Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.11.2015 - PS 106/15 Detaljregulering FV 757 - Hamnekrysset øst - Holbergkrysset

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2014/5004 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.11.2015 79/15
Kommunestyret 30.11.2015 106/15

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 17.11.2015

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Forslag til detaljregulering for FV 757 - Hamnekrysset øst - Holbergkrysset, datert 18.05.2015, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

Rådmannens innstilling:
Forslag til detaljregulering for FV 757 - Hamnekrysset øst - Holbergkrysset, datert 18.05.2015, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.  

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Referatet fra dialogmøte 5. desember 2014, ifb. ny kommunedelplan

Saksopplysninger:
Planområdet ligger rett ved E6, og er en del av fv. 757 mellom Hamnekrysset og Holbergkrysset i Verdal kommune. Planområdet omfatter fv. 757 (Hamnevegen) fra bru over E6 i vest, via kryss med arm fra E6 (Hamnekrysset øst) til kryss med fv. 72 og fv. 173 (Holbergkrysset - Magnus den godes veg) og videre ca. 200 m østover langs Stiklestad allé.
Det foreslås endringer for å sikre bedre framkommelighet.

Det foreslås eget venstresvingefelt i Hamnekrysset øst. I Holbergkrysset foreslås ekstra kjørefelt i tilfart fra hamna til fv. 72 og i utfart fra fv. 72 og Kjæran mot sentrum. Feltbredden i tilfarten fra Kjæran er økt noe for å bedre trafikkavviklingen i krysset. Det foreslås midlertidig anleggs- og riggområde langs vegstrekningen, med tanke på å få gjennomført tiltaket på en hensiktsmessig og trafikksikker måte.

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Komité plan og samfunn i Verdal sitt vedtak i møte den 01.09.2015, sak 58/15. Offentlig ettersyn ble kunngjort den 12.09.2015 og berørte parter ble tilskrevet med brev datert 03.09.2015. Høringsfristen var 24.10.2015.

Det er mottatt følgende uttalelser:

 1. NVE, 15.09.15 - Ingen merknader
 2. Nord-Trøndelag fylkeskommune, 16.09.15 - Minner om kulturminnelovens regler
 3. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 22.09.15 - Ingen merknader
 4. Statens vegvesen, 16.09.15 - Ingen merknader
 5. Naturvernforbundet, 22.10.15 - Merknader til flere forhold

I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og evt. kommentert:

 1. NVE, 15.09.15
  NVE har gjennomgått det vedlagte planmaterialet og anser kravet om sikker byggegrunn relatert til rasfare tilknyttet geoteknikk og grunnforhold som å være tilfredsstillende ivaretatt. NVE har derved ingen kommentarer eller innvendinger til planforslaget slik det nå foreligger.
 2. Nord-Trøndelag fylkeskommune, 16.09.15
  Foreslåtte tiltak ansees nødvendig for å få bedre trafikkavvikling i kryssene. Ingen merknader.
  Fylkeskommunen kan ikke se at planen vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner, men minner likevel om kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt.
   
  Kommentar:
  Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.
 3. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 22.09.15
  Landbruksavdelingen og Miljøvernavdelingen har ingen merknader. Kommunalavdelingen har ingen merknader ift. samfunnssikkerhet og beredskap, da det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som ikke avdekker forhold som er styrende for planvedtak.
 4. Statens vegvesen, 16.09.15
  Ingen merknader.
 5. Naturvernforbundet, 22.10.15
  Naturvernforbundet deler oppfatningen om at kødannelsen i Holbergkrysset og Hamnekrysset er uønsket. Biler som drives av fossile drivstoff forurenser ekstra mye når motoren går på tomgang. Derfor stusser vi over at planbeskrivelsen (s. 14) hevder at det ikke er registrert luftforurensing fra trafikk i området. Hvordan kan det ha seg at bilkøen i Holbergkrysset ikke forurenser, når bilkøer andre steder gjør det? Kan det være at det ikke er gjennomført målinger av svevestøv i området?
   
  Naturvernforbundet stiller seg tvilende til at den foreslåtte reguleringen vil gi en løsning på problemet med kødannelse. Det er i sakspapirene ikke diskutert hvorvidt tiltaket kan gi mer trafikk. Det er åpenbart at utvidelser av Hamnekrysset øst og Holbergkrysset innebærer å legge til rette for mer biltrafikk. Flere biler vil i sin tur skape nye køer, både i reguleringsområdet og andre steder i Verdal sentrum.
   
  Levanger og Verdal kommuner, Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen er alle enige om at sykkeltrafikk bør være foretrukket transportmiddel både i Levanger og Verdal og til og fra Ørin. Dette kommer fram av referatet fra dialogmøtet som ble avholdt 5. desember 2014. I sakspapirene til reguleringsplanen er ikke sykkeltrafikk som foretrukket transportmiddel kommentert.
   
  Kødannelsen i Holbergkrysset og Hamnekrysset skyldes i hovedsak arbeidsreiser. Ved NTNU Gløshaugen er det beregnet at andelen ansatte som sykler til jobb er så høy som 34 %, se http://www.universitetsavisa.no/campus/article51780.ece. I dagens utgave av Innherred leser vi at det forventes 500 nyansettelser på industriområdet på Ørin. Det er ingen opplagt grunn til å tro at ansatte på Ørin har mye lengre sykkel-reisevei enn ansatte på NTNU Gløshaugen.
  Hvordan skal vi få flere arbeidstakere til å velge sykkel framfor bil?
  Den skisserte utvidelsen av rundkjøringa i Holbergkrysset vil gå på bekostning av framkommeligheten til syklistene på gang- og sykkelveien: 1) Tre av veibanene vil bli bredere, ergo lengre og mer uoversiktlig kryssing for mjuke trafikanter. 2) I hjørnet mot fotballbanen har gang- og sykkelveien fått en mer kronglete trase, kant i kant med veien. Dette vil bli langt mer utrygt sammenliknet med dagens løsning - særlig med tanke på barn.
   
  Å anslå andelen ansatte på Ørin som sykler/går til og fra jobb, er nokså enkelt. En telling av antall bilister, syklister og gående i de aktuelle tidsrommene ville ha avslørt dette. Trafikken inn til Ørin kommer fra en bilvei og ei sykkelbru og ei gangbru. Det er derfor svært enkelt å foreta en slik telling. Naturvernforbundet ber om at Statens vegvesen som fagmyndighet foretar en slik telling og at resultatet fra tellingen får konsekvenser for gjennomføringen av prosjektet. Samtidig ber vi om at en revurderer trasevalget til gang- og sykkelveien i hjørnet mot fotballbanen. Det må være mulig å videreføre dagens løsning med en viss avstand mellom de mjuke trafikantene og bilene i selve rundkjøringa.
   
  Kommentar fra Statens vegvesen, 27.10.2015:
  «Statens vegvesen har ikke gjennomført målinger av svevestøv i området. Vi ser imidlertid at temaet luftforurensning burde vært omtalt nærmere.
  Forurensningsforskriften kap. 7 Lokal luftforurensning og Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T- 1520), er lagt til grunn for våre vurderinger i denne saken. T- 1520 peker på at fordi luftforurensning forebygges best gjennom en langsiktig areal- og transportplanlegging er det spesielt viktig å vurdere arealbruksformål i overordnede planer. Denne reguleringsplanen viser strakstiltak for å bedre trafikksikkerheten og bomiljøet langs strekningen herunder luftforurensningen.
  Trafikkberegninger viser at kødannelsen blir betydelig redusert og dermed også redusert luftforurensning. Dette er bakgrunnen for at luftforurensning ikke er utredet nærmere i reguleringsplanen.
   
  Det er mange faktorer som påvirker trafikkvekst i området, herunder etablering av ny næringsvirksomhet. Statens vegvesen er enig i at sykkel bør være et foretrukket transportmiddel også i Verdal. Vi er i oppstartsfasen på en kommunedelplan for ny E6 gjennom Verdal. Tilrettelegging for kollektivtrafikk og gående og syklende vil være viktige tema som skal utredes i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen.
   
  Det er foretatt Trafikksikkerhetsinspeksjon (TS- inspeksjon) av utkast til reguleringsplan. TS-inspeksjonen påpekte lang krysningsavstand for gående og syklende i rundkjøringa.
  Anbefalte tiltak var å sikre tosidig belysning ved gangfeltene, 2 m bredde på trafikkøyene (universelt utformet) samt at det ikke etableres sikthindrende busker i rundkjøringa.
  Tiltakene er innarbeidet i reguleringsplanen som er lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil fortsatt være merkede fotgjengerfelt i alle tilfarter til rundkjøringa, slik at gående og syklende har «forkjørsrett».
  Når det gjelder trasevalget for gang - og sykkelvegen ved hjørnet mot fotballbanen, er det foreslått en løsning som senker farten for syklende. Dette er viktig i forhold til trafikksikkerheten og reduserer fristelsen til å sykle over fotgjengerfeltene. Det er et fysisk skille på 1 m mellom kjørebane og g/s-veg i kryssområdet på samme måte som langs resten av Hamnevegen vestover. Vi mener derfor at framkommeligheten og sikkerheten for myke trafikanter skal være godt ivaretatt i planforslaget.»
   
  Kommentar fra kommunen:
  Uttalelsen fra Naturvernforbundet og svaret fra Statens vegvesen tas til orientering.
  Kommunen har tiltro til at den løsningen Statens vegvesen som fagmyndighet foreslår vil fungere, og ser fordelen med endra trasé for gang- og sykkelvegen sørøst for Holbergkrysset
   
  Figur som viser både dagens og framtidig løsning for Holbergkrysset
   
  Når det gjelder sykkel som foretrukket transportmiddel, er det allerede gang- og sykkelveg i planområdet. Økt tilrettelegging for myke trafikanter kan få flere til å velge sykkel fremfor bil, selv om dette ikke var hovedhensikten denne gang. Dagens løsning med dårlig framkommelighet for bilister kan også «tvinge» flere til å velge sykkel framfor bil, men her har det likevel over lengre tid vært bilkøproblemer. I takt med samfunnsutviklingen må det påregnes økt biltrafikk til Verdal industripark og Verdal sentrum, og dette er et strakstiltak for å bedre framkommelighet og trafikksikkerhet. Med bedre framkommelighet for bilister kan det tenkes at noen velger å kjøre fremfor å sykle, men det er i dag stor fokus på helse- og miljøgevinster ved å sykle.
   
  Telling av syklister til industriområdet kunne vært interessant i en større plansammenheng.
  Sammenhengende gang- og sykkelforbindelser mellom bosted og arbeid, skole osv. er viktig, og det arbeides med «Temaplan for økt sykkelbruk i Verdal og Levanger»:
  http://www.levanger.kommune.no/Prosjekt/Sykkel-i-Levanger-og-Verdal
  I Verdal pågår også arbeid med gatebruksplan og ny kommunedelplan. Det foreligger også en mulighetsstudie for Verdal, samt en masterplan for Verdal industripark, hvor gang- og sykkelforbindelser er tema. Ny kommunedelplan skal bl.a. vise nåværende og framtidige gang- og sykkelforbindelser.

Vurdering:
I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget er det mottatt fem høringsuttalelser, hvorav Naturvernforbundet har innvendinger. Naturvernforbundet stusser over at det ikke er registrert luftforurensing fra trafikk i området, tviler på at foreslått løsning vil løse køproblemene, mener løsningen vil legge til rette for mer biltrafikk og nye køer, savner omtale av sykkeltrafikk som foretrukket transportmiddel, spør hvordan en skal få flere arbeidstakere til å velge sykkel framfor bil, ber om telling av sykkelarbeidsreiser til industriområdet og mener skissert utvidelse av rundkjøringa i Holbergkrysset vil gi dårligere framkommelighet og trygghet for syklister på gang- og sykkelvegen. De ber om at trasevalget til gang- og sykkelvegen revurderes mot fotballbanen. Naturvernforbundets innvendinger er kommentert av Statens vegvesen, som forsvarer løsningene. Rådmannen støtter vegvesenets vurderinger, og anser at tiltak for økt sykkelbruk må ses i en større sammenheng. Framkommelighet og trafikksikkerhet på hver sykkelstrekning teller, og foreslått løsning anses tilfredsstillende. Hovedhensikten med planen er å løse trafikkavviklingsproblemene i området og samtidig gi bedre trafikksikkerhet.
På bakgrunn av en helhetsvurdering tilrår Rådmannen at vedlagte planforslag vedtas.

Saksprotokoll i komite Plan og samfunn 01.09.2015

Saksopplysninger til saken i komite Plan og samfunn 01.09.2015
 


 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.02.2021 10:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS