Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.03.16 - PS 22/16 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2011/785 - /231

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.03.2016 18/16
Formannskapet 17.03.2016 29/16
Kommunestyret 30.03.2016 22/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2016:

 • Reservevann Levanger.
 • Vannledning Hammer-Lein.
 • Rehabilitering vann Fætta, oppstart
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen, oppstart
 • Vannforsyning Ulvilla, oppstart
 • Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utrede nytt høydebasseng Hallia
   

2017:

 • Rehabilitering vann Fætta
 • Nytt ledningsanlegg Ulvilla
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging av nytt ledningsnett Vinne
   

2018:

 • Nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen
   

2019:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen og Prærien/Garpa
 • Oppgradering reservevann Leklem
   

Avløp:

2016:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen.
 • Nye overvannsledninger Magnus den Godes veg/Ørin
 • Avløpsanlegg Fætta
   

2017:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen, planlegging
   

2018:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa, planlegging
   

2019:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa
 • Planlegging avløp Vinne
   

Kommunestyret ber om at tiltaksplan revideres årlig. 

 

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2016:

 • Reservevann Levanger.
 • Vannledning Hammer-Lein.
 • Rehabilitering vann Fætta, oppstart
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen, oppstart
 • Vannforsyning Ulvilla, oppstart
 • Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utrede nytt høydebasseng Hallia
   

2017:

 • Rehabilitering vann Fætta
 • Nytt ledningsanlegg Ulvilla
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging av nytt ledningsnett Vinne
   

2018:

 • Nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen
   

2019:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen og Prærien/Garpa
 • Oppgradering reservevann Leklem
   

Avløp:

2016:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen.
 • Nye overvannsledninger Magnus den Godes veg/Ørin
 • Avløpsanlegg Fætta
   

2017:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen, planlegging
   

2018:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa, planlegging
   

2019:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa
 • Planlegging avløp Vinne
   

Kommunestyret ber om at tiltaksplan revideres årlig.

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 15.03.2016

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim
, redegjorde for saken.
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2016:

 • Reservevann Levanger.
 • Vannledning Hammer-Lein.
 • Rehabilitering vann Fætta, oppstart
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen, oppstart
 • Vannforsyning Ulvilla, oppstart
 • Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utrede nytt høydebasseng Hallia
   

2017:

 • Rehabilitering vann Fætta
 • Nytt ledningsanlegg Ulvilla
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging av nytt ledningsnett Vinne
   

2018:

 • Nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen
   

2019:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen og Prærien/Garpa
 • Oppgradering reservevann Leklem
   

Avløp:

2016:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen.
 • Nye overvannsledninger Magnus den Godes veg/Ørin
 • Avløpsanlegg Fætta
   

2017:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen, planlegging
   

2018:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa, planlegging
   

2019:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa
 • Planlegging avløp Vinne
   

Kommunestyret ber om at tiltaksplan revideres årlig.

 

 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I de senere år har rådmannen lagt fram en sak vedrørende investeringer/drift innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.

Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år (2014 og 2015)
Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til følgende formål:

 • Utbedring av 2 stk. sandfilter Hallemsåsen vannrenseanlegg.
  Anleggskostnad 0,8 mill.kr.
 • Prosjektering av ny reservevannsledning mot Levanger.
  0,3 mill.kr. Anlegget ferdigstilles 2016.
 • Renovering av vannledningsnett Ørmelen i Setervegen, Skogvegen og Furuvegen.
  Anleggskostnad 6,0 mill.kr. Ferdigstilt etappe 4.
 • Vannforsyning på vest og nordøstsiden av Leksdalsvatnet mot Steinkjer grense.
  Anleggskostnad 0,6 mill.kr. Ferdigstilt.
 • Detaljprosjektering av ny vannledning Holmen-Ulvilla, 0,2 mill.kr.
  Anleggsstart høsten 2016 etter at arkeologene har gjort sine undersøkelser.
 • Ny vannledning Holte–Minsaas til erstatning for eksisterende eternittledning.
  Lagt i forbindelse med bygging av gang/sykkelveg Holte-Minsaas.
  Anleggskostnad 3.0 mill.kr.
   

Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år: 10,9 mill.kr.

Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år (2014 og 2015):
Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:

 • Sanering eksisterende kloakk Ørmelen, etappe 4, Setervegen, Skogvegen og Furuvegen.
  Anleggskostnad 9,0 mill.kr.
 • Planlegging nytt avløpsanlegg Leksdal.
  Kostnad 0,3 mill.kr
 • Ny sentrifuge (slamavvanning) Ørin renseanlegg
  Anleggskostnad 3,0 mill.kr.
 • Planleggingkostnader sanering av eksisterende avløpsanlegg Volhaugvegen/Garpa/Lein/Fætta.
  Kostnad 0,9 mill.kr
 • Nytt avløpsanlegg Lein-Minsaas-Bakketun.
  Lagt i forbindelse med gang/sykkelvegprosjekt Holte-Minsaas-Lein.
  Kostnad 3,3 mill.kr.
 • Ny overvannsledning Verdalselva gjennom Moparken - Sørgata: 1,0 mill.kr
   

Total investeringskostnad avløp siste 2 år: 17,5 mill.kr.

Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2010-2016.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Årsavg. m3 10,04 10,04 10,04 10,04 10,24 11,26 10,70
Fastledd 525 525 525 525 525 525 525
Rente % 3,46 3,24 2,44 2,63 2,52 1,94 2,00
Fond 1/1 597017 2194350 2834175 2496135 101927 802075 4022185

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 vann steget med 6,6 % fra 2010 til 2016. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr. eiendom som i 2009 ble økt til kr.525,-. Det kan bemerkes at årsavgift vann ikke økte i perioden 2009 – 2013.

Vannforsyningssektoren gikk i 2015 med ett overskudd på ca.kr.3200000,- noe som medførte at vannavgiften ble nedsatt med 5 % i 2016. Dette skyldes ett kraftig fallende rentenivå. Dette medfører at pr.01.01.16 har vi ett bundet driftsfond på i overkant av 4 mill.kr på vannforsyningssektoren.

Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2010-2016

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Årsavg. m3 16,58 16,58 16,58 19,07 20,98 21,40 20,33
Fastledd 525 525 525 525 525 525 525
Rente % 3,46 3,24 2,44 2,63 2,52 1,94 2,00
Fond 1/1 2855136 3962809 1333168 -1578317 -23114 1913369 6670094


Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 avløp steget med 22,6 % fra 2010 til 2016. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr. eiendom som ble forhøyet til kr.525,- fra 2009.

I 2011 og 2012 gikk avløpssektoren med et forholdsvis stort underskudd. På grunn av at kommunen har et negativt resultat på avløpssiden så en seg tvunget til å øke avløpsgebyret med 15% i 2013 og 10 % i 2014. Økte driftskostnader til behandling av avvannet slam var en av hovedgrunnene til dette. Med disse økningene går avløpssektoren nå med kraftig overskudd igjen. Dette medfører at vi pr.01.01.16 har vi ett bundet driftsfond innenfor avløpssektoren på 6,7 mill.kr. Forhåpentligvis vil avgiftsnedsettelsen på 5% i 2016 medføre at kommunen begynner å bruke av opparbeidet bundet driftsfond innenfor avløpssektoren.

Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren
Rentesats for 2012 og 2013 og 2014 er svært lave. Dersom rentene stiger vil dette medføre en økning på avgiftene. I 2015 var rentene rekordlave. Tilsvarende rekordlave rentenivå forventes også i 2016.

Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene i 2016
Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m3. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshustand vil da bli for sammenlignbare kommuner:

 • Verdal: Kr.5.705,- eks.mva (Kr.7.131,- inkl.mva)
 • Levanger: Kr.5.655,- eks.mva (Kr.7.069,- inkl.mva)
 • Steinkjer: Kr.5.131,- eks.mva (Kr.6.413,- inkl.mva)
 • Inderøy: Kr.5.518,- eks.mva (Kr.6.898,- inkl.mva)
   

For 2016 har Verdal et litt høyere avgiftsnivå enn Steinkjer og forholdsvis likt avgiftsnivå med Levanger og Inderøy. Store bundne driftsfond vil medføre at avgiftsnivået i hvert fall ikke vil stige i de par nærmeste år. Dette vil igjen medføre at Verdal, Inderøy, Steinkjer og Levanger vil ha ett bortimot likt avgiftsnivå innenfor VA-sektoren de nærmeste år.

Planlagte investeringer innen vannforsyning;
I vedtatt økonomiplan er det avsatt 10,0 mill.kr. i 2016 og 7 mill.kr resterende år til investeringer innenfor vannforsyningssektoren. Det vil i 2016/2017 bli utarbeidet ett forprosjekt for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg, samt bygging av ett nytt høydebasseng i Hallia på nabotomta til eksisterende basseng. Dette kan nok medføre at investeringene innenfor vannforsyningssektoren må justeres noe opp i slutten av økonomiplanperioden. Dette vil bli sett på når forprosjektet for det ovennevnte foreligger.

 • For sikring av vannforsyningen pågår nå graving av ny ledning Hammer – Lein samt reservevannstilkobling til Levanger vannverk. Begge disse anleggene vil bli ferdigstilt til sommerferien. Nedenfor er det satt opp ett kostnadsestimat etter anbudsinnhenting for disse anleggene.
  - Kostnad Hammer-Lein: 2 mill.kr
  - Reservevann Levanger: 8 mill.kr
   
 • I tillegg har sterkt økende vannforbruk ved TINE medført at reservekapasiteten ved Hallemsåsen vannrenseanlegg begynner å bli bekymringsfull. Av den grunn foreslår rådmannen å utrede kapasitetsøkning ved vannrenseanlegget. TINE har økt vannforbruket fra 200000 m3/år i 2012 til 400000 m3/år i 2014. Dette er 25% av produsert vannmengde ved Hallemsåsen vannrenseanlegg i 2014. Denne økningen har medført at ved normalt vannforbruk benyttes 75 % av vannrenseanleggets kapasitet ved normal drift. Dersom det skulle komme en sterkt vannforbrukene industribedrift til på Ørin vil vi snart komme opp i kapasitetstaket.
  - Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen/ nytt høydebasseng Hallia: 0,5 mill.kr
   
 • For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne samt Ulvilla som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk.
  Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
  - Vannforsyning Ulvilla 1.byggetrinn: 8 mill.kr
  - Vannforsyning Vinne. 3 mill.kr
   
 • Utskifting av dårlig ledningsnett i sentrum og Fætta:
  - Utskifting av eksisterende vannledninger Fætta: 6 mill.kr
  - Utskifting av eksisterende vannledningsnett 3-6 mill. årlig
   

Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:
Innenfor avløpssektoren er det avsatt11,0 mill. i 2016 og 9 mill. årlig i neste 3 årene.

 • Midlene er planlagt benyttet til kloakk Fætta og Leksdal. For tilknytning av mer kloakk fra Leksdal er det nødvendig med bygging av ny avløpsledning Volen-Stiklestad. Dette på grunn av at renseanlegget i Vuku nå begynner å få maks belastning av hva det er dimensjonert for og det vi har utslippstillatelse til. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
  - Avløp Fætta: 14 mill.kr
  - Leksdal, 1.byggetrinn: 8 mill.kr
   
 • I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabilteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen og på Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004. Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere. Etappe 4 på Ørmelen ble ferdigstilt i 2014. Neste planlagte etappe er sanering av kloakk i Volhaugvegen fra Nordgata og opp til Bakketun.
   
 • Ny overvannsledning fra nytt forretningsområde Magnus den Godes Veg og ut i elva ved Folkeparken og manglende overvannsledning Midt-Norsk Betong – TINE vil også bli utført i 2016/2017.
  - Rehabiltering årlig: 5 - 8 mill.kr
   
 • I tillegg holder kommunen på med planer for sanering av Akerkloakken slik at den blir pumpet til Ørin renseanlegg. I dag går kloakken fra Aker inn på en slamavskiller og deretter rett på fjorden. Det er ikke funnet rom for dette i 4-årsperioden.
   

Ved denne investeringstakten innenfor vann/avløp vil avgiftsnivået ha en økning tilnærmet prisstigningen ellers i samfunnet.

Som en ser er det mange tiltak som står for tur. Spesielt må en se på om det er riktig å øke investeringstakten både innenfor vannforsyning og avløpssektoren. Dette vil eventuelt bli gjort i forbindelse med revidering av økonomiplanen. 

Vurdering:
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2016:

 • Reservevann Levanger.
 • Vannledning Hammer-Lein.
 • Rehabilitering vann Fætta, oppstart
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen, oppstart
 • Vannforsyning Ulvilla, oppstart
 • Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utrede nytt høydebasseng Hallia
   

2017:

 • Rehabilitering vann Fætta
 • Nytt ledningsanlegg Ulvilla
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging av nytt ledningsnett Vinne
   

2018:

 • Nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen
   

2019:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa
 • Oppgradering reservevann Leklem
   

Avløp:

2016:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Nye overvannsledninger Magnus den Godes veg/Ørin
 • Avløpsanlegg Fætta
   

2017:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen, planlegging
   

2018:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa, planlegging
   

2019:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa
 • Planlegging avløp Vinne
   

Rådmannen foreslår at tiltaksplan revideres årlig.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.03.2016 10:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS