Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.10.2017

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           30.10.2017
Tid:             18:00 - 22:40
Til stede:     35 representanter

 

Før møtet ble det gitt følgende orientering:

Sak 93/17 bl behandlet før 88/17 - enstemmig vedtatt.

Video-opptak av hele møtet fra start til slutt.

Kulturinnslag fra kulturskolen, Leia Ellinor Moen spiller "Jolene" på piano. Video.

Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 84/17 Godkjenning av møteprotokoll  25.09.2017 Protokoll video
PS 85/17 Økonomirapportering 2. tertial 2017 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 86/17 Søknad om kommunal garanti på lån for etablering av kunstgressbane Saksframlegg Protokoll video
PS 87/17 Utbygging ny Vuku barnehage - Igangsettingsvedtak med finansiering Saksframlegg Protokoll video
PS 88/17 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Saksframlegg Protokoll video
PS 89/17 Merknadsbehandling - detaljregulering M. B. Landstads gate 1 Saksframlegg Protokoll video
PS 90/17 Kommunale vigsler - endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 91/17 Orientering - Protokoll video
PS 92/17 Spørsmål til ordfører fra MDG: Datasikkerhet og Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll video
PS 93/17 Spørsmål til ordfører fra FRP: Snøscooterleder Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 30.10.2017
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara 
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Nei Thor Beril Granum møtte som vara
Torill Elverum AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Nei Torunn Agnethe Rotmo møtte som vara 
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Nei Olav Dahl Karmhus møtte som vara 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 084/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 25. september 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:
Protokoll fra møte 25. september 2017 godkjennes.
    
  
 

PS 085/17 Økonomirapportering 2. tertial 2017 - Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:   

 1. Økonomirapportering 2. tertial 2017 Verdal kommune tas til etterretning.
 2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
  a) Kr. 600.000,- tilføres Verdalsøra ungdomsskole i samband med prosjektet «Flipover». Budsjettramme for virksomhetsområdet Kultur reduseres tilsvarende.
  b) Budsjettramme for virksomhetsområdet Kultur styrkes med kr. 500.000,- til erstatning for at overføring fra disposisjonsfond tas bort fra området. Finansieres ved redusert ramme på området for Finanstransaksjoner.
 3. Reviderte budsjettskjema 1A og 1B vedtas i henhold til vedlegg.

 

PS 086/17 Søknad om kommunal garanti på lån for etablering av kunstgressbane  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2017

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om kommunal garanti for et lån på kr 12 000 000,- til finansiering av lagerbygg for idrettsmateriell, 11'er kunstgressbane med lys- og vanningsanlegg.
 2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr 12 000 000,-, som Vuku idrettslag tar opp til bygging av lagerbygg for idrettsmateriell, 11'er kunstgressbane med lys- og vanningsanlegg.
 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr.12 000 000,- med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr.13 200 000,-.
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lån og opphører etter 20 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. Garantiforskriftens §3.


  
 

PS 087/1Utbygging ny Vuku barnehage - Igangsettingsvedtak med finansiering   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2017

BEHANDLING:  
MDG v/Arvid Wold fremmet følgende alternativ til pkt. 3:
"3. Rådmannen avklarer mulighetene for og graden av økonomisk støtte fra Enova evt også Innovasjon Norge m.h.t. bruk av solcellepanel m/batterilagring og etablering av biovarmeanlegg."

Det ble først votert samlet over pkt. 1 og 2 i formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert alternativt over formannskapets innstilling pkt. 3 og forslaget fra MDG, der formannskapet innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 24 stemmer. 11 stemmer ble avgitt for forslaget fra MDG. 
                 
VEDTAK: 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 30,0 mill.kr inkl.mva for bygging av ny Vuku barnehage. Dette omfatter også oppfylling og asfaltering av eksisterende parkeringsplass for barnehage/skole.
 2. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene til prosjektet slik at det blir fullfinansiert ved framlegging av økonomiplan/budsjett for 2018-2021.
 3. Rådmannen bes ikke benytte seg av de tilbudte opsjoner på solsellenergi/varmepumpe. Som varmekilde velges biovarme fra ett nytt biovarmeanlegg som også kan betjene skole og eventuelt Vukuhallen.

 

 

PS 088/17 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2017

BEHANDLING:  
H v/Oddleiv Aksnes orienterte om feil forslag i komiteens innstilling og fremmet derfor følgende forslag:
«Det utarbeides lokal forskrift for etablering av scooterløype mellom Sandvika og Vera iht foreslåtte trase, som en forsøksordning i 2 år.
I forskriften innarbeides bestemmelser som regulerer bruk av løypen vedrørende åpningstider og stenging, spesielt for å ivareta reindriftsnæringens vinterbeitebehov og minimalisere ulemper dette kan medføre for reindriften. Dette må skje i løpende kontakt og i dialog mellom næringen og kommunen.
Det innføres i forskriften støykrav for bruk av løypen som minimaliserer ulemper for friluftsliv og reindriftsnæringen.

 • § 3e. i forskriften endres til.
  Kommunen skal ved anmodning og i dialog med reindrifta stenge hele-, eller deler av løypenettet dersom beitehagen ved Breivatnet er i bruk, eller hvis bruk av løypa er til vesentlig skade eller ulempe for vinterbeite for rein i området. (iht. kravene i Motorferdselloven §4.)
 • §4 i forskriften tilføyes et nytt pkt h.
  Det kan løpende innføres støybegrensende tiltak, som krav til motortype, effekt og fartsbegrensning, hvis støy blir til vesentlig ulempe for friluftsliv og reindrift i området.»

Arild K. Pedersen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak (rådmannens innstilling):
«Verdal kommune avslutter arbeidet med etablering av lokal forskrift for etablering av snøscooterkjøring til fornøyelseskjøring. Vedtaket begrunnes med hensynet til at viktige vinterbeiteområder for tamrein vil bli vesentlig tilsidesatt.»

Votering:
Det ble først votert over innstilling fra komite plan og samfunn som falt da det fikk ingen stemmer.
Det ble deretter votert alternativt over forslaget fra Høyre og forslaget fra Arild K. Pedersen (AP), der forslaget fra Høyre ble vedtatt med 20 stemmer. 15 stemmer ble avgitt for forslaget fra Arild K. Pedersen.
                 
VEDTAK: 
Det utarbeides lokal forskrift for etablering av scooterløype mellom Sandvika og Vera iht foreslåtte trase, som en forsøksordning i 2 år.
I forskriften innarbeides bestemmelser som regulerer bruk av løypen vedrørende åpningstider og stenging, spesielt for å ivareta reindriftsnæringens vinterbeitebehov og minimalisere ulemper dette kan medføre for reindriften. Dette må skje i løpende kontakt og i dialog mellom næringen og kommunen.
Det innføres i forskriften støykrav for bruk av løypen som minimaliserer ulemper for friluftsliv og reindriftsnæringen.

 • § 3e. i forskriften endres til.
  Kommunen skal ved anmodning og i dialog med reindrifta stenge hele-, eller deler av løypenettet dersom beitehagen ved Breivatnet er i bruk, eller hvis bruk av løypa er til vesentlig skade eller ulempe for vinterbeite for rein i området. (iht. kravene i Motorferdselloven §4.)
 • §4 i forskriften tilføyes et nytt pkt h.
  Det kan løpende innføres støybegrensende tiltak, som krav til motortype, effekt og fartsbegrensning, hvis støy blir til vesentlig ulempe for friluftsliv og reindrift i området.  

       

 

PS 089/17 Merknadsbehandling - detaljregulering M. B. Landstads gate 1   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:   
Forslag til detaljregulering for M. B. Landstadsgate1 vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, med endringer som følger av saksfremlegget. 

     

PS 090/17 Kommunale vigsler - endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2017

BEHANDLING:  
Uavhengig representant John Hermann fremmet følgende alternativt forslag:

 1. Rådmannen innhenter navn på ansatte, som er villig til å være vigslere. Fem kvinner og fem menn.
 2. Kommunestyret delegerer vigselsmyndighet til de fire personene på vigsler-listen, som får flest stemmer i neste kommunestyre, 27. November 2017.

Votering:
Formannskapets innstilling pkt. 1 alternativt mot forslaget fra John Hermann - formannskapets innstilling ble vedtatt med 33 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra John Hermann.
Formannskapets innstilling pkt. 2 – vedtatt med 34 mot 1 stemme.
Formannskapets innstilling pkt. 3 og 4 – enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:   

 1. Kommunestyret delegerer vigselsmyndighet til følgende (i tillegg til ordfører og varaordfører): folkevalgt Trude Holm, folkevalgt Thor Bertil Granum, rådmann Jostein Grimstad og kommunalsjef Trond Selseth.
 2. Vigsling tilbys på fredager fra kl. 10.00 til kl. 15.00 på kommunestyresalen. I juli og første del av august vil det være begrenset kapasitet.
 3. Vigslere som ikke mottar godtgjøring eller lønn fra kommunen mottar kr. 500,- pr vigselsdag.
 4. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til rådmannen, som utarbeider retningslinjer og informasjon om det kommunale vigselstilbudet slik at vielsene kan finne sted innenfor verdige rammer.

 
 

PS 091/17 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2017

BEHANDLING:   
Før møtet ble det gitt følgende orientering:

Rådmann orienterte om:

 • Status i forbindelse med avvikling av ISK, og etablering av «Nye Verdal kommune».
 • Deltakelse sammen med Levanger og Steinkjer under benevnelsen Innherredsbyene i nordisk nettverk for utvikling av felles nordisk strategi for hvordan byer og deres omkringliggende områder kan bli mer attraktive gjennom utvikling av levende og inkluderende bymiljøer.
 • Deltakelse i studie med NTE og utvalgte kommuner for å vurdere mulige felles samarbeidsprosjekter.
 • Fylkesmannen har bedt kommuner etablere kompetansenettverk. Levanger og Verdal går sammen om å være sammen om et kompetansenettverk

Ordfører orienterte om:

 • Fylkesmann Inge Ryan avtakket 27.9. Gerd Janne Kristoffersen er konstituert ut året.
 • Nøkkeltall 2016 Verdal Industripark.
 • Minnemedalje til Jarle Robert Johansen for sivil innsats under krigen.
 • Årlig kontaktmøte med Verdal Idrettsråd avviklet.
 • Ordførere i inntrøndelagssamarbeidet undertegnet Trøndersk Matmanifest. Gir oss noen konkrete oppgaver som bl.a. å framsnakke matregionen Trøndelag.

 

  

PS 092/17 Spørsmål til ordfører fra MDG: Datasikkerhet og Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2017

BEHANDLING:  
MDG v/Arvid Wold fremmet sitt spørsmål.

Ordfører svarte slik:
Jeg takker spørsmålsstilleren for å sette søkelys på aktuelle problemstillinger.

Jeg har lest spørsmålene og er litt usikker på spørsmålsstiller sin definisjon av begrepet datasikkerhet, sier virksomhetsleder ved IKT – enheten.
For å vite at vi snakker om det samme, er det nødvendig at spørsmålsstiller utdyper hva han legger i og mener med begrepet datasikkerhet, som jo har mange sider ved seg, fortsetter han.

Med denne faglige bemerkningen som bakgrunn: Jeg er bedt om å svare i generelle vendinger av spørsmålsstilleren og vil forsøke å gjøre det innenfor den forståelse av spørsmålenes ordlyd jeg klarer å oppfatte.

Utgangspunktet for arbeidet også innen denne sektoren er følgende: God informasjons- og datasikkerhet handler først og fremst om mennesket/brukeren av systemene. Gode holdninger, kritisk kildevurdering og fravær av den tradisjonelle «tru godt om alle» er viktige forutsetninger for å lykkes med informasjonssikkerhetsarbeidet.

Spørsmål 1:
Kommunesektoren følges av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Norsk Helsesertifisering, som foretar såkalt en slags «ytre sjekking» av det som legges ut fra kommunens side. Også nettleverandøren Microsoft følger oss for å avdekke om noe uheldig skulle skje. Microsoft er et stort, verdensledende konsern med stor profesjonalitet.
Verdal kommune har en overordnet informasjonssikkerhetsstrategi forkortet Sikkerhetsstrategi som ble etablert i august 2016. Samme høst, ble det gjennomført et opplæringsløp for ledere på alle nivåer rundt informasjonssikkerhet.

Bakgrunnen her kort fortalt følgende:
Høsten 2015 hadde Innherred Samkommune / Verdal kommune tilsyn fra Datatilsynet. Hovedkonklusjonen her var at den generelle driften var meget god, men den strategiske overbygningen burde forbedres. Svaret fra ISK i august 2016 klargjorde at de påviste mangler var rettet. Datatilsynet ga dermed uttrykk for tilfredshet med kommunens arbeid på dette området. Strategien ble implementert og det ble altså også gjennomført et opplæringsløp for ledere på alle nivåer.

Rettigheter og tilganger til fagsystemer og informasjonsområder baserer seg på ansettelsesforhold registrert i lønns og personalsystemet. Det pågår et arbeid for å automatisere dette enda mer, for å forbedre sikkerheten da det har vært en utfordring ifht å fjerne tilganger når ansatte slutter.

Våre IT systemer som er tilgjengelig på internett, blir automatisk skannet av både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Norsk HelseCERT med rapport til IT-leder og nettverksansvarlig på eventuelle sårbarheter.
IKT enheten monitorer alle nettverkskomponenter og fagsystemer for å kunne være proaktiv.

Avvik som oppdages i daglig drift skal meldes ihht våre avviksrutiner.

Spørsmål 2:
Jeg får opplyst at ansatte i sin tjenesteyting bruker avvikssystemet aktivt. Spesielt blir jeg fortalt at dette gjelder ansatte i helsesektoren. I forhold til GDPR – en forkortelse for gjeldende personvernbestemmeler i lov og forskrifts form og i forhold til nye personvernbestemmelser som vil tre i kraft 25 . mai 2018 er det viktig at administrasjonen følger opp løpende og reviderer rutiner og strategier for å ivareta nye lovpålagte krav.
Som ordfører har jeg selvfølgelig tillit til at så blir gjort.

Spørsmål 3:
Det som er sikkert, er at teknologi vil feile. Det er hvordan dette håndteres som er avgjørende. Den tekniske IKT infrastrukturen er så godt som mulig tilrettelagt for døgnkontinuerlig operativ drift. Hver virksomhetsleder må via sine ROS analyser synliggjøre de kort- og langsiktige konsekvenser av bortfall av datasystemene. De enkelte ROS analysene – risiko - og sårbarhetsanalysene - er viktige elementer for å gjennomføre de rette tiltakene. Dette er et lederansvar jeg forventer følges opp, gir både virksomhetsleder for IKT – enheten og rådmannen uttrykk for. Som ordfører gir jeg uttrykk for samme klare krav og forventninger. Jeg har ingen indikasjoner på at så ikke skjer.

Arvid Wold fremmet følgende tilleggsspørsmål:
Kan området datasikkerhet ha eget kapittel i årsrapport for kommunen?

Svar:
En henstilling som vi kan merke oss og ser ikke noe i veien for at dette blir med.

 

PS 093/17 Spørsmål til ordfører fra FRP: Snøscooterleder    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2017

BEHANDLING:  
Denne saken ble behandlet før sak 88/17.

FRP v/Bård Storhaug fremmet sitt spørsmål.

Ordfører svarte slik:

Jeg takker for spørsmålene.

 1. Hva har den halve millionen i utredning gått til?
  - all den tid andre sammenlignbare kommuner har utredet dette for en langt mindre sum.
   
  Svar:
  Vi kjenner ikke til tall fra andre kommuner, påstander om billigere saksbehandling i andre kommuner er heller ikke dokumentert fra spørsmålsstillers side. Kostnadene knyttet til utredningsarbeidet er todelt. Det skilles mellom utgifter gått til eksternt konsulentarbeid og utgifter kommunen har hatt gjennom internt arbeid i kommuneadministrasjonen. Fordelingen mellom eksternt utredningsarbeid og kommunal egeninnsats er beregnet til ca. 250 000,- hver. Vi har beregnet en timesats på kr 350.- for internt arbeid. Dette er en timesats som er avklart med Nord Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med kartlegging av friluftsområder. Vi derfor valgt å bruke samme timesats for saksbehandling i hele saken. Dette er en meget lav timesats.
   
  Ved utarbeidelse av forskrift som forespurt er en pålagt å kartlegge og verdsette områder som blir berørt og skal vurderes opp mot øvrige friluftsområder i kommunen.
   
  Kommunen har gjort sitt for å holde de eksterne kostnadene nede ved å legge utredningsarbeidet ut på offentlig anbud. Anbudene som kom inn har variert i pris. Som en del av denne anbudsprosessen har kommunen gjennomgått anbudene fra de firmaene som har meldt sin interesse og vurdert kvalitet og pris opp mot hverandre. Kommunen fattet sin beslutning på bakgrunn av det anbudet som var forventet å gi mest kvalitet for pengene. Resultatet av dette er konsekvensutredningen som ligger vedlagt saken.
   
  De interne kostnadene er primært budsjetterte kostnader i form av lønn, basert på arbeidstimer innad i administrasjonen. Kommunen har utført en betydelig andel egeninnsats i forbindelse med friluftskartleggingen i 2016-2017, samtidig som det har vært arbeidet jevnt med saken for øvrig siden 2013. I reguleringssaker blir administrasjonsutgiftene som regel refundert i form av saksbehandlingsgebyr. I tilfeller hvor kommunen selv er tiltakshaver, vil de administrative utgiftene naturlig nok ikke bli refundert. Ergo, vil det være en kostnad som må medregnes i prosjektet. Andre kommuners kostnadsnivå kjenner vi altså ikke til. Verken Steinkjer, Levanger eller Stjørdal har gjort en tilsvarende planjobb. Dette er på alle relevante områder i kommuner som er sammenlignbare med verdal kommune i denne saken.
   
  Det er også viktig å poengtere at det alltid vil ligge en generell risiko til tapte utgifter ved det å utrede planer, tiltak og inngrep. Man utreder for å finne konsekvensene av et tiltak man ønsker å se nærmere på. Resultatet fra utredningen kan være oppklarende og underbygge at et tiltak er gjennomførbart, men det kan også resultere i at en sak må ha supplerende undersøkelser eller skrinlegges.
   
  Utredningsarbeidet som er gjort i saken er imidlertid ikke bortkastet. Uavhengig om løypenettet blir godkjent, vil Verdal kommune sitte igjen med et økt kunnskapsgrunnlag i området langs løypen, som kan legges til grunn i fremtidig forvaltningsarbeid. Man sitter også igjen med en helhetlig oversikt over Verdal kommunes friluftsområder og hvordan disse står i forhold til hverandre i verdi. Arbeidet som er gjort i denne saken kan med det bygges videre på i et langsiktige perspektiv. Kunnskapsgrunnlaget kan også benyttes i reguleringssaker for å ivareta friluftslivet i fremtiden.
   
  I den anledning takker vi Nord-Trøndelag fylkeskommune for den bistanden og finansieringen Verdal kommune har fått i forbindelse med friluftskartleggingen.
 2. Har planene for traseer stoppet opp pga beiteretten til meråkersamene?
   
  Svar:
  Omsøkte tiltak skjer på Feren reinbeitedistrikt og med de rettighetshavere som er aktuelle her. Varsel om påklage fra Reindriftsforvaltningen (Fylkesmannen) som statlig faginstans på reindrift har vært tungtveiende ved vurdering av saken i sluttfasen, sier administrasjonen.
   
  I dette ligger det at kommunen har forholdt seg til konsekvensutredningen – det er altså gjort en egen konsekvensutredning på scooterledsaken. Løypenettet er forsøkt tilpasset ytterligere etter varsel om påklage, men dette har kommunen og Fylkesmannen ikke kommet til enighet om.
 3. Hvis så, hvorfor kan vi ikke anlegge traseer på nordsiden av verdal, der de ikke har beiterett?
   
  Svar:
  Det er to reinbeitedistrikt i Verdal kommune: Feren reinbeitedistrikt sør for verdalsvassdraget, Skjækerfjella nord for verdalsvassdraget. Traseen mellom Vera og Sandvika utpekte seg tidlig som det alternativet med størst potensiale ut i fra de løypene som var foreslått av Verdal snøscooterklubb. Feren reinbeitedistrikt signaliserte også at dette kunne være ett alternativ som de kunne akseptere. Årsaken var at det var i utkanten av reinbeiteområdet og løypa kunne virke som ett sperre for reinens vandringer mot riksgrensen.
   
  Minner om at begge reinbeitedistriktene er underlagt samme lovverk, samme problemstillinger, samme urfolksrettigheter men altså forskjellige rettighetshavere.
   
  Når det kommer til løypenett på nordsiden for Helgåa og Verdalselva, så har dette vært drøftet gjennom administrativt arbeidsutvalg og i den kommunale administrasjonen i tidlig fase samt i forbindelse med behandlinger i KPS og formannskap. Lovverket forutsetter at vedtatte og foreslåtte naturvernområder ikke blir berørt, samtidig som viktige vinterbeiteområder og viktige friluftsområder ikke berøres. Området nord for Verdalselva og Helgåa består i det aller vesentligste av naturvernområder og viktige vinterbeiteområder (spesielt Malsådalen) og viktige friluftsområder i Leksdal. Steinkjer kommune har ikke startet arbeidet med snøscooterforskrift og det er uklart når de vil starte. I tillegg er det store utfordringer knyttet til topografien utenfor viktige interesseområder. Kombinasjonen av dette har resultert i at arbeidsutvalget ikke har gått videre med utredningen av alternativer i dette området.
   
  Steinkjer kommune arbeider aktivt for å tilrettelegge bedre for reindriften og for andre friluftsinteresser enn scooterkjøring. En tilleggsopplysning verdt å merke seg er at Steinkjer kommune for tiden jobber med en helhetlig plan for oppkjørte skiløyper i området ved kommunegrensa til Verdal (Mokkavatnet, Holtjønnvola og Hærvola) med bakgrunn i at løypenettet ligger i et viktig vinterbeiteområder for rein. Verken Steinkjer, Levanger eller Stjørdal kommuner har løyper for rekreasjonskjøring med scooter. Dette er de kommuner det er relevant for Verdal kommune å sammenligne seg med.
 4. Er fylkesmannen rådgivende eller lovgivende ang snøskuter-traseer?
   
  Svar:
  Stortinget er lovgivende organ. Fylkesmannen er klageinstans og rådgivende organ for lov om motorferdsel i utmark. Kommunen forvalter lovverket.
   
  Oppsummert etter høringsrunden er det slik at de aller fleste høringsinstansene peker på tunge interessekonflikter knyttet til den foreslåtte snøscooterleder: dette gjelder urfolksrettigheter som er uløselig koblet til reindrift. Det pekes også på generelle interessekonflikter i et stor flertall av høringsuttalelsene mellom tradisjonelt friluftsliv og foreslått snøscooterled. Administrasjonens konklusjon er at det ikke er tjenlig å gå videre med denne saken. Min konklusjon er at denne saken kommer vi til etter all sannsynlighet ikke til å vinne fram med,derfor støtter jeg rådmannens innstilling.

 


 Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 25.01.2021 11:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS