Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.03.2016 - PS 21/16 1721 - Framdriftsplan for behandling av skolebygg til akseptabel standard

Saksbehandler: Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2016/1613 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.03.2016 30/16
Kommunestyret 30.03.2016 21/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Rådmannens framdriftsplan for utvikling av skolebygg i Verdal til akseptabel standard tas til etterretning.

Prioritering og bevilgninger til formålet må skje gjennom den årlige behandling av økonomiplan og budsjett. 

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Rådmannens framdriftsplan for utvikling av skolebygg i Verdal til akseptabel standard tas til etterretning.
 2. Prioritering og bevilgninger til formålet må skje gjennom den årlige behandling av økonomiplan og budsjett.
   

Vedlegg:
Rapport skolebygg til akseptabel standard

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Kommunestyret gjorde slikt vedtak i sak 032/15 «Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny lokal forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune.»

 1. Verdal kommune opprettholder dagens skolestruktur. Fokus må ligge på pedagogisk forsvarlighet (eksempelvis gjennom godt fagmiljø og tilstrekkelig elevgrunnlag) samt at det må være tett dialog mellom skoleeier og foreldre og foresatte.
   
 2. Verdal kommune må bruke infrastruktur og skolebygg ut fra et helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv. Elevtallet ved grendeskolene i Verdal har holdt seg svært stabil de 10 siste år. Skolen har stor betydning for bosetting og bolyst i hele kommunen.
   
 3. Oppgradering av gymsal og ny SFO ved Ørmelen skole iverksettes i 2015. Antatt kostnad på 15 millioner kroner. Årlig rente og avskrivningskostnad på 0,9 mill. Ferdigstillelse sommeren 2016.
   
 4. Med bakgrunn i skolebruksplan Verdal (K 94/14) bes rådmannen legge frem framdriftsplan for utvikling av skolebygg i Verdal til akseptabel standard.»
   

Skolebruksplan Verdal i punkt 4. er gjort med bakgrunn i tilstandsrapporter som Arcon Prosjekt AS gjorde i 2014. Arcon Prosjekt AS vurderte og beskrev den bygningsmessige tilstand i egen rapport. Opplysninger fra grunneier/eiendomsbesitter, registreringer og fotografier fra befaringen ble lagt til grunn for rapporten.

Akseptabel standard
Rapporten til Arcon Prosjekt AS er også bakgrunn for vår tilstandsrapport om skolene i Verdal.
Hva som er akseptabel standard og som tilfredsstiller forskriftene i forhold til den aktuelle bruken, er noe som politikerne i Verdal også må vurdere og prioritere.
Det er, som rapporten fra Arcon Rapport viser, mange ting som bør oppgraderes på skolene.
Skal skolene oppgraderes etter dagens krav er oppgradering etter TEK-10 nødvendig. Hvis ikke må det prioriteres hvilke tiltak som bør gjøres.

Det som foreslås å prioritere er:

 • Branntekniske tiltak
 • Fasader - Vinduer/isolering/kledning
 • Ventilasjon
 • Garderober/dusjforhold
 • Pedagogisk forsvarlighet
   

For å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet på skolene er de nødvendige branntekniske tiltak beskrevet. Dette er branntekniske krav som har fulgt med bygget i mange år, og som Innherred Brann og Redning setter som avvik med krav om at kommunen må følge opp.

I hht TEK10 er krav til energiforbruk for skoler 120 kWh/m2/år.
Verdalsøra skole var under 120 for første gang i 2015. Skolebygget er nå innkjørt og justert når det gjelder drifta, og vi forventer at energibruken holder seg lavt.

Det er mange skoler som har originale vinduer fra 70-tallet – og manglende isolering i tillegg.
Isolerglass fra 1965-80 antas å ha en U-verdi på 2,5. Det er bare Vuku u-skole og Verdalsøra skole som har nyere vinduer, de fleste vinduer er originale vinduer fra 70-tallet som er moden for utskifting. Nye vinduer kan leveres med u-verdi ned til 0,8 noe som reduserer varmetapet betydelig.
Ved å gjøre tiltak med vinduer, isolering og ventilasjonsanlegg reduseres energitapet og energieffektiviteten økes.

Det er også noen skoler som har eldre og lite effektive ventilasjonsanlegg.
En stor del av energien som brukes i bygninger i dag er relatert til ventilasjon og luftbehandling. Etterhvert som energikostnaden til ventilasjon og luftbehandling har gått opp, har behovet for effektiv utnyttelse av energien oppstått. Det settes samtidig strengere og strengere krav til innemiljøet. Godt innemiljø krever hyppig utskiftning av inneluften slik at forurensninger, overflødig varme, lukt og fukt fjernes fra byggets oppholdssoner. Ventilasjonen kan tillegges alle disse oppgavene.

Vi foreslår også å prioritere garderober og dusjforholdene da de er dårlige på flere skoler.

Det er med i vedtaket (pkt. 1) at fokus må ligge på pedagogisk forsvarlighet. Etter tilbakemeldinger fra rektorene er det flere som peker på mangel på rom (fellesrom, møterom, klasserom, arbeidsrom) som et pedagogisk problem.
Tilbygg er derfor også med i beskrivelsen. Areal- og rombehov er noe som må planlegges for hver skole, sammen med utbyggingsmuligheter. Arealet på tilbygget er derfor retningsgivende.

Pedagogiske utfordringer i skolebygg i Verdal kommune.

Elevperspektivet.
Manglende vedlikehold over tid har medført noe nedslitte skolebygg i Verdal. Forskning viser at det er svært viktig for å unngå hærverk og ødeleggelser at ting som er i ustand blir reparert umiddelbartetter skade. Hvis ikke øker hærverket og skolene kommer inn i en «ond sirkel» der tilstanden forverres raskt.
Det viktigste ved et skolebygg er at det er i en slik stand at det ikke påfører elevene helseplager og gir grunnlag for læring. Påførte helseplager vil gå ut over det pedagogiske tilbudet, og dermed læringen. Eksempler på dette er støy, dårlig luftkvalitet, fare for muggsopp, dårlig temperaturstyring, mangel på lys og trangboddhet.

På generelt grunnlag vil skolebygg som ikke er i forsvarlig stand kunne gå ut over det pedagogiske tilbudet, og dermed elevresultater.

Skolene rapporterer spesielt om mangel på, eller ikke tilfredsstillende grupperom og klasserom, garderober, dusjanlegg, toalettforhold, og fellesrom for elever. Dette reduserer kvaliteten på undervisningen da viktige rammefaktorer som tilgang på egnede rom og utstyr ikke er til stede. Dette har medført at mange rom må brukes til ulike ting. Et eksempel er at gymsalen ved Volden skole må brukes som klasserom. Et annet er at biblioteket ved Stiklestad skole nå må gjøres om til klasserom igjen.

Nye krav og forventninger til skolebygg, metodevalg i skolen og nye undervisningsmetoder krever andre fysiske forhold enn tidligere. Det har medført at flere skoler har gjort om tidligere klasserom til annen bruk (Grupperom, datarom, bibliotek, mat og helse, musikkrom, amfi, arbeidsrom for lærere osv.) Svingende elevtall opp gjennom årene har gjort dette mulig, og når elevtallet igjen øker blir det mangel på klasserom og grupperom. Dette har igjen ført til svært dårlige byggetekniske løsninger med følger som dårlig ventilasjon, belysning, trangboddhet mm.) Dette påvirker selvsagt det pedagogiske arbeidet i skolene.

Ansatte-perspektivet.
Arbeidsmiljøloven setter krav til utformingen av en arbeidsplass. Klasserom som er omgjort til arbeidsrom for lærere er en gjenganger på skolene. Dette har medført trangboddhet og lite egnede lokaler for lærere og elever. Da skolene ble bygd for 40-50 år siden var det ikke krav til arbeidsrom for lærere. Da var arbeidsplassen til læreren kateteret på klasserommet. Nye arbeidstidsbestemmelser har medført at lærere og andre ansatte har krav på ordnede forhold rundt sin arbeidsplass.

Ulikheter mellom skolene
Det er de siste årene oppført ett nybygg (Verdalsøra Barneskole og Verdalsøra Ungdomsskole - 2012), og ett renoveringsprosjekt (Vuku oppvekstsenter-2010) i Verdal kommune. Disse skolene er i tilfredsstillende forfatning og bør gi grunnlag for et godt pedagogisk utbytte for elevene. Vi har ikke undersøkelser som viser at det er en sammenheng mellom læringsresultater og alderen på skolebygg. Likevel er det lett å se at det har oppstått store kvalitetsforskjeller og forskjeller i rammefaktorer når det gjelder skolebygg i Verdal. På sikt vil dette kunne utgjøre forskjeller som i første omgang ikke er målbare, men som på sikt vil kunne være det. Det bør vurderes om elevene i Verdal i dag har et likeverdig tilbud med tanke på de fysiske rammefaktorer.

Rådmannen anbefaler at man i første omgang prioriterer de faktorer angående skolebygg som kan medføre en helserisiko, og dermed en påvirkning på det pedagogiske tilbudet.
I uprioritert rekkefølge bør man derfor prioritere branntekniske tiltak, ventilasjon, vinduer/isolering, garderober og dusjforhold.

Det er også et alternativt å bygge nye skoler i stedet for å oppgradere og bygge nye tilbygg på Stiklestad, Vinne og Ørmelen. Slitasjen, alder og tilstanden på skolene tilsier at det må vurderes før det investeres for mye på skolen.

Vurdering:
Det er bedt om at rådmannen legger frem framdriftsplan for utvikling av skolene til akseptabel standard. Da må det gjøres prioriteringer – hva legges i akseptabel standard! Tiltakene er gjort ut fra rådmannens betraktninger:

Branntekniske tiltak, Fasader - Vinduer/isolering/kledning, Ventilasjon, Garderober/dusjforhold og Pedagogisk forsvarlighet.

Slitasje, nye krav og tilstanden på skolene tilsier at det må vurderes nøye før det investeres for mye på skoler som er 40 år gamle. Erfaring fra restaurering av Vuku skole viser at en kan komme opp i kostnad for nybygg ved omfattende rehabilitering av gamle bygg.

Det er beskrevet tiltak for ca. 56 mill. kr for skolene. Disse gjengis nedenfor i prioritert rekkefølge. For mer detaljerte tall vises det til vedlegget.

Tabell over skoler med estimert renoveringsbehov, i bildeformat

Størrelsen på de årlige bevilgninger til formålet må vedtas gjennom behandling av økonomiplan/budsjettet.
Etter rådmannens mening bør en ha som ambisjon å gjennomføre tiltakene i løpet av en 5-6 års periode. Dette innebærer årlige bevilgninger på ca. 10 mill. kroner.

Branntekniske tiltak er noe som må prioriteres etter krav fra Innherred brann og redning.
Det er kostnadsbesparende å gjøre de branntekniske utbedringer når skolen utbedres.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.03.2016 10:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS