orienteringen.

Men så er det slik at ingen ting er klart før alt er klart. Slik må det også være. Det er jo den samlede avtalen du stiller deg bak når du signerer.

Så vi er altså der vi er. Nå gjelder det vegen videre.

I arbeidsøkta umiddelbart etter at det formelle kommunestyremøtet er avsluttet i kveld vil det rik anledning til å komme tilbake til disse problemstillingene.»

Tilleggsspørsmål fra Brita K. Thorsvik:
Takker for fyldig redegjørelse – nyttig for alle å få. Definisjon over hva som har skjedd er noe ulik i forhold til ståsted – ulik oppfatninger hvem som er raus og ikke i disse forhandlingene og ordfører legger stor vekt på hvor ledelsen skal ha sitt kontor. Hvem er det som skal vurdere om en best mulig avtale er god nok? Blir det riktig at forhandlingsutvalg skal forskuttere hva befolkningen mener om dette spørsmålet? Og hvorfor ble det stilt som et ultimatum – når man burde skjønt at det ikke ble imøtegått.

Ordfører:
Ad. antall arbeidsplasser – over 70 arbeidsplasser var ikke fordelt og da er det ikke sluttresultatet vi snakker om.
Balansering og tyngdepunkt er argument i om en avtale er god nok. Vektskålprinsippet – mer kraft i en større kommune men også svekkelse av kraft – mer krevende bl.a. å drive nærdemokrati da det vil bli halvering av antall kommunestyrerepresentanter.
Ultimatum – vi har kalt det krav. Fremmet i det 3., 4. og 5. møtet – blitt avvist – ikke fått diskutert hvorfor dette var viktig for oss.. 


    Til toppen av siden

 

Publisert: 18.01.2016 15:18 Sist endret: 13.04.2016 11:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS