Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.11.2015

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          30.11.2015
Tid:            18:00 - 19:20
Til stede:    34 representanter

 

 

Kulturinnslag ved kulturskolen, Ane Vestvik og Eline Mattingsdal spiller Jul i Svingen - Video (dessverre med svært dårlig lydopptak)

Åpning, opprop, merknader. Video.

Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word   

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 100/15 Godkjenning av møteprotokoll  02.11.2015 Protokoll video
PS 101/15 Inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS Saksframlegg Protokoll video
PS 102/15 Valg av valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 103/15 Valg av kommunalt klageorgan for valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 104/15 Valg av skattetaksnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt - nyvalg Saksframlegg Protokoll video
PS 105/15 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene fra valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 106/15 Detaljregulering FV 757 - Hamnekrysset øst - Holbergkrysset Saksframlegg Protokoll video
PS 107/15 Detaljregulering Tinden Vest Saksframlegg Protokoll video
PS 108/15 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan 2016 Saksframlegg Protokoll video
PS 109/15 Charlotte Aakerhus - søknad om permisjon fra politiske verv Saksframlegg Protokoll video
PS 110/15 Orientering - Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 30.11.2015
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Nei  Siri-Gunn Vinne møtte som vara
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Arne Leonhardsen FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Nei Ingen vara 
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara 
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

 

 

PS 100/15 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2015

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 2. november 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Protokoll fra møte 2. november 2015 godkjennes.

 

PS 101/15 Inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 7/14 av 16.12.2014 og i sak 5/15 av 16.06.2015, hhv. om innlemming av Frøya kommune og Namsos kommune som nye deltakerkommuner i Trondheim Havn IKS, godkjennes.
 2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes med henvisning til §4 i Lov om interkommunale selskap.
 3. Fremlagt forslag til oppdatert instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes.

 

 

PS 102/15 Valg av valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2015-2019   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 

 1. Formannskapet oppnevnes som valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2015-2019.
 2. Ordfører og varaordfører oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder av valgstyre/samevalgstyre.
 3. Oppgavene i forbindelse med sametingsvalget legges til valgstyret

 
 
    

PS 103/15 Valg av kommunalt klageorgan for valgperioden 2015-2019  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2015

BEHANDLING:  
AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende forslag på leder og nestleder:

 • Leder: Bjørn Iversen
 • Nestleder: Silje Sjøvold

Ved votering ble formannskapets innstilling med forslag fra AP v/Arild K. Pedersen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunalt klageorgan for Verdal kommune for perioden 2015-2019:

AP/H/KRF:
Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen, leder (AP)
 2. Silje Sjøvold, nestleder (H)
 3. Trine Reitan (AP) 

Personlige varamedlemmer:

 1. Ove Morten Haugan (AP)
 2. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 3. Berit G. Nessø (AP)

SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
Medlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse (SP)
 2. Brita K. Thorsvik (V)  

Personlige varamedlemmer:

 1. Karl B. Hoel (SP)
 2. Marit Voll (SP)

 

   
PS 104/15 Valg av skattetaksnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt - nyvalg  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2015

BEHANDLING:  
Fellesliste AP/H/KRF v/Ove Morten Haugan fremmet følgende forslag til nytt medlem i overskattetakstnemnda:
Brit Kverkild.

Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV v/Karl B. Hoel fremmet følgende forslag til nytt medlem og nestleder i skattetakstnemnda for eiendomsskatt:
Bjørn Stian Hojem
Nytt varamedlem:
Terje Aksnes.

Ved punktvis votering ble forslagene enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Nytt medlem og nestleder i skattetakstnemnda for eiendomsskatt: Bjørn Stian Hojem.
  Nytt varamedlem: Terje Aksnes.
 2. Nytt medlem i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt: Brit Kverkild

 

 

 

 

 

 

PS 105/15 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene fra valgperioden 2015-2019
  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2015

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Revidert reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene vedtas med følgende endring i pkt. 14 i kommunestyrets reglement:
«Partier med 1 representant i kommunestyret fås 4 min til 2. gangs innlegg.»
  
  
    

PS 106/15 Detaljregulering FV 757 - Hamnekrysset øst - Holbergkrysset    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Forslag til detaljregulering for FV 757 - Hamnekrysset øst - Holbergkrysset, datert 18.05.2015, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12

 

PS 107/15 Detaljregulering Tinden Vest    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • Tillegg til reguleringsbestemmelsenes § 2.1, rekkefølgebestemmelser:
   
  3. Det må foretas prøvegraving og prøvetaking med sikte på å avdekke evt. forurensning i grunnen. Eventuell forurenset masse må skiftes ut. Dette skal være gjennomført før bygging igangsettes.
  4. Felles lekeareal skal være opparbeidet og ferdigstilt før nye boliger i planområdet tas i bruk.
  5. Det skal utføres en nærmere geoteknisk vurdering av grunnforholdene for BI, B2, B3 og B4 før byggetillatelse for disse byggeområdene kan gis.
  6. Offentlig gang- og sykkelveg (O_GS) skal være ferdig opparbeidet før boliger tas i bruk.
 • Tillegg til reguleringsbestemmelsenes § 2.3, parkering:
   
  Det skal settes av min 2 sykkelparkeringsplass pr. bolig for områdene B1, B2, B3 og B4. Sykkelparkeringsplassene skal være fortrinnsvis være overdekket med tak.
 • Tillegg til reguleringsbestemmelsenes § 3.1, 3.2 og 3.3:
   
  Det tillates ikke bygget kjeller på boligene. Høyden på ferdig gulv i 1.etg skal minimum være på kote +4,5m NN54.

Forslag til detaljregulering Tinden vest, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
  
                  

PS 108/15 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan 2016    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2015

BEHANDLING:   
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:   
Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering.

 

PS 109/15 Charlotte Aakerhus - søknad om permisjon fra politiske verv    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2015

BEHANDLING:  
H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende forslag på nytt 1. vara i formannskapet fram til 30.06.15:
Lotte Holte Kjesbu.

Ved samlet votering ble formannskapets innstilling og forslaget fra H v/Oddleiv Aksnes enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:   

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Charlotte Aakerhus om permisjon fra politiske verv fram til og med 30. juni 2016.
 2. Lotte Holte Kjesbu rykker inn som fast medlem i kommunestyret fram til 30.06.16.
 3. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet fram til 30.06.16: Silje H. Sjøvold (H)
 4. Nytt 1. vara i formannskapet fram til 30.06.16: Lotte Holte Kjesbu

  
  
  

PS 110/15 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2015

BEHANDLING: 
Rådmannen:

 • Flyktningsituasjonen.
  Komité Mennesker og livskvalitet vil følge dette spesielt og ha det som tema på hvert møte framover. Ukentlige møter (hver mandag) med fylkesmannen hvor kommunene blir informert om siste nytt. Kommunens Beredskapsråd var samlet 13. november.
 • Søknad om skjønnsmidler til langsomme kriser i landbruket. Prosjekt sammen med Levanger kommune: Sammen i krise – mest klok, lite skadet.

Ordføreren:

 • Bakketun folkehøgskole sitt 100-årsjubilem.
 • Nasjonale prøver.
 • Stiftelsesmøte for Pilegrimsenter 30.11.15.
 • Trøndelagsutredningen.
 • Ordførernettverk for olje og gass-saker. Ordføreren deltok på møte i Stavanger 27.11.15.
 • Møte med NVE i Trondheim 24.11.15 ang. forebyggingstiltak i Vuku. Ordfører deltok sammen med virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim.
 • Kommunal effektivitet.
  Oppslag i Kommunal rapport forrige uke.


    Til toppen av siden


Publisert: 23.11.2015 09:00 Sist endret: 18.02.2021 07:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS