Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.03.2016 - PS 20/16 Tiltaksrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2016/1691 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.03.2016 17/16
Formannskapet 17.03.2016 31/16
Kommunestyret 30.03.2016 20/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Rådmannens tilstandsrapport og handlingsplan for utvikling av kommunale bygg tas til etterretning.

Prioritering og bevilgninger til formålet må skje gjennom den årlige behandlingen av økonomiplan og budsjett 

 

 

Rådmannens innstilling:

  1. Rådmannens tilstandsrapport og handlingsplan for utvikling av kommunale bygg tas til etterretning.
  2. Prioritering og bevilgninger til formålet må skje gjennom den årlige behandlingen av økonomiplan og budsjett.
     


Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 15.03.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Rådmannens tilstandsrapport og handlingsplan for utvikling av kommunale bygg tas til etterretning.

Prioritering og bevilgninger til formålet må skje gjennom den årlige behandlingen av økonomiplan og budsjett.

 

 

Vedlegg:

  1. Tiltaksrapport og handlingsplan for kommunale bygg
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommune eier og forvalter over 85 000 m2. Bygninger eid av kommunale foretak/AS inngår ikke i dette grunnlaget.

Det gjøres fortløpende investeringer i eksisterende bygningsmasse. Disse tiltakene inngår ikke i tradisjonelt vedlikehold som dekkes over driftsbudsjettet, eller faste utgifter som serviceavtaler på ventilasjon, heis, brannsikring og andre faste utgifter på strøm, kommunale utgifter o.l. Tiltak kommer som en følge av pålegg og krav fra myndighetene, samt spesielt behov for utskiftninger/modernisering, og er såpass store beløp at de ikke kan gjøres på vanlig driftsbudsjett. Det ble for eksempel byttet heis i rådhuset i 2015 – utgiftene ble omtrent 1. mill. kr. Heisen var 40 år. Vi må ta høyde for liknende utgifter på andre bygg.

Det viser seg at bygg som er 40 år krever betydelig oppgradering for å opprettholde standarden ut fra beregnet levetid. Alle bygningsdeler bør være oppgradert/byttet ut i løpet av 40 år. Vinduer for eksempel har levetid 35 år, ventilasjonsanlegg 25 år, våtrom 20 år og yttervegger 40 år.

Det er utarbeidet tilstandsrapporter for skoler og barnehager av Arcon Prosjekt.

Handlingsplan for skoler og barnehager er gjort bl.a ut fra disse rapportene.

Handlingsplaner for andre kommunale bygg er basert på tilbakemeldinger fra vaktmestrene og brukerne av byggene, konsulentrapporter og befaringer. Det er branntekniske tiltak, energitiltak og tiltak som bedrer innemiljøet som bør prioriteres ut fra midlene vi har.

Vurdering:
Det er bedt om at rådmannen legger frem tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg.

Det er beskrevet tiltak for i overkant av 16 mill. kr for barnehagene, og 12,4 mill.kr for andre kommunale bygg. Kostnadsberegningene er basert på tilbakemeldinger fra vaktmestrene og brukerne av byggene, konsulentrapporter og befaringer. Nøyaktige tall får vi først når prosjektene er bearbeidet av teknisk/konsulenter og brukere, og lagt ut på anbud.

Størrelsen på de årlige bevilgninger til formålet må vedtas gjennom behandling av økonomiplan/budsjett. Etter rådmannens mening bør en ha som ambisjon å gjennomføre tiltakene i løpet av en 10-års periode.

Branntekniske tiltak er noe som må prioriteres etter krav fra Innherred brann og redning.
Det er kostnadsbesparende å gjøre de branntekniske utbedringer når byggene utbedres.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.03.2016 10:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS