Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.11.2015 - PS 101/15 Inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS

Saksbehandler: Øystein Kvistad

Arkivref : 2012/3736 - /P30

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.11.2015 113/15
Kommunestyret 30.11.2015 101/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2015

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 7/14 av 16.12.2014 og i sak 5/15 av 16.06.2015, hhv. om innlemming av Frøya kommune og Namsos kommune som nye deltakerkommuner i Trondheim Havn IKS, godkjennes.Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes med henvisning til §4 i Lov om interkommunale selskap.Fremlagt forslag til oppdatert instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes.

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 7/14 av 16.12.2014 og i sak 5/15 av 16.06.2015, hhv. om innlemming av Frøya kommune og Namsos kommune som nye deltakerkommuner i Trondheim Havn IKS, godkjennes.
   
 2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes med henvisning til §4 i Lov om interkommunale selskap.
   
 3. Fremlagt forslag til oppdatert instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes.
   

Vedlegg:

 1. Inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS
 2. Mulig deltakelse i Trondheim Havn IKS for Frøya kommune – Forprosjektrapport
 3. Mulig sammenslåing av Namsos Havn og Trondheim Havn IKS – Forprosjektrapport
 4. Selskapsavtale for Trondheim Havn IKS
 5. Instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn IKS
 6. Eieravtale
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Frøya kommune og Namsos kommune har søkt inntreden som nye deltakere i Trondheim Havn IKS, hhv. ved brev av 02.10.2012 basert på kommunestyrevedtak 27.09.2012 i Frøya kommune og brev 20.04.2015 basert på kommunestyrevedtak 31.10.2013 i Namsos kommune.

Representantskapet i Trondheim Havn har godkjent begge kommuner som nye deltakere i Trondheim Havn IKS, hhv. Frøyas søknad i møte16.12.2014 og Namsos' søknad i møte 16.06.2015. Med forbehold om tilslutning fra samtlige av Trondheim Havns nåværende deltakere, er Frøya og Namsos pr brev invitert som deltaker i selskapet med virkning fra 01.01.2016.

Ved inntreden av nye deltakere i havneselskapet, må selskapsavtalen og instruks for valgkomiteen oppdateres til å omfatte disse. Utkast til oppdatert selskapsavtale og oppdatert instruks for valgkomiteen er vedlagt saken. Disse er godkjent av de to nye deltakerkommunene.
I henhold til selskapsavtalens §9 ligger kompetansen til å innlemme nye deltakere hos representantskapet (som er gjort) og krever tilslutning fra samtlige deltakere, jfr. selskapsavtalens §8, derav innstilling som angitt øverst i saken.

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap som forvalter havnevirksomheten innenfor 11 kommuner i Trondheimsfjorden. Selskapets deltakere er Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Leksvik, Inderøy, Verran og Steinkjer. Selskapet ledes av et representantskap med 18 medlemmer og et styre på 8 medlemmer. Organisasjonen består av 52 ansatte fordelt på ulike hovedavdelinger: Stab, Trafikk, Teknisk, Marked og logistikk, Eiendom og forvaltning, samt Verdal.

Ved verdivurdering av tinginnskudd fra Frøya og Namsos, er beregningene gjort ut fra samme metode som ble anvendt ved selskapssammenslutningen mellom Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) og Trondheimsfjorden Interkommunale Havn (TIH) pr. 01.01.2013, jfr. selskapsavtalens punkt 9. Dette er en inntjeningsbasert metode med sum nåverdier fra neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer tilknyttet anleggsmiddel som skytes inn.

Kommunenes eierandeler er basert på enighet mellom deltakerne ved sammenslåingstidpunktet, og fordeler seg slik (minste andel er satt til 0,01%, og eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel):

Kommune/EierEierandel i %
Orkdal kommune 4,16
Trondheim kommune 76,27
Malvik kommune 0,01
Stjørdal kommune 1,83
Frosta kommune 0,01
Levanger 5,29
Verdal 8,00
Leksvik 0,30
Inderøy 0,01
Verran 0,01
Steinkjer 2,06
Frøya kommune 0,09
Namsos kommune 1,96

Samtlige kommuner har 1 representant m/vara i representantskapet, unntatt Trondheim som har 8. De kommunale representantene oppnevnes av de respektive kommunestyrer.

Kystverket, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune har hver sin observatør med møte- og talerett i representantskapet, i tillegg til at 7 brukerrepresentanter har tilsvarende status. Fylkeskommunenes representanter oppnevnes av fylkestinget, mens brukerrepresentantene oppnevnes etter forslag fra de regionale/lokale næringsorganisasjonene, med 3 fra det gamle ITH-området og 4 fra det gamle TIH-området, samt de nye deltakerkommunene Frøya og Namsos.

Vurdering:
Det er rådmannens vurdering at en utvidelse av eierskapet i Trondheim Havn IKS vil bidra til ytterligere å styrke hovedmålet med sammenslåingen av ITH og TIH: Å etablere en sterk aktør på havne- og sjøtransporten i Midt-Norge som har utviklingskraft til nytte for hele regionen.

Et bredt sammensatt eierskap i Trondheim Havn er ikke bare i tråd med nasjonale føringer for hvordan havnevirksomheten langs norskekysten ønskes organisert, det gjør det også mulig å skape en enda tydeligere trøndersk stemme innen sjøtransport, noe som øker muligheten for gjennomslag i store samferdselssaker både regionalt og nasjonalt.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.11.2015 08:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS